User Tools

Site Tools


ajw_1991_1995

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ajw_1991_1995 [2020/05/02 18:22]
ajw_1991_1995 [2020/08/03 16:00] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== ALL JAPAN WOMEN (1991-1995) ======
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1991/01/11 – Kawasaki – “Shogeki! Waisha Kamikiri Tag The Soul Of Shout”**\\
 +01. Kaoru Ito vs. Sakie Hasegawa\\
 +02. Miori Kamiya vs. Tomoko Watanabe\\
 +03. Takako Inoue & Yoshida vs. Mika Takahashi & Mayumi Yamamoto\\
 +04. Suzuka Minami & Toshiyo Yamada & Etsuko Mita vs. Noriyo Tateno & Yumiko Hotta & Mima Shimoda\\
 +05. All Pacific Title: Manami Toyota vs. Akira Hokuto\\
 +06. Hair Match: Bull Nakano & Kyoko Inoue vs. Aja Kong & Bison Kimura\\
 +Running Time: 150 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1991/03/17 – Tokyo**\\
 +01. Tomoko Watanabe vs. Kazue Saito\\
 +02. Tsunokake vs. Frankie\\
 +03. Debbie Malenko & Mariko Yoshida vs. Sakie Hasegawa & Mayumi Yamamoto\\
 +04. WWWA Martial Arts Title: Bat Yoshinaga vs. Kaoru Ito\\
 +05. Takako Inoue vs. Noriyo Tateno\\
 +06. Cynthia Moreno & Esther Moreno & Yumiko Hotta vs. Mima Shimoda & Etsuko Mita & Toshiyo Yamada\\
 +07. All Pacific Title: Manami Toyota vs. Suzuka Minami\\
 +08. Akira Hokuto vs. Aja Kong\\
 +09. Bull Nakano & Kyoko Inoue vs. Bison Kimura & Mika Takahashi\\
 +Running Time: 150 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1991/04/21 – Tokyo – “Gekihon! Korakuen Seisen St. Battle Day”**\\
 +01. Kaoru Ito & Kazue Saito vs. Hirasuine Sonteitam & Bonteipu Sontietam\\
 +02. Takahashi & Miori Kamiya vs. Sakie Hasegawa & Yamamoto\\
 +03. Yumiko Hotta vs. Toshiyo Yamada\\
 +04. Japan Tag Titles: Mima Shimoda & Etsuko Mita vs. Cynthia Moreno & Esther Moreno\\
 +05. Manami Toyota & Debbie Malenko vs. Kyoko Inoue & Bat Yoshinaga\\
 +06. Takako Inoue & Suzuka Minami vs. Akira Hokuto & Mariko Yoshida\\
 +07. Aja Kong vs. Monster Ripper\\
 +08. Bull Nakano vs. Bison Kimura\\
 +Running Time: 180 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1991/04/29 – Tokyo – “WWWA Champions Legend”**\\
 +01. Kaoru Ito & Yamamoto & Kazue Saito vs. Tomoko Watanabe & Hirasuine Sonteitam & Bonteipu Sontietam\\
 +02. Takahashi & Moiri Kamiya vs. Mima Shimoda & Etsuko Mita\\
 +03. WWWA Martial Arts Title: Bat Yoshinaga vs. Akemi Torisu\\
 +04. Yumiko Hotta & Debbie Malenko & Cynthia Moreno vs. Toshiyo Yamada & Sakie Hasegawa & Mariko Yoshida\\
 +05. Japanese Title: Kyoko Inoue vs. Takako Inoue\\
 +06. All Pacific Title: Suzuka Minami vs. Akira Hokuto\\
 +07. WWWA Tag Titles: Aja Kong & Bison Kimura vs. Manami Toyota & Esther Moreno\\
 +08. WWWA Title: Bull Nakano vs. Monster Ripper\\
 +Running Time: 180 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1991/05/26 – Tokyo, Korakuen Hall**\\
 +01. Kaoru Ito vs. Kazue Saito\\
 +02. Tomoko Watanabe vs. Mayumi Yamamoto\\
 +03. Etsuko Mita & Mima Shimoda vs. Hirasuine Sonteitam & Bonteipu Sontietam\\
 +04. Kyoko Inoue & Debbie Malenko vs. Esther Moreno & Mariko Yoshida\\
 +05. Suzuka Minami & Takako Inoue & Cynthia Moreno vs. Bison Kimura & Mika Takahashi & Miori Kamiya\\
 +06. UWF Style: Toshiyo Yamada vs. Yumiko Hotta\\
 +07. Aja Kong vs. Manami Toyota\\
 +08. 2/3 Falls: Akira Hokuto & Sakie Hasegawa vs. Bull Nakano & Bat Yoshinaga\\
 +Running Time: 180 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1991/11/21 – Tokyo – “Wrestle Marinepiad 1991″**\\
 +01. Miori Kamiya & Kaoru Ito vs. Bat Yoshinaga & Tomoko Watanabe\\
 +02. Suzuka Minami & Etsuko Mita & Sakie Hasegawa vs. Yumiko Hotta & Mima Shimoda & Mariko Yoshida\\
 +03. All Japan Singles Title: Takako Inoue vs. Debbie Malenko\\
 +04. Akira Hokuto & Manami Toyota vs. Toshiyo Yamada & Kyoko Inoue\\
 +05. Street Fight Cage Death Match: Bull Nakano & Monster Ripper vs. Aja Kong & Bison Kimura\\
 +Running Time: 150 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1991/12/09 – Tokyo – “Tag League – The Best ’91 Final”**\\
 +01. Bat Yoshinaga & Tomoko Watanabe vs. Kazue Saito & Shiho Nakamigawa\\
 +02. Akemi Torisu vs. Rie Tamada\\
 +03. Etsuko Mita & Sakie Hasegawa & Mayumi Yamamoto vs. Miori Kamiya & Mima Shimoda & Kaoru Ito\\
 +04. Suzuka Minami vs. Yumiko Hotta\\
 +05. Manami Toyota & Debbie Malenko vs. Takako Inoue & Mariko Yoshida\\
 +06. Bull & Hokuto vs. Aja & Bison\\
 +07. Tag League The Best 1991 – Final: Toshiyo Yamada & Kyoko Inoue vs. Aja Kong & Bison Kimura\\
 +Running Time: 165 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1992/01/04 – Tokyo – “Korakuen Super Charge”**\\
 +01. Kaoru Ito & Mayuki Tomoko & Miori Kamiya vs. Akemi Torisu & Kazue Saito & Tomoko Watanabe\\
 +02. Mima Shimoda & Etsuko Mita vs. Mariko Yoshida & Takako Inoue\\
 +03. Suzuka Minami & Yumiko Hotta vs. Debbie Malenko & Sakie Hasegawa\\
 +04. Aja Kong & Bison Kimura vs. Bull Nakano & Bat Yoshinaga\\
 +05. Manami Toyota vs. Toshiyo Yamada\\
 +06. IWA Title: Kyoko Inoue vs. Akira Hokuto\\
 +Running Time: 180 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1992/06/21 – Tokyo – “Japan Grand Prix ’92 – Part 1″**\\
 +01. Tomoko Watanabe & Bat Yoshinaga vs. Akemi Torisu & Saemi Numata\\
 +02. Suzuka Minami & Rie Tamada & Cynthia Moreno vs. Yumiko Hotta & Miori Kamiya & Kaoru Ito\\
 +03. Debbie Malenko & Mima Shimoda & Terri Power & Etsuko Mita\\
 +04. Sakie Hasegawa vs. Mariko Yoshida\\
 +05. Aja Kong vs. Bison Kimura\\
 +06. Bull Nakano & Akira Hokuto vs. Kyoko Inoue & Takako Inoue\\
