User Tools

Site Tools


ddt_1999_2005

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ddt_1999_2005 [2020/05/30 11:22]
ddt_1999_2005 [2021/03/07 16:41] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== DDT (1999-2005) ======
 +DDT – 1999/11/20 – Tokyo, Kanamachi Community Center Bunka Hall – “TRIOS TOURNAMENT”\\
 +01. Block A: Sanshiro Takagi & Exciting Yoshida & Takashi Sasaki vs. Poison Sawada & Phantom Funakoshi & Tsunehito Naito\\
 +02. Block B: Koichiro Kimura & Kazunori Yoshida & Takatoshi Iwasaki vs. Yuki Nishino & Yusaku & Daisaku\\
 +03. Block A: Mitsunobu Kikuzawa & Hiroshi Shino & Naoshi Sano vs. Poison Sawada & Phantom Funakoshi & Tsunehito Naito\\
 +04. Block B: Kamen Shooter Super Rider & Tanomusaku Toba & Asian Cougar vs. Yuki Nishino & Yusaku & Daisaku\\
 +05. Block A: Sanshiro Takagi & Exciting Yoshida & Takashi Sasaki vs. Mitsunobu Kikuzawa & Hiroshi Shino & Naoshi Sano\\
 +06. Block B: Koichiro Kimura & Kazunori Yoshida & Takatoshi Iwasaki vs. Kamen Shooter Super Rider & Tanomusaku Toba & Asian Cougar\\
 +07. Final: Sanshiro Takagi & Exciting Yoshida & Takashi Sasaki vs. Koichiro Kimura & Kazunori Yoshida & Takatoshi Iwasaki\\
 +Running Time: 180 minutes – Source: VHS
 +
 +DDT – 2002/05/03 – Tokyo – “TURNING POINT” (PPV – 2002/05/21)\\
 +01. Tomohiko Hashimoto vs. Tanomusaku Toba\\
 +02. Iron Man Heavy Metal Title: Issei Fujisawa vs. Biomonster DNA\\
 +03. Hebikage & Fushicho Karasu & Toguro Habukage vs. HERO! & San Paul & Ken Ohka\\
 +04. MIKAMI vs. Onryo\\
 +05. Royal Rumble Style Tag Team Elimination Match: Takashi Sasaki & Shoichi Ichimiya & GENTARO & Yoshiya vs. Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda & Poison Sawada JULIE & Chocoball Mukai\\
 +06. KO-D Openweight Title: Super Uchu Power vs. Sanshiro Takagi\\
 +Running Time: 120 minutes – Source: VHS
 +
 +DDT – 2002/05/31 – Tokyo – “MAX BUMP” (PPV – 2002/06/13)\\
 +01. KO-D Openweight Title – No. 1 Contenders Match: Kintaro Kanemura vs. GENTARO vs. Takashi Sasaki (2002/05/16)\\
 +02. Sanshiro Takagi & Takashi Sasaki & GENTARO vs. Super Uchu Power & Poison Sawada JULIE & Hebikage (2002/05/23)\\
 +03. Hebikage & Toguro Habukage vs. HERO! & Showa\\
 +04. Yuichi Taniguchi vs. Futoshi Miwa\\
 +05. Shoichi Ichimiya vs. Issei Fujisawa\\
 +06. Tomohiko Hashimoto & Tanomusaku Toba vs. Tetsuhiro Kuroda & Chocoball Mukai\\
 +07. Super Uchu Power & Poison Sawada JULIE vs. Takashi Sasaki & GENTARO\\
 +08. KO-D Openweight Title & Iron Man Heavy Metal Title: Sanshiro Takagi vs. Kintaro Kanemura\\
 +Running Time: 120 minutes – Source: VHS
 +
 +DDT – 2002/06/28 – Tokyo – “GET ALIVE” (PPV – 2002/07/11)\\
 +01. Iron Man Heavy Metal Title: Shoichi Ichimiya vs. Survival Tobita\\
 +02. DDT vs. WEW Soccer Rules Match: Sanshiro Miyamoto & Mickham & Tanomusaku Toda vs. Tetsuhiro Kuroda & Onryo & Shinjuku Shark\\
