User Tools

Site Tools


daijo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

daijo [2020/05/02 18:22] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== DAIJO ======
 +**DAIJO – 2014/08/07 – Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring**\\
 +01. Benten-jo & Misaki Guriko & Nyanbar vs. Kana & Cherry & Policewo~man\\
 +02. Kayako Haruyama vs. Sawako Shimono\\
 +03. Kyoko Kimura & Tomoka Nakagawa vs. Kuinshinbo Kamen & Fairy Nipponbashi\\
 +04. Hibiscus Mii & Kyusei Ninja Ranmaru vs. Kaori Yoneyama & Hatsuhinode Kamen\\
 +05. Yumi Ohka vs. Rina Yamashita\\
 +1 Disc – 105 minutes – Source: NicoNico
 +
 +**DAIJO – 2014/09/21 – Higshinari Ward Citizen Center**\\
 +01. Yuu Yamagata & Hikaru Shida & Mika Iida vs. Kana & Tomoka Nakagawa & Kaho Kobayashi\\
 +02. Kuishinbo Kamen vs. Kyoko Kimura\\
 +03. Hibiscus Mii & Kyusei Ninja Ranmaru & Fairy Nipponbashi vs. Bentenmusume & Misaki Guriko & Nyambar\\
 +04, Ayako Hamada vs. Rina Yamashita\\
 +05. Yumi Ohka vs. Sawako Shimono\\
 +1 Disc – 90 minutes – Source: NicoNico
 +
 +**DAIJO - 2015/01/18 - Osaka, Konohana Kumin Hall - "​THANKS PILGRIMS - YOU STRIVE"​**\\
 +01. Misaki Guriko & Mede Tiger Mask vs. Benten-musume & Taiyoto Kamen\\
 +02. Hikaru Shida & Ayaka vs. Mika Iida & Hiroe Nagahama\\
 +03. Memorial Wave ~ Shu Shibutani Retirement Road: Fairy Nipponbashi vs. Shu Shibutani\\
 +04. Yuu Yamagata & Tsubasa Kuragaki vs. Misaki Ohata & Nyanber\\
 +05. Rina Yamashita & Kana vs. Sawako Shimono & Kagetsu\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico
 +
 +**DAIJO - 2015/02/22 - Osaka, West Kumin Center - "LIKE CRAZY"​**\\
 +01. Nyanbar & Police Wo~men vs. Fairy Nipponbashi & Benten Musume\\
 +02. Kyusei Sakura Hirota & Mika Iida vs. Ayaka & Maylee\\
 +03. Memorial – Shu Shibutani Retirement Road: Tsubasa Kuragaki vs. Shu Shibutani\\
 +04. 2/3 Falls Match: Kana & Rina Yamashita & Misaki Ohata vs. Kagetsu & Sawako Shimono & Yuu Yamagata\\
 +1 Disc - 105 minutes - Source: NicoNico
 +
 +**DAIJO - 2015/03/22 - Osaka Azalea Taisho**\\
 +01. Yuu Yamagata & Kagetsu vs. Hiroe Nagahama & Konami\\
 +02. Cherry vs. Ayaka vs. Maylee\\
 +03. Misaki Ohata & Mio Shirai & Tsukasa Fujimoto vs. Police Wo~men & Benten Musume & Nyamber\\
 +04. Shu Shibutani Retirement Road: Shu Shibutani & Syuri vs. Dynamite Kansai & Fairy Nipponbashi\\
 +05. Kana vs. Misaki Guriko\\
 +06. Rina Yamashita vs. Sawako Shimono\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico
 +
 +**DAIJO - 2015/05/23 - Ikuno Kumin Center - "​MONODANI IN TURBULENCE"​**\\
 +01. Hiroe Nagahama vs. Marie Ann\\
 +02. Ayako Hamada & Yuu Yamagata & Fairy Nipponbashi vs. HAYATA & YO-HEY & Yumi Ohka\\
 +03. Kana & Misaki Ohata vs. Ryo Mizunami & Sawako Shimono\\
