User Tools

Site Tools


noah_2016_2020

PRO WRESTLING NOAH (2016-2020)

PRO WRESTLING NOAH - 2016/01/09 - Tokyo, Korakuen Hall - “NEW YEAR NAVIGATION 2016” [2 DISC-SET]
01. Akitoshi Saito & Genba Hirayanagi vs. Quiet Storm & Kaito Kiyomia
02. GHC Jr. Prelude Six Man Tag Match: Taiji Ishimori & Yoshinari Ogawa & Hitoshi Kumano vs. Kenou & Hajime Ohara & Mitsuhiro Kitamiya
03. GHC Jr Tag Prelude: Daisuke Harada vs. TAKA Michinoku
04. GHC Jr Tag Prelude: Atsushi Kotoge vs. Taichi
05. GHC Tag Prelude: Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. & Takashi Iizuka vs. Muhammad Yone & Katsuhiko Nakajima & Yoshihiro Takayama
06. Special Tag Match: Go Shiozaki & Yoshinobu Kanemaru vs. Shelton Benjamin & El Desperado
07. GHC Heavy Prelude: Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi vs. Takashi Sugiura & Minoru Suzuki
2 Discs - 180 minutes - Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH - 2016/01/23 - Edion Arena Osaka # 2 - “THE FIRST NAVIGATION 2016”
01. Akitoshi Saito & Hitoshi Kumano vs. Quiet Storm & Kaito Kiyomiya
02. GHC Jr. Heavyweight Title Prelude: Kenou & Hajime Ohara & Yoshinari Ogawa vs. Taiji Ishimori & Genba Hirayanagi & Captain Noah
03. GHC Tag Team Title Prelude: Mohammed Yone vs. Davey Boy Smith Jr.
04. GHC Tag Team Title Prelude: Mohammed Yone & Katsuhiko Nakajima vs. Lance Archer & Davey Boy Smith Jr.
05. Special Tag Match: Takashi Iizuka & Shelton Benjamin vs. Maybach Taniguchi & Mitsuhiro Kitamiya
06. Special Tag Match: Minoru Suzuki & El Desperado vs. Go Shiozaki & Yoshinobu Kanemaru
07. GHC Heavyweight & Jr. Heavyweight Tag Team Title Prelude: Naomichi Marufuji & Daisuke Harada & Atsushi Kotoge vs. Takashi Sugiura & Taichi & TAKA Michinoku
1 Disc - 135 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2016/01/29 - Tokyo, Korakuen Hall - “THE FIRST NAVIGATION 2016” [2 DISC-SET]
01. Quiet Strom & Genba Hirayanagi & Captain Noah vs. Akitoshi Saito & Hitoshi Kumano & Kaito Kiyomiya
02. GHC Jr. Heavyweight Title Skirmish: Kenou & Hajime Ohara vs. Yoshinari Ogawa & Taiji Ishimori
03. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: TAKA Michinoku vs. Atsushi Kotoge
04. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Taichi vs. Daisuke Harada
05. Special Tag Match: Shelton Benjamin & Takashi Iizuka vs. Maybach Taniguchi & Mitsuhiro Kitamiya
06. Special Tag Match: Minoru Suzuki & El Desperado vs. Go Shiozaki & Yoshinobu Kanemaru
07. GHC Heavyweight Title & GHC Tag Team Title Skirmish: Naomichi Marufuji & Mohammed Yone & Katsuhiko Nakajima vs. Takashi Sugiura & Lance Archer & Davey Boy Smith Jr.
2 Discs - 165 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2016/01/31 - Yokohama Bunka Gym - “GREAT VOYAGE 2016 IN YOKOHAMA” [2 DISC-SET]
01. GREAT VOYAGE 2016 in YOKOHAMA Opening Match: Yoshihiro Takayama & Quiet Storm & Hajime Ohara & Genba Hirayanagi vs. Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa & Hitoshi Kumano & Kaito Kiyomiya
02. Special Singles Match: Yoshinobu Kanemaru vs. El Desperado
03. Special Singles Match: Shelton Benjamin vs. Mitsuhiro Kitamiya
04. Special Singles Match: Maybach Taniguchi vs. Takashi Iizuka
05. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Daisuke Harada & Atsushi Kotoge vs. TAKA Michinoku & Taichi
06. GHC Jr. Heavyweight Title: Taiji Ishimori vs. Kenou
07. GHC Tag Team Titles: Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. vs. Mohammed Yone & Katsuhiko Nakajima
08. Special Singles Match: Minoru Suzuki vs. Go Shiozaki
09. GHC Heavyweight Title: Naomichi Marufuji vs. Takashi Sugiura
2 Discs - 240 minutes - Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH - 2016/02/11 - Tokyo, Korakuen Hall - “THE SECOND NAVIGATION 2016” [2 DISC-SET]
01. Kenou & Hajime Ohara vs. Hitoshi Kumano & Kaito Kiyomiya
02. Akitoshi Saito & Quiet Storm vs. Mohammed Yone & Genba Hirayanagi
03. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: TAKA Michinoku & Taichi & El Desperado vs. Daisuke Harada & Atsushi Kotoge & Yoshinari Ogawa
04. Mitsuhiro Kitamiya vs. Takashi Iizuka
05. GHC Jr. Heavyweight Title Skirmish: Lance Archer & Shelton Benjamin & Yoshinobu Kanemaru vs. Go Shiozaki & Maybach Taniguchi & Taiji Ishimori
06. Special Tag Match: Takashi Sugiura & Minoru Suzuki vs. Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima
2 Discs - 150 minutes - Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH - 2016/02/19 - Tokyo, Differ Ariake - “THE SECOND NAVIGATION 2016”
01. Hitoshi Kumano vs. Kaito Kiyomiya
02. TAKA Michinoku & El Desperado vs. Genba Hirayanagi & Captain Noah
03. Akitoshi Saito vs. Quiet Storm
04. Kenou & Hajime Ohara vs. Yoshinari Ogawa & Taiji Ishimori
05. Mohammed Yone vs. Takashi Iizuka
06. Elimination Match: Takashi Sugiura & Minoru Suzuki & Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. & Shelton Benjamin vs. Naomichi Marufuji & Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima & Maybach Taniguchi & Mitsuhiro Kitamiya
07. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Daisuke Harada & Atsushi Kotoge vs. Yoshinobu Kanemaru & Taichi
1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2016/02/22 - Tokyo, Shinjuku FACE - “THE SECOND NAVIGATION 2016”
01. Kenou & Hajime Ohara vs. Yoshinari Ogawa & Kaito Kiyomiya
02. Akitoshi Saito & Quiet Storm vs. Genba Hirayanagi & Captain Noah
03. GHC Jr. Heavyweight Title Skirmish: Yoshinobu Kanemaru & TAKA Michinoku & Taichi & El Desperado vs. Taiji Ishimori & Daisuke Harada & Atsushi Kotoge & Hitoshi Kumano
04. Special Tag Match: Naomichi Marufuji & Mitsuhiro Kitamiya vs. Shelton Benjamin & Takashi Iizuka
05. Special Singles Match: Maybach Taniguchi vs. Lance Archer
06. Special Singles Match: Go Shiozaki vs. Davey Boy Smith Jr.
07. Special Tag Match: Takashi Sugiura & Minoru Suzuki vs. Mohammed Yone & Katsuhiko Nakajima
1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2016/02/24 - Tokyo, Korakuen Hall - “THE SECOND NAVIGATION 2016” [2 DISC-SET]
01. Hiroshi Kumano vs. Kaito Kiyomiya
02. Akitoshi Saito & Kenou & Hajime Ohara vs. Quiet Storm & Genba Hirayanagi & Captain Noah
03. Yoshinari Ogawa & Daisuke Harada & Atushi Kotoge vs. TAKA Michinoku & Taichi & El Desperado
04. Shelton Benjamin & Takashi Iizuka vs. Mohammed Yone & Mitsuhiro Kitamiya
05. Special Six Man Tag Match: Naomichi Marufuji & Go Shiozaki & Maybach Taniguchi vs. Takashi Sugiura & Lance Archer & Davey Boy Smith Jr.
06. GHC Jr. Heavyweight Title: Taiji Ishimori vs. Yoshinobu Kanemaru
07. Special Singles Match: Katsuhiko Nakajima vs. Minoru Suzuki
1 Disc - 165 minutes - Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH - 2016/03/10 - Tokyo, Korakuen Hall - “DEPARTURE TO THE WORLD”
01. Hitoshi Kumano vs. Kaito Kiyomiya
02. NOAH vs. Suzuki-gun: Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa & Quiet Storm & Genba Hirayanagi & Captain Noah vs. Shelton Benjamin & Takashi Iizuka & TAKA Michinoku & Taichi & El Desperado
03. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Atsushi Kotoge vs. Hajime Ohara
04. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Daisuke Harada vs. Kenou
05. GHC Jr. Heavyweight Title Skirmish: Mohammed Yone & Taiji Ishimori vs. Minoru Suzuki & Yoshinobu Kanemaru
06. TMDK Departure to the World: Shane Haste & Mikey Nicholls vs. Naomichi Marufuji & Mitsuhiro Kitamiya
07. GHC Heavyweight Title & GHC Tag Team Title Skirmish: Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima & Maybach Taniguchi vs. Takashi Sugiura & Lance Archer & Davey Boy Smith Jr.
