User Tools

Site Tools


ajw_1996_2004

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ajw_1996_2004 [2020/07/05 20:15]
ajw_1996_2004 [2020/08/03 16:00] (current)
Line 1: Line 1:
 +======ALL JAPAN WOMEN (1996-2004)======
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1996/01/03 – Tokyo (TV – 1996/01/21)**\\
 +01. Japan Tag Titles: Rie Tamada & Yumi Fukawa v Saya Endo & Kumiko Maekawa\\
 +02. Sakie Hasegawa v Tomoko Watanabe\\
 +03. Aja Kong & Mima Shimoda v Yumiko Hotta & Etsuko Mita\\
 +04. Kyoko Inoue & Takako Inoue v Manami Toyota & Kaoru Ito\\
 +Running Time: 90 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1996/01/03 – Tokyo [AJW CLASSICS # 122 - 2014/03/19]\\
 +**01. Japan Tag Titles: Rie Tamada & Yumi Fukawa v Saya Endo & Kumiko Maekawa\\
 +02. Sakie Hasegawa v Tomoko Watanabe\\
 +03. Aja Kong & Mima Shimoda v Yumiko Hotta & Etsuko Mita\\
 +04. Kyoko Inoue & Takako Inoue v Manami Toyota & Kaoru Ito\\
 +1 Disc – 60 minutes – Source: TV (1:1)
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1996/01/22 – Tokyo**\\
 +01. Elimination Match: Kumiko Maekawa & Yuka Shiina & Mari Mogami & Kayo Noumi vs. Misae Watanabe & Yoshiko Tamura & Saya Endo & Mina Taniyama\\
 +02. Mariko Yoshida & Yumi Fukawa & Chiquita Azteca vs. Toshiyo Yamada & Chaparita ASARI & Etsuko Mita\\
 +03. Reggie Bennett vs. Tomoko Watanabe\\
 +04. Aja Kong vs. Kaoru Ito\\
 +05. Sakie Hasegawa vs. Bull Nakano\\
 +06. WWWA Tag Titles: Akira Hokuto & Mima Shimoda vs. Kyoko Inoue & Takako Inoue\\
 +07. WWWA Title: Manami Toyota vs. Yumiko Hotta\\
 +Running Time: 180 minutes – Source: VHS
 +
 +**1996/01/22 – Tokyo (TV – 1996/02/11)**\\
 +01. Aja Kong v Kaoru Ito\\
 +02. Sakie Hasegawa v Bull Nakano\\
 +03. WWWA Tag Titles: Akira Hokuto & Mima Shimoda v Kyoko Inoue & Takako Inoue\\
 +04. WWWA Title: Manami Toyota & Yumiko Hotta\\
 +Running Time: 90 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1996/02/12 – Tokyo – “Zenjo Strongest '96″**\\
 +01. Aja Kong vs. Toshiyo Yamada\\
 +02. Bison Kimura vs. Sakie Hasegawa\\
 +03. Handicap Elimination Match: Manami Toyota & Mariko Yoshida & Kaoru Ito & Yumi Fukawa vs. Kyoko Inoue & Takako Inoue & Chaparita ASARI & Tomoko Watanabe & Kumiko Maekawa\\
 +Running Time: 75 minutes – Source: VHS
 +
 +**1996/02/20 – Kumamoto (TV – 1996/03/17)**\\
 +01. Yumi Fukawa & Misae Watanabe & Mari Mogami vs. Nobue Endo & Kayo Noumi & Mina Taniyama\\
 +02. Sakie Hasegawa vs. Yuka Shiina\\
 +03. Kyoko Inoue vs. Kaoru Ito\\
 +04. Manami Toyota vs. Tomoko Watanabe\\
 +05. Mima Shimoda & Takako Inoue & Reggie Bennett vs. Toshiyo Yamada & Yumiko Hotta & Etsuko Mita\\
 +Running Time: 90 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1996/03/20 – Hakata – “Highest ’96”**\\
 +01. Misae Watanabe vs. Mari Mogami\\
 +02. Mariko Yoshida & Kaoru Ito & Yumi Fukawa vs. Etsuko Mita & Chaparita ASARI & Kumiko Maekawa\\
 +03. Aja Kong & Mina Taniyama & Yuka Shiina vs. Takako Inoue & Nobue Endo & Yoshiko Tamura\\
 +04. Reggie Bennett & Tomoko Watanabe vs. Toshiyo Yamada & Yumiko Hotta\\
 +05. Manami Toyota vs. Sakie Hasegawa\\
