User Tools

Site Tools


boyz

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

boyz [2020/05/02 18:22]
boyz [2020/08/03 16:00] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== BOYZ ======
 +**BOYZ – 2009/04/24 – Tokyo, Benoa Ginza – “BOYS 4″ [Dramatic Fantasia # 221]**\\
 +01. Kazuhiro Tamura vs. Yumeto Imasei\\
 +02. Isami Kodaka vs. Rion Mizuki\\
 +03. Tsutomu Oosugi & Hercules Senga vs. Daisuke Sasaki & Yuki Sato\\
 +04. Madoka & Mineo Fujita & Daisuke Masaoka vs. Makoto Oishi & Masa Takanashi & Keita Yano\\
 +05. HARASHIMA vs. KUDO\\
 +Running Time: 45 minutes – Source: SAT TV
 +
 +**BOYZ - 2015/11/29 - Tokyo, Korakuen Hall - "ULTRA ~ONCE IN A LIFETIME WOMAN FESTIVAL~" [2 DISC-SET]**\\
 +01. Kazuki Hirata & Shigehiro Irie vs. Soma Takao & Kouki Iwasaki\\
 +02. BOYZ-gun vs GuyZ-gun: Makoto Oishi & Shunma Katsumata & Mizuki Watase vs. Joey Ryan & Hiroshi Fukuda & Super Ikemen Higuchi\\
 +03. BOYZ Refreshing Grudge Liquidation: Daisuke Sasaki vs. Masa Takanashi\\
 +04. Yukio Sakaguchi & Keisuke Ishii vs. Konosuke Takeshita & Kota Umeda\\
 +05. HARASHIMA vs. Akito\\
 +06. Tetsuya Endo vs. Isami Kodaka\\
 +2 Discs - 150 minutes - Source: DDT Universe
 +
 +**BOYZ - 2016/06/01 - Tokyo, Shinjuku FACE - "DRAMATIC RAIN SPECIAL ~WOMEN FESTIVAL 11~"\\
 +**01. Keisuke Ishii & Kouki Iwasaki vs. Hiroshi Fukuda & Mizuki Watase\\
 +02. Daisuke Sasaki vs. Rekka\\
 +03. Joey Ryan & Guanchulo vs. Yukio Sakaguchi & Kazuki Hirata\\
 +04. Makoto Oishi & Shunma Katsumata & Mao Inoue vs. Konosuke Takeshita & Kota Umeda & Nobuhiro Shimatani\\
 +05. HARASHIMA & Masa Takanashi vs. Soma Takao & Tetsuya Endo\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: DDT Universe
 +
 +**BOYZ - 2017/01/12 - Tokyo, Shinjuku FACE - "NEW YEAR SPECIAL ~WOMEN FESTIVAL 13~"\\
 +**01. BOYZ Tournament Rules: Nobuhiro Shimatani vs. Yuki Ueno\\
 +02. BOYZ Tournament Rules: Guanchulo & Yoshihiko vs. Kazuki Hirata & Shunma Katsumata\\
 +03. BOYZ Tournament Rules: KUDO & Kouki Iwasaki vs. Soma Takao & Mizuki Watase\\
 +04. BOYZ Tournament Rules: Masahiro Takanashi vs. Yasu Urano\\
 +05. BOYZ vs. GuyZ vs. DAMNATION: Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo vs. Rekka & Daiki Shimomura vs. Antonio Honda & Ryuichi Sekine\\
 +06. BOYZ Tournament Rules: Konosuke Takeshita vs. Keisuke Ishii\\
 +07. BOYZ Tournament Rules: Mike Bailey & Akito vs. Yukio Sakaguchi & Makoto Oishi\\
 +08. BOYZ Tournament Rules: HARASHIMA vs. MAO\\
 +09. Extended Sudden Death - BOYZ Tournament Rules: Makoto Oishi vs. HARASHIMA\\
 +1 Disc - 105 minutes - Source: DDT Universe
 +
 +**BOYZ - 2017/03/03 - Tokyo, Shinjuku FACE - "HINAMATSURI SPECIAL ~WOMEN FESTIVAL 14~"\\
 +**01. Shunma Katsumata & Guanchulo vs. Kouki Iwasaki & Daiki Shimomura\\
 +02. I Am Like Him And He Is Like Me Part 2: Masahiro Takanashi vs. Rekka\\
 +03. BOYZ Refreshing Struggle With GuyZ!: Antonio Honda vs. Nobuhiro Shimatani\\
 +04. KUDO & MAO vs. Soma Takao & Mizuki Watase\\
 +05. DAMNATION Vs Blooming Flower High School Tag: Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo vs. Konosuke Takeshita & Yuki Ueno\\
 +06. BOYZ Being BOYZ Special 6-Man Tag Match: Keisuke Ishii & Akito & Kazuki Hirata vs. HARASHIMA & Yukio Sakaguchi & Makoto Oishi\\
 +1 Disc - 135 minutes - Source: DDT Universe
 +
 +**BOYZ - 2017/06/14 - Tokyo, Shinjuku FACE - "DRAMATIC RAIN SPECIAL ~WOMEN FESTIVAL 15~"**\\
 +01. Keisuke Ishii & Soma Takao vs. Mizuki Watase & Rekka\\
 +02. Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo vs. Lady Beard & Shunma Katsumata\\
 +03. HARASHIMA vs. Yuki Ueno\\
 +04. Yukio Collection A.T. & Hirata Collection A.T. vs. Konosuke Takeshita & Nobuhiro Shimatani\\
 +05. KUDO & Makoto Oishi vs. Akito & Masahiro Takanashi\\
 +1 Disc - 105 minutes - Source: DDT Universe
 +
 +**BOYZ - 2017/10/30 - Tokyo, Shinjuku FACE - "HALLOWEEN SPECIAL ~ WOMEN FESTIVAL 16~"**\\
 +01. The Most Scary Thing Is The Enemy Monster Or Maybe…: Shunma Katsumata & Diego & Rekka vs. Kazuki Hirata & Yukio Sakaguchi & Makoto Oishi\\
 +02. Non-Halloween Generation And Halloween Generation Halloween War: Keisuke Ishii vs. Yuki Ueno\\
 +03. Same Class Raw: Konosuke Takeshita vs. Nobuhiro Shimatani\\
 +04. Trick Or Treat! The Monsters Come Down For Halloween!: Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo & Pumpkin Paulie vs. Masahiro Takanashi & MAO & Mizuki Watase\\
 +05. The Secret Weapon Finally Appears In BOYZ With Fullness!: Akito & Soma Takao vs. HARASHIMA & Super Higuchi Ikemen\\
 +1 Disc - 90 minutes - Source: DDT Universe
 +
 +**BOYZ - 2020/02/11 - Tokyo, Kitazawa Town Hall - “(BRAND NEW) BOYZ α -VALENTINE EDITION-” [2 DISC-SET]**\\
 +01. Soma Takao & Tetsuya Endo vs. Jun Masaoka & Kazuki Hirata\\
 +02. Keigo Nakamura BOYZ Assessment Match: Hiroshi Yamato vs. Keigo Nakamura\\
 +03. Konosuke Takeshita & Masahiro Takanashi vs. Shuichiro Tominaga & Shota\\
 +04. Kazusada Higuchi & Naomi Yoshimura vs. Yasu Urano & Antonio Honda\\
 +05. MAO vs. Yuki Ueno\\
 +06. HomoClo Revival: Danshoku Dieno & Makoto Oishi & Akito vs. HARASHIMA & Keisuke Ishii & Mizuki Watase\\
 +2 Discs - 165 minutes - Source: DDT Universe