User Tools

Site Tools


dradition

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dradition [2020/05/02 18:22]
dradition [2020/08/03 16:00] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== DRADITION ======
 +**DRADITION – 2008/03/30 – Tokyo, Korakuen Hall – “START OF NEW TRADITION”**\\
 +01. NOSAWA Rongai & MAZADA & TAKEMURA vs. Hiro Saito & Gran Hamada & Nobuyuki Kurashima\\
 +02. Tatsumi Fujinami & Ultimo Dragon vs. Mineo Fujita & Hajime Ohara\\
 +03. Mitsuya Nagai & Arashi vs. Rikiya Fudo & Kazuyuki Miyamoto\\
 +04. Riki Chosyu & Masa Chono vs. Yutaka Yoshie & Hisamaru Tajima\\
 +Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV
 +
 +**DRADITION – 2012/08/26 – Matsushita IMP Hall – “40TH ANNIVERSARY FINAL IN OSAKA”**\\
 +01. Alexander Otsuka & Taro Kurashima vs. Gran Hamada & Amigo Suzuki\\
 +02. Kanjuro Matsuyama vs. Ebessan III\\
 +03. Zeus & Jun Ogawauchi vs. Takeshi Minamino & Black Shadow\\
 +04. Yoshiaki Fujiwara & Haijime Ohara vs. Mitsuya Nagai & Bear Fukuda\\
 +05. Legend vs. TEAM2000: Tatsumi Fujinami & Riki Chosyu & Original Tiger Mask vs. Masa Chono & Hiro Saito & AKIRA\\
 +1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)
 +
 +**DRADITION – 2013/05/29 – Tokyo, Korakuen Hall – “BATTLE NEW VIBRATION 2013″ [2 DISC-SET]**\\
 +01. MAX Miyazawa vs. Taro Kurashima\\
 +02. Hiro Saito & Gran Hamada vs. NOSAWA Rongai & MAZADA\\
 +03. Akitoshi Saito & Kazushi Miyamoto & Tomoaki Honma vs. Mitsuya Nagai & Alexander Otsuka & Bear Fukuda\\
 +04. Exhibition Match: Leona Fujinami vs. Ryuta Hasumi\\
 +05. TAJIRI vs. Shinya Ishikawa\\
 +06. Riki Chosyu & Yukio Sakaguchi vs. Daisuke Sekimoto & Kazuki Hashimoto\\
 +07. Tatsumi Fujinami & Original Tiger Mask vs. Masakatsu Funaki & AKIRA\\
 +2 Discs – 210 minutes – Source: TV (1:1)
 +
 +**DRADITION – 2013/11/19 – Tokyo, Korakuen Hall – “BATTLE NEW STAGE”**\\
 +01. Ryuta Hasumi Debut Match: Alexander Otsuka vs. Ryuta Hasumi\\
 +02. Tatsuhito Takaiwa & Shinya Ishikawa & Kazuki Hashimoto vs. Mitsuya Nagai & Bear Fukuda & Nobuyuki Kurashima\\
 +03. AKIRA vs. Hiro Sato\\
 +04. Leona Fujinami Debut Match: Masakatsu Funaki vs. LEONA\\
 +05. Daisuke Sekimoto & Alexander Otsuka vs. Yoshiaki Fujiwara & Akitoshi Saito\\
 +06. Tatsumi Fujinami & Koji Kanemoto vs. Original Tiger Mask & Naomichi Marufuji\\
 +1 Disc – 120 minutes – TV (1:1)
 +
 +**DRADITION – 2014/11/19 – Tokyo, Korakuen Hall – “INMORTAL DRAGON”**\\
 +01. Bear Fukuda & Masato Shibata & Sanshu Tsubakichi vs. Nobuyuki Kurashima & Amigo Suzuki & Kotaru Nasu\\
 +02. Yoshinari Ogawa vs. Hiro Saito\\
 +03. Daisuke Sekimoto vs. LEONA\\
 +04. Takashi Sugiura vs. Alexander Otsuka\\
 +05. Original Tiger Mask & Super Tiger vs. Mitsuya Nagai & Black Tiger\\
 +06. Naomichi Marufuji vs. Tatsumi Fujinami\\
 +1 Disc – 105 minutes – Source: NicoNico
 +
 +**DRADITION - 2015/05/11 - Tokyo, Korakuen Hall - "FIGHT OF KINGS"**\\
 +01. Taro Kurashima vs. Daisuke Kanehira\\
 +02. Hiro Saito & Bear Fukuda vs. NOSAWA Rongai & MAZADA\\
 +03. Mitsuya Nagai vs. Daijiro Matsui\\
 +04. Minoru Suzuki vs. LEONA\\
 +05. Alexander Otsuka & Super Tiger vs. Masato Tanaka & Black Tiger\\
 +06. Masakatsu Funaki vs. Tatsumi Fujinami\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico
 +