 +03. Tomohiko Hashimoto vs. Super Uchu Power\\
 +04. Kintaro Kanemura vs. GENTARO\\
 +05. Takashi Sasaki vs. Poison Sawada JULIE\\
 +Running Time: 120 minutes – Source: VHS
 +
 +DDT – 2002/07/13 – Tokyo – “KO-D TAG LEAGUE 2002″ (PPV – 2002/08/13)\\
 +01. KO-D Tag League: Takashi Sasaki & GENTARO vs. Kintaro Kanemura & Futoshi Miwa\\
 +02. KO-D Tag League: Shoichi Ichimiya & Survival Tobita vs. Sanshiro Takagi & Miyuki Maeda\\
 +03. KO-D Tag League: MIKAMI & Tanomusaku Toba vs. Hebikage & Toguro Habukage\\
 +04. KO-D Tag League: Kintaro Kanemura & Futoshi Miwa vs. Osamu Tachihikari & Seiya Morohashi (2002/07/21)\\
 +05. KO-D Tag League: Super Uchu Power & Poison Sawada JULIE vs. Sanshiro Takagi & Miyuki Maeda (2002/07/21)\\
 +Running Time: 120 minutes – Source: VHS
 +
 +DDT – 2002/08/25 – Tokyo – “KO-D TAG LEAGUE 2002 FINAL” (PPV – 2002/09/11)\\
 +01. KO-D Tag League: Osamu Tachihikari & Seiya Morohashi vs. Hebikage & Toguro Habukage (2002/08/10)\\
 +02. KO-D Tag League: Takashi Sasaki & GENTARO vs. Shoichi Ichimiya & Survival Tobita (2002/08/11)\\
 +03. KO-D Tag League: Super Uchu Power & Poison Sawada JULIE vs. Kintaro Kanemura & Futoshi Miwa (2002/08/11)\\
 +04. KO-D Tag League – 3rd Place Match: Takashi Sasaki & GENTARO vs. Sanshiro Takagi & Miyuki Maeda\\
 +05. KO-D Tag League – Final: MIKAMI & Tanomusaku Toba vs. Super Uchu Power & Poison Sawada JULIE\\
 +Running Time: 120 minutes – Source: VHS
 +
 +DDT – 2002/09/20 – Tokyo – “ROYAL RUMBLE 2002″ (PPV – 2002/10/16)\\
 +01. Takashi Sasaki & GENTARO & Ken Ohka & Seiya Morahashi vs. Poison Sawada JULIE & Hebikage & Issei Fujisawa & Futoshi Miwa\\
 +02. Super Uchu Power & Miyuki Maeda vs. Tomohiko Hashimoto & Drake Morimatsu\\
 +03. KO-D Tag Team Titles: The Suicide Boys (MIKAMI & Tanomusaku Toba) vs. HERO! & Toguro Habukage\\
 +04. KO-D Heavyweight Title – 19 Man Royal Rumble (w/ Sanshiro Takagi, Hollywood Hulk Ichimiya, Tomohiko Hashimoto, Issei Fujisawa, Hebikage, GENTARO, Futoshi Miwa, Takashi Sasaki, Shoichi Ichimiya, Poison Sawada JULIE, Yoshihiro Sakai, Showa, Toguro Habukage, Osamu Tachihikari, Super Uchu Power, Tanomusaku Toba, HERO, Fake Joanie Laurer, MIKAMI)\\
 +Running Time: 120 minutes – Source: VHS
 +
 +DDT – 2002/11/29 – Tokyo, Korakuen Geopolis – “GOD BLESS DDT”\\
 +01. Iron Man Heavy Metal Title: Shoichi Ichinomiya vs. Ryu Echigo\\
 +02. Seiya Morohashi & Yoshihiro Sakai vs. Miyuki Maeda & Showa Child\\
 +03. Takashi Sasaki & Tanomusaku Toba vs. Super Uchu Power & O.K. Revolution\\
 +04. MIKAMI vs. Tomohiko Hashimoto\\
 +05. Poison Sawada JULIE & Jaki Mask # 1 & Jakai Mask # 2 vs. Hebikage & HERO! & Toguro Habukage\\
 +06. KO-D Openweight Title: GENTARO vs. Sanshiro Takagi\\
 +Running Time: 120 minutes – Source: VHS
 +