 +07. Manami Toyota vs. Toshiyo Yamada\\
 +Running Time: 180 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1992/06/24 – TV**\\
 +01. Toshiyo Yamada & Takako Inoue & Mariko Yoshida v Suzuka Minami & Debbie Malenko & Yumiko Hotta\\
 +02. Akira Hokuto & Etsuko Mita v Manami Toyota & Mika Komatsu\\
 +03. Kyoko Inoue v Bison Kimura\\
 +Running Time: 90 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1992/06/27 – “BEAT POWER OH-MI-YA!!!”**\\
 +01. Kaoru Ito & Cynthia Moreno vs.  Tomoko Watanabe & Saemi Numata\\
 +02. Japan Grand Prix 92: Mima Shimoda vs.  Takako Inoue\\
 +03. Japan Grand Prix 92: Sakie Hasegawa vs.  Debbie Malenko\\
 +04. All Japan Title: Mariko Yoshida vs.  Etsuko Mita\\
 +05. Aja Kong & Miori Kamiya & Terri Power vs.  Bull Nakano & Yumiko Hotta & Suzuka Minami\\
 +06. WWWA Tag Titles: Toshiyo Yamada & Manami Toyota vs. Akira Hokuto & Kyoko Inoue\\
 +Running Time: 150 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1992/08/15 – Tokyo – “Mid Summer Typhoon”**\\
 +01. Rie Tamada & Chikako Hasegawa vs. Akemi Torisu & Saemi Numata\\
 +02. Miori Kamiya & Terri Power vs. Tomoko Watanabe & Kumiko Maekawa\\
 +03. Kaoru Ito vs. Bat Yoshinaga\\
 +04. Kyoko Inoue & Takako Inoue & Mariko Yoshida vs. Cynthia Moreno & Etsuko Mita & Mima Shimoda\\
 +05. Fuji TV Tag Tournament Final: Bull Nakano & Aja Kong vs. Toshiyo Yamada & Akira Hokuto\\
 +06. IWA Title – Kamikiri Death Match: Manami Toyota vs. Toshiyo Yamada\\
 +Running Time: 120 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1992/08/30 – Tokyo – “Japan Grand Prix '92 Final”**\\
 +01. Tomoko Watanabe & Bat Yoshinaga vs. Cynthia Moreno & Rie Tamada\\
 +02. Debbie Malenko & Takako Inoue vs. Miori Kamiya & Kaoru Ito\\
 +03. Japan Grand Prix '92 – Quarterfinal: Mariko Yoshida vs. Kyoko Inoue\\
 +04. Bull Nakano & Yumiko Hotta & Suzuka Minami vs. Akira Hokuto & Etsuko Mita & Mima Shimoda\\
 +05. Japan Grand Prix '92 – Semi-Final: Aja Kong vs. Toshiyo Yamada\\
 +06. Japan Grand Prix '92 – Semi-Final: Manami Toyota vs. Mariko Yoshida\\
 +07. Japan Grand Prix '92 – Final: Aja Kong vs. Manami Toyota\\
 +Running Time: 180 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1992/09/15 – Tokyo – “Bull Nakano 10 Year Memorial”**\\
 +01. AJW Jr. Title: Kumiko Maekawa vs. Rie Tamada\\
 +02. Little Frankie vs. Tomezo Tsunokake\\
 +03. Mima Shimoda & Etsuko Mita vs. Miori Kamiya & Seimi Numata\\
 +04. Cynthia Moreno & Yumiko Hotta vs. Debbie Malenko & Takako Inoue\\
 +05. Sakie Hasegawa & Kaoru Ito vs. Bat Yoshinaga & Tomoko Watanabe\\
 +06. Akira Hokuto vs. Suzuka Minami\\
 +07. Bull Nakano & Aja Kong & Kyoko Inoue vs. Mariko Yoshida & Yumiko Hotta & Toshiyo Yamada\\
 +Running Time: 120 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1992/11/26 – Kawasaki – “DREAM RUSH” [3 DISC-SET]**\\
 +01. Etsuko Mita & Mima Shimoda vs. Miori Kamiya & Chikako Hasegawa\\
 +02. Japan Title: Tomoko Watanabe vs. Kaoru Ito\\
 +03. Yumiko Hotta & Suzuka Minami vs. Takako Inoue & Terri Power\\
 +04. All Pacific Title: Kyoko Inoue vs. Akira Hokuto\\
 +05. Bison Kimura Retirement Ceremony\\
 +06. WWWA Martial Arts Title: Bat Yoshinaga vs. Kamikaze\\
 +07. Debbie Malenko & Sakie Hasegawa vs. Shark Tsuchiya & Crusher Maedomari\\
 +08. WWWA Title: Bull Nakano vs. Aja Kong\\
 +09. WWWA Tag Titles: Manami Toyota & Toshiyo Yamada vs. Dynamite Kansai & Cuty Suzuki\\
 +Running Time: 3 Discs – Source: DVD
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1993/01/24 – Tokyo, Korakuen Hall (Samurai TV)**\\
 +01. Akira Hokuti vs. Suzuka Minami\\
 +02. Sakie Hasegawa & Debbie Malenko vs. Kaoru Ito & Terri Power\\
 +03. Kyoko Inoue vs. Takako Inoue\\
 +04. Aja Kong & Bull Nakano vs. Manami Toyota & Toshiyo Yamada\\
 +05. Akira Hokuto & Etsuko Mita & Mima Shimoda vs. Eagle Sawai & Harley Saito & Miki Handa\\
 +Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1993/02/28 – Tokyo**\\
 +01. Sakie Hasegawa vs. Misae Watanabe\\
 +02. Tomoko Watanabe vs. Chikako Hasegawa\\
 +03. Midget Match\\
 +04. Suzuka Minami & Etsuko Mita vs. Mima Shimoda & Saemi Numata\\
 +05. Japan Title: Debbie Malenko vs. Terri Power\\
 +06. Kyoko Inoue & Bat Yoshinaga vs. Aja Kong & Kaoru Ito\\
 +07. WWWA Tag Titles: Manami Toyota & Toshiyo Yamada vs. Takako Inoue & Yumiko Hotta\\
 +Running Time: 150 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1993/03/20 – Tokyo – “Bakuhatsu Zenya”**\\
 +01. Saemi Numata vs. Masami Watanabe\\
 +02. WWWA World Midget Championship: Little Frankie vs. Mr. Buddhaman\\
 +03. Suzuka Minami & Mima Shimoda vs. Terri Power & Kaoru Ito\\
 +04. Sakie Hasegawa vs. Tomoko Watanabe\\
 +05. Manami Toyota vs. Takako Inoue\\
 +06. Bat Yoshinaga & Yumiko Hotta vs. Toshiyo Yamada & Etsuko Mita\\
 +07. Aja Kong vs. Kyoko Inoue\\
 +Running Time: 180 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1993/04/02 – Tokyo – “ALL STAR DREAM SLAM I” [3 DISC-SET]**\\
 +01. Plum Mariko & Hikari Fukuoka vs. Sakie Hasegawa & Kaoru Ito\\
 +02. Crusher Maedomari & Shark Tsuchiya vs. Bat Yoshinaga & Terri Power\\
 +03. KAORU & Ultima Tigrita vs. Tomoko Watanabe & Mima Shimoda\\
 +04. Rumi Kazama & Miki Handa vs. Suzuka Minami & Etsuko Mita\\
 +05. WWWA Martial Arts Title: Bat Yoshinaga vs. Susan Howard\\
 +06. Devil Masami vs. Chigusa Nagayo\\
 +07. Kyoko Inoue & Takako Inoue vs. Cuty Suzuki & Mayumi Ozaki\\
 +08. Bull Nakano & Aja Kong vs. Harley Saito & Eagle Sawai\\
 +09. Dynamite Kansai vs. Yumiko Hotta\\