1 Disc - 120 minutes - Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH - 2016/03/15 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - “SPRING NAVIGATION 2016”
01. Yoshinari Ogawa vs. Kaito Kiyomiya
02. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Kenou & Hajime Ohara & Quiet Storm vs. Akitoshi Saito & Daisuke Harada & Atsushi Kotoge
03. GHC Tag Team Skirmish: Go Shiozaki vs. Lance Archer
04. GHC Jr. Heavyweight Title Skirmish - Elimination Match: Yoshinobu Kanemaru & TAKA Michinoku & Taichi & El Desperado vs. Taiji Ishimori & Genba Hirayanagi & Captain Noah & Hitoshi Kumano
05. GHC Heavyweight Title Skirmish - Elimination Match: Takashi Sugiura & Minoru Suzuki & Shelton Benjamin & Takashi Iizuka vs. Naomichi Marufuji & Mohammed Yone & Katsuhiko Nakajima & Mitsuhiro Kitamiya
1 Disc - 105 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH – 2016/03/19 – Tokyo, Korakuen Hall - „GREAT VOYAGE 2016 IN KORAKUEN“ [2 DISC-SET]
01. Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa vs. Quiet Storm & Kaito Kiyomiya
02. Genba Hirayanagi & Hitoshi Kumano & Captain NOAH vs. Taichi & El Desperado & TAKA Michinoku
03. Naomichi Marufuji & Muhammad Yone & Mitsuhiro Kitamiya vs. Minoru Suzuki & Shelton Benjamin & Takashi Iizuka
04. GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles: Daisuke Harada & Atsushi Kotoge vs. Kenou & Hajime Ohara
05. GHC Junior Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Taiji Ishimori
06. GHC Tag Team Titles: Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. vs. Go Shiozaki & Maybach Taniguchi
07. GHC Heavyweight Title: Takashi Sugiura vs. Katsuhiko Nakajima
Bonus
08. Global Tag League 2015 – Block A: Takashi Sugiura & Masato Tanaka vs. Shane Haste & Mikey Nicholls (2015/04/19)
2 Disc – 240 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2016/04/05 – Tokyo, Shinuku FACE - „SPRING NAVIGATION 2016 VOL. 2“
01. Taiji Ishimori vs. Hitoshi Kumano
02. El Desperado vs. Mitsuhiro Kitamiya
03. Yoshinobu Kanemaru & Taichi vs. Yoshinari Ogawa & Genba Hirayanagi
04. Maybach Taniguchi & Muhammad Yone vs. Akitoshi Saito & Quiet Storm
05. Takashi Sugiura & Minoru Suzuki & Takashi Iizuka vs. Naomichi Marufuji & Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima
06. GHC Junior Tag Team Titles: Kenou & Hajime Ohara vs. Daisuke Harada & Atsushi Kotoge
1 Disc – 120 minutes – Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH – 2016/04/10 – Tokyo, Differ Ariake - „SPRING NAVIGATION 2016 VOL. 2“
01. GHC Junior Heavyweight Title – No. 1 Contenders Tournament – Semi-Final: Daisuke Harada vs. Atsushi Kotoge
02. GHC Junior Heavyweight Title – No. 1 Contenders Tournament – Semi-Final: Kenou vs. Hajime Ohara
03. Mitsuhiro Kitamiya vs. Hitoshi Kumano
04. Yoshinobu Kanemaru & Taichi & TAKA Michinoku & El Desperado vs. Yoshinari Ogawa & Taiji Ishimori & Genba Hirayanagi & Kaito Kiyomiya
05. Maybach Taniguchi & Akitoshi Saito vs. Muhammad Yone & Quiet Storm
06. Takashi Sugiura & Minoru Suzuki & Takashi Iizuka vs. Naomichi Marufuji & Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima
07. GHC Junior Heavyweight Title – No. 1 Contenders Tournament – Final: Daisuke Harada vs. Hajime Ohara
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2016/04/21 – Tokyo, Korakuen Hall - „GLOBAL TAG LEAGUE 2016“ [2 DISC-SET]
01. Hitoshi Kumano vs. Shiro Tomoyose
02. Taiji Ishimori & Yoshinari Ogawa & Kaito Kiyomiya vs. Akitoshi Saito & Genba Hirayanagi & Captain NOAH
03. Yoshinobu Kanemaru & Taichi & El Desperado & TAKA Michinoku vs. Hajime Ohara & Kenou & Daisuke Harada & Atsushi Kotoge
04. Global Tag League 2016: Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya vs. Muhammad Yone & Quiet Storm
05. Global Tag League 2016: Minoru Suzuki & Takashi Iizuka vs. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima
06. Global Tag League 2016: Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. vs. Naomichi Marufuji & Toru Yano
07. Global Tag League 2016: Takashi Sugiura & Shelton X Benjamin vs. Go Shiozaki & Maybach Taniguchi
Bonus Match
08. Global Tag League 2009 – Final: Mitsuharu Misawa & Go Shiozaki vs. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima (2009/05/06)
2 Discs – 210 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2016/04/23 + 2016/04/25 - „GLOBAL TAG LEAGUE 2016“
2016/04/23 – Nagoya Congress Center
01. Yoshinobu Kanemaru & Taichi & El Desperado & TAKA Michinoku vs. Hajime Ohara & Kenou & Taiji Ishimori & Hitoshi Kumano
02. Global Tag League 2016: Go Shiozaki & Maybach Taniguchi vs. Muhammad Yone & Quiet Storm
03. Global Tag League 2016: Takashi Sugiura & Shelton X Benjamin vs. Minoru Suzuki & Takashi Iizuka
04. Global Tag League 2016: Naomichi Marufuji & Toru Yano vs. Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya
2016/04/25 – Osaka EDION Arena
01. Yoshinobu Kanemaru & Taichi & El Desperado & TAKA Michinoku vs. Hajime Ohara & Kenou & Daisuke Harada & Atsushi Kotoge
02. Global Tag League 2016: Muhammad Yone & Quiet Storm vs. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima
03. Global Tag League 2016: Minoru Suzuki & Takashi Iizuka vs. Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya
04. Global Tag League 2016: Takashi Sugiura & Shelton X Benjamin vs. Lance Archer & Davey Boy Smith Jr.
05. Global Tag League 2016: Naomichi Marufuji & Toru Yano vs. Go Shiozaki & Maybach Taniguchi
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2016/04/30 – Niigata City Gym - „GLOBAL TAG LEAGUE 2016“ [2 DISC-SET]
01. Hitoshi Kumano vs. Shiro Tomoyose
02. Taiji Ishimori & Yoshinari Ogawa & Kaito Kiyomiya vs. Akitoshi Saito & Genba Hirayanagi & Captain NOAH
03. GHC Junior Prelude: Yoshinobu Kanemaru & Taichi vs. Hajime Ohara & Kenou
04. GHC Junior Tag Team Titles: Daisuke Harada & Atsushi Kotoge vs. TAKA Michinoku & El Desperado
05. Global Tag League 2016: Minoru Suzuki & Takashi Iizuka vs. Muhammad Yone & Quiet Storm
06. Global Tag League 2016: Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya vs. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima
07. Global Tag League 2016: Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. vs. Go Shiozaki & Maybach Taniguchi
08. Global Tag League 2016: Takashi Sugiura & Shelton X Benjamin vs. Naomichi Marufuji & Toru Yano
2 Discs – 180 minutes – Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH – 2016/05/03 – Tokyo, Korakuen Hall - „GLOBAL TAG LEAGUE 2016“ [2 DISC-SET]
01. Yoshinari Ogawa vs. Kaito Kiyomiya
02. Akitoshi Saito & Genba Hirayanagi & Captain NOAH vs. Taiji Ishimori & Hitoshi Kumano & Shiro Tomoyose
03. Dasiuke Harada & Atsushi Kotoge & Hajime Ohara & Kenou vs. Yoshinobu Kanemaru & TAKA Michinoku & El Desperado & Taichi
04. Global Tag League 2016: Davey Boy Smith Jr. & Lance Archer vs. Mohammed Yone & Quiet Storm
05. Global Tag League 2016: Takashi Suguira & Shelton Benjamin vs. Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya
06. Global Tag League 2016: Go Shiozaki & Maybach Taniguchi vs. Satoshi Kojima & Hiroyoshi Tenzan
07. Global Tag League 2016: Naomichi Marufuji & Toru Yano vs. Minoru Suzuki & Takashi Iizuka
2 Discs – 165 minutes – Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH – 2016/05/04 – Tokyo, Korakuen Hall - „GLOBAL TAG LEAGUE 2016“ [2 DISC-SET]
01. Shiro Tomoyose vs. Kaito Kiyomiya
02. Taiji Ishimori & Quiet Storm & Hitoshi Kumano vs. Yoshinari Ogawa & Genba Hirayanagi & Captain NOAH
03. Daisuke Harada & Atsushi Kotoge & Kenou vs. TAKA Michinoku & El Desperado & Taichi
04. Satoshi Kojima & Hiroyoshi Tenzan vs. Akitoshi Saito & Mohammed Yone
05. Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima & Maybach Taniguchi & Masa Kitamiya vs. Minoru Suzuki & Takashi Suguira & Takashi Iizuka & Shelton Benjamin
06. GHC Junior Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Hajime Ohara
07. Global Tag League 2016 – Final: Naomichi Marufuji & Toru Yano vs. Davey Boy Smith jr. & Lance Archer
Bonus Match
08. GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles: Naomichi Marufuji & KENTA vs. Yoshinobu Kanemaru & Makoto Hashi (2003/09/12)
2 Discs – 210 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH - 2016/05/20 - Tokyo, Korakuen Hall - “NAVIGATION WITH BREEZE 2016”
01. Taiji Ishimori & Kaito Kiyomiya vs. Yoshinari Ogawa & Shiro Tomoyose
02. Taichi & El Desperado & TAKA Michinoku vs. Quiet Storm & Genba Hirayanagi & Captain NOAH
03. Daisuke Harada & Atsushi Kotoge & Muhammad Yone vs. Kenoh & Hajime Ohara & Akitoshi Saito
04. Minoru Suzuki & Shelton X Benjamin & Takashi Iizuka vs. Katsuhiko Nakajima & Maybach Taniguchi & Masa Kitamiya
05. GHC Tag Prelude: Lance Archer vs. Toru Yano
06. GHC Tag Prelude: Davey Boy Smith Jr. vs. Naomichi Marufuji
07. Takashi Sugiura & Yoshinobu Kanemaru vs. Go Shiozaki & Hitoshi Kumano
1 Disc - 135 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2016/05/25 - Tokyo, Shinjuku FACE - “NAVIGATION WITH BREEZE 2016”
01. Muhammad Yone & Taiji Ishimori vs. Yoshinari Ogawa & Shiro Tomoyose
02. El Desperado vs. Kaito Kiyomiya