 +04. Innaugural Battle - 2/3 Falls: Rina Yamashita vs. Benten Musume & Misaki Glico & Nyanber & Police Women\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico
 +
 +**DAIJO - 2015/06/14 - Osaka, Nishi Kumin Center - "​RAN~NO AMITABHA"​**\\
 +01. Yuu Yamagata & Mari Anne vs. Yumi Ohka & Hiroe Nagahama\\
 +02. CATCH THE WAVE 2015: Kaho Kobayashi vs. Kyusei Sakura Hirota\\
 +03. Tsubasa Kuragaki vs. Misaki Glico\\
 +04. Mio Shirai & Misaki Ohata & Tsukasa Fujimoto vs. Benten Musume & Fairy Nipponbashi & Mei Lee\\
 +05. CATCH THE WAVE 2015: Kana vs. Rina Yamashita\\
 +06. Ryo Mizunami vs. Sawako Shimono\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico
 +
 +**DAIJO - 2015/07/12 - Osaka, Nishin Kumin Center - "HEAT ISLAND OSAKA MID SUMMER"​**\\
 +01. Cherry vs. Mari Anne\\
 +02. Hamuko Hoshi & Neko Nitta & Ryo Mizunami vs. Benten Musume & Kuroneko & Police Women\\
 +03. Arisa Nakajima vs. Fairy Nipponbashi vs. Mei Lee\\
 +04. Leon vs. Misaki Glico\\
 +05. Sawako Shimono & Yuu Yamagata vs. Kana & Rina Yamashita\\
 +06. Ryo Mizunami & Sawako Shimono & Yuu Yamagata vs. Kana & Misaki Ohata & Rina Yamashita\\
 +1 Disc - 105 minutes - Source: NicoNico
 +
 +**DAIJO / WAVE – 2015/08/26 – Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - „SUMMER FESTA 2015“\\
 +**01. Misaki Ohata & Police Woman vs. Ryo Mizunami & Mari Anne\\
 +02. Tsubasa Kuragaki vs. Benten Musume\\
 +03. Fairy Nipponbashi vs. Mei Lee vs. Miyako Matsumoto\\
 +04. Tojuki Leon & Neko Nitta vs. Kuroneko & Nyanbar\\
 +05. Tsukushi vs. Misaki Guriko\\
 +06. Kana & Rina Yamashita vs. Yuu Yamagata & Sawako Shimono\\
 +1 Disc – 120 minutes – Source: NicoNico
 +
 +**DAIJO – 2015/08/30 – Osaka, Hirano Kumin Center - „HEAT ISLAND OSAKA LATESUMMER“**\\
 +01. Kuroneko vs. Benten Musume\\
 +02. Dotonbori Shoi vs. Misaki Guriko\\
 +03. Kayoko Haruyama vs. Fairy Nipponbashi vs. Mei Lee\\
 +04. Tsubasa Kuragaki & Moeka Haruhi vs. Yumi Ohka & Mari Anne\\
 +05. Ryo Mizunami & Yuu Yamagata & Sawako Shimono vs. Kana & Misaki Ohata & Rina Yamashita\\
 +1 Disc - 105 minutes – Source: NicoNico
 +
 +**DAIJO – 2015/10/04 – Osaka, Ikuno Ward Community Center - „KANNAZUKI RESTORATION“\\
 +**01. Forward Breakthrough Single Match: Kagetsu vs. Sawako Shimono\\
 +02. Coup of Naniwa Single Match: Rina Yamashita vs. Tsubasa Kuragaki\\
 +03. Genma Wars Three Way Match: Fairy Nipponbashi vs. Mei Lee vs. Sonoko Kato\\
 +04. The Return of Nyanber Tag Team Match: Benten Musume & Policewomen vs. Kuroneko & Nyanber\\
 +05. Hikkenbashi Tag Team Match: Kaho Kobayashi & Yuu Yamagata vs. Mari Anne & Misaki Glico\\
 +1 Disc – 105 minutes – Source: NicoNico
 +
 +**DAIJO - 2015/12/23 - Osaka, Minato Ward Community Center - “YEAR END PAID ~GOKUGETSU~”\\
 +**01. Hiroe Nagahama vs. Mari Anne\\
 +02. Benten Musume & Police Women vs. Kuroneko & Nyanber\\
 +03. Fairy Nipponbashi & Mei Lee vs. Misaki Glico & Sakura Hirota\\