 +**DRADITION – 2015/10/01 – Tokyo, Korakuen Hall - „2015 HALL OF FAME DRAGON MEMORIAL SERIES IN TOKYO“**\\
 +01. Nobuyuki Kurashima vs. Rionne Fujiwara\\
 +02. Mineo Fujita vs. Amigo Suzuki\\
 +03. FUNAKI vs. LEONA\\
 +04. Three Way Match: Ryota Hama vs. Hiro Saito vs. Bear Fukuda\\
 +05. Alexander Otsuka & Super Tiger vs. Mitsuya Nagai & Tatsuhito Takaiwa\\
 +06. Special Six Man Tag Match: Yoshihiro Takayama & NOSAWA Rongai & Buffalo vs. Masakatsu Funaki & Hideki Suzuki & LEONA\\
 +1 Disc – 120 minutes – Source: NicoNico
 +
 +**DRADITION – 2016/03/29 – Tokyo, Korakuen Hall - „2016 FIRST BATTLE INVITATION“\\
 +**01. Nobuyuki Kurashima vs. Sanshu Tsubakichi\\
 +02. Kazuhiro Tamura vs. CHANGO\\
 +03. Seiya Sanada vs. LEONA\\
 +04. Daisuke Sekimoto & Kengo Mashimo vs. Super Tiger & Mitsuya Nagai\\
 +05. Masakatsu Funaki vs. Taka Kunou\\
 +06. Tatsumi Fujinami & Hiro Saito vs. Jun Akiyama & Yuma Aoyagi\\
 +1 Disc – 120 minutes – Source: NicoNico
 +
 +**DRADITION - 2017/04/20 - Tokyo, Korakuen Hall - "TATSUMI FUJINAMI DEBUT 45th ANNIVERSARY TOUR"\\
 +**01. Super Tiger & Ryota Hasumi vs. Tsubakichi Sanshu & Nobuyuki Kurashima\\
 +02. LEONA vs. Kenichiro Arai Dragon Gate\\
 +03. Special Tag Match: Shinjiro Otani & Great Kabuki vs. Yoshiaki Fujiwara & Tatsuhito Takaiwa\\
 +04. Special Tag Match: Mitsuya Nagai & KENSO vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano\\
 +05. Tatsumi Fujinami 45th Anniversary Match: Tatsumi Fujinami & Riki Chosyu & Shiro Koshinaka vs. Keiji Muto & Vader & AKIRA\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico
 +
 +**DRADITION - 2017/10/27 - Tokyo, Korakuen Hall - "SKY HIGH DRAGON TOUR TOKYO"**\\
 +01. Kazuhiro Tamura & Ryota Hasumi vs. Noboyuki Kurashima & Tsubakichi Sanshu\\
 +02. Ryota Hama & LEONA vs. Super Tiger & Shogun Okamoto\\
 +03. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. AKIRA & Super Delfin\\
 +04. Yoshiaki Fujiwara & Shiro Koshinaka vs. Mitsuya Nagai & Hiro Saito\\
 +05. Special 6 Tag Match: Tatsumi Fujinami & Mil Mascaras & Keiji Muto vs. The Great Kabuki & Jinsei Shinzaki & KAZMA SAKAMOTO\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: TV
 +
 +**DRADITION - 2018/04/20 - Tokyo, Korakuen Hall - "BACK TO THE NEW YORK TOUR"**\\
 +01. Nobuyuki Kurashima & Ryuta Hasumi vs. Super Tiger #2 & Sanshu Tsubakichi\\
 +02. Three Way Match: LEONA vs. Mitsuhiro Yoshida vs. Rionne Fujiwara\\
 +03. Go Shiozaki & HAYATA vs. Takuma Sano & Mitsuya Nagai\\
 +04. Black Tiger & KENSO vs. Cobra & Hiro Saito\\
 +05. Shiro Koshinaka vs. Yoshiaki Fujiwara\\
 +06. Tatsumi Fujinami & Bob Backlund & Riki Choshu vs. TAJIRI & Jinsei Shinzaki & KAZMA SAKAMOTO\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico
 +
 +**DRADITION - 2019/04/26 - Tokyo, Korakuen Hall - “DRADITION 2019 NEVER ENDING DREAM TOUR IN TOKYO”\\
 +**01. Nobuyuki Kurashima & TAMURA vs. Rionne Fujiwara & Sanshu Tsubakichi\\
 +02. Super Tiger & Yukio Sakaguchi vs. Kenichiro Arai & Ryota Hama\\
 +03. KAZMA SAKAMOTO & Masato Tanaka & Mitsuya Nagai vs. Daisuke Sekimoto & KENSO & YAMATO\\
 +04. Jushin Liger & Shiro Koshinaka & Tatsumi Fujinami vs. Black Tiger & Hiro Saito & Yoshiaki Fujiwara\\
 +05. Talk Battle: Tatsumi Fujinami vs. Antonio Inoki\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: TV