03. Daisuke Harada & Atsushi Kotoge & Quiet Storm vs. Kenoh & Hajime Ohara & Akitoshi Saito
04. Minoru Suzuki & Takashi Iizuka & Yoshinobu Kanemaru vs. Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya & Hitoshi Kumano
05. Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. & Taichi & TAKA Michinoku vs. Naomichi Marufuji & Toru Yano & Genba Hirayanagi & Captain NOAH
06. Takashi Sugiura & Shelton X Benjmain vs. Go Shiozaki & Maybach Taniguchi
1 Disc - 135 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH – 2016/05/28 – Osaka, EDION Arena - „GREAT VOYAGE IN OSAKA“ [2 DISC-SET]
01. Mohammed Yone & Akitoshi Saito & Quiet Storm vs. Yoshinari Ogawa & Kaito Kiyomiya & Shiro Tomoyose
02. TAKA Michinoku & El Desperado & Taichi vs. Taiji Ishimori & Genba Hirayanagi & Captain NOAH
03. Minoru Suzuki & Takashi Iizuka vs. Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya
04. Shelton Benjamin vs. Maybach Taniguchi
05. GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles: Daisuke Harada & Atsushi Kotoge vs. Hajime Ohara & Kenou
06. GHC Junior Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Hiroshi Kumano
07. GHC Tag Team Titles: Davey Boy Smith jr. & Lance Archer vs. Naomichi Marufuji & Toru Yano
08. GHC Heavyweight Title: Takashi Sugiura vs. Go Shiozaki
2 Discs – 225 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2016/06/12 – Tokyo, Korakuen Hall - „EMERALD SPIRITS“ [2 DISC-SET]
01. Taiji Ishimoro & Andy Dalton vs. Hitoshi Kumano & Kaito Kiyomiya
02. Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa & Genba Hirayanagi vs. Mohammed Yone & Quiet Storm & Shiro Tomoyose
03. Hajime Ohara & Kenou vs. Yoshinobu Kanemaru & El Desperado
04. Minoru Suzuki & Takashi Sugiura & Takashi Iizuka vs. Katsuhiko Nakajima & Maybach Taniguchi & Masa Kitamiya
05. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles – Three Way Match: Daisuke Harada & Atsushi Kotoge vs. TAKA Michinuoku & Taichi vs. Jado & Gedo
06. GHC Tag Team Titles: Naomichi Marufuji & Toru Yano vs. Davey Boy Smith jr. & Lance Archer
07. GHC Heavyweight Title: Go Shiozaki vs. Shelton Benjamin
Bonus Match
08. GHC Jr. Heavyweight Title: Takashi Sugiura vs. Gedo (2003/11/01)
2 Discs – 210 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH - 2016/06/16 - Tokyo, Shinjuku FACE - “NAVIGATION WITH EMERALD SPIRITS 2016”
01. Muhammad Yone & Quiet Storm & Shiro Tomoyose & Andy Dalton vs. Akitoshi Saito & Genba Hirayanagi & Captain NOAH & Eclipse
02. SUPER J-CUP Qualifying Tournament - Round 1: Yoshinari Ogawa vs. Hitoshi Kumano
03. SUPER J-CUP Qualifying Tournament - Round 1: Taiji Ishimori vs. Kaito Kiyomiya
04. Daisuke Harada & Atsushi Kotoge & Kenoh & Hajime Ohara vs. Yoshinobu Kanemaru & Taichi & El Desperado & TAKA Michinoku
05. Katsuhiko Nakajima & Maybach Taniguchi & Masa Kitamiya vs. Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. & Shelton X Benjamin
06. Go Shiozaki & Naomichi Marufuji & Toru Yano vs. Minoru Suzuki & Takashi Sugiura & Takashi Iizuka
1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2016/07/05 - Tokyo, Korakuen Hall - “NAVIGATION WITH EMERALD SPIRIT 2016”
01. Mohammed Yone & Quiet Storm & Shiro Tomoyose vs. Akitoshi Saito & Andy Dalton & Eclipse
02. Atsushi Kotoge & Captain NOAH & Hitoshi Kumano & Kaito Kiyomiya vs.El Desperado & Taichi & TAKA Michinoku & Yoshinobu Kanemaru
03. Super J-Cup 2016 - Qualifying Tournament - Round 2: Taiji Ishimori vs. Yoshinari Ogawa
04. Super J-Cup 2016 - Qualifying Tournament - Round 2: Kenoh vs. Genba Hirayanagi
05. Super J-Cup 2016 - Qualifying Tournament - Round 2: Daisuke Harada vs. Hajime Ohara
06. Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya & Maybach Taniguchi vs. Davey Boy Smith Jr. & Lance Archer & Shelton Benjamin & Takashi Sugiura
07. GHC Tag Team Titles: Naomichi Marufuji & Toru Yano vs. Minoru Suzuki & Takashi Iizuka
1 Disc - 120 minutes - Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH - 2016/07/16 - Tokyo, Korakuen Hall - “10TH G+ CUP JR. HEAVYWEIGHT TAG LEAGUE”
01. Muhammad Yone & Shiro Tomoyose vs. Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa
02. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League: Genba Hirayanagi & Captain NOAH vs. Yoshinobu Kanemaru & El Desperado
03. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League: Taiji Ishimori & ACH vs. Hitoshi Kumano & Andy Dalton
04. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League: Daisuke Harada & Atsushi Kotoge vs. Kenoh & Hajime Ohara
05. Special Singles Match: Kaito Kiyomiya vs. Minoru Suzuki
06. Go Shiozaki & Maybach Taniguchi & Quiet Storm & Kaito Kiyomiya vs. Minoru Suzuki & Takashi Sugiura & Takashi Iizuka & Taichi
07. GHC Tag Team Titles: Naomichi Marufuji & Toru Yano vs. Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya
1 Disc - 135 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2016/07/23 - Tokyo, Korakuen Hall - “10TH G+ CUP JR. HEAVYWEIGHT TAG LEAGUE”
01. Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa vs. Masa Kitamiya & Kaito Kiyomiya
02. Mohammed Yone & Quiet Storm & Shiro Tomoyose vs. Takashi Iizuka  & TAKA Michinoku & Taichi
03. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League: Hajime Ohara & Kenoh vs. Genba Hirayanagi & Captain Noah
04. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League: Yoshinobu Kanemaru & El Desperado vs. Hitoshi Kumano & Andy Dalton
05. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League: Taiji Ishimori & ACH vs. Daisuke Harada & Atsushi Kotoge
06. GHC Heavyweight Title Skirmish: Minoru Suzuki & Takashi Sugiura vs. Go Shiozaki & Maybach Taniguchi
1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2016/07/24 - Kasukabe Fuerai Cube - “10TH G+ CUP JR. HEAVYWEIGHT TAG LEAGUE”
01. Maybach Taniguchi & Masa Kitamiya & Shiro Tomoyose vs. Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa & Eclipse
02. Mohammed Yone & Quiet Stom vs. Takashi Iizuka & Taichi
03. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League: Hajime Ohara & Kenoh vs. Hitoshi Kumano & Andy Dalton
04. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League: Daisuke Harada & Atsushi Kotoge vs. Genba Hirayangi & Captain Noah
05. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League: Yoshinobu Kanemaru & El Desperado vs. Taiji Ishimori & ACH
06. GHC Heavyweight Title Skirmish: Minoru Suzuki & Takashi Sugiura vs. Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya
1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2016/07/25 - Tokyo, Shinjuku FACE - “10TH G+ CUP JR. HEAVYWEIGHT TAG LEAGUE”
01. Yoshinari Ogawa & Kaito Kiyomiya vs. Akitoshi Saito & Shiro Tomoyose
02. Mohammed Yone & Maybach Taniguchi & Quiet Storm vs. Takashi Iizuka & TAKA Michinoku & Taichi
03. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League: Taiji Ishimori & ACH vs. Genba Hirayangi & Captain Noah
04. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League: Daisuke Harada & Atsushi Kotoge vs. Hitoshi Kumano & Andy Dalton
05. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League: Hajime Ohara & Kenoh vs. Yoshinobu Kanemaru & El Desperado
06. GHC Heavyweight Title Skirmish: Go Shiozaki & Masa Kitamiya vs. Minoru Suzuki & Takashi Sugiura
1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2016/07/30 - Tokyo, Korakuen Hall - “NTV G+ CUP JUNIOR HEAVYWEIGHT TAG LEAGUE 2016” [2 DISC-SET]
01. Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa vs. Kaito Kiyomiya & Shiro Tomoyose
02. NTV G Cup Junior Heavyweight Tag League 2016: Andy Dalton & Hitoshi Kumano vs. Captain NOAH & Genba Hirayanagi
03. NTV G Cup Junior Heavyweight Tag League 2016: Atsushi Kotoge & Daisuke Harada vs. El Desperado & Yoshinobu Kanemaru
04. NTV G Cup Junior Heavyweight Tag League 2016: ACH & Taiji Ishimori vs. Hajime Ohara & Kenoh
05. Masa Kitamiya & Maybach Taniguchi & Mohammed Yone & Quiet Storm vs. Minoru Suzuki & Taichi & TAKA Michinoku & Takashi Iizuka
06. NTV G Cup Junior Heavyweight Tag League 2016 - Final: ACH & Taiji Ishimori vs. Atsushi Kotoge & Daisuke Harada
07. GHC Heavyweight Title - Lumberjack Match: Go Shiozaki vs. Takashi Sugiura
Bonus Matches:
08. GHC Heavyweight Title: Takeshi Morishima vs. Maybach Taniguchi (2012/05/09)
09. GHC Heavyweight Title: Yuji Nagata vs. Maybach Taniguchi (2014/04/20)
2 Discs - 210 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2016/08/18 - Tokyo, Shinjuku FACE - “SUMMER NAVIGATION 2016”
01. Andy Dalton & Eclipse Send Off Match: Akitoshi Saito & Shiro Tomoyose vs. Andy Dalton & Eclipse
02. Taichi Iizuka & TAKA Michinoku & El Desperado vs. Yoshinari Ogawa & Hajime Ohara & Kaito Kiyomiya
03. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Daisuke Harada & Atsushi Kotoge vs. Taiji Ishimori & Hitoshi Kumano
04. Mohammed Yone & Quiet Storm vs. Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya
05. Naomichi Marufuji & Go Shiozaki vs. Minoru Suzuki & Takashi Iizuka
06. GHC Heavyweight Title & GHC Jr. Heavyweight Title Skirmish: Maybach Taniguchi & Kenou vs. Takashi Sugiura & Yoshinobu Kanemaru