 +10. Akira Hokuto vs. Shinobu Kandori\\
 +11. Manami Toyota & Toshiyo Yamada vs. Combat Toyoda & Megumi Kudo\\
 +Running Time: 3 Discs – Source: DVD (1:1)
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1993/04/11 – Osaka – “All Star DreamSlam II" [3 DISC-SET]**\\
 +01. Sakie Hasegawa vs. Hikari Fukuoka\\
 +02. Kaoru Ito & Tomoko Watanabe & Saemi Numata vs. Leo Kitamura & Mikiko Futagami & Uako Hozumi\\
 +03. Terri Power & Bat Yoshinaga vs. Rumi Kazama & Miki Handa\\
 +04. Combat Toyoda & Megumi Kudo vs. Etsuko Mita & Mima Shimoda\\
 +05. Yumiko Hotta & Kyoko Inoue & Takako Inoue vs. Cuty Suzuki & Plum Mariko & Command Bolshoi\\
 +06. Suzuka Minami vs. Harley Saito\\
 +07. Bull Nakano vs. Chigusa Nagayo\\
 +08. Aja Kong & Akira Hokuto vs. Shinobu Kandori & Eagle Sawai\\
 +09. WWWA Tag Titles: Manami Toyota & Toshiyo Yamada vs. Dynamite Kansai & Mayumi Ozaki\\
 +Running Time: 3 Discs – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1993/05/03 – Tokyo – “Japan Grand Prix '93 – Vol. 1″**\\
 +01. Tomoko Watanabe & Misae Watanabe vs. Saemi Numata & Chikako Hasegawa\\
 +02. Yumiko Hotta & Takako Inoue & Sakie Hasegawa vs. Suzuka Minami & Mima Shimoda & Bat Yoshinaga\\
 +03. Hikari Fukuoka vs. Kaoru Ito\\
 +04. Etsuko Mita vs. Harley Saito\\
 +05. Akira Hokuto vs. Toshiyo Yamada\\
 +06. Bull Nakano & Aja Kong vs. Manami Toyota & Kyoko Inoue\\
 +Running Time: 180 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1993/05/08 – Tokyo – “Japan Grand Prix '93 – Vol. 2″**\\
 +01. Mima Shimoda & Misae Watanabe vs. Tomoko Watanabe & Chikako Hasegawa\\
 +02. Kyoko Inoue vs. Numata\\
 +03. Suzuka Minami vs. Etsuko Mita\\
 +04. Bull Nakano & Kaoru Ito vs. Aja Kong & Sakie Hasegawa\\
 +05. Takako Inoue vs. Harley Saito\\
 +06. Akira Hokuto & Toshiyo Yamada vs. Yumiko Hotta & Manami Toyota\\
 +Running Time: 180 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1993/06/11 – Tokyo – “Japan Grand Prix '93 – Vol. 3″**\\
 +01. AJW Jr. Title: Saemi Numata vs. Masami Watanabe\\
 +02. Mr. Buddhaman vs. Tomezo Tsunokake\\
 +03. Mima Shimoda vs. Chikako Hasegawa\\
 +04. Suzuka Minami & Etsuko Mita vs. Kaoru Ito & Tomoko Watanabe\\
 +05. Toshiyo Yamada vs. Sakie Hasegawa\\
 +06. Kyoko Inoue vs. Hikari Fukuoka\\
 +07. Akira Hokuto vs. Yasha Kurenai\\
 +08. Bull Nakano & Aja Kong & Bat Yoshinaga vs. Manami Toyota & Yumiko Hotta & Takako Inoue\\
 +Running Time: 180 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1993/07/04 – Tokyo – “Japan Grand Prix '93 – Vol. 4″**\\
 +01. Mr. Buddhaman vs. Tomezo Tsunokake\\
 +02. Kaoru Ito & Saemi Numata vs. KAORU & Misae Watanabe\\
 +03. Sakie Hasegawa vs. Takako Inoue\\
 +04. Kyoko Inoue vs. Bat Yoshinaga\\
 +05. Akira Hokuto vs. Suzuka Minami\\
 +06. Bull Nakano & Aja Kong & Tomoko Watanabe vs. Manami Toyota & Mima Shimoda & Etsuko Mita\\
 +07. Yumiko Hotta vs. Hikari Fukuoka\\
 +08. Toshiyo Yamada vs. Harley Saito\\
 +Running Time: 180 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1993/08/21 – Tokyo – “Japan Grand Prix '93 – Finals”**\\
 +01. Mr. Buddhaman vs. Tomezo Tsunokake\\
 +02. Tomoko Watanabe vs. Chaparita ASARI & Chikako Shiratori\\
 +03. Suzuka Minami & Etsuko Mita vs. Mima Shimoda & Numatchi\\
 +04. Bull Nakano vs. Bat Yoshinaga\\
 +05. Japan Grand Prix '93 – Semi-Final: Akira Hokuto vs. Manami Toyota\\
 +06. Japan Grand Prix '93 – Semi-Final: Yumiko Hotta vs. Harley Saito\\
 +07. Kyoko Inoue & Takako Inoue & Toshiyo Yamada vs. Aja Kong & Kaoru Ito & KAORU\\
 +08. Japan Grand Prix '93 – Final: Akira Hokuto vs. Yumiko Hotta\\
 +Running Time: 180 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1993/08/25 – Tokyo**\\
 +01. Saya Endo & Yasha Kurenai & Utako Hozumi vs. Tomoko Watanabe & Numatchi & Chikako Shiratori\\
 +02. Candy Okutsu & Command Bolshoi vs. KAORU & Chaparita ASARI\\
 +03. Elimination Match: Bull Nakano & Suzuka Minami & Mima Shimoda & Etsuko Mita & Bat Yoshinaga vs. Eagle Sawai & Miki Handa & Harley Saito & Yukari Osawa & Leo Kitamura\\
 +04. Takako Inoue vs. Cuty Suzuki\\
 +05. Toshiyo Yamada & Kaoru Ito vs. Megumi Kudo & Yukie Nabeno\\
 +06. Shinobu Kandori vs. Kyoko Inoue\\
 +07. Manami Toyota & Yumiko Hotta & Sakie Hasegawa vs. Mayumi Ozaki & Plum Mariko & Hikari Fukuoka\\
 +08. All Pacific Title: Akira Hokuto vs. Rumi Kazama\\
 +09. WWWA Title: Aja Kong vs. Dynamie Kansai\\
 +Running Time: 180 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1993/09/05 – Tokyo – “Japan Grand Prix '93 – Vol. 5″**\\
 +01. Mr. Buddkaman vs. Tomezo Tsunokake\\
 +02. KAORU vs. Chaparita ASARI\\
 +03. Candy Okutsu vs. Chikako Shiratori\\
 +04. Akira Hokuto vs. Numatchi\\
 +05. Bull Nakano vs. Tomoko Watanabe\\
 +06. Manami Toyota & Toshiyo Yamada & Mima Shimoda & Etsuko Mita vs. Aja Kong & Kyoko Inoue & Sakie Hasegawa & Kaoru Ito\\
 +07. UWA Tag Titles: Yumiko Hotta & Takako Inoue vs. Akira Hokuto & Suzuka Minami\\
 +Running Time: 180 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1993/09/29 – Nagoya – “AJW vs. LLPW”**\\
 +01. Michiko Nagashima & Carol Midori vs. Chapparita Asari & Chikako Shiratori\\
 +02. Japan Jr. Title: Numatchi vs. Mizuki Endo\\
 +03. Etsuke Mita & Mima Shimoda vs. Kaoru & Tomoko Watanabe\\
 +04. Sakie Hasegawa & Kaoru Ito vs. Leo Kitamura & Mikiko Futagami\\
 +05. Suzuka Minami vs. Utako Hozumi\\
 +06. Takako Inoue vs. Yasha Kurenai\\
 +07. Bull Nakano vs. Noriyo Tateno\\
 +08. Manami Toyota & Toshiyo Yamada vs. Harley Saito & Miki Handa\\