 +04. Chikayo Nagashima vs. Rina Yamashita\\
 +05. Kagetsu & Sawako Shimono vs.Ayako Hamada & Yuu Yamagata\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico
 +
 +**DAIJO - 2016/01/30 - Osaka Joto Kumin Hall\\
 +**01. Hiroe Nagahama vs. Misaki Glico\\
 +02. Kuroneko & Nyanber vs. Benten Musume & Kyusei Ninja Ranmaru\\
 +03. Fairy Nipponbashi vs. Mei Lee vs. Yuu Yamagata\\
 +04. Mari Anne vs. Misaki Ohata\\
 +05. Ryo Mizunami & Sawako Shimono vs. Kaho Kobayashi & Rina Yamashita\\
 +1 Disc - 105 minutes - Source: NicoNico
 +
 +**DAIJO – 2016/02/28 – Hyogo, Amagasaki SME Center - „THE BEGINNING OF THE CUE IN AMAGASAKI“**\\
 +01. Catch The WAVE Young OH! OH! B Block: Natsu Sumire vs. Mari Anne\\
 +02. Hanako Nakamori & Yuu Yamagata vs. Hikaru Shida & Misaki Ohata\\
 +03. Fairy Nipponbashi & Mei Lee vs. Hamuko Hoshi & Mochi Miyagi\\
 +04. Three Way Tag Team Match: Misaki Glico & Police Women vs. Black Cat & Nyanber vs. Apple Miyuki & Kyusei Ninja Ranmaru\\
 +05. Regina Di WAVE – No. 1 Contenders Match: Rina Yamashita vs. Sawako Shimono\\
 +1 Disc – 105 minutes – Source: NicoNico
 +
 +**DAIJO – 2016/03/21 – Osaka Joto Kumin Hall - „DAIJO 6th ANNIVERSARY RAISING ARMY ~OOKIN!!~“**\\
 +01. Benten Musume & Hiroe Nagahama & Police Women vs. Black Cat & Mei Lee & Nyanber\\
 +02. Misaki Ohata vs. Misaki Glico\\
 +03. Hikaru Shida vs. Rina Yamashita\\
 +04. Fairy Nipponbashi vs. Kyusei Ninja Ranmaru\\
 +05. Battle Royal (w/ Fairy Nipponbashi,​ Ayaka, Tamaki Uin, Police Women, Koharu Hinata, Mei Lee, Nyanber, Kuroneko, Misaki Ohata, Misaki Glico)\\
 +06. Regina Di WAVE Title: Yuu Yamagata vs. Sawako Shimono\\
 +1 Disc – 105 minutes – Source: NicoNico
 +
 +**DAIJO – 2016/04/29 – Osaka Nishi Kumin Center - „6th ANNIVERSARY ~LET'S IT GOING~“**\\
 +01. Black Cat & Nyanber vs. Aoi Kizuki & Benten Musume\\
 +02. Kaho Kobayashi vs. Police-women\\
 +03. Fairy Nipponbashi & Mei Lee vs. Chikayo Nagashima & Yuu Yamagata\\
 +04. Hiroe Nagahama vs. Misaki Glico\\
 +05. Rina Yamashita & Sawako Shimono vs. Hikaru Shida & Misaki Ohata\\
 +1 Disc – 120 minutes – Source: NicoNico
 +
 +**DAIJO – 2016/05/28 – Osaka, Ikuno Ward Community Center - „BANG! BANG! BANG! BANG!“**\\
 +01. Benten Musume & Nyanber vs. Kuroneko & Kyusei Ninja Ranmaru\\
 +02. Misaki Glico III (Natsu Sumire) vs. Yuu Yamagata\\
 +03. Fairy Nipponbashi vs. Melanie Cruise vs. Mei Lee\\
 +04. Mika Iida & Rina Yamashita vs. AYAKA & Misaki Ohata\\
 +05. Hikaru Shida vs. Sawako Shimono\\
 +06. Mika Iida & Rina Yamashita & Sawako Shimono vs. AYAKA & Hikaru Shida & Misaki Ohata\\
 +1 Disc – 120 minutes – Source: NicoNico
 +
 +**DAIJO – 2016/06/26 – Osaka Azalea Taisho - „I WISH IS SUNNY“ [2 DISC-SET]**\\
 +01. Mika Iida vs. Misaki Glico III\\
 +02. Three Way Match : Fairy Nipponbashi vs. Kuroneko vs. Mei Lee\\
