User Tools

Site Tools


gatohmove

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gatohmove [2020/05/02 18:22] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== GATOH MOVE ======
 +**GATOH MOVE - 2015/08/13 - Tokyo, Korakuen Hall - "GATOH MOVE IN KORAKUEN HALL ~2900m~"​ [2 DISC-SET]**\\
 +01. Fukin Kitazawa & SAKI & MIZUKI vs. Blue Lotus & Kaori Yoneyama & Peppermint\\
 +02. Hoshitango vs. Paksa\\
 +03. Fenryu & Madoka & Wayu vs. Antonio Honda & Gatoh Mask & Hiroyo Matsumoto\\
 +04. Pro- Wrestling 4U G6 Title: Juken vs. Choun Shiryu\\
 +05. DJ Nira & Kazuhiro Tamura & Masa Takanashi vs. Golem Thai & Jun Kasai & P-Nutz\\
 +06. E.K. Baki & Hikaru Sato & Yoshihiro Takayama vs. Hanako Nakamori & Masao Inoue & Toru Owashi\\
 +07. Emi Sakura 20th Anniversary Debut: Emi Sakura & Makoto vs. Hikaru Shida & Sayaka Obihiro\\
 +08. IWA Triple Crown Title: Riho vs. Kottori\\
 +2 Discs - 150 minutes - Source: TV (1:1)
 +
 +**GATOH MOVE - 2015/11/28 - Tokyo, Oji Basement Monster - “JAPAN TOUR 198”\\
 +**01. Makoto & Riho vs. Kotori & Hiroyo Matsumoto\\
 +02. Hikaru Shida & Madoka vs. SAGAT & Sayaka Obihiro\\
 +03. IWA Triple Crown Title: DJ Nira vs. Sawasdee Kamen\\
 +04. Emi Sakura & Kaori Yoneyama vs. SAKI & MIZUKI\\
 +1 Disc - 105 minutes - Source: NicoNico
 +
 +**GATOH MOVE - 2015/12/31 - Ichigaya Chocolatte Hiroba - “JAPAN TOUR 206”\\
 +**01. Three Way Match: Madoka vs. Paksa vs. Toru Owashi\\
 +02. Choun Shiryu vs. Masa Takanashi\\
 +03. Riho & SAKI & MIZUKI vs. Kotori & Emi Sakura & Sayaka Obihiro\\
 +1 Disc - 90 minutes - Source: NicoNico
 +
 +**GATOH MOVE - 2016/01/31 - Tokyo, Ichigaya Chocolatte Hiroba - “JAPAN TOUR 210”\\
 +**01. DJ Nira vs. MIZUKI\\
 +02. Antonio Honda & Riho & Sayaka Obihiro vs. Emi Sakura & Kotori & Masa Takanashi\\
 +1 Disc - 90 minutes - Source: NicoNico
 +
 +**GATOH MOVE - 2016/02/11 - Tokyo, Kita Senju Theater 1010 - “JAPAN TOUR 212”\\
 +**01. Kazuhiro Tamura & Kotori vs.  Madoka & MUZKI\\
 +02. DJ Nira vs. SAKI\\
 +03. Choun Shiryu vs. Yusuke Kubo\\
 +04. Maki Narumiya & Riho vs. Emi Sakura & Sayaka Obihiro\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico
 +
 +**GATOH MOVE – 2016/03/24 – Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - „JAPAN TOUR 219 – IT'S HIGH SCHOOL GRADUATION“ [2 DISC-SET]**\\
 +01. Guanchulo & Saya Obihiro vs. Antonio Honda & Choun Shiryu\\
 +02. Masao Inoue 25th Anniversary Special Single Match ~ SPW Title: Masa Takanashi vs. Masao Inoue\\
 +03. GENTARO vs. Madoka\\
 +04. IWA Triple Crown Title: Kaori Yoneyama vs. Riho\\
 +05. Kotori vs. Sareee\\