1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2016/08/25 - Tokyo, Differ Ariake - “SUMMER NAVIGATION 2016”
01. Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa & Hajime Ohara vs. Hitoshi Kumano & Shiro Tomoyose & Kaito Kiyomiya
02. Daisuke Harada & Atsushi Kotoge & Taiji Ishimori vs. TAKA Michinoku & Taichi & El Desperado
03. Mohammed Yone & Quiet Storm vs. Minoru Suzuki & Takashi Iizuka
04. Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya vs. Naomichi Marufuji & Go Shiozaki
05. GHC Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Kenoh
06. GHC Heavyweight Title: Takashi Sugiura vs. Maybach Taniguchi
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2016/09/10 - Tokyo, Korakuen Hall - “FINAL FESTIVAL BAYASHI ~ GENBA HIRAYANAGI RETIREMENT COMMEMORATIVE MATCH”
01. Atsushi Kotoge & Daisuke Harada & Kenoh & Hajime Ohara vs. Taiji Ishimori & Hitoshi Kumano & Shiro Tomoyose & Kaito Kiyomiya
02. Takashi Iizuka & El Desperado vs. Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa
03. Davey Boy Smith Jr. vs. Mitsuhiro Kitamiya
04. Lance Archer vs. Katsuhiko Nakajima
05. Toru Yano vs. Quiet Storm
06. Naomichi Marufuji vs. Muhammad Yone
07. Genba Hirayanagi’s Retirement Match: Takashi Sugiura & Minoru Suzuki & Yoshinobu Kanemaru & Taichi vs. Go Shiozaki & Maybach Taniguchi & Genba Hirayanagi & Captain NOAH
1 Disc - 135 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2016/09/23 - Tokyo, Korakuen Hall - “SHINY NAVIGATION 2016” [2 DISC-SET]
01. Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa & Captain NOAH vs. Taiji Ishimori & Hitoshi Kumano & Shiro Tomoyose
02. Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. vs. Go Shiozaki & Maybach Taniguchi
03. Suzuki-gun vs. NOAH Elimination Match: Minoru Suzuki & Takashi Iizuka & Taichi & El Desperado & TAKA Michinoku vs. Katsuhiko Nakajima & Kenoh & Hajime Ohara & Daisuke Harada & Kaito Kiyomiya
04. GHC Junior Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Atsushi Kotoge
05. GHC Tag Team Titles: Naomichi Marufuji & Toru Yano vs. Muhammad Yone & Quiet Storm
06. GHC Heavyweight Title: Takashi Sugiura vs. Masa Kitamiya
Bonus Matches:
07. Jushin Liger & Koji Kanemoto vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi (2009/05/06)
08. Kenta Kobashi & Akihiko Ito vs. Hiroyoshi Tenzan & Kazuchika Okada (2009/05/06)
2 Discs - 210 minutes - Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH - 2016/10/08 - Tokyo, Korakuen Hall - “AUTUMN NAVIGATION 2016” [2 DISC-SET]
01. Akitoshi Saito & Taiji Ishimori & Yoshinari Ogawa vs. Hitoshi Kumano & Kaito Kiyomiya & Shiro Tomoyose
02. Yoshinobu Kanemaru & Taichi vs. Kenoh & Hajime Ohara
03. Go Shiozaki & Maybach Taniguchi vs. Muhammad Yone & Quiet Storm
04. GHC Junior Tag Team Titles: Daisuke Harada & Atsushi Kotoge vs. Jado & Gedo
05. Takashi Sugiura & Takashi Iizuka vs. Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya
06. GHC Tag Team Titles: Naomichi Marufuji & Toru Yano vs. Kazuchika Okada & YOSHI-HASHI
2 Discs - 165 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2016/10/13 - Tokyo, Shinjuku FACE - “AUTUMN NAVIGATION 2016”
01. Muhammad Yone & Quiet Storm vs. Akitoshi Saito & Shiro Tomoyose
02. Taichi & El Desperado & TAKA Michinoku vs. Daisuke Harada & Taiji Ishimori & Yoshinari Ogawa
03. Captain NOAH & Hitoshi Kumano vs. Kenoh & Hajime Ohara
04. Minoru Suzuki & Takashi Iizuka vs. Masa Kitamiya & Kaito Kiyomiya
05. Naomichi Marufuji & Toru Yano vs. Go Shiozaki & Maybach Taniguchi
06. Takashi Sugiura & Yoshinobu Kanemaru vs. Katsuhiko Nakajima & Atsushi Kotoge
1 Disc - 135 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2016/10/22 - Tokyo, Differ Ariake - “AUTUMN NAVIGATION” [2 DISC-SET]
01. Akitoshi Saito vs. Shiro Tomoyose
02. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Prelude: Jado & Gedo & Yoshinari Ogawa vs. Kenoh & Hajime Ohara & Hitoshi Kumano
03. GHC Jr. Heavyweight Title Prelude: Muhammed Yone & Quiet Storm & Atsushi Kotoge & Daisuke Harada vs. Yoshinobu Kanemaru & Taichi & El Desperado & TAKA Michinoku
04. NOAH vs. NJPW: Go Shiozaki & Maybach Taniguchi vs. Katsuyori Shibata & Juice Robinson
05. GHC Tag Team Title Prelude: Toru Yano vs. Tomoaki Honma
06. GHC Tag Team Title Prelude: Togi Makabe vs. Naomichi Marufuji
07. GHC Heavyweight Title Prelude: Katsuhiko Nakajma & Masa Kitamiya & Kaito Kiyomiya vs. Takashi Sugiura & Minoru Suzuki & Takashi Iizuka
2 Discs - 180 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2016/10/23 - Yokohama Bunka Gym - “GREAT VOYGE 2016 IN YOKOHAMA VOL. 2” [2 DISC-SET]
01. Maybach Taniguchi & Akitoshi Saito & Shiro Tomoyose vs. Muhammed Yone & Quiet Storm & Yoshinari Ogawa
02. Daisuke Harada & Hitoshi Kumano vs. Taichi & El Desperado
03. Masa Kitamiya vs. Takashi Iizuka
04. Kaito Kiyomiya vs. Minoru Suzuki
05. GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles: Jado & Gedo vs. Kenoh & Hajime Ohara
06. GHC Junior Heavyweight Title: Atsushi Kotoge vs. Yoshinobu Kanemaru
07. Go Shiozaki vs. Katsuyori Shibata
08. GHC Tag Team Titles: Naomichi Marufuji & Toru Yano vs. Togi Makabe & Tomoaki Honma
09. GHC Heavyweight Title: Takashi Sugiura vs. Katsuhiko Nakajima
2 Discs - 240 minutes - Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH - 2016/11/03 - Tokyo, Korakuen Hall - “GLOBAL LEAGUE 2016” [2 DISC-SET]
01. Global League - Block B: Mohammed Yone vs. Kaito Kiyomiya
02. Global League - Block A: Akitoshi Saito vs. Takashi Iizuka
03. Global League - Block A: Lance Archer vs. Maybach Taniguchi
04. Global League - Block B: Alejandro Saez vs. Davey Boy Smith Jr.
05. Global League - Block A: Toru Yano vs. Minoru Suzuki
06. Global League - Block B: Masa Kitamiya vs. Takashi Sugiura
07. Global League - Block A: Katsuhiko Nakajima vs. Quiet Storm
08. Global League - Block B: Naomichi Marufuji vs. Go Shiozaki
2 Discs - 165 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2016/11/04 - Tokyo, Korakuen Hall - “GLOBAL LEAGUE 2016”
01. Global League - Block B: Masa Kitamiya vs. Kaito Kiyomiya
02. Global League - Block A: Quiet Storm vs. Maybach Taniguchi
03. Global League - Block A: Lance Archer vs. Akitoshi Saito
04. Global League - Block B: Davey Boy Smith Jr. vs. Mohammed Yone
05. Global League - Block A: Minoru Suzuki vs. Takashi Iizuka
06. Global League - Block B: Naomichi Marufuji vs. Alejandro Saez
07. Global League - Block A: Toru Yano vs. Katsuhiko Nakajima
08. Global League - Block B: Takashi Sugiura vs. Go Shiozaki
1 Disc - 135 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2016/11/17 - Tokyo, Shinjuku FACE - “GLOBAL LEAGUE 2016” [2 DISC-SET]
01. Taichi & El Desperado & TAKA Michinoku vs. Kenoh & Hajime Ohara & Captain Noah
02. Daisuke Harada & Akitoshi Saito & Taiji Ishimori vs. Atsushi Kotoge & Maybach Taniguchi & Hitoshi Kumano
03. Katsuhiko Nakajima & Toru Yano & Quiet Storm & Yoshinari Ogawa vs. Minoru Suzuki & Lance Archer & Takashi Iizuka  & Yoshinobu Kanemaru
04. Global League - Block B: Takashi Sugiura vs. Alejandro Saez
05. Global League - Block B: Go Shiozaki vs. Mohammed Yone
06. Global League - Block B: Masa Kitamiya vs. Davey Boy Smith Jr.
07. Global League - Block B: Naomichi Marufuji vs. Kaito Kiyomiya
2 Discs - 180 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2016/11/22 - Niigata Gym - “GLOBAL LEAGUE 2016”
01. Yoshinobu Kanemaru & Taichi & El Desperado & TAKA Michinoku vs. Taiji Ishimori & Kenoh & Hajime Ohara & Captain Noah
02. Maybach Taniguchi & Hitoshi Kumano vs. Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa
03. Minoru Suzuki, Lance Archer & Takashi Iizuka  vs. Katsuhiko Nakajima & Toru Yano & Quiet Storm
04. GHC Jr. Heavyweight Title: Atsushi Kotoge vs. Daisuke Harada
05. Global League - Block B: Alejandro Saez vs. Kaito Kiyomiya
06. Global League - Block B: Davey Boy Smith Jr. vs. Go Shiozaki
07. Global League - Block B: Mohamed Yone vs. Takashi Sugiura
08. Global League - Block B: Masa Kitamiya vs. Naomichi Marufuji
1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2016/11/23 - Tokyo, Korakuen Hall - “GLOBAL LEAGUE 2016” [2 DISC-SET]
01. Alejandro Saez vs. Hitoshi Kumano
02. Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa vs. Hajime Ohara & Kenoh
03. El Desperado & Taichi & Yoshinobu Kanemaru vs. Atsushi Kotoge & Daisuke Harada & Taiji Ishimori
04. Go Shiozaki & Maybach Taniguchi vs. Mohammed Yone & Quiet Storm
05. Takashi Iizuka & Takashi Sugiura vs. Kaito Kiyomiya & Katsuhiko Nakajima
06. GHC Tag Team Titles: Naomichi Marufuji & Toru Yano vs. Killer Elite Squad (Davey Boy Smith Jr. & Lance Archer)
07. Global League 2016 - Final: Minoru Suzuki vs. Masa Kitamiya
2 Discs - 165 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2016/12/02 + 2016/12/03 - “ONE NIGHT CRUISE 2016” [2 DISC-SET]
2016/12/02 - Tokyo, Korakuen Hall - “ONE NIGHT CRUISE 2016 IN KORAKUEN”
01. Muhammad Yone & Quiet Storm & Hitoshi Kumano & Kaito Kiyomiya vs. Akitoshi Saito & Alejandro Saez & Kenoh & Hajime Ohara
02. NOAH vs SZKG: Taiji Ishimori & Daisuke Harada & Yoshinari Ogawa vs. Yoshinobu Kanemaru & El Desperado & TAKA Michinoku