 +Running Time: 75 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1996/03/31 – Yokohama – “WRESTLING QUEENDOM - HIGHEST WARS '96" [2 DISC-SET]**\\
 +01. Azumi Hyuga & Yuki Miyazaki & Tomoko Miyaguchi vs. Saya Endo & Misae Genki & Yoshiko Tamura\\
 +02. Chikako Shiratori & Cooga & Flor Metallica vs. Yuka Shiina & Tanny Mouse & Kumiko Maekawa\\
 +03. Toshiyo Yamada vs. Etsuko Mita\\
 +04. Japan Tag Titles: Rie Tamada & Yumi Fukawa vs. Hiromi Yagi & Kanako Motoya\\
 +05. Sakie Hasegawa Retirement Match: Sakie Hasegawa & Kaoru Ito vs. Tomoko Watanabe & Chikayo Nagashima\\
 +06. Shootboxing: Fumiko Ishimoto vs. Bat Yoshinaga\\
 +07. Reggie Bennett & Chiquita Azteca vs. Mariko Yoshida & Chaparita ASARI\\
 +08. IWA Title: Takako Inoue vs. Mima Shimoda\\
 +09. Aja Kong & Combat Toyota & Cooga vs. Bison Kimura & KAORU & Megumi Kudo\\
 +10. Vale Tudo: Yumiko Hotta vs. Leticia Olucini\\
 +11. WWWA Title: Manami Toyota vs. Kyoko Inoue\\
 +2 Discs – 300 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1996/03/31 - Yokohama - "WRESTLING QUEENDOM - HIGHEST WARS '96" [AJW CLASSICS # 123 - 2014/04/16]**\\
 +01. Sakie Hasegawa Retirement Match: Sakie Hasegawa & Kaoru Ito vs. Tomoko Watanabe & Michiko Nagashima\\
 +02. IWA Title: Takako Inoue vs. Mima Shimoda\\
 +03. Aja Kong & Combat Toyota & Cooga vs. Bison Kimura & KAORU & Megumi Kudo\\
 +1 Disc – 60 minutes – Source: TV (1:1)
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1996/04/09 – Tokyo – “Zenjo Champions”**\\
 +01. Yumi Fukawa & Yuka Shiina & Tanny Mouse & Chaparita ASARI vs. Yoshiko Tamura & Misae Genki & Kumiko Maekawa & Saya Endo\\
 +02. Mr. Buddhaman & Ultramancito & Mascarita Magica vs. Tomezo Tsunokake & Espectrito & Tiger Mask\\
 +03. Yumiko Hotta vs. Etsuko Mita\\
 +04. Mariko Yoshida vs. Toshiyo Yamada\\
 +05. Aja Kong & Mima Shimoda vs. Manami Toyota & Kaoru Ito\\
 +06. WWWA Tag Titles: Kyoko Inoue & Takako Inoue vs. Reggie Bennett & Tomoko Watanabe\\
 +Running Time: 75 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1996/04/21 – Ginowan (TV – 1996/05/19)**\\
 +01. Saya Endo & Yuka Shiina v Misae Genki & Tanny Mouse\\
 +02. Kyoko Inoue & Takako Inoue v Mima Shimoda & Toshiyo Yamada\\
 +03. All Pacific Title: Yumiko Hotta v Reggie Bennett\\
 +04. Aja Kong & Tomoko Watanabe v Manami Toyota & Kaoru Ito\\
 +Running Time: 90 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1996/05/01 – Tokyo – “G*TOP Tag Tournament”**\\
 +01. Round 1: Kyoko Inoue & Tanny Mouse vs. Toshiyo Yamada & Misae Genki\\
 +02. Round 1: Mima Shimoda & Chaparita ASARI vs. Yumiko Hotta & Kumiko Maekawa\\
 +03. Round 1: Mariko Yoshida & Rie Tamada vs. Takako Inoue & Yumi Fukawa\\
 +04. Round 1: Kaoru Ito & Yuka Shiina vs. Manami Toyota & Yoshiko Tamura\\
 +05. Semi-Final: Kyoko Inoue & Tanny Mouse vs. Mima Shimoda & Chaparita ASARI\\
 +06. Semi-Final: Mariko Yoshida & Rie Tamada vs. Kaoru Ito & Yuka Shiina\\
 +07. Final: Kyoko Inoue & Tanny Mouse vs. Mariko Yoshida & Rie Tamada\\
 +Running Time: 120 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1996/05/03 – Tokyo – “Zenjo G*TOP Week”**\\