 +06. Asia Dream Tag Team Titles: Emi Sakura & Masa Takanashi vs. SAKI & MIZUKI\\
 +2 Discs – 150 minutes – Source: NicoNico
 +
 +**GATOH MOVE – 2016/05/20 – Tokyo, Ichigaya Chocolatte Hiroba - „JAPAN TOUR 229“**\\
 +01. Kotori vs. SAKI\\
 +02. GENTARO vs. Sayaka Obihiro\\
 +03. MIZUKI & Riho vs. Emi Sakura & Kaori Yoneyama\\
 +1 Disc – 105 minutes – Source: NicoNico
 +
 +**GATOH MOVE – 2016/06/22 – Tokyo, Korakuen Hall - „JAPAN TOUR 233 ~ GATOH MOVE IN KORAKUEN HALL: RIHO 10th ANNIVERSARY ~ 10 YEARS HANASAKU“**\\
 +01. Maki Onizuka Debut : Maki Onizuka & TARU & Toru Owashi vs. E.K. Baki & Paksa & Sawasdee Kamen\\
 +02. Aasa Debut : Aasa vs. Hikaru Shida\\
 +03. Pro Wrestling 4U G6 Championship : Juken vs. Konaka Pelhwan\\
 +04. Four Way Tag Team Match: Golem Thai & P-Nutz vs. Antonio Honda & Hiroshi Fukuda vs. Choun Shiryu & Hiroyo Matsumoto vs. DJ Nira & Jun Kasai\\
 +05. Emi Sakura & Kotori vs. Tsukasa Fujimoto & Yuuka\\
 +06. Masa Takanashi vs. Madoka\\
 +07. Asia Dream Tag Team Titles: SAKI & MIZUKI vs. Aoi Kizuki & Sayaka Obihiro\\
 +08. IWA Triple Crown Title: Kaori Yoneyama vs. Riho\\
 +2 Discs – 180 minutes – Source: NicoNico
 +
 +**GATOH MOVE - 2016/07/31 - Tokyo, Ichigaya Chocolatte Hiroba - "JAPAN TOUR 240"\\
 +**01. Emi Sakura vs. Aasa\\
 +02. Cherry vs. Maki Onizuka\\
 +03. Hikaru Shida &​ Ryuichi Sekine & Sayaka Obihiro vs. Kotori &​ Kazuhiro Tamura & Riho\\
 +1 Disc - 105 minutes - Source: NicoNico
 +
 +**GATOH MOVE - 2016/08/26 - Tokyo, Ichigaya Chocolatte Hiroba - “JAPAN TOUR 244”\\
 +**01. Emi Sakura vs. Kaori Yoneyama\\
 +02. Trans-Am ★ Hiroshi vs. Sayaka Obihiro\\
 +03. Cherry & Emi Sakura & Masahiro Takanashi vs. Aasa & “Kotori” & Kazuhiro Tamura\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico
 +
 +**GATOH MOVE - 2016/09/10 - Yokohama Nigiwaiza Noge Schale - “JAPAN TOUR 246 ~ YOKOHAMA SOSORO TEIBAN”\\
 +**01. Aoi Kizuki vs. Aasa\\
 +02. Madoka & Yusuke Kubo vs. CHANGO & PSYCHO\\
 +03. Emi Sakura & Kaori Yoneyama vs. Riho & Sayaka Obihiro\\
 +04. Hikaru Shida vs. “Kotori\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico
 +
 +**GATOH MOVE - 2016/10/04 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - “JAPAN TOUR 251”\\
 +**01. Mitsuru Debut: Emi Sakura vs. Mitsuru\\
 +02. Three Way Match:Kaji Tomato vs. Kaori Yoneyama vs. Sayaka Obihiro\\
 +03. Hikaru Shida vs. Aasa\\
 +04. Six Way Match: Taro Yamada vs. Masahiro Takanashi vs. Madoka vs. Kazuhiro Tamura vs. Choun Shiryu & Sawasdee Kamen\\
 +05. Riho & Hikaru Sato vs. Kotori & Antonio Honda\\
 +06. Aoi Kizuki vs. Emi Sakura\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico
 +