 +09. Aja Kong & Kyoko Inoue vs. Eagle Sawai & Yukari Osawa\\
 +10. Shinobu Kandori vs. Yumiko Hotta\\
 +Running Time: 240 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1993/10/10 – Tokyo – “Tag League – The Best '93 – Part 1″**\\
 +01. Mr. Buddhaman vs. Tomezo Tsunokake\\
 +02. Reggie Bennett vs. Numatchi\\
 +03. Manami Toyota & Chaparita ASARI vs. Kaoru Ito & Tomoko Watanabe\\
 +04. Tag League – The Best '93: Eagle Sawai & Yasha Kurenai vs. Etsuko Mita & Mima Shimoda\\
 +05. Tag League – The Best '93: Yumiko Hotta & Takako Inoue vs. Bull Nakano & Suzuka Minami\\
 +06. Tag League – The Best '93: Aja Kong & Sakie Hasegawa vs. Kyoko Inoue & Toshiyo Yamada\\
 +Running Time: 150 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1993/12/06 – Tokyo, Ryogoku Kokugikan – “KOKUGIKAN CHOJODEN ST. FINAL” [2 DISC-SET]**\\
 +01. Leo Kitamura & Utako Hozumi vs. Tomoko Watanabe & Chikako Shiratori\\
 +02. Little Frankie vs. Mr. Buddhaman\\
 +03. AJW Jr. Title: Chaparita ASARI vs. Candy Okutsu\\
 +04. Japan Tag Titles: Sakie Hasegawa & Kaoru Ito vs. Yasha Kurenai & Miki Handa\\
 +05. Combat Toyoda vs. Suzuka Minami\\
 +06. Bull Nakano & Etsuko Mita & Mima Shimoda vs. Cuty Suzuki & Plum Mariko & Hikari Fukuoka\\
 +07. Kyoko Inoue & Takako Inoue & Yumiko Hotta vs. Harley Saito & Eagle Sawai & Rumi Kazama\\
 +08. WWWA Title: Aja Kong vs. Megumi Kudo\\
 +09. WWWA Tag Titles: Dynamite Kansai & Mayumi Ozaki vs. Manami Toyota & Toshiyo Yamada\\
 +10. Shinobu Kandori vs. Akira Hokuto\\
 +Running Time: 2 Discs – Source: DVD (1:1)
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1993/12/06 – Tokyo (TV – 1993/12/22)**\\
 +01. Kyoko Inoue & Takako Inoue & Yumiko Hotta v Eagle Sawai & Harley Saito & Rumi Kazama\\
 +02. WWWA Tag Titles: Dynamite Kansai & Mayumi Ozaki v Manami Toyota & Toshiyo Yamada\\
 +03. Akira Hokuto v Shinobu Kandori\\
 +Running Time: 90 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1993/12/10 – Tokyo – “Tag League – The Best '93 – Part 2″**\\
 +01. Chikako Shiratori vs. Kumiko Maekawa\\
 +02. Little Frankie vs. Tomezo Tsunokake\\
 +03. Etsuko Mita & Mima Shimoda vs. Kaoru Ito & Tomoko Watanabe\\
 +04. Yumiko Hotta & Suzuka Minami vs. Bull Nakano & Chaparita ASARI\\
 +05. Aja Kong & Sakie Hasegawa vs. Eagle Sawai & Yasha Kurenai\\
 +06. Manami Toyota & Akira Hokuto vs. Kyoko Inoue & Toshiyo Yamada\\
 +07. Tag League – The Best '93 – Final: Manami Toyota & Akira Hokuto vs. Kyoko Inoue & Toshiyo Yamada\\
 +Running Time: 165 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1994/01/04 – Tokyo (TV – 1994/01/19)**\\
 +01. Bull Nakano v Kaoru Ito\\
 +02. Etsuko Mita & Mima Shimoda v Yumiko Hotta & Sakie Hasegawa\\
 +03. Aja Kong v Suzuka Minami\\
 +04. Manami Toyota & Toshiyo Yamada vs. Kyoko Inoue & Takako Inoue\\
 +Running Time: 90 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1994/01/24 – Tokyo – “Ota-ku Oja Densetsu '94″**\\
 +01. Tomoko Watanabe & Rie Tamada & Ikari & Kumiko Maekawa vs. Chikako Shiratori & Miki Yokoe & Numatchi & Akiko Abe\\
 +02. Mr. Buddhaman vs. Tomezo Tsunokake\\
 +03. Suzuka Minami & Takako Inoue vs. Sakie Hasegawa & Kaoru Ito\\
 +04. Bull Nakano vs. Kyoko Inoue\\
 +05. WWWA Tag Titles: Manami Toyota & Toshiyo Yamada vs. Etsuko Mita & Mima Shimoda\\
 +06. WWWA Title: Aja Kong vs. Yumiko Hotta\\
 +Running Time: 220 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1994/02/18 – Hakata (TV – 1994/02/23)**\\
 +01. Suzuka Minami & Chikako Shiratori & Kumiko Maekawa v Etsuko Mita & Rie Tamada & Tomoko Watanabe\\
 +02. Takako Inoue v Mima Shimoda\\
 +03. Aja Kong & Bull Nakano v Sakie Hasegawa & Kaoru Ito\\
 +04. Yumiko Hotta & Kyoko Inoue v Manami Toyota & Toshiyo Yamada\\
 +Running Time: 90 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1994/03/03 – Tokyo**\\
 +01. Kumiko Maekawa vs. Miki Yokoe\\
 +02. Mr. Buddhaman vs. Tomezo Tsunokake\\
 +03. Tomoko Watanabe & Chaparita ASARI vs. Chikako Shiratori & Rie Tamada\\
 +04. Suzuka Minami & Kaoru Ito vs. Etsuko Mita & Mima Shimoda\\
 +05. Yumiko Hotta vs. Takako Inoue\\
 +06. Toshiyo Yamada vs. Sakie Hasegawa\\
 +07. Bull Nakano & Kyoko Inoue vs. Aja Kong & Manami Toyota\\
 +Running Time: 180 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1994/03/27 – Yokohama – “WRESTLING QUEENDOM II” [2 DISC-SET]**\\
 +01. AJ Junior Title – Sparkling Hussle: Candy Okutsu vs. Rie Tamada\\
 +02. Little Bigman no Arena Daiboken: Abdullah The Kobutcher (aka. Mr. Buddhaman) vs. Great Little Muta (aka. Little Frankie)\\
 +03. AJ Tag Team Titles: Kaoru Ito & Tomoko Watanabe vs. Miki Handa & Yasha Kurenai\\
 +04. Space Flying Gymnastic: Chaparrita ASARI vs. Hikari Fukuoka\\
 +05. Professional Wrestling Bible: Suzuka Minami & Chikako Shiratori vs. Megumi Kudo & Bad Nurse Nakamura\\
 +06. IWA Women’s Title: Manami Toyota vs. Plum Mariko\\
 +07. Amazon House: Yumiko Hotta & Takako Inoue vs. Eagle Sawai & Reggie Bennett\\
 +08. JWP Tag Team Titles: Mayumi Ozaki & Cuty Suzuki vs. Etsuko Mita & Mima Shimoda\\
 +09. Demolition Woman Hot Running: Sakie Hasegawa vs. Dynamite Kansai\\
 +10. All Pacific Title – Major League Derby Match: Toshiyo Yamada vs. Kyoko Inoue\\
 +11. Dangerous Queen FINAL Countdown: Aja Kong & Bull Nakano vs. Akira Hokuto & Shinobu Kandori\\
 +Running Time: 2 Discs – Source: DVD (1:1)
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1994/03/30 – Naha (TV – 1994/04/13)**\\
 +01. Toshiyo Yamada v Kaoru Ito\\
