User Tools

Site Tools


ddt_1999_2005

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ddt_1999_2005 [2020/05/30 11:22] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== DDT (1999-2005) ======
 +**DDT – 1999/11/20 – Tokyo, Kanamachi Community Center Bunka Hall – “TRIOS TOURNAMENT”**\\
 +01. Block A: Sanshiro Takagi & Exciting Yoshida & Takashi Sasaki vs. Poison Sawada & Phantom Funakoshi & Tsunehito Naito\\
 +02. Block B: Koichiro Kimura & Kazunori Yoshida & Takatoshi Iwasaki vs. Yuki Nishino & Yusaku & Daisaku\\
 +03. Block A: Mitsunobu Kikuzawa & Hiroshi Shino & Naoshi Sano vs. Poison Sawada & Phantom Funakoshi & Tsunehito Naito\\
 +04. Block B: Kamen Shooter Super Rider & Tanomusaku Toba & Asian Cougar vs. Yuki Nishino & Yusaku & Daisaku\\
 +05. Block A: Sanshiro Takagi & Exciting Yoshida & Takashi Sasaki vs. Mitsunobu Kikuzawa & Hiroshi Shino & Naoshi Sano\\
 +06. Block B: Koichiro Kimura & Kazunori Yoshida & Takatoshi Iwasaki vs. Kamen Shooter Super Rider & Tanomusaku Toba & Asian Cougar\\
 +07. Final: Sanshiro Takagi & Exciting Yoshida & Takashi Sasaki vs. Koichiro Kimura & Kazunori Yoshida & Takatoshi Iwasaki\\
 +Running Time: 180 minutes – Source: VHS
 +
 +**DDT – 2002/05/03 – Tokyo – “TURNING POINT” (PPV – 2002/​05/​21)**\\
 +01. Tomohiko Hashimoto vs. Tanomusaku Toba\\
 +02. Iron Man Heavy Metal Title: Issei Fujisawa vs. Biomonster DNA\\
 +03. Hebikage & Fushicho Karasu & Toguro Habukage vs. HERO! & San Paul & Ken Ohka\\
 +04. MIKAMI vs. Onryo\\
 +05. Royal Rumble Style Tag Team Elimination Match: Takashi Sasaki & Shoichi Ichimiya & GENTARO & Yoshiya vs. Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda & Poison Sawada JULIE & Chocoball Mukai\\
 +06. KO-D Openweight Title: Super Uchu Power vs. Sanshiro Takagi\\
 +Running Time: 120 minutes – Source: VHS
 +
 +**DDT – 2002/05/31 – Tokyo – “MAX BUMP” (PPV – 2002/​06/​13)**\\
 +01. KO-D Openweight Title – No. 1 Contenders Match: Kintaro Kanemura vs. GENTARO vs. Takashi Sasaki (2002/​05/​16)\\
 +02. Sanshiro Takagi & Takashi Sasaki & GENTARO vs. Super Uchu Power & Poison Sawada JULIE & Hebikage (2002/​05/​23)\\
 +03. Hebikage & Toguro Habukage vs. HERO! & Showa\\
 +04. Yuichi Taniguchi vs. Futoshi Miwa\\
 +05. Shoichi Ichimiya vs. Issei Fujisawa\\
 +06. Tomohiko Hashimoto & Tanomusaku Toba vs. Tetsuhiro Kuroda & Chocoball Mukai\\
 +07. Super Uchu Power & Poison Sawada JULIE vs. Takashi Sasaki & GENTARO\\
 +08. KO-D Openweight Title & Iron Man Heavy Metal Title: Sanshiro Takagi vs. Kintaro Kanemura\\
 +Running Time: 120 minutes – Source: VHS
 +
 +**DDT – 2002/06/28 – Tokyo – “GET ALIVE” (PPV – 2002/​07/​11)**\\
 +01. Iron Man Heavy Metal Title: Shoichi Ichimiya vs. Survival Tobita\\
 +02. DDT vs. WEW Soccer Rules Match: Sanshiro Miyamoto & Mickham & Tanomusaku Toda vs. Tetsuhiro Kuroda & Onryo & Shinjuku Shark\\