03. GHC Tag Prelude: Maybach Taniguchi vs. Davey Boy Smith Jr.
04. GHC Junior Heavyweight Title: Atsushi Kotoge vs. Taichi
05. NOAH vs SZKG: Naomichi Marufuji & Masa Kitamiya vs. Takashi Sugiura & Takashi Iizuka
06. GHC Heavyweight Title: Katsuhiko Nakajima vs. Minoru Suzuki
2016/12/03 - Tokyo, Differ Ariake - “ONE NIGHT CRUISE 2016 IN DIFFER”
01. NOAH vs SZKG: Kenoh & Hajime Ohara vs. El Desperado & TAKA Michinoku
02. NOAH vs SZKG: Masa Kitamiya vs. Takashi Iizuka
03. Katsuhiko Nakajima & Hitoshi Kumano vs. Naomichi Marufuji & Kaito Kiyomiya
04. GHC Tag Team Titles: Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. vs. Go Shiozaki & Maybach Taniguchi
05. Special Single Match: Takashi Sugiura vs. Minoru Suzuki
2 Discs - 180 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2016/12/14 - Tokyo, Shinjuku FACE - “WINTER NAVIGATION 2016”
01. Akitoshi Saito & Hitoshi Kumano vs. Yoshinari Ogawa & Rionne Fujiwara
02. Kenoh & Hajime Ohara vs. Kotaro Yoshino & Yoshihiro Horaguchi
03. Taiji Ishimori vs. Hi69
04. Atsushi Kotoge & Daisuke Harada vs. Tadasuke & HAYATA
05. Naomichi Marufuji & Kaito Kiyomiya vs. Takashi Sugiura & Alejandro Saez
06. Katsuhiko Nakajima & Go Shiozaki & Maybach Taniguchi vs. Muhammad Yone & Quiet Storm & Masa Kitamiya
1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2016/12/24 - Tokyo, Korakuen Hall - “WINTER NAVIGATION 2016” [2 DISC-SET]
01. Kenoh & Hajime Ohara vs. Taiji Ishimori & Hitoshi Kumano
02. Alejandro Saez vs. Kaito Kiyomiya
03. Go Shiozaki & Maybach Taniguchi vs. Mohammed Yone & Akitoshi Saito
04. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Jado & Gedo vs. Atsushi Kotoge & Daisuke Harada
05. Special Singles Match: Takashi Sugiura vs. Naomichi Marufuji
06. GHC Heavyweight Title: Katsuhiko Nakajima vs. Masa Kitamiya
2 Disc - 180 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2017/01/07 - Tokyo, Korakuen Hall - “THE FIRST NAVIGATION 2017” [2 DISC-SET[
01. Yoshinari Ogawa vs. Hitoshi Kumano
02. Hi69 vs. Alejandro Saez
03. Daisuke Harada vs. Kaito Kiyomiya
04. Muhammad Yone & Akitoshi Saito vs. Masa Kitamiya & Kenoh
05. GHC Junior Heavyweight Title: Taiji Ishimori vs. Hajime Ohara
06. GHC Tag Team Titles: Go Shiozaki & Maybach Taniguchi vs. Naomichi Marufuji & Atsushi Kotoge
07. GHC Heavyweight Title: Katsuhiko Nakajima vs. Takashi Sugiura
2 Discs - 180 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2017/01/09 - Tokyo, Korakuen Hall - “THE FIRST NAVIGATION 2017” [2 DISC-SET]
01. Akitoshi Saito vs. Hitoshi Kumano
02. Taiji Ishimori vs. Hi69
03. Muhammad Yone vs. Hajime Ohara
04. Masa Kitamiya vs. Daisuke Harada
05. Kaito Kiyomiya vs. Takashi Sugiura
06. Go Shiozaki vs. Atsushi Kotoge
07. Maybach Taniguchi vs. Naomichi Marufuji
08. Katsuhiko Nakajima vs. Kenoh
2 Disc - 180 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2017/01/11 - Yokohama Radiant Hall - “THE FIRST NAVIGATION 2017”
01. Hajime Ohara & Taiji Ishimori vs. Daisuke Harada & Yoshinari Ogawa
02. Kaito Kiyomiya vs. Hi69
03. Muhammad Yone vs. Akitoshi Saito
04. Kenoh vs. Tadasuke
05. Naomichi Marufuji vs. Hitoshi Kumano
06. Atsushi Kotoge vs. Takashi Sugiura
07. Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya vs. Go Shiozaki & Maybach Taniguchi
1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2017/01/21 - Osaka EDION Arena 2nd Stadium - THE FIRST NAVIGATION 2017” [2 DISC-SET]
01. Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa vs. Alejandro Saez & Hitoshi Kumano
02. Taiji Ishimori vs. HAYATA
03. Naomichi Marufuji vs. Kaito Kiyomiya
04. Muhammad Yone vs. Takashi Sugiura
05. Katsuhiko Nakajima vs. Atsushi Kotoge
06. GHC Junior Heavyweight Title: Hajime Ohara vs. Daisuke Harada
07. GHC Tag Team Titles: Go Shiozaki & Maybach Taniguchi vs. Kenoh & Masa Kitamiya
2 Discs - 180 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2017/01/24 - Tokyo, Korakuen Hall - “2017 NEW YEAR SPECIAL SHOW ~ KUNIKO-GUN vs MARUFUJI-GUN”
01. Taiji Ishimori & Kaito Kiyomiya vs. Kenoh & Naomichi Marufuji
02. Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs. Daisuke Harada & Maybach Taniguchi
03. Yoshinari Ogawa & Atsushi Kotoge vs. Rionne Fujiwara & Go Shiozaki
04. Takashi Sugiura & Akitoshi Saito & Masa Kitamiya vs. Katsuhiko Nakajima & Hi69 & Muhammad Yone
05. Battle Royal (w/ Naomichi Marufuji, Kuniko Yamada, Takashi Sugiura, Katsuhiko Nakajima, Yoshinari Ogawa, Muhammad Yone, Maybach Taniguchi, Go Shiozaki, Masa Kitamiya, Daisuke Harada, Akitoshi Saito, Rionne Fujiwara, Taiji Ishimori, Hi69, Kenoh, Hajime Ohara)
1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2017/02/14 - Tokyo, Korakuen Hall - “THE SECOND NAVIGATION 2017”
01. Taiji Ishimori & Hi69 & Rionne Fujiwara vs. HAYATA & YO-HEY & Tadasuke
02. Muhammad Yone vs. Akitoshi Saito
03. Battle Royal
04. Atsushi Kotoge vs. Daisuke Harada
05. Kenoh vs. Hajime Ohara
06. Naomichi Marufuji & Hitoshi Kumano vs. Takashi Sugiura & Kaito Kiyomiya
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2017/02/18 - Fukuoka, Hakata Star Lane - “THE SECOND NAVIGATION 2017”
01. Daisuke Harada vs. Kaito Kiyomiya
02. Muhammad Yone vs. Tadasuke
03. Hajime Ohara & Yoshinari Ogawa vs. Akitoshi Saito & Hitoshi Kumano
04. GHC Junior Tag Titles - Decision Match: Taiji Ishimori & Hi69 vs. HAYATA & YO-HEY
05. Masa Kitamiya vs. Atsushi Kotoge
06. Kenoh vs. Takashi Sugiura
07. Katsuhiko Nakajima & Naomichi Marufuji vs. Go Shiozaki & Maybach Taniguchi
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2017/02/24 - Tokyo, Korakuen Hall - “THE SECOND NAVIGATION 2017” [2 DISC-SET]
01. Akitoshi Saito vs. Rionne Fujiwara
02. Muhammad Yone & Maybach Taniguchi vs. HAYATA & YO-HEY
03. Hi69 vs. Daisuke Harada
04. Taiji Ishimori vs. Tadasuke
05. Masa Kitamiya & Kenoh vs. Takashi Sugiura & Kaito Kiyomiya
06. Naomichi Marufuji vs. Atsushi Kotoge
07. Katsuhiko Nakajima & Hajime Ohara vs. Go Shiozaki & Hitoshi Kumano
2 Discs - 180 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2017/03/12 - Yokohama Bunka Gym - “GREAT VOYAGE IN YOKOHAMA” [2 DISC-SET]
01. Maybach Taniguchi & Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa vs. HAYATA & YO-HEY & Rionne Fujiwara
02. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Taiji Ishimori & Hi69 vs. Daisuke Harada & Tadasuke
03. GHC Jr. Heavyweight Title: Hajime Ohara vs. Hitoshi Kumano
04. James Storm vs. Kaito Kiyomiya
05. Eddie Edwards vs. Atsushi Kotoge
06. Special Tag Match: Naomichi Marufuji & Keiji Muto vs. Moose & KAZMA SAKAMOTO
07. GHC Tag Team Titles - Decision Match: Takashi Sugiura & Kenoh vs. Masa Kitamiya & Mohammed Yone
08. GHC Heavyweight Title: Katsuhiko Nakajima vs. Go Shiozaki
2 Discs - 240 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2017/03/25 - Tokyo, Korakuen Hall - “SPRING NAVIGATION 2017”
01. Muhammad Yone & Atsushi Kotoge vs. Yoshinari Ogawa & Rionne Fujiwara
02. Katsuhiko Nakajima vs. Akitoshi Saito
03. Takashi Sugiura & Kaito Kiyomiya vs. Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi
04. Go Shiozaki vs. Eddie Edwards
05. 8 Man Tag Match - 2/3 Falls: Hajime Ohara & Taiji Ishimori & Hi69 & Hitoshi Kumano vs. Daisuke Harada & Tadasuke & HAYATA & YO-HEY
06. Masa Kitamiya vs. Kenoh
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2017/04/14 - Tokyo, Korakuen Hall - “COUNTDOWN TO GTL” [2 DISC-SET]
01. Kaito Kiyomiya vs. Tadasuke
02. Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa & Rionne Fujiwara vs. Daisuke Harada & HAYTA & YO-HEY
03. Taiji Ishimori vs. Hitoshi Kumano
04. Katsuhiko Nakajima & Hajime Ohara vs. Muhammad Yone & Hi69
05. Go Shiozaki vs. Cody Hall
06. Masa Kitamiya vs. Atsushi Kotoge
07. GHC Tag Team Titles: Takashi Sugiura & Kenoh vs. Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi
2 Discs - 165 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2017/04/22 - Niigata City Gym - “GLOBAL TAG LEAGUE 2017” [DAY # 1]
01. HAYATA vs. Tadasuke
02. Daisuke Harada & YO-HEY vs. Yoshinari Ogawa & Rionne Fujiwara
03. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Taiji Ishimori & Hi69 vs. Hajime Ohara & Hitoshi Kumano
04. Global Tag League 2017: Mohammed Yone & Akitoshi Saito vs. Kaito Kiyomiya & Takuya Nomura
05. Global Tag League 2017: Cody Hall & Randy Reign vs. Takashi Sugiura & Kenou
06. Global Tag League 2017: Robbie E & Bram vs. Go Shiozaki & Atsushi Kotoge
07. Global Tag League 2017: Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya vs. Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2017/05/03 - Tokyo, Korakuen Hall - “GLOBAL TAG LEAGUE 2017” [DAY # 7] [2 DISC-SET]
01. Tadasuke vs. Seiya Morohashi
02. Taiji Ishimori & Hi69 vs. Yoshinari Ogawa & Rionne Fujiwara
03. Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs. Daisuke Harada & HAYATA
04. Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi vs. Robbie E & KAZMA SAKAMOTO
05. Global Tag League 2017: Kaito Kiyomiya & Takuya Nomura vs. Cody Hall & Randy Reign
06. Global Tag League 2017: Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya vs. Muhammad Yone & Akitoshi Saito
07. Global Tag League 2017: Go Shiozaki & Atsushi Kotoge vs. Takashi Sugiura & Kenoh
2 Discs - 165 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2017/05/04 - Tokyo, Korakuen Hall - “GLOBAL TAG LEAGUE 2017”
01. Kaito Kiyomiya vs. Takuya Nomura
02. GHC Junior & Tag Double Prelude Match: Hajime Ohara & Rionne Fujiwara vs. HAYATA & YO-HEY