 +02. UWA Tag Titles: Yumiko Hotta & Takako Inoue v Etsuko Mita & Mima Shimoda\\
 +03. Aja Kong & Sakie Hasegawa v Kyoko Inoue & Reggie Bennett\\
 +Running Time: 90 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1994/06/03 – Tokyo – “Japan Grand Prix ’94 Part 1″**\\
 +01. Chaparita ASARI vs. Kumiko Maekawa\\
 +02. Tomezo Tsunokake vs. Mr. Buddhaman\\
 +03. Takako Inoue vs. Suzuka Minami\\
 +04. Yumiko Hotta vs. Toshiyo Yamada\\
 +05. Bull Nakano & Kyoko Inoue & Tomoko Watanabe vs. Aja Kong & Kaoru Ito & Rie Tamada\\
 +06. Sakie Hasegawa vs. Manami Toyota\\
 +07. JWP Tag Titles: Mima Shimoda & Etsuko Mita vs. Hikari Fukuoka & Candy Okutsu\\
 +Running Time: 180 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1994/06/10 – Sapporo (TV – 1994/06/17)**\\
 +01. Yumiko Hotta v Suzuka Minami\\
 +02. Bull Nakano & Aja Kong v Etsuko Mita & Mima Shimoda\\
 +03. WWWA Tag Titles: Manami Toyota & Toshiyo Yamada v Sakie Hasegawa & Kaoru Ito\\
 +Running Time: 90 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1994/07/16 – Omiya (TV – 1994/07/27)**\\
 +01. Toshiyo Yamada v Sakie Hasegawa\\
 +02. Bull Nakano & Aja Kong & Suzuka Minami v Manami Toyota & Kyoko Inoue & Yumiko Hotta\\
 +Running Time: 90 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1994/08/24 – Tokyo (TV – 1994/08/24)**\\
 +01. Suzuka Minami & Tomoko Watanabe & Chaparita ASARI & Rie Tamada v Hikari Fukuoka & Command Bolshoi & Fusayo Nochi & Hiromi Yagi\\
 +02. IWA Title v All Pacific Title: Manami Toyota v Kyoko Inoue\\
 +03. Dynamite Kansai & Yumiko Hotta v Akira Hokuto & Aja Kong\\
 +Running Time: 90 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1994/09/06 – TV**\\
 +01. Suzuka Minami & Mima Shimoda v Tomoko Watanabe & Yumiko Hotta\\
 +02. Kyoko Inoue & Manami Toyota & Sakie Hasegawa v Reggie Bennett & Aja Kong & Kaoru Ito\\
 +Running Time: 90 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1994/09/23 – Saga (TV – 1994/10/13)**\\
 +01. Aja Kong & Reggie Bennett v Etsuko Mita & Mima Shimoda\\
 +02. Kyoko Inoue & Takako Inoue v Toshiyo Yamada & Sakie Hasegawa\\
 +Running Time: 90 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1994/10/08 – Tokyo, Korakuen Hall – “Tag League – The Best 94 – Part 1″**\\
 +01. Kaoru Ito & Nobe Endo & Misae Watanabe vs. Tomoko Watanabe & Yuka Shiina & Kanayama\\
 +02. Tomezo Tsunokake X vs. Buddha Genjin\\
 +03. Kumiko Maekawa vs. Hiromi Yagi\\
 +04. Fusayo Nochi vs. Rie Tamada\\
 +05. Chaparita ASARI vs. Candy Okustu\\
 +06. Sakie Hasegawa vs. Suzuka Minami\\
 +07. Tag League – The Best 94: Etsuko Mita & Mima Shimoda vs. Manami Toyota & Takako Inoue\\
 +08. Kyoko Inoue vs. Mariko Yoshida\\
 +09. Tag League – The Best 94: Aja Kong & Reggie Bennett vs. Toshiyo Yamada & Yumiko Hotta\\
 +Running Time: 180 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1994/10/09 – Kawasaki – “Wrestle Marinepiad '94″**\\
 +01. Rie Tamada vs. Hiromi Yagi\\
 +02. Kumiko Maekawa vs. Fusayo Nochi\\
 +03. Tsunokake X vs. Little Frankie\\
 +04. Suzuka Minami & Chaparita ASARI vs. Tomoko Watanabe & Misae Watanabe\\
 +05. Bat Yoshinaga Retirement Ceremony\\
 +06. Yumiko Hotta vs. Mariko Yoshida\\
 +07. JWP Tag Titles: Etsuko Mita & Mima Shimoda vs. Hikari Fukuoka & Command Bolshoi\\
 +08. Aja Kong vs. Kaoru Ito\\
 +09. Reggie Bennett vs. Sakie Hasegawa\\
 +10. WWWA Tag Titles: Manami Toyota & Toshiyo Yamada vs. Kyoko Inoue & Takako Inoue\\
 +Running Time: 225 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1994/10/22 – Nagoya (TV – 1994/10/31)**\\
 +01. Yoshida & Sakie Hasegawa v Suzuka Minami & Kaoru Ito\\
 +02. Kyoko Inoue v Reggie Bennett\\
 +03. IWA / All Pacific Title: Manami Toyota v Takako Inoue\\
 +Running Time: 90 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1994/11/20 – Tokyo Dome – “BIG EGG WRESTLING UNIVERSE” [4 DISC-SET]**\\
 +01. Chaparita ASARI & Bomber Hikaru vs. Hiromi Yagi & Hiromi Sugo\\
 +02. Buta Genjin & Great Little Muta vs. Tsunokake X\\
 +03. AJW Jr. Title: Candy Okutsu vs. Rie Tamada\\
 +04. Suzuka Minami vs. KAORU\\
 +05. Kumiko Maekawa vs. Sugar Miyuki\\
 +06. Doris Blind vs. Kyoko Hamaguchi\\
 +07. Miyu Yamamoto vs. Ana Gomez\\
 +08. Fumiko Ishimoto vs. Kaoru Ito\\
 +09. Chigusa Nagayo vs. Reggie Bennett\\
 +10. Shinobu Kandori & Mikiko Futagami vs. Toshiyo Yamada & Tomoko Watanabe\\
 +11. UWA Tag Titles: Etsuko Mita & Mima Shimoda vs. Yasha Kurenai & Chikayo Nagashima\\
 +12. Jaguar Yokota & Bison Kimura vs. Liones Aska & Yumi Ogura\\
 +13. Blizzard Yuki vs. Mariko Yoshida\\
 +14. V*TOP WOMAN Tournament – Round 1: Combat Toyota vs. Yumiko Hotta\\
 +15. V*TOP WOMAN Tournament – Round 1: Akira Hokuto vs. Eagle Sawai\\
 +16. V*TOP WOMAN Tournament – Round 1: Aja Kong vs. Manami Toyota\\
 +17. V*TOP WOMAN Tournament – Round 1: Dynamite Kansai vs. Kyoko Inoue\\
 +18. Hikari Fukuoka & Megumi Kudo vs. Cuty Suzuki & Takako Inoue\\
 +19. Great Sasuke & Sato & Shiryu vs. Jinsei Shinzaki & Super Delfin & Gran Naniwa\\
 +20. V*TOP WOMAN Tournament – Semi-Final: Akira Hokuto vs. Combat Toyota\\
 +21. V*TOP WOMAN Tournament – Semi-Final: Aja Kong vs. Dynamite Kansai\\
 +22. WWF Women’s Title: Alundra Blayze vs. Bull Nakano\\
 +23. V*TOP WOMAN Tournament – Final: Akira Hokuto vs. Aja Kong\\
 +Running Time: 4 Discs – Source: DVD (1:1)
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1994/12/04 – Yokohama – “Wrestle Marinepiad '94 Ex”**\\
 +01. Misae Watanabe vs. Mina Tanayama\\
 +02. Chaparita ASARI & Saya Endo vs. Kumiko Maekawa & Yakahashi\\