 +03. Tomohiko Hashimoto vs. Super Uchu Power\\
 +04. Kintaro Kanemura vs. GENTARO\\
 +05. Takashi Sasaki vs. Poison Sawada JULIE\\
 +Running Time: 120 minutes – Source: VHS
 +
 +**DDT – 2002/07/13 – Tokyo – “KO-D TAG LEAGUE 2002″ (PPV – 2002/​08/​13)**\\
 +01. KO-D Tag League: Takashi Sasaki & GENTARO vs. Kintaro Kanemura & Futoshi Miwa\\
 +02. KO-D Tag League: Shoichi Ichimiya & Survival Tobita vs. Sanshiro Takagi & Miyuki Maeda\\
 +03. KO-D Tag League: MIKAMI & Tanomusaku Toba vs. Hebikage & Toguro Habukage\\
 +04. KO-D Tag League: Kintaro Kanemura & Futoshi Miwa vs. Osamu Tachihikari & Seiya Morohashi (2002/​07/​21)\\
 +05. KO-D Tag League: Super Uchu Power & Poison Sawada JULIE vs. Sanshiro Takagi & Miyuki Maeda (2002/​07/​21)\\
 +Running Time: 120 minutes – Source: VHS
 +
 +**DDT – 2002/08/25 – Tokyo – “KO-D TAG LEAGUE 2002 FINAL” (PPV – 2002/​09/​11)**\\
 +01. KO-D Tag League: Osamu Tachihikari & Seiya Morohashi vs. Hebikage & Toguro Habukage (2002/​08/​10)\\
 +02. KO-D Tag League: Takashi Sasaki & GENTARO vs. Shoichi Ichimiya & Survival Tobita (2002/​08/​11)\\
 +03. KO-D Tag League: Super Uchu Power & Poison Sawada JULIE vs. Kintaro Kanemura & Futoshi Miwa (2002/​08/​11)\\
 +04. KO-D Tag League – 3rd Place Match: Takashi Sasaki & GENTARO vs. Sanshiro Takagi & Miyuki Maeda\\
 +05. KO-D Tag League – Final: MIKAMI & Tanomusaku Toba vs. Super Uchu Power & Poison Sawada JULIE\\
 +Running Time: 120 minutes – Source: VHS
 +
 +**DDT – 2002/09/20 – Tokyo – “ROYAL RUMBLE 2002″ (PPV – 2002/​10/​16)**\\
 +01. Takashi Sasaki & GENTARO & Ken Ohka & Seiya Morahashi vs. Poison Sawada JULIE & Hebikage & Issei Fujisawa & Futoshi Miwa\\
 +02. Super Uchu Power & Miyuki Maeda vs. Tomohiko Hashimoto & Drake Morimatsu\\
 +03. KO-D Tag Team Titles: The Suicide Boys (MIKAMI & Tanomusaku Toba) vs. HERO! & Toguro Habukage\\
 +04. KO-D Heavyweight Title – 19 Man Royal Rumble (w/ Sanshiro Takagi, Hollywood Hulk Ichimiya, Tomohiko Hashimoto, Issei Fujisawa, Hebikage, GENTARO, Futoshi Miwa, Takashi Sasaki, Shoichi Ichimiya, Poison Sawada JULIE, Yoshihiro Sakai, Showa, Toguro Habukage, Osamu Tachihikari,​ Super Uchu Power, Tanomusaku Toba, HERO, Fake Joanie Laurer, MIKAMI)\\
 +Running Time: 120 minutes – Source: VHS
 +
 +**DDT – 2002/11/29 – Tokyo, Korakuen Geopolis – “GOD BLESS DDT”**\\
 +01. Iron Man Heavy Metal Title: Shoichi Ichinomiya vs. Ryu Echigo\\
 +02. Seiya Morohashi & Yoshihiro Sakai vs. Miyuki Maeda & Showa Child\\
 +03. Takashi Sasaki & Tanomusaku Toba vs. Super Uchu Power & O.K. Revolution\\
 +04. MIKAMI vs. Tomohiko Hashimoto\\
 +05. Poison Sawada JULIE & Jaki Mask # 1 & Jakai Mask # 2 vs. Hebikage & HERO! & Toguro Habukage\\
 +06. KO-D Openweight Title: GENTARO vs. Sanshiro Takagi\\
 +Running Time: 120 minutes – Source: VHS
 +
 +**DDT – 2002/12/22 – Tokyo, Korakuen Hall – “NEVER MIND 2002″**\\