 +DDT – 2002/12/22 – Tokyo, Korakuen Hall – “NEVER MIND 2002″\\
 +01. Takashi Sasaki & Yuki Nishino vs. Tanomasuke Toba & Seiya Morohashi\\
 +02. Yuki Miyazaki & Kaori Yoneyama vs. Miyuki Maeda & Showa Child\\
 +03. Super Uchu Power vs. O.K. Revolution\\
 +04. HERO! & Toguro Habukage vs. Jakai Mask # 1 & Jakai Mask # 3\\
 +05. Poison Sawada JULIE vs. Hebikage\\
 +06. Iron Man Heavy Metal Title – 24h Marathon Match\\
 +07. KO-D Openweight Title: GENTARO vs. MIKAMI vs. Sanshiro Takagi vs. Tomohiko Hashimoto\\
 +Running Time: 120 minutes – Source: VHS
 +
 +DDT – 2003/01/31 – Tokyo, Geopolis – “SHEEP 2003″ (TV – 2003/02/14)\\
 +01. Iron Man Heavy Metal Title: Yoshihiro Sakai vs. Futoshi Miwa\\
 +02. Yuki Miyazaki & Yuka Nakamura vs. Miyuki Maeda & Showa-ko\\
 +03. Tanomusaku Toba & Yuki Nishino vs. OK Revolution & Super Uchu Power\\
 +04. Shoichi Ichimiya & Peat vs. HERO! & KUDO\\
 +05. KO-D Heavyweight Title: MIKAMI vs. Kurokage\\
 +06. KO-D Tag Team Titles: Sanshiro Takagi & Tomohiko Hashimoto vs. Takashi Sasaki & GENTARO\\
 +Running Time: 120 minutes – Source: VHS
 +
 +DDT – 2003/05/04 – Tokyo – “D-DAY 2003″ (PPV – 2003/06/04)\\
 +01. Tanomusaku Toba vs. Yuki Nishino\\
 +02. Miyuki Maeda & Yuki Miyazaki vs. Silver Ju (Jaguar Yokota) & Gao\\
 +03. Issei Fujisawa & Seiya Morohashi vs. Showa & Yoshihiro Sakai\\
 +04. Iron Man Heavy Metal Title: Futoshi Miwa vs. O.K. Revolution\\
 +05. HERO! & Viewtiful Joe vs. Biomonster DNA & Joker\\
 +06. ROYAL RUMBLE STYLE ELIMINATION MATCH: Takashi Sasaki & MIKAMI & Super Uchu Power & KUDO vs. Sanshiro Takagi & GENTARO & Gi Ogita & Tomohiko Hashimoto & Kurokage & Futoshi-kage & Gi Kurt Angle\\
 +Running Time: 120 minutes – Source: VHS
 +
 +DDT – 2004/01/12 – Tokyo, Korakuen Hall – “FIRST DREAM OF THE NEW YEAR”\\
 +01. HERO! & Daisuke Sekimoto & Kunio Toshima vs. KUDO & Kengo Mashimo & Kyosuke Sasaki\\
 +02. MIKAMI & Momoe Nakanishi vs. Shuji Ishikawa & Misae Genki\\
 +03. 15 Person New Year Royal Rumble (w/ Sanshiro Takagi, Poison Sawada JULIE, Koichiro Kimura, Riki Sensyu, Showa, Para-Para Kuma-san, Futoshi Miwa, Naomi Susan, Issei Fujisawa, Survival Tobita, Nicolai, Tanomusaku Toba, Takashi Sasaki, Danshoku Dino, Yusuke Inokuma)\\
 +Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV
 +
 +DDT – 2005/08/14  – Tokyo, Shin-kiba 1st Ring – “BEER GARDEN 2005 IN 1ST RING SPECIAL DAY” [Dramatic Fantasia # 44]\\
 +01. Union Office Exploding Death Match: Poison Sawada vs. Shoichi Ichimiya\\
 +02. MIKAMI vs. Gorgeous Matsuno\\
 +03. Tomohiko Hashimoto & KENSHIN & Riki Sensyu vs. Toru Owashi & Shogo Takagi & Darkside HERO!\\
 +04. Boss Maestro & Havana Guerrero & Rey Cubano vs. Sanshiro Takagi & Danshoku Dino & Jun Inomata\\
 +05. Daichi Kakimoto & Kota Ibushi vs. Seiya Morohashi & Tanomusaku Toba\\
 +1 Disc – 60 minutes – Source: TV (1:1)