 +03. Mr. Buddhaman vs. Tomezo Tsunokake\\
 +04. Reggie Bennett & Rie Tamada vs. Suzuka Minami & Tomoko Watanabe\\
 +05. Etsuko Mita & Mima Shimoda vs. Mariko Yoshida & Kaoru Ito\\
 +06. Manami Toyota vs. Blizzard Yuki\\
 +07. Kyoko Inoue & Lioness Aska vs. Toshiyo Yamada & Takako Inoue\\
 +08. WWWA Title: Aja Kong vs. Yumiko Hotta\\
 +Running Time: 180 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1994/12/09 – Nagareyama (Fan Cam)**\\
 +01. Yoshiko Tamura vs. Kaori Kanayama\\
 +02. Misaki Watanabe vs. Nobue Endo\\
 +03. Mr. Buddhaman vs. Tomezo Tsunokake\\
 +04. Chaparita ASARI & Tomoko Watanabe vs. Rie Tamada & Kumiko Maekawa\\
 +05. Aja Kong & Reggie Bennett & Kyoko Inoue vs. Etsuko Mita & Mima Shimoda & Kaoru Ito\\
 +06. Suzuka Minami vs. Sakie Hasegawa\\
 +07. Toshiyo Yamada & Yumiko Hotta vs. Manami Toyota & Mariko Yoshida\\
 +Running Time: 120 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1994/12/10 – Tokyo, Korakuen Hall – “Tag League – The Best 94 – Part 2″**\\
 +01. Kumiko Maekawa vs. Yoko Takahashi\\
 +02. Tomezo Tsunokake vs. Mr. Buddhaman\\
 +03. Tag League – The Best 94: Rie Tamada & Tomoko Watanabe vs. Mariko Yoshida & Chaparita ASARI\\
 +04. Tag League – The Best 94: Etsuko Mita & Mima SHimoda vs. Suzuka Minami & Kaoru Ito\\
 +05. Tag League – The Best 94: Kyoko Inoue & Sakie Hasegawa vs. Toshiyo Yamada & Yumiko Hotta\\
 +06. Tag League – The Best 94: Manami Toyota & Takako Inoue vs. Aja Kong & Reggie Bennett\\
 +07. Tag League – The Best 94 – Playoff: Aja Kong & Reggie Bennett vs. Kyoko Inoue & Sakie Hasegawa\\
 +08. Tag League – The Best 94 – Playoff: Manami Toyota & Takako Inoue vs. Aja Kong & Reggie Bennett\\
 +09. Tag League – The Best 94 – Playoff: Manami Toyota & Takako Inoue vs. Kyoko Inoue & Sakie Hasegawa\\
 +%%**%%* 1994/12/16 to 1994/12/20 – Bali Tour %%**%%*\\
 +10. Match Clips\\
 +11. Manami Toyota & Takako Inoue vs. Sakie Hasegawa & El Felina\\
 +%%**%%* 1994/12/23 – Tokyo, Korakuen Hall %%**%%*\\
 +12. Toshiyo Yamada vs. Misae Watanabe\\
 +13. Yumiko Hotta & Suzuka Minami & Chaparita ASARI vs. Aja Kong & Rie Tamada & Kumiko Maekawa\\
 +14. Toshiyo Yamada & Etsuko Mita vs. Manami Toyota & Mima Shimoda\\
 +15. Handicap Match: Sakie Hasegawa & Kaoru Ito vs. Kyoko Inoue & Takako Inoue & Mariko Yoshida\\
 +Running Time: 300 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1995/01/03 – Tokyo, Korakuen Hall (TV – 1995/01/16)**\\
 +01. Aja Kong vs. Kaoru Ito\\
 +02. WWWA World Tag Titles – 2/3 Falls: Kyoko Inoue & Takako Inoue vs. Manami Toyota & Sakie Hasegawa\\
 +Running Time: 90 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1995/02/03 – Chiba (TV – 1995/02/06)**\\
 +01. Yumiko Hotta & Tomoko Watanabe vs. Suzuka Minami & Chaparita ASARI\\
 +02. Jaguar Yokota vs. Rie Tamada\\
 +03. Aja Kong & Kaoru Ito vs. Manami Toyota & Kumiko Maekawa\\
 +04. Kyoko Inoue & Takako Inoue & Mariko Yoshida vs. Etsuko Mita & Mima Shimoda & Toshiyo Yamada\\
 +Running Time: 90 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1995/02/03 – Chiba [AJW CLASSICS # 105 - 2013/02/14]**\\
 +01. Yoshiko Tamura vs. Yoko Takahashi (1995/02/03)\\
 +02. Jaguar Yokota vs. Rie Tamada (1995/02/03)\\
 +03. Manami Toyota & Kumiko Maekawa vs. Aja Kong & Kaoru Ito (1995/02/03)\\
 +04. Kyoko Inoue & Takako Inoue & Mariko Yoshida vs. Toshiyo Yamada & Etsuko Mita & Mima Shimoda (1995/02/03)\\
 +1 Disc – 60 minutes – Source: TV
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN - 1995/02/15 – Kagoshima (TV – 1995/03/07)**\\
 +01. Mariko Yoshida & Rie Tamada v Kumiko Maekawa & Tomoko Watanabe\\
 +02. Toshiyo Yamada & Mima Shimoda v Suzuka Minami & Kaoru Ito\\
 +03. Aja Kong v Etsuko Mita\\
 +04. Manami Toyota & Yumiko Hotta v Kyoko Inoue & Takako Inoue\\
 +Running Time: 90 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN - 1995/02/15 – Kagoshima [AJW CLASSICS # 107 - 2013/02/28]**\\
 +01. Chaparita ASARI vs. Yuka Shiina (1995/02/15)\\
 +02. Mariko Yoshida & Rie Tamada vs. Kumiko Maekawa & Tomoko Watanabe (1995/02/15)\\
 +03. Aja Kong vs. Etsuko Mita (1995/02/15)\\
 +04. Manami Toyota & Yumiko Hotta vs. Kyoko Inoue & Takako Inoue (1995/02/15)\\
 +1 Disc – 60 minutes – Source: TV
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1995/02/26 – Tokyo, Korakuen Hall – “Wresling Queendom '95″**\\
 +01. Yoshiko Tamura & Misae Watanabe vs. Nobue Endo & Yuka Shiina\\
 +02. Handicap Match: Tomezo Tsunokake vs. Mr. Buddhaman & Little Frankie\\
 +03. Japan Title: Kaoru Ito vs. Tomoko Watanabe\\
 +04. Handicap Match: Reggie Bennett vs. Chaparita ASARI & Kumiko Maekawa & Rie Tamada\\
 +05. Jaguar Yokota & Bison Kimura & Lioness Aska vs. Etsuko Mita & Mima Shimoda & Suzuka Minami\\
 +06. Manami Toyota & Yumiko Hotta & Takako Inoue & Sakie Hasegawa vs. Aja Kong & Kyoko Inoue & Mariko Yoshida & Toshiyo Yamada\\
 +Running Time: 150 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1995/03/21 – Osaka Prefectural Gym – “Wrestling Queendom – Success” [2 DISC-SET]**\\
 +01. Rie Tamada & Chaparita ASARI & Yoko Takahashi & Misae Watanabe vs. Tomoko Watanabe & Yuka Shiina & Yoshiko Tamura & Nobue Endo\\
 +02. Handicap Match: Tomezo Tsunokake vs. Mr. Buddhaman & Little Muta\\
 +03. 100th WWWA Tag Team Champions Tournament – Round 1: Kyoko Inoue & Takako Inoue vs. Reggie Bennett & Suzuka Minami\\
 +04. 100th WWWA Tag Team Champions Tournament – Round 1: Aja Kong & Mariko Yoshida vs. Toshiyo Yamada & Yumiko Hotta\\