 +**GATOH MOVE - 2016/11/19 - Tokyo, Prince Basement Mon*Star - “JAPAN TOUR 258: 1 NIGHT IN PRINCE BASEMENT”**\\
 +01. Kotori & Aasa vs. Mitsuru & Madoka\\
 +02. DJ Nira vs. Hikaru Shida\\
 +03. IWA Triple Crown: Riho vs. Makoto\\
 +04. Asian Dream Tag Team Titles: Aoi Kizuki & Sayaka Obihiro vs. Emi Sakura & Kaori Yoneyama\\
 +1 Disc - 135 minutes - Source: NicoNico
 +
 +**GATOH MOVE - 2016/12/24 - Tokyo, Itabashi Green Hall - “JAPAN TOUR 264: CHRISTMAS EVE”**\\
 +01. Hikaru Shida & Madoka vs. Kaori Yoneyama & Hikaru Sato\\
 +02. Masahiro Takanashi vs. DJ Nira\\
 +03. Gatoh Move vs. REINA - ⅔ Falls Match: Emi Sakura & Aasa & Mitsuru vs. Makoto & Hirori & Mari Sakamoto\\
 +04. Christmas Death Match : Antonio Honda vs. Choun Shiryu\\
 +05. Asia Dream Tag Team Titles: Aoi Kizuki & Sayaka Obihiro vs. Riho & Kotori\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: Nico Nico
 +
 +**GATOH MOVE - 2017/02/11 - Tokyo, BASEMENT MON★STAR - "JAPAN TOUR 273"​**\\
 +01. Riho vs. Mitsuru\\
 +02. Emi Sakura W Debut : Choun Shiryu vs. Emi Sakura W\\
 +03. Kaori Yoneyama vs. Aasa\\
 +04. Antonio Honda &​ Trans★Am Hiroshi vs. Aoi Kizuki &​ Sayaka Obihiro\\
 +05. IWA Triple Crown Title: Makoto vs. Kotori\\
 +1 Disc - 105 minutes - Source: NicoNico
 +
 +**GATOH MOVE - 2017/03/28 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - "HIGH SCHOOL GRADUATION IN SHIN-KIBA"​\\
 +**01. Aoi Kizuki vs. Mitsuro Konno\\
 +02. Yako Fujigasaki vs. Emi Sakura W\\
 +03. Hikaru Shida vs. SAKA\\
 +04. Sayako Obihiro & Rocky Kawamura vs. Amon &​ Choun Shiryu\\
 +05. Hiroyo Matsumoto vs. Aasa Maika\\
 +06. Asian Dream Tag Team Titles: Kotori & Riho vs. Emi Sakura & Masahiro Takanashi\\
 +1 Disc - 135 minutes - Source: NicoNico
 +
 +**GATOH MOVE - 2017/09/22 - Tokyo, Shinjuku FACE - "JAPAN TOUR .312 ~ GATOH MOVE 5th ANNIVERSARY ~ 6 YEARS TOGETHER WITH EVERYONE"​**\\
 +01. Kaori Yoneyama & Emi Sakura W vs. Sawasdee Kamen & Toru Owashi\\
 +02. Exhibition Match: Aoi Kizuki vs. Shigure\\
 +03. Rocky Kawamura vs. Choun Shiryu\\
 +04. SAKI & Mizuki vs. Aasa maika & Mitsuru Konno\\
 +05. Hikaru Sato vs. Antonio Honda\\
 +06. Sayaka Obihiro & Dick Togo & Jinsei Shinzaki vs. Golem Thai & Emi Sakura & Masahiro Takanashi\\
 +07. Super Asia Title: Riho vs. Kotori\\
 +1 Disc - 135 minutes - Source: DVD
 +
 +**GATOH MOVE - 2020/03/28 - Tokyo, Ichigaya Chocolate Hiroba - “CHOCOPRO LIVE! # 1”**\\
 +01. Emi Sakura vs. Rin Rin\\
 +02. Mitsuru Konno & Lulu Pencil vs. Yuna Mizumori & Sayaka\\
 +03. Minoru Suzuki vs. Baliyan Akki\\
 +1 Disc - 90 minutes - Source: iTV
  
gatohmove.txt · Last modified: 2020/05/02 18:22 (external edit)