03. Hitoshi Kumano vs. Robbie E
04. Cody Hall & Randy Reign vs. Daisuke Harada & Tadasuke
05. Taiji Ishimori & Hi69 vs. Takashi Sugiura & Kenoh
06. GHC Heavy Prelude: Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya vs. Muhammad Yone & Akitoshi Saito
07. Global Tag League 2017 - Final: Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi vs. Go Shiozaki & Atsushi Kotoge
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2017/05/27 - Osaka, EDION Arena 2 - “NAVIGATION WITH BREEZE 2017”
01. Takashi Sugiura vs. Rionne Fujiwara
02. Muhammad Yone & Hi69 & Yoshinari Ogawa & Hitoshi Kumano vs. Masa Kitamiya & Akitoshi Saito & Tadasuke & YO-HEY
03. Atsushi Kotoge vs. Kaito Kiyomiya
04. Kenoh vs. Taiji Ishimori
05. Katsuhiko Nakajima vs. Daisuke Harada
06. Maybach Taniguchi vs. Randy Reign
07. Naomichi Marufuji vs. Cody Hall
08. Go Shiozaki vs. Brain Cage
09. GHC Junior Heavyweight Title: Hajime Ohara vs. HAYATA
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2017/06/04 - Tokyo, Korakuen Hall - “NAVIGATION WITH BREEZE 2017” [2 DISC-SET]
01. Taiji Ishimori & Hi69 & Yoshinari Ogawa & Seiya Morohashi vs. Daisuke Harada & Tadasuke & HAYATA & YO-HEY
02. Masa Kitamiya & Akitoshi Saito vs. Hajime Ohara & Hitoshi Kumano
03. Go Shiozaki vs. Kaito Kiyomiya
04. Takashi Sugiura vs. Brian Cage
05. Kenoh vs. Atsushi Kotoge
06. GHC Tag Team Titles: Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi vs. Cody Hall & Randy Reign
07. GHC Heavyweight Title: Katsuhiko Nakajima vs. Muhammad Yone
2 Discs - 210 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2017/06/25 - Big Palette Fukushima - “GREAT VOYAGE 2017 IN FUKUSHIMA ~ FUKUSHIMA CHARITY SHOW” [2 DISC-SET]
01. Kenoh vs. Kaito Kiyomiya
02. Hajime Ohara & Yoshinari Ogawa & Hitoshi Kumano vs. Akitoshi Saito & Daisuke Harada & Masao Inoue
03. Hi69 vs. YO-HEY
04. Tadasuke vs. Cody Hall
05. Muhammad Yone vs. Quiet Storm
06. Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi vs. Go Shiozaki & Masa Kitamiya
07. GHC Junior Heavyweight Title: HAYATA vs. Taiji Ishimori
08. GHC Heavyweight Title: Katsuhiko Nakajima vs. Atsushi Kotoge
2 Discs - 240 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2017/07/13 - Tokyo, Korakuen Hall - “SUMMER NAVIGATION 2017 ~ 11th ANNUAL JR. HEAVYWEIGHT TAG LEAGUE”
01. Junior Tag League: Shunma Katsumata & MAO vs. Gurukun Mask & Shuri Joe
02. Muhammad Yone & Akitoshi Saito vs. Yoshinari Ogawa & Masao Inoue
03. Junior Tag League: Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs. Kaiser & Gaston Mateo
04. Eddie Edwards vs. Quiet Storm
05. Atsushi Kotoge & Kenoh vs. Cody Hall & KAZMA SAKAMOTO
06. Junior Tag League: HAYATA & YO-HEY vs. Phil Atlas & Seiya Morohashi
07. Junior Tag League: Taiji Ishimori & Hi69 vs. Daisuke Harada & Tadasuke
08. GHC Heavy & GHC Tag Double Prelude Match: Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya & Go Shiozaki vs. Brian Cage & Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2017/07/20 - Osaka, EDION Arena # 2 - “SUMMER NAVIGATION 2017 ~ 11th ANNUAL JR. HEAVYWEIGHT TAG LEAGUE” [2 DISC-SET]
01. Exhbition Match: Akitoshi Saito vs. Seiichi Ikemoto
02. Junior Tag League Match: Shunma Katsumata & MAO vs. Kaiser & Gaston Mateo
03. Junior Tag League Match: Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs. Gurukun Mask & Shuri Joe
04. Go Shiozaki & Atsushi Kotoge & Muhammad Yone & Quiet Storm vs. Brian Cage & Cody Hall & KAZMA SAKAMOTO & Masao Inoue
05. Kenoh vs. Eddie Edwards
06. Junior Tag League Match: Daisuke Harada & Tadasuke vs. Phil Atlas & Seiya Morohashi
07. Junior Tag League Match: Taiji Ishimori & Hi69 vs. HAYATA & YO-HEY
08. GHC Tag Team Titles: Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi vs. Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya
2 Discs - 180 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2017/07/27 - Tokyo, Korakuen Hall - “SUMMER NAVIGATION 2017 ~ 11th ANNUAL JR. HEAVYWEIGHT TAG LEAGUE”
01. Cody Hall & KAZMA SAKAMOTO vs. Phil Atlas & Seiya Morohashi
02. Daisuke Harda & Tadasuke & Gurukun Mask & Shuri Joe vs. Hajime Ohara & Hitoshi Kumano & Shunma Katsumata & MAO
03. Naomichi Marufuji & Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa vs. Kaiser & Gaston Mateo & Masao Inoue
04. Atsushi Kotoge & Kenoh vs. Muhammad Yone & Quiet Storm
05. Masa Kitamiya vs. Eddie Edwards
06. Maybach Taniguchi vs. Go Shiozaki
07. Junior Tag League - Final: Taiji Ishimori & Hi69 vs. HAYATA & YO-HEY
08. GHC Heavyweight Title: Katsuhiko Nakajima vs. Brian Cage
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2017/08/06 - Tokyo, Korakuen Hall - “DEPARTURE 2017” 
01. Yoshinari Ogawa vs. Masao Inoue
02. Naomichi Marufuji & LEONA vs. KAZMA SAKAMOTO & Cody Hall
03. Katsuhiko Nakajima & Akitoshi Saito vs. Muhammad Yone & Quiet Storm
04. Three Way Match: Hajime Ohara vs. Seiya Morohashi vs. Tadasuke
05. Three Way Match: Daisuke Harada vs. Hitoshi Kumano vs. HAYATA
06. GHC Tag Prelude: Maybach Taniguchi vs. Go Shiozaki
07. Three Way Match: Atsushi Kotoge vs. Kenoh vs. Masa Kitamiya
08. GHC Junior Heavyweight Title: Taiji Ishimori vs. YO-HEY
1 Disc - 135 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2017/08/12 - Yokohama Radiant Hall - “SUMMER NAVIGATION 2017 VOL. 2”
01. Jyunta Miyawaki’s Debut Match: Hitoshi Kumano vs. Jyunta Miyawaki
02. Yoshinari Ogawa & Ashley Istria vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue
03. Masa Kitamiya vs. Cody Hall
04. Mohammed Yone & Quiet Storm vs. Kenoh & Daisuke Ikeda
05. Katsuhiko Nakajima & Taiji Ishimori & Hi69 vs. Tadasuke & YO-HEY & HAYATA
06. Four Way Match: Naomichi Marufuji vs. Maybach Taniguchi vs. Go Shiozaki vs. Atsushi Kotoge
07. GHC Junior Heavyweight Title - No. 1 Contenders Match: Daisuke Harada vs. Hajime Ohara
1 Disc - 150 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2017/08/26 - Tokyo, Korakuen Hall - “SUMMER NAVIGATION 2017 VOL. 2” [2 DISC-SET]
01. Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa & Seiya Morohashi vs. Hajime Ohara & Hitoshi Kumano & Masao Inoue
02. Mohammed Yone & Masa Kitamiya vs. Daisuke Harada & Tadasuke
03. Quiet Storm vs. Cody Hall
04. Kenoh vs. LEONA
05. GHC Junior Tag Team Titles: Taiji Ishimori & Hi69 vs. HAYATA & YO-HEY
06. GHC Tag Team Titles: Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi vs. Go Shiozaki & Atsushi Kotoge
07. GHC Heavyweight Title: Katsuhiko Nakajima vs. Eddie Edwards
2 Discs - 210 minutes - Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH - 2017/09/23 - Tokyo, Korakuen Hall - “AUTUMN NAVIGATION 2017” [2 DISC-SET]
01. Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs. Masao Inoue & Daisuke Ikeda
02. Yoshinari Ogawa & Ashley Istria vs. YO-HEY & LEONA
03. Akitoshi Saito & Seiya Morohashi vs. Cody Hall & KAZMA SAKAMOTO
04. GHC Tag Prelude 4WAY Match: Go Shiozaki vs. Muhammad Yone vs. Maybach Taniguchi vs. Masa Kitamiya
05. GHC Tag Prelude: Atsushi Kotoge vs. Quiet Storm
06. GHC Junior Prelude: Taiji Ishimori & Hi69 vs. Daisuke Harada & Tadasuke
07. Naomichi Marufuji vs. HAYATA
08. Katsuhiko Nakajima vs. Kenoh
2 Discs - 150 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2017/10/01 - Yokohama Bunka Gym - “GREAT VOYAGE 2017 IN YOKOHAMA VOL. 2” [2 DISC-SET]
01. Yoshinari Ogawa & Seiya Morohashi & Ashley Istria vs. Masao Inoue & Tadasuke & Jyunta Miyawaki
02. Kenoh & Daisuke Ikeda vs. Ross Von Erich & Marshall Von Erich
03. GFW Global Title: Eli Drake vs. Cody Hall
04. Hajime Ohara & Ultimo Ninja vs. Hi69 & Garza jr.
05. Hitoshi Kumano vs. Minoru Tanaka
06. Tatsumi Fujinami & Mitsuya Nagai & LEONA vs. Maybach Taniguchi & Akitoshi Saito & Shiro Koshinaka
07. Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya vs. Moose & Yuji Okabayashi
08. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: HAYATA & YO-HEY vs. Shunma Katsumata & MAO
09. GHC Jr. Heavyweight Title: Taiji Ishimori vs. Daisuke Harada
10. GHC Tag Team Titles: Go Shiozaki & Asushi Kotoge vs. Muhammad Yone & Quiet Storm
11. GHC Heavyweight Title: Eddie Edwards vs. Naomichi Marufuji
2 Discs - 240 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2017/10/14 - Tokyo, Korakuen Hall - “GLOBAL LEAGUE 2017”
01. Hajime Ohara & Masao Inoue vs. Minoru Tanaka & Sheldon Jean
02. Muhammad Yone & Quiet Storm & Yoshinari Ogawa & Hitoshi Kumano vs. Maybach Taniguchi & Taiji Ishimori & Hi69 & LEONA
03. Global League 2017 - Block A: Cody Hall vs. Mitsuya Nagai
04. Global League 2017 - Block B: Akitoshi Saito vs. Masato Tanaka
05. Masa Kitamiya & Daisuke Harada & Tadasuke vs. Atsushi Kotoge & HAYATA & YO-HEY
06. Global League 2017 - Block B: Katsuhiko Nakajima vs. Kenoh
07. Global League 2017 - Block A: Naomichi Marufuji vs. Go Shiozaki
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2017/10/28 - Tokyo, Korakuen Hall - “GLOBAL LEAGUE 2017”
01. Taiji Ishimori & Hi69 & Yoshinari Ogawa vs. Hajime Ohara & Hitoshi Kumano & Masao Inoue
02. Maybach Taniguchi & Akitoshi Saito & Minoru Tanaka vs. Quiet Storm & Cody Hall & Sheldon Jean
03. Takashi Sugiura’s Return Match: Takashi Sugiura & Kenoh vs. Katsuhiko Nakajima & LEONA
04. Global League 2017 - Block A: Naomichi Marufuji vs. Muhammad Yone
05. GHC Jr. Tag Team Titles: HAYATA & YO-HEY vs. Daisuke Harada & Tadasuke
06. Global League 2017 - Block A: Go Shiozaki vs. Masa Kitamiya
07. Global League 2017 - Block B: Atsushi Kotoge vs. Masato Tanaka