 +01. Yoshiko Tamura & Kumiko Maekawa vs. Yuka Shiina & Misae Genki\\
 +02. Hair vs. Mask: Mr. Buddhaman vs. Tiger Mask\\
 +03. CMLL Minis Title: Mascarita Magica vs. Espectrito\\
 +04. WWWA Midget Title: Little Frankie vs. Ultramancito\\
 +05. Japan Tag Titles: Yumi Fukawa & Rie Tamada vs. Tanny Mouse & Saya Endo\\
 +06. Mima Shimoda vs. Tomoko Watanabe\\
 +07. Takako Inoue & Etsuko Mita & Toshiyo Yamada vs. Mariko Yoshida & Kaoru Ito & Chaparita ASARI\\
 +08. Manami Toyota & Yumiko Hotta vs. Aja Kong & Kyoko Inoue\\
 +Running Time: 75 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1996/05/11 – Yokohama – “Wrestle Marinepiad '96″**\\
 +01. Etsuko Mita vs. Misae Genki\\
 +02. Kaoru Ito vs. Yuka Shiina\\
 +03. Tomoko Watanabe vs. Yoshiko Tamura\\
 +04. Yumiko Hotta vs. Saya Endo\\
 +05. Kumiko Maekawa & Tanny Mouse vs. Chikako Shiratori & Flor Metallica\\
 +06. Mariko Yoshida vs. Yumi Fukawa\\
 +07. Bison Kimura & Chiquita Azteca vs. Toshiyo Yamada & Chaparita ASARI\\
 +08. Aja Kong vs. Rie Tamada\\
 +09. WWWA Tag Titles: Kyoko Inoue & Takako Inoue vs. Manami Toyota & Mima Shimoda\\
 +Running Time: 180 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1996/06/09 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE FINEST”**\\
 +01. Mr. Buddhaman vs. Tomezo Tsunokake\\
 +02. Takako Inoue vs. Yumi Fukawa\\
 +03. Yumiko Hotta & Saya Endo vs. Etsuko Mita & Misae Genki\\
 +04. Chikako Shiratori vs. Kumiko Maekawa\\
 +05. Toshiyo Yamada & Mima Shimoda vs. Kaoru Ito & Tomoko Watanabe\\
 +06. Manami Toyota & Mariko Yoshida & Chaparita ASARI vs. Aja Kong & Kyoko Inoue & Rie Tamada\\
 +1 Disc – 75 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1996/06/22 – Sapporo – “WWWA Champions Night in Sapporo”**\\
 +01. All Pacific Title – Tournament – Semi-Final: Kaoru Ito vs. Tomoko Watanabe\\
 +02. WWWA Superlightweight Title: Chaparita ASARI vs. Rie Tamada\\
 +03. All Pacific Title – Tournament – Semi-Final: Mariko Yoshida vs. Reggie Bennett\\
 +04. All Pacific Title – Tournament – Final: Kaoru Ito vs. Reggie Bennett\\
 +05. WWWA Tag Team Titles: Takako Inoue & Kyoko Inoue vs. Manami Toyota & Mima Shimoda\\
 +Running Time: 120 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – Japan Grand Prix '96 – Vol. 1**\\
 +Tokyo – 1996/07/14:\\
 +01. Takako Inoue vs. Tomoko Watanabe\\
 +02. Mima Shimoda vs. Kaoru Ito\\
 +03. Reggie Bennett vs. Toshiyo Yamada\\
 +04. Yumiko Hotta vs. Aja Kong\\
 +Tokyo – 1996/07/28:\\
 +05. Kyoko Inoue vs. Chaparita ASARI\\
 +06. Reggie Bennett vs. Aja Kong\\
 +07. Yumiko Hotta vs. Takako Inoue\\
 +Tokyo – 1996/08/04:\\
 +08. Chaparita ASARI vs. Mariko Yoshida\\
 +09. Aja Kong vs. Tomoko Watanabe\\
 +10. Reggie Bennett vs. Kyoko Inoue\\
 +11. Nanae Takahashi vs. Momoe Nakanishi (7/14)\\
 +12. Yachio Kawamoto vs. Miho Wakizawa (7/28.)\\
 +13. U*TOP: Nanae Takahashi vs. Thunder Crack (7/14)\\
 +14. Kyoko Inoue & Chaparita ASARI vs. Manami Toyota & Yoshiko Tamura (7/14)\\
 +15. Manami Toyota & Mima Shimoda vs. Kaoru Ito & Tomoko Watanabe (7/28)\\