 +05. 100th WWWA Tag Team Champions Tournament – Round 1: Etsuko Mita & Mima Shimoda vs. Lady Apache & El Felina\\
 +06. 100th WWWA Tag Team Champions Tournament – Round 1: Manami Toyota & Blizzard Yuki vs. Jaguar Yokota & Lioness Aska\\
 +07. Bison Kimura vs. Kaoru Ito\\
 +08. Martial Arts Match: Fumiko Ishimoto vs. Kumiko Maekawa\\
 +09. 100th WWWA Tag Team Champions Tournament – Semi-Final: Kyoko Inoue & Takako Inoue vs. Aja Kong & Mariko Yoshida\\
 +10. 100th WWWA Tag Team Champions Tournament – Semi-Final: Manami Toyota & Blizzard Yuki vs. Etsuko Mita & Mima Shimoda\\
 +11. 100th WWWA Tag Team Champions Tournament – Final: Kyoko Inoue & Takako Inoue vs. Manami Toyota & Blizzard Yuki\\
 +2 Discs – 255 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1995/03/26 – Yokohama Bunka Gym – “Wrestling Queendom – Victory” [2 DISC-SET]**\\
 +01. Rie Tamada vs. Kumiko Maekawa\\
 +02. Japan Title: Chaparita ASARI vs. Candy Okutsu\\
 +03. Shootboxing Match: Noriko Tsumoda vs. Kaoru Ito\\
 +04. Lucha Libre Rules: Jaguar Yokota & Lady Apache vs. Mariko Yoshida & El Felina\\
 +05. UWA Tag Titles: Etsuko Mita & Mima Shimoda vs. Suzuka Minami & Tomoko Watanabe\\
 +06. Sakie Hasegawa vs. Bison Kimura\\
 +07. Takako Inoue vs. Toshiyo Yamada vs. Reggie Bennett\\
 +08. UFC Fight Rules: Yumiko Hotta vs. Lioness Aska\\
 +09. WWF Women’s Title: Bull Nakano vs. Kyoko Inoue\\
 +10. WWWA Title: Aja Kong vs. Manami Toyota\\
 +2 Discs – 330 minutes – Source: VHS
 +
 +**1995/03/26 – Yokohama TV – 1995/04/02)**\\
 +01. UWA Tag Titles: Etsuko Mita & Mima Shimoda v Suzuka Minami & Tomoko Watanabe\\
 +02. Bison Kimura v Sakie Hasegawa\\
 +03. WWF Women’s Title: Bull Nakano v Kyoko Inoue\\
 +04. WWWA Title: Aja Kong v Manami Toyota\\
 +Running Time: 90 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1995/05/07 – Tokyo, Korakuen Hall – “G*TOP”**\\
 +01. Yumi Fukawa vs. Yoshiko Tamura\\
 +02. Mr. Buddhaman vs. Tomezo Tsunokake\\
 +03. Japan Jr. Title: Chapparita ASARI vs. Nobue Endo\\
 +04. Takako Inoue & Tomoko Watanabe & Kumiko Maekawa vs. Mariko Yoshida & Kaoru Ito & Rie Tamada\\
 +05. Aja Kong & Reggie Bennett vs. Lioness Aska & Bison Kimura\\
 +06. Yumiko Hotta & Suzuka Minami vs. Etsuko Mita & Mima Shimoda\\
 +07. Akira Hokuto & Suzuka Minami vs. Bull Nakano & Yumiko Hotta\\
 +08. Suzuka Minami Retirement Ceremony\\
 +09. WWWA Title: Manami Toyota vs. Kyoko Inoue\\
 +Running Time: 210 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1995/06/27 – Sapporo – “Best*One”**\\
 +01. Prelim Highlights\\
 +02. Etsuko Mita & Mima Shimoda & Akira Hokuto vs. Reggie Bennett & Kaoru Ito & Mariko Yoshida\\
 +03. WWWA Title: Manami Toyota vs. Aja Kong\\
 +Running Time: 90 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1995/06/27 – Sapporo (TV – 1995/07/02)**\\
 +01. Tomoko Watanabe & Yumi Fukawa vs. Kumiko Maekawa & Yuka Shiina\\
 +02. Kyoko Inoue & Takako Inoue vs. Yumiko Hotta & Rie Tamada\\
 +03. Etsuko Mita & Mima Shimoda & Akira Hokuto vs. Reggie Bennett & KAORU & Mariko Yoshida\\
 +04. WWWA Title: Manami Toyota vs. Aja Kong\\
 +Running Time: 90 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – Japan Grand Prix '95 – WWWA Challenge Cup – Part 1 – Red Zone**\\
 +01. Highlights\\
 +02. Manami Toyota vs. Mima Shimoda (23.07. – Tokyo)\\
 +03. Highlights\\
 +04. Mima Shimoda vs. Reggie Bennett (31.07. – Tokyo)\\
 +05. Manami Toyota vs. Toshiyo Yamada (31.07. – Tokyo)\\
 +06. Rie Tamada & Yumi Fukawa vs. Kumiko Maekawa & Yuka Shiina (23.07. – Tokyo)\\
 +07. Highlights\\
 +08. Manami Toyota vs. Bison Kimura (Tokyo – 13.08.)\\
 +09. Highlights\\
 +Running Time: 160 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1995/08/30 – Osaka – “WWWA Championship Night Osaka Queen’s Holy Night”**\\
 +01. Rie Tamada & Yumi Fukawa & Yoshiko Tamura vs. Chaparita ASARI & Yuka Shiina & Misae Watanabe\\
 +02. Mariko Yoshida & Kaoru Ito vs. Tomoko Watanabe & Kumiko Maekawa\\
 +03. Etsuko Mita & Yumiko Hotta & Toshiyo Yamada vs. Jaguar Yokota & Bison Kimura & Reggie Bennett\\
 +04. Bull Nakano vs. Lioness Aska\\
 +05. Akira Hokuto vs. Mima Shimoda\\
 +06. WWWA Title: Aja Kong vs. Dynamite Kansai\\
 +07. WWWA Tag Titles: Kyoko Inoue & Takako Inoue vs. Manami Toyota & Sakie Hasegawa\\
 +Running Time: 180 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1995/09/02 – Tokyo – “Destiny” [2 DISC-SET]**\\
 +01. Misae Watanabe & Nobue Endo & Naomi Kato vs. Yoshiko Tamura & Yuka Shiina & Nana Fujimoto\\
 +02. Little Tiger Jeet Singh vs. Little Nakamaki\\
 +03. Japan Tag Titles: Chaparita ASARI & Kumiko Maekawa vs. Rie Tamada & Yumi Fukawa\\
 +04. Mariko Yoshida & Kaoru Ito & Blizzard Yuki vs. Takako Inoue & Toshiyo Yamada & Tomoko Watanabe\\
 +05. UWA Tag Titles: Etsuko Mita & Mima Shimoda vs. Jaguar Yokota & Lioness Aska\\
 +06. Yumiko Hotta vs. Reggie Bennett\\
 +07. Aja Kong vs. Bison Kimura\\
 +08. Kyoko Inoue vs. Bull Nakano\\
 +09. Manami Toyota vs. Akira Hokuto\\
 +2 Discs – 280 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1995/09/02 – Tokyo (TV – 1995/09/17)**\\
 +01. Blizzard Yuki & Kaoru Ito & Mariko Yoshida v Takako Inoue & Toshiyo Yamada & Tomoko Watanabe\\
 +02. Aja Kong v Bison Kimura\\
 +03. Kyoko Inoue v Bull Nakano\\
 +04. Manami Toyota v Akira Hokuto\\
 +Running Time: 90 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1995/09/03 – Tokyo – “Japan Grand Prix '95 Final”**\\
 +01. Nobue Endo & Yumi Fujimoto vs. Yumi Fukawa & Yuka Shiina\\