1 Disc - 150 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2017/11/11 - Osaka, EDION Arena # 2 - “GLOBAL LEAGUE WAR 2017”
01. Hitoshi Kumano vs. Minoru Tanaka
02. Yoshinari Ogawa & Hi69 vs. Hajime Ohara & Masao Inoue
03. Muhammad Yone & Akitoshi Saito vs. Cody Hall & Sheldon Jean
04. Masa Kitamiya & Daisuke Harada & YO-HEY vs. Atsushi Kotoge & Tadasuke & HAYATA
05. Global League 2017 - Block B: Katsuhiko Nakajima vs. Quiet Storm
06. Global League 2017 - Block A: Go Shiozaki vs. Maybach Taniguchi
07. Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura vs. Daisuke Sekimoto & Takuya Nomura
08. Global League 2017 - Block B: Kenoh vs. Masato Tanaka
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2017/11/19 - Tokyo, Korakuen Hall - “GLOBAL LEAGUE WAR 2017” [2 DISC-SET]
01. Yoshinari Ogawa & LEONA vs. Hajime Ohara & Hitoshi Kumano
02. Akitoshi Saito & Masao Inoue vs. Cody Hall & Sheldon Jean
03. Atushi Kotoge & Taiji Ishinori vs. HAYATA & YO-HEY
04. Hi69 vs. Minoru Tanaka
05. Four Way Match: Masato Tanaka vs. Takashi Sugiura vs. Masa Kitamiya vs. Katsuhiko Nakajima
06. Muhammad Yone & Quiet Storm vs. Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi
07. GHC Jr. Heavyweight Title: Daisuke Harada vs. Tadasuke
08. Global League - Final: Go Shiozaki vs. Kenoh
2 Discs - 195 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2017/11/28 - Tokyo, Differ Ariake - “DIFFER CUP MEMORIAL 2017” [2 DISC-SET]
01. Differ Cup 2017 Tournament - Round 1: Konosuke Takeshita & Yuki Ueno vs. Jun Kasai & Tomoya Hirata
02. Differ Cup 2017 Tournament - Round 1: Katsuhiko Nakajima & Hitoshi Kumano vs. Tatsuhito Takaiwa & Sean Guinness
03. Special Tag Match: Danshoku Dino & Go Shiozaki & Masayuki Mitomi vs. Ryuichi Kawakami & Masa Kitamiya & KAZMA SAKAMOTO
04. Special Tag Match: Daisuke Harada & Atsushi Kotoge vs. Kenoh & Hajime Ohara
05. Impact Wrestling X-Division Title: Taiji Ishimori vs. Mike Bailey
06. Differ Cup Memorial 6 Man Tag Match: HARASHIMA & Naomichi Marufuji & Kappa-Kozo vs. Ryota Hama & Minoru Tanaka & Ikuto Hidaka
07. Differ Cup 2017 Tournament - Final: Katsuhiko Nakajima & Hitoshi Kumano vs. Konosuke Takeshita & Yuki Ueno
2 Discs - 225 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2017/12/03 - Tokyo, Korakuen Hall - “WINTER NAVIGATION 2017”
01. Go Shiozaki vs. LEONA
02. Akitoshi Saito & Masao Inoue vs. Yoshinari Ogawa & Sheldon Jean
03. HAYATA & YO-HEY & Tadasuke vs. Hajime Ohara & Hitoshi Kumano & Seiya Morohashi
04. Katsuhiko Nakajima & Hi69 vs. Atsushi Kotoge & Cody Hall
05. Taiji Ishimori vs. KAZMA SAKAMOTO
06. GHC Tag Prelude Four Way Match: Quiet Storm vs. Maybach Taniguchi vs. Masa Kitamiya & Mitsuya Nagai
07. GHC Tag & Junior Double Prelude: Mihammad Yone & Daisuke Harada vs. Naomichi Marufuji & Minoru Tanaka
08. GHC Heavy Prelude Match: Eddie Edwards & Moose vs. Kenoh & Takashi Sugiura
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2017/12/22 - Tokyo, Korakuen Hall - “WINTER NAVIGATION 2017” [2 DISC-SET]
01. KABUKI THE FINAL Memorial Match: Great Kabuki & Shiro Koshinaka & Akitoshi Saito vs. Go Shiozaki & Yoshinari Ogawa & Masao Inoue
02. Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs. Tadasuke & Seiya Morohashi
03. Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya vs. Cody Hall & Sheldon Jean
04. Atsushi Kotoge & Taiji Ishimori & Hi69 vs. Yuko Miyamoto & Mitsuya Nagai & LEONA
05. GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles: HAYATA & YO-HEY vs. Gurukun Mask & Shuri Joe
06. GHC Tag Team Titles: Muhammad Yone & Quiet Storm vs. Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi
07. Special Single Match: Takashi Sugiura vs. Moose
08. GHC Junior Heavyweight Title: Daisuke Harada vs. Minoru
09. GHC Heavyweight Title: Eddie Edwards vs. Kenoh
2 Discs - 210 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2018/01/06 - Tokyo, Korakuen Hall - “NAVIGATION FOR THE FUTURE 2018”
01. Yoshinari Ogawa vs. Junta Miyawaki
02. Muhammad Yone & Quiet Storm & Akitoshi Saito vs. Mitsuya Nagai & Yuko Miyamoto & Cody Hall
03. Daisuke Harada & Tadasuke & HAYATA & YO-HEY & LEONA vs. Hi69 & Hajime Ohara & Hitoshi Kumano & Minoru Tanaka & Seiya Morohashi
04. Takashi Sugiura vs. Jay Bradley
05. Go Shiozaki & Atsushi Kotoge vs. Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya
06. Naomichi Marufuji vs. Maybach Taniguchi
07. Impact Wrestling X-Division Title: Taiji Ishimori vs. Andrew Everett
08. GHC Heavyweight Title: Kenoh vs. Kaito Kiyomiya
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2018/02/02 - Tokyo, Korakuen Hall - “NAVIGATION FOR THE FUTURE”
01. YO-HEY vs. Jyunta Miyawaki
02. Daisuke Harada & Tadasuke vs. Hajime Ohara & Masao Inoue
03. Go Shiozaki & Atsushi Kotoge vs. Cody Hall & Jay Bradley
04. Taiji Ishimori & Hi69 & LEONA vs. Yoshinari Ogawa & Minoru Tanaka & Seiya Morohashi
05. Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya vs. Takashi Sugiura & Akitoshi Saito
06. GHC Junior Next Challenger Match: HAYATA vs. Hitoshi Kumano
07. Naomichi Marufuji vs. Kaito Kiyomiya
08. GHC Tag Team Titles: Muhammad Yone & Quiet Storm vs. Maybach Taniguchi & Mitsuya Nagai
09. GHC Heavyweight Title: Kenoh vs. Yuko Miyamoto
1 Discs - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2018/02/16 - Tokyo, Shinjuku FACE - “NAVIGATION OF DASH 2018”
01. Hajime Ohara vs. Seiya Morohashi
02. Muhammad Yone & Masao Inoue vs. Tadasuke & YO-HEY
03. Masa Kitamiya & Hitoshi Kumano vs. Cody Hall & Jay Bradley
04. Hi69 vs. Yoshinari Ogawa
05. Taiji Ishimori vs. Minoru Tanaka
06. Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya vs. Maybach Taniguchi & Mistuya Nagai
07. Quiet Storm & Katsuhiko Nakajima vs. Daisuke Harada & HAYATA
08. Kenoh & Takashi Sugiura vs. Naomichi Marufuji & Atsushi Kotoge
09. Kenoh vs. Takashi Sugiura
1 Disc - 135 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2018/02/22 - Tokyo, Korakuen Hall - “NAVIGATION OF DASH 2018”
01. Hajime Ohara & Masao Inoue vs. Cody Hall & LEONA
02. Go Shiozaki vs. Hitoshi Kumano
03. Maybach Taniguchi & Mitsuya Nagai vs. Akitoshi Saito & Shiro Koshinaka
04. GHC Jr. Tag Prelude: Taiji Ishimori vs. Hi69 vs. Yoshinari Ogawa vs. Minoru Tanaka
05. Naomichi Marufuji & Atsushi Kotoge vs. Hideki Suzuki & Jay Bradley
06. GHC Tag Prelude: Quiet Storm vs. Katsuhiko Nakajima
07. GHC Tag Prelude: Muhammad Yone vs. Masa Kitamiya
08. GHC Heavy Prelude: Kenoh vs. Takashi Sugiura vs. Kaito Kiyomiya
09. GHC Junior Heavy Prelude 60 Min 2/3 Falls Match: Daisuke Harada & Tadasuke vs. HAYATA & YO-HEY
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2018/03/11 - Yokohama Bunka Gym - “GREAT VOYAGE 2018 IN YOKOHAMA” [2 DISC-SET]
01. Jyunta Miyawaki vs. LEONA
02. Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs. Tadasuke & YO-HEY
03. Masao Inoue & Ryota Nakatsu vs. Cody Hall & KAZMA SAKAMOTO
04. Maybach Taniguchi & Mitsuya Nagai vs. KENSO & Jay Bradley
05. Naomichi Marufuji & Atsushi Kotoge vs. Shiro Koshinaka & Akitoshi Saito
06. Go Shiozaki vs. Kaito Kiyomiya
07. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Taiji Ishimori & Hi69 vs. Yoshinari Ogawa & Minoru Tanaka
08. GHC Junior Heavyweight Title: Daisuke Harada vs. HAYATA
09. GHC Tag Team Titles: Muhammad Yone & Quiet Storm vs. Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya
10. GHC Heavyweight Title: Kenoh vs. Takashi Sugiura
2 Discs - 240 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2018/03/18 - Fukuoka, Hakata Star Lanes - “GLOBAL TAG LEAGUE 2018”
01. HAYATA vs. Junta Miyawaki
02. Hitoshi Kumano vs. Jay Bradley
03. Daisuke Harada & Tadasuke vs. Yoshinari Ogawa & Hajime Ohara
04. Hi69 vs. YO-HEY vs. Minoru Tanaka
05. Global Tag League 2018: Maybach Taniguchi & Mitsuya Nagai vs. Cody Hall & KAZMA SAKAMOTO
06. Global Tag League 2018: Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue
07. Global Tag League 2018: Muhammad Yone & Quiet Storm vs. Kenoh & Takashi Sugiura
08. Global Tag League 2018: Naomichi Marufuji & Atsushi Kotoge vs. Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2018/03/31 - Tokyo, Korakuen Hall - “GLOBAL TAG LEAGUE 2018” [2 DISC-SET]
01. Yoshinari Ogawa & Junta Miyawaki vs. Tadasuke & YO-HEY
02. Jay Bradley vs. Seiya Morohashi
03. Daisuke Harada & HAYATA vs. Hajime Ohara & Hitoshi Kumano
04. Hi69 vs. Minoru Tanaka
05. Global Tag League 2018: Maybach Taniguchi & Mitsuya Nagai vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue
06. Global Tag League 2018: Muhammad Yone & Quiet Storm vs. Cody Hall & KAZMA SAKAMOTO
07. Global Tag League 2018: Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya vs. Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya
08. Global Tag League 2018: Kenoh & Takashi Sugiura vs. Naomichi Marufuji & Atsushi Kotoge
2 Discs - 150 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2018/04/11 - Tokyo, Korakuen Hall - “GLOBAL TAG LEAGUE 2018”
01. Yoshinari Ogawa vs. Junta Miyawaki
02. Akitoshi Saito vs. Masao Inoue vs. Seiya Morohashi
03. Maybach Taniguchi & Mistuya Nagai vs. Cody Hall & KAZMA SAKAMOTO
04. YO-HEY vs. Hitoshi Kumano
05. Minoru Tanaka vs. Tadasuke
06. Hajime Ohara vs. HAYATA
07. Daisuke Harada vs. Hi69
08. Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya & Quiet Storm vs. Naomichi Marufuji & Atushi Kotoge & Muhammed Yone
09. Global Tag League 2018 - Final: Takashi Sugiura & Kenoh vs. Go Shiozaki & Kaito Kiyamiya