 +16. Manami Toyota & Toshiyo Yamada vs. Mima Shimoda & Etsuko Mita (8/4)\\
 +Running Time: 180 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – Japan Grand Prix '96 – Vol. 2**\\
 +Tokyo – 1996/08/16:\\
 +01. Mariko Yoshida vs. Yumiko Hotta\\
 +02. Aja Kong vs. Kaoru Ito\\
 +03. Kyoko Inoue vs. Takako Inoue\\
 +Osaka – 1996/08/30:\\
 +04. Nakanishi vs. Miho Wakizawa\\
 +05. Yumi Fukawa & Kumiko Maekawa vs. Misae Genki & Saya Endo\\
 +06. Manami Toyota & Yoshiko Tamura vs. Toshiyo Yamada & Rie Tamada\\
 +07. Tomoko Watanabe vs. Kaoru Ito\\
 +08. Mariko Yoshida vs. Takako Inoue\\
 +09. Etsuko Mita vs. Mima Shimoda\\
 +10. Yumiko Hotta vs. Reggie Bennett\\
 +11. Japan Grand Prix '96 – Final: Aja Kong vs. Kyoko Inoue\\
 +Running Time: 120 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1996/09/01 – Tokyo – “The Rising Generation Queen Carnival”**\\
 +01. Miho Wakizawa vs. Sumie Sakaguchi\\
 +02. Yuka Shiina & Momoe Nakanishi vs. Misae Genki & Yachio Kamamoto\\
 +03. Nanae Takahashi vs. Aya Koyama\\
 +04. Kickboxing: Yumiko Watanabe vs. Saya Endo\\
 +05. All Japan Jr. Title: Yoshiko Tamura vs. Tomoko Miyaguchi\\
 +06. Tomoko Watanabe vs. Kumiko Maekawa\\
 +07. All Japan Tag Titles: Yumi Fukawa & Rie Tamada vs. Sugar Satoh & Chikayo Nagashima\\
 +08. Manami Toyota vs. Candy Okutsu\\
 +09. WWWA Super Lightweight Title: Chaparita ASARI vs. Chiquita Azteca\\
 +Running Time: 180 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1996/09/28 – Hakata (TV – 1996/10/06)**\\
 +01. Takako Inoue & Tomoko Watanabe & Yumi Fukawa v Toshiyo Yamada & Etsuko Mita & Chaparita ASARI\\
 +02. Kyoko Inoue v Yoshiko Tamura\\
 +03. Aja Kong & Rie Tamada v Yumiko Hotta & Kumiko Maekawa\\
 +04. WWWA Tag Titles: Manami Toyota & Mima Shimoda v Kaoru Ito & Mariko Yoshida\\
 +Running Time: 90 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1996/10/06 – Nagoya**\\
 +01. Saya Endo & Miko Wakizawa vs. Nanae Takahashi & Yaicho Kawamoto\\
 +02. Yuka Shiina vs. Momoe Nakanishi\\
 +03. Tomoko Watanabe & Kaoru Ito vs. Misae Genki & Yoshiko Tamura\\
 +04. Mima Shimoda & Etsuko Mita & Toshiyo Yamada vs. Rie Tamada & Yumi Fukawa & Chaparita ASARI\\
 +05. Kickboxing: Kumiko Maekawa vs. Yumiko Watanabe\\
 +06. IWA Title: Takako Inoue vs. Mariko Yoshida\\
 +07. Kyoko Inoue vs. Yumiko Hotta\\
 +08. WWWA Title: Manami Toyota vs. Aja Kong\\
 +Running Time: 180 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1996/11/21 – Kobe (TV – 1996/11/24)**\\
 +01. Misae Genki & Saya Endo & Nanae Takahashi v Yumi Fukawa & Yuka Shiina & Momoe Nakanishi\\
 +02. All Japan Title: Kumiko Maekawa v Rie Tamada\\
 +03. Tomoko Watanabe v Toshiyo Yamada\\
 +04. Mima Shimoda & Etsuko Mita & Chaparita ASARI v Mariko Yoshida & Kaoru Ito & Yoshko Tamura\\
 +05. Manami Toyota & Kyoko Inoue v Aja Kong & Yumiko Hotta\\
 +Running Time: 90 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1996/12/08 – Tokyo – “REAL ERNEST” [3 DISC-SET]**\\
 +01. Rookie Tournament – Final: Momoe Nakanishi vs. Miho Wakizawa\\
 +02. Tomoko Kuzumi & Emi Motokawa vs. Genki Misae & Tanny Mouse\\