 +03. Rina Yamashita & Sumire Natsu vs. Rin Kadokura & Takumi Iroha\\
 +04. Yuki Miyazaki vs. Kyusei Ninja Ranmaru\\
 +05. Misaki Ohata & Benten Musume vs. Sawako Shimono & Yuu Yamagata\\
 +2 Discs – 180 minutes – Source: NicoNico
 +
 +**DAIJO - 2016/09/03 - Osaka, Azalea Taisho - “ENTERPRISING BRAVE”\\
 +**01. Misaki Glico vs. Kyusei Ninja Ranmaru\\
 +02. Kuroneko vs. Mei Lee\\
 +03. Hiroe Nagahama & Mika Iida vs. Fairy Nipponbashi & Sumire Natsu\\
 +04. Ryo Mizunami & Rina Yamashita vs. Kaori Yoneyama & Yako Fujigasaki\\
 +05. Sawako Shimono & Yuu Yamagata vs. Hikaru Shida & Misaki Ohata\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico
 +
 +**DAIJO - 2016/10/02 - Osaka, Hirano Kumin Hall - “OCTOBER DROP!”\\
 +**01. Misaki Glico #2 (Yumi Ohka) vs. Misaki Glico #1 (Sumire Natsu)\\
 +02. Ryo Mizunami vs. Mei Lee\\
 +03. Three Way Match: Rina Yamashita vs. Kaho Kobayashi vs. Sumire Natsu\\
 +04. Kyusei Ninja Ranmaru & Hibiscus Mii vs. Police Women & Kuroneko\\
 +05. Benten Musume & Misaki Ohata & Hikaru Shida vs. Sawako Shimono & Fairy Nipponbashi & Yuu Yamagata\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico
 +
 +**DAIJO - 2016/11/06 - Osaka, Hirani Kumin Hall - “ELEVEN BRIDGE”\\
 +**01. Kuroneko (aka. Yumi Ohka) & Nyanber vs. Police Women & Kyusei Ninja Ranmaru\\
 +02. Manami Katsu vs. Mei Lee\\
 +03. Misaki Glico vs. Moeka Haruhi\\
 +04. Ryo Mizunami & Leon vs. Rina Yamashita & Sumire Natsu\\
 +05. Sawako Shimono & Fairy Nipponbashi & Yuu Yamagata vs. Misaki Ohata & Mika Iida & Hanako Nakamori\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico
 +
 +**DAIJO - 2016/12/25 - Osaka, Konohana Kumin Hall - “HOLY NIGHT”**\\
 +01. Misaki Glico vs. Sumire Natsu\\
 +02. Kaho Kobayashi Last Daijo Match: Mei Lee vs. Kaho Kobayashi\\
 +03. Nyanber & Kuroneko vs. Police-Women & Kyusei Ninja Ranmaru\\
 +04. 8 Way Elimination Match: Rina Yamashita vs. Sawako Shimono vs. Fairy Nipponbashi vs. Yuu Yamagata vs. Misaki Ohata vs. Mika Iida vs. Hikaru Shida vs. Kagetsu\\
 +1 Disc - 105 minutes - Source: NicoNico
 +
 +**DAIJO - 2017/02/12 - Osaka, Azalea Taisho Hall - "​VALENTINE LABYRINTH"​**\\
 +01. Kaori Yoneyama & Cherry vs. Hikaru Shida & Misaki Ohata\\
 +02. Fairy Nipponbashi & Yako Fujigasaki vs. Kyusei Ninja Ranmaru & Hibiscus Mii\\
 +03. Rina Yamashita vs. Yuu Yamagata\\
 +04. Kagetsu vs. Sawako Shimono\\
 +05. Hikake Bridge OSAKA G1 GP Rumble w/ Sawako Shimono, Fairy Nipponbashi,​ Mr. Misaki Glico, 2nd Gen. Misaki Glico, 3rd Gen. Misaki Glico, Mei Lee, Police Women, Nyanber, Kuroneko, Kuro Benten Musume,​ Benten Musume, Kyusei Ninja Ranmaru,​ Hibiscus Mii,​ Dotomi Bolshoi (Command Boshoi), Rina Yamashita)\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico
  
daijo.txt · Last modified: 2020/05/02 18:22 (external edit)