User Tools

Site Tools


asukaproject

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

asukaproject [2020/05/02 18:22]
asukaproject [2020/08/03 16:00] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== ASUKA PROJECT ======
 +**ASUKA PROJECT - 2015/05/05 - Yokohama Radiant Hall - "YOKOHAMA PRO-WRESTLING FESTIVAL 2015 GW" [2 DISC-SET]**\\
 +01. Kenichiro Arai vs. Chikara\\
 +02. Mitsuo Momota & Masao Orihara vs. Kikutaro & The W*inger\\
 +03. Masaya Takahashi vs. Shin Suzuki\\
 +04. Hiroki Murase vs. Kenta Sugawara\\
 +05. El Hijo del Pantera vs. Shota Nakagawa\\
 +06. HAYATE & Cho-un Shiryu & Kurumi vs. Nobutaka Moribe & Tetsuya Nakazato & Aoi Ishibashi\\
 +07. Mitoshichi Shinose & Shunma Katsumata vs. Wolf Tomoya & Ayumu Honda\\
 +2 Discs - 150 minutes - Source: NicoNico
 +
 +**ASUKA PROJECT - 2018/05/04 - Yokohama Radiant Hall - "GOLDEN WEEK 2018"**\\
 +01. TAJIRI & Mitoshichi Shinose & Makoto vs. Keizo Matsuda & Naoshi Sano & Mari\\
 +02. Yusuke Kodama & YO-HEY vs. Minoru Tanaka & Jiro "Ikemen" Kuroshio\\
 +03. Akiyori Takizawa vs. Masaya Takahashi\\
 +04. Shunsuke 1st Year Anniversary Match: Shunsuke Sayama vs. Hideki Suzuki\\
 +05. Yuji Kito & KAI vs. Hiroshi Yamato & Rionne Fujiwara\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico
 +
 +**ASUKA PROJECT - 2019/03/18 - Tokyo, Korakuen Hall [2 DISC-SET]**\\
 +01. Battle Royal (w/ Mitsuo Momota, Ayumu Honda, Chikara, Chon Shiryu, El Hijo del Pantera, Hiroshi Yamato, Jiro Kuroshio, Michael Osbourne, TAMURA, Yoshihiro Horaguchi)\\
 +02. Aki Shizuku & Hikaru Shida vs. Makoto & Rina Shingaki\\
 +03. KENSO & TAKA Michinoku vs. Minoru Tanaka & Yuji Kito\\
 +04. Kengo Mashimo & Masakatsu Funaki vs. Hideki Suzuki & Shunsuke Sayama\\
 +05. Tsukasa Fujimoto & Tsukushi vs. Giulia & Risa Sera\\
 +06. Keizo Matsuda & Tatsumi Fujinami & Yasuo Kunizaki vs. Naoshi Sano & Rionne Fujiwara & Yoshiaki Fujiwara\\
 +07. Akiyori Takizawa vs. Kenichiro Arai\\
 +08. Masato Tanaka & Masaya Takahashi & Mitoshichi Shinose & Shota Nakagawa vs. Josh O'Brien & Shunma Katsumata & TAJIRI & Yusuke Kodama\\
 +2 Discs - 180 minutes - Source: NicoNico
 +
 +**ASUKA PROJECT - 2019/07/24 - Tokyo, Shinjuku FACE - “KOON KANSHA SHINJUKU FACE CONVENTION ~ ASUKA PRO EXTRA EDITION”\\
 +**01. Chon Shiryu & Mari vs. Koharu Hinata & Yoshihiro Horaguchi\\
 +02. Chikara & Hiroshi Yamato & Tatsuya Hanami vs. Naoshi Sano & Ricky Fuji & Rionne Fujiwara\\
 +03. Hideki Suzuki vs. UTAMARO\\
 +04. Hiroyo Matsumoto & Rina Yamashita vs. Kaho Kobayashi & Makoto\\
 +05. KAI & TAJIRI vs. Keizo Matsuda & Yuji Kito\\
 +06. Three Way Match: Akiyori Takizawa vs. Jiro Kuroshio vs. Kaji Tomato\\
 +07. Koji Kanemoto & Minoru Tanaka vs. Shota Nakagawa & Shunsuke Sayama\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico
 +
 +**ASUKA PRO WRESTLING - 2019/12/14 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - “LAUNCHING BUSINESS # 2”**\\
 +01. Jay Freddie vs. Black Avalon\\
 +02. Osamu Namiguchi vs. Shin Suzuki\\
 +03. Chikara & Kotaro Yoshino & SAKI vs. Asuka Mask & Keizo Matsuda & Mari\\
 +04. Kaho Kobayashi & Makoto vs. Banny Oikawa & Cherry\\
 +05. Daiki Shimomura & Kaji Tomato vs. Koju Takeda & Yusuke Kodama\\
 +06. Ayato Yoshida vs. Shunsuke Sayama\\
 +07. El Hijo del Pantera & Jiro Kuroshio & UTAMARO vs. Masaya Takahashi & TAJIRI & Yoshihiro Horaguchi\\
 +1 Disc - 135 minutes - Source: NicoNico
 +
 +**ASUKA PRO - 2020/04/07 - Saitama, Ice Ribbon Dojo - “PANTERA SEND-OFF MATCH”**\\
 +01. Hiroshi Yamato & Minoru Tanaka & Shunma Katsumata vs. Akiyori Takizawa & El Hijo del Pantera & Yusuke Kodama\\
 +1 Disc - 60 minutes - Source: NicoNico