 +03. Chiquita Azteca & Pequena Azteca & Bloody Phoenix vs. Yumi Fukawa & Yuka Shiina & Yoshiko Tamura\\
 +04. All Japan Title: Rie Tamada vs. Chikako Shiratori\\
 +05. WWWA Super Lightweight Title: Chaparita ASARI vs. Fusayo Nochi\\
 +06. Kickboxing Match: Yoko Takahashi vs. Saya Endo\\
 +07. Kickboxing Match: Kumiko Maekawa vs. Aya Mitsui\\
 +08. U*TOP: Kaoro Ito vs. Malika\\
 +09. U*TOP: Yumiko Hotta vs. Ilyna Rudina\\
 +10. Tomoko Watanabe & Reggie Bennett & Momoe Nakanishi vs. Mima Shimoda & Etsuko Mita & Toshiyo Yamada\\
 +11. Aja Kong & Dynamite Kansai vs. Takako Inoue & Mariko Yoshida\\
 +12. WWWA Title: Manami Toyota vs. Kyoko Inoue\\
 +Running Time: 3 Discs – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1997/01/03 – Tokyo (TV – 1997/01/12)**\\
 +01. Etsuko Mita & Toshiyo Yamada v Mima Shimoda & Chaparita ASARI\\
 +02. Aja Kong v Yoshiko Tamura\\
 +03. Manami Toyota v Rie Tamada\\
 +04. Kyoko Inoue & Tomoko Watanabe v Takako Inoue & Mariko Yoshida\\
 +Running Time: 90 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1997/01/20 – Tokyo – “Zenjo Perfection '97″**\\
 +01. Yumiko Hotta vs. Toshiyo Yamada\\
 +02. Kaoru Ito vs. Aja Kong\\
 +03. WWWA Tag Titles: Tomoko Watanabe & Kumiko Maekawa vs. Manami Toyota & Mima Shimoda\\
 +04. WWWA / IWA / All Pacific Title: Kyoko Inoue vs. Takako Inoue\\
 +Running Time: 135 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – January / March 1997 – “Best Collection”**\\
 +01. Elimination Match: Manami Toyota & Rie Tamada & Yumi Fukawa & Yuka Shiina vs. Kyoko Inoue & Chapparita Asari & Genki Misae & Tanny Mouse (Tokyo – 1997/01/04)\\
 +02. All Japan Title: Rie Tamada vs. Yoshiko Tamura (1997/02/01)\\
 +03. All Japan Title: Rie Tamada vs. Yumi Fukawa (1997/02/08)\\
 +04. Takako Inoue & Yumi Fukawa vs. Yumiko Hotta & Yoshiko Tamura (Tokyo – 1997/02/11)\\
 +05. Tomoko Watanabe & Kumiko Maekawa vs. Aja Kong & Rie Tamada (Tokyo – 1997/02/11)\\
 +06. Manami Toyota’s photobook presentation / Yumi Fukawa & Rie Tamada swimsuit photo shoot\\
 +07. Rie Tamada & Kumiko Maekawa & Yoshiko Tamura vs. Yumiko Hotta & Etsuko Mita & Genki Misae (Tokyo – 1997/03/02)\\
 +08. Manami Toyota vs. Saya Endo (Tokyo – 1997/03/02)\\
 +09. Aja Kong & Kaoru Ito vs. Kyoko Inoue & Tomoko Watanabe (Tokyo – 1997/03/02)\\
 +10. Mariko Yoshida vs. Emi Motokawa (Tokyo – 1997/03/02)\\
 +11. Mima Shimoda vs. Emi Motokawa (IWA Japan – Tokyo – 1997/03/04)\\
 +12. Takako Inoue & Rie Tamada & Yumi Fukawa vs. Yumiko Hotta & Yuka Shiina & Nanae Takaashi (Osaka – 1997/03/20)\\
 +13. Plum Mariko & Tomoko Kozumi & Kanako Motoya vs. Kyoko Inoue & Genki Misae & Tanny Mouse (Osaka – 1997/03/20)\\
 +14. Tomoko Watanabe & Kumiko Maekawa & Saya Endo vs. Mima Shimoda & Etsuko Mita & Toshiyo Yamada (Osaka – 1997/03/20)\\
 +15. Manami Toyota & Kaoru Ito & Mariko Yoshida vs. Aja Kong & Yoshiko Tamura & Momoe Nakanishi (Osaka – 1997/03/20)\\
 +16. Takako Inoue & Rie Tamada & Yumi Fukawa vs. Plum Mariko & Tomoko Kozumi & Kanako Motoya (Osaka – 1997/03/20)\\