 +02. Chaparita ASARI & Kumiko Maekawa vs. Misae Watanabe & Yoshiko Tamura\\
 +03. Reggie Bennett & Sakie Hasegawa & Mariko Yoshida & Kaoru Ito vs. Etsuko Mita & Mima Shimoda & Toshiyo Yamada & Rie Tamada\\
 +04. Takako Inoue vs. Bison Kimura\\
 +05. Aja Kong & Reggie Bennett vs. Kyoko Inoue & Tomoko Watanabe\\
 +06. Japan Grand Prix '95 Final: Manami Toyota vs. Yumiko Hotta\\
 +Running Time: 180 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – “Tag League – The Best '95″**\\
 +01. Reggie Bennett & Yumiko Hotta vs. Chaparita ASARI & Kumiko Maekawa (Tokyo – 1995/10/10)\\
 +02. Kyoko Inoue & Tomoko Watanabe vs. Aja Kong & Takako Inoue (Tokyo – 1995/10/10)\\
 +03. Sakie Hasegawa & Mariko Yoshida vs. Manami Toyota & Kaoru Ito (Tokyo – 1995/10/10)\\
 +04. Akira Hokuto & Mima Shimoda vs. Toshiyo Yamada & Etsuko Mita (Tokyo – 1995/10/10)\\
 +05. Mari Mogami vs. Kayo Noumi (Tokyo – 1995/10/12)\\
 +06. Sakie Hasegawa & Yumi Fukawa vs. Mariko Yoshida & Rie Tamada (Tokyo – 1995/10/12)\\
 +07. Akira Hokuto & Mima Shimoda & Yoshiko Tamura vs. Etsuko Mita & Toshiyo Yamada & Lioness Aska (Tokyo – 1995/10/12)\\
 +08. Tag League – The Best '95 – 3rd Place Match: Reggie Bennett & Yumiko Hotta vs. Aja Kong & Takako Inoue (Tokyo – 1995/10/12)\\
 +09. Tag League – The Best '95 – Final: Kyoko Inoue & Tomoko Watanabe vs. Manami Toyota & Kaoru Ito (Tokyo – 1995/10/12)\\
 +Running Time: 180 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1995/11/03 – Nagoya**\\
 +01. Prelim Highlights\\
 +02. Kyoko Inoue vs. Lioness Aska\\
 +03. Aja Kong vs. Takako Inoue\\
 +04. Manami Toyota & Toshiyo Yamada vs. Sakie Hasegawa & Kaoru Ito\\
 +05. WWWA Tag Titles: Akira Hokuto & Mima Shimoda vs. Bull Nakano & Tomoko Watanabe\\
 +Running Time: 100 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1995/11/03 – Nagoya (TV – 1995/11/13)**\\
 +01. Kyoko Inoue v Lioness Aska\\
 +02. Aja Kong v Takako Inoue\\
 +03. Manami Toyota & Mariko Yoshida v Sakie Hasegawa & Kaoru Ito\\
 +04. WWWA Tag Titles: Akira Hokuto & Mima Shimoda v Bull Nakano & Tomoko Watanabe\\
 +Running Time: 90 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1995/11/18 – Yokohama – “WRESTLE MARINEPIAD '95"**\\
 +01. Kayo Noumi vs. Mari Mogami\\
 +02. Japan Jr. Title: Yoshiko Tamura vs. Misae Genki\\
 +03. Mariko Yoshida & Yumi Fukawa vs. Nobue Endo & Mina Taniyama\\
 +04. Takako Inoue & Tomoko Watanabe vs. Toshiyo Yamada & Chaparita ASARI\\
 +05. Mima Shimoda vs. Etsuko Mita\\
 +06. Bull Nakano & Lioness Aska vs. Aja Kong & Reggie Bennett\\
 +07. Kyoko Inoue vs. Yumiko Hotta\\
 +08. Blizzard Yuki & Reina Jabuki vs. Manami Toyota & Black Blizzard\\
 +Running Time: 180 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN - 1995/11/18 - Yokohama - "WRESTLE MARINEPIAD '95" [AJW CLASSICS # 118 - 2013/11/20]\\
 +**01. Kayo Noumi vs. Mari Mogami\\
 +02. Japan Jr. Title: Yoshiko Tamura vs. Misae Genki\\
 +03. Mima Shimoda vs. Etsuko Mita\\
 +04. Kyoko Inoue vs. Yumiko Hotta\\
 +05. Blizzard Yuki & Reina Jabuki vs. Manami Toyota & Black Blizzard\\
 +1 Disc – 60 minutes – Source: TV (1:1)
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1995/12/04 – Tokyo – “MONDAY NIGHT SENSATION”**\\
 +01. Japan Jr. Title: Yoshiko Tamura vs. Yuka Shiina\\
 +02. Japan Tag Titles: Nobue Endo & Misae Watanabe vs. Rie Tamada & Yumi Fukawa\\
 +03. Etsuko Mita & Mari Mogami vs. Mariko Yoshida & Mina Taniyama\\
 +04. Japan Title: Tomoko Watanabe vs. Chaparita ASARI\\
 +05. Kaoru Ito vs. Sakie Hasegawa\\
 +06. IWA Title: Reggie Bennett vs. Takako Inoue\\
 +07. All Pacific Title: Yumiko Hotta vs. Toshiyo Yamada\\
 +08. Akira Hokuto & Mima Shimoda vs. Lioness Aska\\
 +09. Akira Hokuto vs. Mima Shimoda\\
 +10. Kyoko Inoue vs. Aja Kong\\
 +11. WWWA Title: Dynamite Kansai vs. Manami Toyota\\
 +Running Time: 240 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1995/12/04 – Tokyo - "MONDAY NIGHT SENSATION" (TV – 1995/12/10)**\\
 +01. Japanese Title: Tomoko Watanabe vs. Chaparita ASARI\\
 +02. All Pacific Title: Yumiko Hotta vs. Mariko Yoshida\\
 +03. Kyoko Inoue vs. Aja Kong\\
 +04. WWWA Title: Dynamite Kansai vs. Manami Toyota\\
 +Running Time: 90 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN - 1995/12/04 - Tokyo - "MONDAY NIGHT SENSATION" [AJW CLASSICS # 119 - 2013/12/18]\\
 +**01. Japan Title: Tomoko Watanabe vs. Chaparita ASARI\\
 +02. Kaoru Ito vs. Sakie Hasegawa\\
 +03. Akira Hokuto & Mima Shimoda vs. Lioness Aska\\
 +04. Kyoko Inoue vs. Aja Kong\\
 +1 Disc – 60 minutes – Source: TV (1:1)
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN - 1995/12/04 - Tokyo - "MONDAY NIGHT SENSATION" [AJW CLASSICS # 120 - 2014/01/22]\\
 +**01. Japan Tag Titles: Nobue Endo & Misae Watanabe vs. Rie Tamada & Yumi Fukawa\\
 +02. IWA Title: Reggie Bennett vs. Takako Inoue\\
 +03. All Pacific Title: Yumiko Hotta vs. Toshiyo Yamada\\
 +04. WWWA Title: Dynamite Kansai vs. Manami Toyota\\
 +1 Disc – 60 minutes – Source: TV (1:1)
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN - 1995/12/10 - Tokyo - "TAG LEAGUE - THE BEST '95 FINAL" [AJW CLASSICS # 121 - 2014/02/19]\\
 +**01. Mari Mogami vs. Kayo Noumi\\
 +02. Akira Hokuto & Mima Shimoda & Yoshiko Tamura vs. Lioness Aska & Etsuko Mita & Toshiyo Yamada\\
 +03. Tag League – The Best ’95 – 3rd Place Match: Yumiko Hotta & Reggie Bennett vs. Aja Kong & Takako Inoue\\
 +04. Tag League – The Best ’95 – Final: Kyoko Inoue & Tomoko Watanabe vs. Manami Toyota & Kaoru Ito\\
 +1 Disc – 60 minutes – Source: TV (1:1)