 +01. Takashi Sasaki & Yuki Nishino vs. Tanomasuke Toba & Seiya Morohashi\\
 +02. Yuki Miyazaki & Kaori Yoneyama vs. Miyuki Maeda & Showa Child\\
 +03. Super Uchu Power vs. O.K. Revolution\\
 +04. HERO! & Toguro Habukage vs. Jakai Mask # 1 & Jakai Mask # 3\\
 +05. Poison Sawada JULIE vs. Hebikage\\
 +06. Iron Man Heavy Metal Title – 24h Marathon Match\\
 +07. KO-D Openweight Title: GENTARO vs. MIKAMI vs. Sanshiro Takagi vs. Tomohiko Hashimoto\\
 +Running Time: 120 minutes – Source: VHS
 +
 +**DDT – 2003/01/31 – Tokyo, Geopolis – “SHEEP 2003″ (TV – 2003/​02/​14)**\\
 +01. Iron Man Heavy Metal Title: Yoshihiro Sakai vs. Futoshi Miwa\\
 +02. Yuki Miyazaki & Yuka Nakamura vs. Miyuki Maeda & Showa-ko\\
 +03. Tanomusaku Toba & Yuki Nishino vs. OK Revolution & Super Uchu Power\\
 +04. Shoichi Ichimiya & Peat vs. HERO! & KUDO\\
 +05. KO-D Heavyweight Title: MIKAMI vs. Kurokage\\
 +06. KO-D Tag Team Titles: Sanshiro Takagi & Tomohiko Hashimoto vs. Takashi Sasaki & GENTARO\\
 +Running Time: 120 minutes – Source: VHS
 +
 +**DDT – 2003/05/04 – Tokyo – “D-DAY 2003″ (PPV – 2003/​06/​04)**\\
 +01. Tanomusaku Toba vs. Yuki Nishino\\
 +02. Miyuki Maeda & Yuki Miyazaki vs. Silver Ju (Jaguar Yokota) & Gao\\
 +03. Issei Fujisawa & Seiya Morohashi vs. Showa & Yoshihiro Sakai\\
 +04. Iron Man Heavy Metal Title: Futoshi Miwa vs. O.K. Revolution\\
 +05. HERO! & Viewtiful Joe vs. Biomonster DNA & Joker\\
 +06. ROYAL RUMBLE STYLE ELIMINATION MATCH: Takashi Sasaki & MIKAMI & Super Uchu Power & KUDO vs. Sanshiro Takagi & GENTARO & Gi Ogita & Tomohiko Hashimoto & Kurokage & Futoshi-kage & Gi Kurt Angle\\
 +Running Time: 120 minutes – Source: VHS
 +
 +**DDT – 2004/01/12 – Tokyo, Korakuen Hall – “FIRST DREAM OF THE NEW YEAR”**\\
 +01. HERO! & Daisuke Sekimoto & Kunio Toshima vs. KUDO & Kengo Mashimo & Kyosuke Sasaki\\
 +02. MIKAMI & Momoe Nakanishi vs. Shuji Ishikawa & Misae Genki\\
 +03. 15 Person New Year Royal Rumble (w/ Sanshiro Takagi, Poison Sawada JULIE, Koichiro Kimura, Riki Sensyu, Showa, Para-Para Kuma-san, Futoshi Miwa, Naomi Susan, Issei Fujisawa, Survival Tobita, Nicolai, Tanomusaku Toba, Takashi Sasaki, Danshoku Dino, Yusuke Inokuma)\\
 +Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV
 +
 +**DDT – 2005/​08/​14  – Tokyo, Shin-kiba 1st Ring – “BEER GARDEN 2005 IN 1ST RING SPECIAL DAY” [Dramatic Fantasia # 44]**\\
 +01. Union Office Exploding Death Match: Poison Sawada vs. Shoichi Ichimiya\\
 +02. MIKAMI vs. Gorgeous Matsuno\\
 +03. Tomohiko Hashimoto & KENSHIN & Riki Sensyu vs. Toru Owashi & Shogo Takagi & Darkside HERO!\\
 +04. Boss Maestro & Havana Guerrero & Rey Cubano vs. Sanshiro Takagi & Danshoku Dino & Jun Inomata\\
 +05. Daichi Kakimoto & Kota Ibushi vs. Seiya Morohashi & Tanomusaku Toba\\
 +1 Disc – 60 minutes – Source: TV (1:1)
  
ddt_1999_2005.txt · Last modified: 2020/05/30 11:22 (external edit)