 +17. Manami Toyota & Kaoru Ito & Mariko Yoshida vs. Tomoko Watanabe & Kumiko Maekawa (Osaka – 1997/03/20)\\
 +18. Manami Toyota & Kaoru Ito & Mariko Yoshida vs. Takako Inoue & Rie Tamada & Yumi Fukawa (Osaka – 1997/03/20)\\
 +Running Time: 120 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1997/08/20 – Tokyo (TV – 1997/08/31)**\\
 +01. Manami Toyota vs. Aja Kong\\
 +02. WWWA Title: Kyoko Inoue vs. Yumiko Hotta\\
 +03. WWWA Tag Team Titles: Mima Shimoda & Etsuko Mita vs. Tomoko Watanabe & Kumiko Maekawa\\
 +1 Disc – 90 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1997/10/18 – Yokohama (TV – 1997/11/23)**\\
 +01. Takako Inoue & Kyoko Ichiki vs. Manami Toyota & Emi Motokawa (aka. Emi Sakura)\\
 +02. AJW Classics: Dump Matsumoto vs. Chigusa Nagayo (1985/08/28)\\
 +03. WWWA Tag Team Titles: Mima Shimoda & Etsuko Mita vs. Kumiko Maekawa & Momoe Nakanishi\\
 +04. WWWA Title: Yumiko Hotta vs. Kaoru Ito\\
 +1 Disc – 90 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1997/11/27 – Tokyo, Korakuen Hall (TV – 1997/12/06)**\\
 +01. Akira Hokuto vs. Miho Wakizawa\\
 +02. Handicap Match: Nana Nakahara vs. Kayo Noumi & Noriyo Toyoda\\
 +03. Miyuki Fuji vs. Sachie Nishibori\\
 +04. Dick Togo & MEN’S Teioh & Shoichi Funaki vs. Great Sasuke & Super Delfin & Gran Hamada\\
 +05. Tag League – The Best “Ëœ97: Manami Toyota & Emi Motokawa vs. Momoe Nakanishi & Nanae Takahashi\\
 +06. Tag League – The Best “Ëœ97: Takako Inoue & Kumiko Maekawa vs. Yumiko Hotta & Kaoru Ito\\
 +1 Disc – 90 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1998/01/03 – Tokyo, Korakuen Hall (TV – 1998/01/10)**\\
 +01. Emi Motokawa & Sachie Nishibori vs. Manami Toyota & Momoe Nakanishi\\
 +02. All Pacific Title: Takako Inoue vs. Tomoko Watanabe\\
 +03. Handicap Match: Eagle Sawai & Michiko Nagashima & Sayuri Okino vs. Yumiko Hotta & Kumiko Maekawa\\
 +04. AJW Classics: Akira Hokuto vs. Shinobu Kandori (1993/04/02)\\
 +05. Momoe Nakanishi & Emi Motokawa vs. Tomoko Watnabe & Akira Hokuto (1998/01/04)\\
 +1 Disc – 90 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1998/02/11 – Tokyo, Fuji TV Studio (TV – 1998/02/15)**\\
 +01. Manami Toyota vs. Tomoko Watanabe\\
 +02. Chiharu vs. Noriko Toyoda\\
 +03. Force-4 Scramble Bout Zenjo Special: Kaoru ito & Emi Motokawa & Miyuki Fujii & Sachie Nishibori vs. Yumiko Hotta & Kumiko Maekawa & Miho Wakizawa & Kayo Noumi\\
 +04. Eagle Sawai & Sayuri Okino vs. Takako Inoue & Momoe Nakanishi\\
 +05. Toshiyo Yamada vs. Kyoko Inoue\\
 +1 Disc – 90 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1998/03/01 – Tokyo, Korakuen Hall (TV – 1998/03/21)**\\
 +01. Manami Toyota vs. Kayo Noumi\\
 +02. Kumiko Maekawa vs. Momoe Nakanishi\\
 +03. Yumiko Hotta & Kyoko Inoue vs.ZAP I & ZAP T\\
 +04. WWWA Title & LLPW Singles Title: Yumiko Hotta vs. Shinobu Kandori (1998/03/21 – LLPW)\\
 +1 Disc – 90 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 1998/07/19 – Tokyo (TV – 1998/07/19)**\\
 +01. ZAP I & ZAP Nakahara v Manami Toyota & Momoe Nakanishi\\
 +02. Yumiko Hotta v Takako Inoue\\
 +Running Time: 90 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – August 1998 (TV – 1998/08/24)**\\
