User Tools

Site Tools


diana

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

diana [2020/07/05 20:15]
diana [2020/08/03 16:00] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== DIANA ======
 +**DIANA – 2011/04/17 – Tokyo, Differ Ariake – “RISING: EPISODE 1 ~BOPPATSU~”**\\
 +01. Which is the Next Ace?: Aya Yuki vs. Ayako Sato\\
 +02. Shooting Battle: Keiko Aono vs. Mariko Yoshida\\
 +03. Diana vs. Stardom: Nanae Takahashi vs. Nagisa Nozaki\\
 +04. Close Encounters of the Third Kind – Sareee Debut Match: Meiko Satomura vs. Sareee\\
 +05. 2/3 Falls Match ~ The Lock Up: Kaoru Ito & Ayako Sato vs. Kyoko Inoue & Aya Yuki\\
 +1 Disc – Source: TV
 +
 +**DIANA - 2020/02/09 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring**\\
 +01. Banny Oikawa vs. Nanami\\
 +02. Ayako Sato vs. Sakura Hirota\\
 +03. Jaguar Yokota & Madeline vs. Mikoto Shindo & Tomoko Watanabe\\
 +04. Chihiro Hashimoto & DASH Chisako & Meiko Satomura vs. Haruka Umesaki & Kaoru Ito & Kyoko Inoue\\
 +1 Disc - 135 minutes - Source: NicoNico
 +
 +
 +
 +**DIANA - 2020/02/22 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring**\\
 +01. Miyuki Takase vs. Haruka Umesaki\\
 +02. Ayako Sato & Jaguar Yokota & Madeline vs. HIROe & Nanami & Yumi Ohka\\
 +03. Sareee vs. Yoshiko\\
 +04. World Woman Pro-Wrestling Diana Tag Team Titles: Kaoru Ito & Tomoko Watanabe vs. Manami Katsu & Mari Manji\\
 +1 Disc - 105 minutes - Source: NicoNico
 +
 +
 +
 +**DIANA - 2020/06/28 - Kawasaki, Diana Dojo - “JAGUAR YOKOTA DEBUT ANNIVERSARY”\\
 +**01. Tsukushi vs. Haruka Umesaki\\
 +02. Akane Fujita vs. Madeline\\
 +03. Kaoru Ito & Nanami vs. Ayako Sato & Kawasaki Rainbow Girl\\
 +04. Three Way Match: Jaguar Yokota vs. Yumiko Hotta vs. Cherry\\
 +1 Disc - 90 minutes - Source: NicoNico