 +Tokyo – 1998/08/09:\\
 +01. Japan Grand Prix ’98 – Semi-Final: ZAP I v Miho Wakizawa\\
 +02. Japan Grand Prix ’98 – Semi-Final: Manami Toyota v Yumiko Hotta\\
 +03. Japan Grand Prix ’98 – Final: Manami Toyota v Kaoru Ito\\
 +Kawasaki – 1998/08/23:\\
 +04. WWWA Title: Shinobu Kandori v Manami Toyota\\
 +Running Time: 90 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN - 2000/09/17 - Tokyo, Differ Ariake - “ZENJO STROKE 2000”\\
 +**01. Kayoko Haruyama vs. Miyuki Fujii\\
 +02. ZAP T vs. Yumiko Hotta\\
 +03. AJW Title: Nanae Takahashi vs. Miho Wakizawa\\
 +04. Eagle Sawai & Rumi Kazama & Takako Inoue vs. Kayo Noumi & Kumiko Maekawa & Momoe Nakanishi\\
 +05. WWWA World Title: Manami Toyota vs. Kaoru Ito\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: VHS
 +
 +
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 2001/06/24 & 2001/07/29 – Tokyo, AJW Office Garage**\\
 +2001/06/24\\
 +01. Miho Wakizawa vs. Etsuko Mita\\
 +02. Kaoru Ito & Mika Nishio vs. Kayo Noumi & Momoe Nakanishi\\
 +03. Miyuki Fuji & Nanae Takahashi vs. Yumiko Hotta & Manami Toyota\\
 +04. Tomoko Watanabe vs. Kumiko Maekawa\\
 +2001/07/29\\
 +05. Kayo Noumi vs. Miyuki Fuji\\
 +06. Kaoru Ito vs. Nanae Takahashi\\
 +07. Miho Wakizawa vs. Manami Toyota\\
 +08. Momoe Nakanishi & Tomoko Watanabe vs. Yumiko Hotta & Kumiko Maekawa\\
 +EXTRAS\\
 +* Momoe Cam – Momoe Nakanishi takes you behind the scenes, backstage and on the AJW bus.\\
 +Running Time: 1 Disc – Source: DVD (1:1)
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN - 2001/07/08 - “JAPAN GRAND PRIX 2001”\\
 +**01. Japan Grand Prix 2001: Kayo Noumi vs. Miho Wakizawa\\
 +02. Japan Grand Prix 2001: Etsuko Mita vs. Tomoko Watanabe\\
 +03. Kumiko Maekawa & Yumiko Hotta vs. Miyuki Fujii & Nanae Takahashi\\
 +04. Japan Grand Prix 2001: Mima Shimoda vs. Manami Toyota\\
 +05. Japan Grand Prix 2001: Momoe Nakanishi vs. Kaoru Ito\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: VHS
 +
 +
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN - 2002/07/06 - Tokyo, Ota Ward Gym - “JAPAN GRAND PRIX 2002 - THE QUEENDOM OF WWWA”\\
 +**01. AJW Junior Title Tournament: Ayako Sato vs. Rena Takase\\
 +02. AJW Junior Title Tournament: Saki Maemura vs. Mako Ogawa\\
 +03. AJW Junior Title Tournament: Mika Nishio vs. Emi Tojo\\
 +04. Japan Grand Prix 2002: Rie Tamada vs. Miyuki Fujii\\
 +05. Japan Grand Prix 2002: Tomoko Watanabe vs. Kumiko Maekawa\\
 +06. GAMI & noki-A vs. Kayo Noumi & Yumiko Hotta\\
 +07. WWWA Tag Team Title - ⅔ Falls: Rumi Kazama & Takako Inoue vs. Momoe Nakanishi & Nanae Takahashi\\
 +08. WWWA World Title: Manami Toyota vs. Kaoru Ito\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: VHS
 +
 +
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 2003/05/11 – Yokohama Arena – “35th ANNIVERSARY THE FUTURE” [2 DISC-SET]**\\
 +01. Mixed Tag Match: Koji Kanemoto & Michiko Omukai vs. Makai X & Amazing Kong\\
 +02. Yumiko Hotta & Shinobu Kandori vs. Makai Majo 1 & 2\\
 +03. Saki Maemura & Kaori Yoneyama vs. Rena Takase & Emi Sakura\\
 +04. Kakutogisen 5 x 3R: Miyuki Fujii vs. Erica Montoya\\
 +05. Tomoko Watanabe & Kumiko Maekawa vs. Etsuko Mita & Azumi Hyuga\\
 +06. Nanae Takahashi & Fang Suzuki & Tsubasa Kuragaki vs. Kyoko Inoue & Mariko Yoshida & Takako Inoue\\
 +07. Noriyo Tateno & Yumi Ogura Vs. Dump Matsumoto & Crane Yu\\
 +08. OG Battle Royal\\
 +09. All Pacific Title Match: Kayo Noumi vs. Mima Shimoda\\
 +10. WWWA Sekai Single Title Match: Momoe Nakanishi vs. Ayako Hamada\\
 +Running Time: 2 Discs – Source: TV
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN - 2003/07/06 - Kawasaki City Gym - “35th ANNIVERSARY IN KAWASAKI”\\
 +**01. Jaguar Yokota vs. Keiko Hirose\\
 +02. Amazing Kong vs. Michiko Omukai\\
 +03. Dump Matsumoto & ZAP T vs. ALIYA & Saki Maemura\\
 +04. AJW Title: Hikaru vs. Sasori\\
 +05. Megumi Yabushita vs. Kumiko Maekawa\\
 +06. Momoe Nakanishi & Nanae Takahashi vs. Ayako Hamada & Kayo Noumi\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: VHS
 +
 +
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 2003/12/24 – Tokyo, Korakuen Hall – “TAG LEAGUE FINAL 2003″**\\
 +01. Zero vs. Emi Sakura\\
 +02. Tag League 2003: Sasori & Fang Suzuki vs. Kumiko Maekawa & Saki Maemura\\
 +03. Tag League 2003: Nanae Takahashi & Ayako Hamada vs. Kyoko Inoue & Hikaru\\
 +04. Tag League 2003: Kayo Noumi & Takako Inoue vs. Eagle Sawai & Amazing Kong\\
 +05. Tag League 2003 – Semi-Final: Eagle Sawai & Amazing Kong vs. Kumiko Maekawa & Saki Maemura\\
 +06. Tag League 2003 – Semi-Final: Ayako Hamada & Nanae Takahashi vs. Takako Inoue & Kayo Noumi\\
 +07. Tag League 2003 – Final: Ayako Hamada & Nanae Takahashi vs. Eagle Sawai & Amazing Kong\\
 +Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 2004/02/15 – Yokohama – “WRESTLE LIGHT YOKOHAMA”**\\
 +01. Jaguar Yokota vs. Natsumi Mizushima\\
 +02. MMA Fight: Yumi Takahashi vs. Junko Takada\\
 +03. Tomoko Watanabe vs. Sasori\\
 +04. Amazing Kong vs. Hikaru\\
 +05. WWWA Tag Titles – 2/3 Falls: Ayako Hamada & Nanae Takahashi vs. Kumiko Maekawa & Saki Maemura\\
 +Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 2004/04/18 – Tokyo, Korakuen Hall – “KAYO NOUMI ~ THE LAST MEMORY”**\\
 +01. Tanny Mouse vs. Natsumi Mizushima\\
 +02. ZAP T & SASORI vs. Saki Maemura & Kaori Yoneyama\\
 +03. Kayo Noumi Retirement Match: Kayo Noumi vs. Kumiko Maekawa\\
 +04. Amazing Kong vs. Kaoru Ito\\
 +05. Momoe Nakanishi & Takako Inoue vs. Hikaru & Nanae Takahashi\\
 +1 Disc – 120 minutes – Source: VHS
 +
 +**ALL JAPAN WOMEN – 2004/12/12 – Kawasaki City Gym – “RISING GENERATION SPECIAL 2004″**\\
 +01. Takako Inoue vs. Haruka Matsuo\\
 +02. Tag League – The Best 04 – Round 1: Yumiko Hotta & Kana vs. Tomoko Watanabe & Emi Tojyo\\
 +03. Tag League – The Best 04 – Round 1: The Bloody & Fang Suzuki vs. Dump Matsumoto & SASORI\\
 +04. Momoe Nakanishi vs. Saki Maemura\\
 +05. Lioness Asuka vs. Hikaru\\
 +06. WWWA Singles Title – No. 1 Contender: Kumiko Maekawa vs. Amazing Kong\\
 +07. WWWA Singles Title: Nanae Takahashi vs. Ayako Hamada\\
 +Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV
 +