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2018/04/29 - Niigata City Gym - “GREAT VOYAGE 2018 IN NIIGATA”
01. Maybach Taniguchi vs. Junta Miyawaki
02. HAYATA & YO-HEY vs. Yoshinari Ogawa & Hajime Ohara
03. Naomichi Marufuji & Muhammad Yone & Quiet Storm vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue & Hitoshi Kumano
04. Mitsuya Nagai vs. KENSO
05. Kenoh vs. Cody Hall
06. Hi69 & Minoru Tanaka vs. Daisuke Harada & Tadasuke
07. GHC Tag Team Titles: Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya vs. Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya
08. GHC Heavyweight Title: Takashi Sugiura vs. Atsushi Kotoge
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2018/05/04 - Tokyo, Korakuen Hall - “NAVIGATION WITH BREEZE”
01. HAYATA & YO-HEY vs. Junta Miyawaki & Yoshinari Ogawa
02. Akitoshi Saito & Masao Inoue vs. Hajime Ohara & Hitoshi Kumano
03. Mohammed Yone & Quiet Storm vs. Cody Hall & Mitsuya Nagai
04. Minoru Tanaka vs. Tadasuke
05. KENSO vs. Maybach Taniguchi
06. Hardcore Match: Daisuke Harada vs. Hi69
07. Kaito Kiyomiya vs. Katsuhiko Nakajima
08. Atsushi Kotoge & Go Shiozaki & Naomichi Marufuji vs. Kenoh & Masa Kitamiya & Takashi Sugiura
1 Disc - 135 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2018/05/29 - Tokyo, Korakuen Hall - “NAVIGATION WITH BREEZE 2018” [2 DISC-SET]
01. Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs. Akitoshi Saito & Junta Miyawaki
02. Yoshinari Ogawa & Seiya Morohashi vs. HAYATA & YO-HEY
03. Muhammad Yone & Quiet Storm vs. Cody Hall & Masao Inoue
04. Maybach Taniguchi & Mitsuya Nagai vs. KENSO & KAZMA SAKAMOTO
05. Kenoh vs. Atsushi Kotoge
06. GHC Jr. Tag Team Titles: Hi69 & Minoru Tanaka vs. Daisuke Harada & Tadasuke
07. GHC Tag Team Titles: Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya vs. Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya
08. GHC Heayvweight Title: Takashi Sugiura vs. Naomichi Marufuji
2 Discs - 195 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2018/06/10 - Tokyo, Korakuen Hall - “NAVIGATION WITH EMERALD SPIRITS 2018”
01. YO-HEY vs. Junta Miyawaki
02. Cody Hall vs. Mitsuya Nagai
03. Hi69 & Minoru Tanaka & Seiya Morohashi vs. Daisuke Harada & Tadasuke & HAYATA
04. Yoshinari Ogawa & Akitoshi Saito & Masao Inoue vs. Maybach Taniguchi & Hajime Ohara & Hitoshi Kumano
05. Muhammad Yone vs. Quiet Storm
06. Masa Kitamiya vs. Atsushi Kotoge
07. Kenoh vs. Kaito Kiyomiya
08. Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji vs. Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2018/06/16 - Yokohama Radiant Hall - “NAVIGATION WITH EMERALD SPIRIT”
01. Three Way Match: Junta Miyawaki vs. Masao Inoue vs. Tadasuke
02. Mohammed Yone & Quiet Storm vs. Cody Hall & Maybach Taniguchi
03. Atsushi Kotoge & Kaito Kiyomiya vs. HAYATA & YO-HEY
04. Hajime Ohara & Ikuto Hidaka & Takuya Sugawara vs. Hi69 & Minoru Tanaka & Yoshinari Ogawa
05. Daisuke Harada vs. Hitoshi Kumano
06. Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima & Kenoh & Masa Kitamiya vs. Akitoshi Saito & Naomichi Marufuji & Shiro Koshinaka & Takashi Sugiura
1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2018/06/26 - Tokyo, Korakuen Hall - “NAVIGATION WITH EMERALD SPIRITS 2018” [2 DISC-SET]
01. Maybach Taniguchi & Mitsuya Nagai & KAZMA SAKAMOTO & Cody Hall vs. KENSO & Chang Jian Feng & Lin Dong Xuan & Sun Yilin
02. Hajime Ohara & Junta Miyawaki vs. Seiya Morohashi & LEONA
03. Hi69 & Minoru Tanaka & Yoshinari Ogawa vs. Tadasuke & HAYATA & YO-HEY
04. Muhammad Yone & Quiet Storm vs. Atsushi Kotoge & Kaito Kiyomiya
05. Naomichi Marufuji & Akitoshi Saito & Masato Tanaka vs. Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya & Go Shiozaki
06. GHC Junior Heavyweight Title: Daisuke Harada vs. Hitoshi Kumano
07. GHC Heavyweight Title: Takashi Sugiura vs. Kenoh
2 Discs - 195 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2018/07/28 - Tokyo, Korakuen Hall - “GLOBAL JUNIOR HEAVYWEIGHT TAG LEAGUE” [2 DISC-SET]
01. Three Way Match: Junta Miyawaki vs. Seiya Morohashi vs. Yoshinari Ogawa
02. Chang Jian Feng & Lin Dong Xuan & Masao Inoue & Sun Yilin vs. Cody Hall & KAZMA SAKAMOTO & Maybach Taniguchi & Mitsuya Nagai
03. Global Junior Heavyweight Tag League 2018: Daisuke Harada & Tadasuke vs. El Hijo del Pantera & Ricky Marvin
04. Global Junior Heavyweight Tag League 2018: Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs. HAYATA & YO-HEY
05. Mohammed Yone & Quiet Storm & Masato Tanaka & Takashi Sugiura vs. Atsushi Kotoge & Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya & Kenou
06. Global Junior Heavyweight Tag League 2018: Hi69 & Minoru Tanaka vs. Ikuto Hidaka & Takuya Sugawara
07. GHC Tag Team Titles: Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya vs. Akitoshi Saito & Naomichi Marufuji
2 Discs - 150 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2018/08/05 - Tokyo, Korakuen Hall - “DEPARTURE 2018”
01. Daisuke Harada & Tadasuke & Sun Yi Lin vs. Junta Miyawaki & Seiya Morohashi & Yoshinari Ogawa
02. Chan Yu Feng & Lin Dong Xuan & Masao Inoue vs. Cody Hall & Maybach Taniguchi & Mitsuya Nagai
03. Mohammed Yone & Quiet Storm vs. Atsushi Kotoge & Kaito Kiyomiya
04. 14 Man Battle Royal
05. Hi69 & Minoru Tanaka & Ricky Marvin vs. El Hijo del Pantera & Ikuto Hidaka & Takuya Sugawara
06. Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima & Kenoh & Masa Kitamiya vs. Akitoshi Saito & Masato Tanaka & Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura
07. Global Junior Heavyweight Tag League 2018 - Final: Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs. HAYATA & YO-HEY
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2018/08/18 - Culttz Kawasaki - “KAWASAKI FESTIVAL 2018” [2 DISC-SET]
01. Ikuto Hidaka & Takuya Sugawara vs. Seiya Morohashi & Yoshinari Ogawa
02. Alejandro & El Hijo del Pantera & Junta Miyawaki & Masao Inoue vs. Cody Hall & KAZMA SAKAMOTO & Maybach Taniguchi & Mitsuya Nagai
03. Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs. Daisuke Harada & Tadasuke
04. Ten Man Tag Team Elimination Match: Mohammed Yone & Quiet Storm & Akitoshi Saito & Masato Tanaka & Naomichi Marufuji vs. Atsushi Kotoge & Kaito Kiyomiya & Katsuhiko Nakajima & Kenoh & Masa Kitamiya
05. GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles: Hi69 & Minoru Tanaka vs. HAYATA & YO-HEY
06. GHC Heavyweight Title: Takashi Sugiura vs. Go Shiozaki
2 Discs - 210 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2018/09/01 - Tokyo, Ryogoku Kokugikan - “NAOMICHI MARUFUJI 20th ANNIVERSARY SHOW ~FLIGHT~” [2 DISC-SET]
01. Junta Miyawaki & Mohammed Yone vs. Mitsuo Momota & Tsuyoshi Kikuchi
02. Naoki Sano & Shiro Koshinaka & Tamon Honda vs. Akitoshi Saito & Kishin Kawabata & Masao Inoue
03. Cody Hall & Takao Omori vs. Quiet Storm & Tadasuke
04. Jiro Kuroshio & Shuji Kondo vs. HAYATA & YO-HEY
05. Hi69 & Kotaro Suzuki & Minoru Tanaka vs. Hajime Ohara & Hitoshi Kumano & Seiya Morohashi
06. Taiyo Kea & Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya vs. Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya & KAZMA SAKAMOTO
07. Danshoku Dino & HARASHIMA & Sanshiro Takagi vs. Atsushi Kotoge & Kenou & Maybach Taniguchi
08. Atsushi Aoki & Jun Akiyama vs. Daisuke Harada & Takashi Sugiura
09. Naomichi Marufuji vs. Hideo Itami
2 Discs - 240 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2018/09/02 - Tokyo, Korakuen Hall - “ARK NEW CHAPTER”
01. Hitoshi Kumano vs. Yoshiki Inamura
02. Atsushi Kotoge & Hajime Ohara & Kouki Iwasaki vs. Junta Miyawaki & Kazuhiro Tamura & Seiya Morohashi
03. Cody Hall & KAZMA SAKAMOTO & Maybach Taniguchi & Mitsuya Nagai vs. Daisuke Harada & HAYATA & Tadasuke & YO-HEY
04. Go Shiozaki & Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi vs. Mohammed Yone & Quiet Storm & Masao Inoue
05. Kaito Kiyomiya & Katsuhiko Nakajima & Kenou vs. Akitoshi Saito & Naomichi Marufuji & Takuma Sano
06. GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles: Hi69 & Minoru Tanaka vs. Ikuto Hidaka & Takuya Sugawara
07. GHC Heavyweight Title: Takashi Sugiura vs. Masa Kitamiya
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2018/09/29 - Yokohama Radiant Hall - “GLOBAL JUNIOR LEAGUE 2018 - DAY # 8”
01. HAYATA & YO-HEY vs. Hajime Ohara & Junta Miyawaki
02. Akitoshi Saito & Hi69 & Yoshinari Ogawa vs. Masao Inoue & Tadasuke & Yoshiki Inamura
03. Cody Hall & Maybach Taniguchi & Mitsuya Nagai vs. Atsushi Kotoge & Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya
04. Katsuhiko Nakajima & Kenoh & Masa Kitamiya vs. Mohammed Yone & Quiet Storm & Takashi Sugiura
05. Global Junior League 2018 - Block A: Hitoshi Kumano vs. Seiya Morohashi
06. Global Junior League 2018 - Block B: Minoru Tanaka vs. Ikuto Hidaka
07. Global Junior League 2018 - Block A: Kotaro Suzuki vs. Daisuke Harada
1 Disc - 135 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2018/10/04 - Tokyo, Korakuen Hall - “GLOBAL JUNIOR LEAGUE 2018 - FINALE”
01. Hajime Ohara & Ikuto Hidaka & Takuya Sugawara vs. Hiroshi Yamato & Masao Inoue & Seiya Morohashi
02. Atsushi Kotoge vs. Kikutaro
03. Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya & Masa Kitamiya vs. Hitoshi Kumano & Junta Miyawaki & Yoshiki Inamura
04. Kenoh vs. Kouki Iwasaki
05. Hi69 & Minoru Tanaka & Yoshinari Ogawa vs. Daisuke Harada & HAYATA & Tadasuke
06. Mohammed Yone & Quiet Storm & Akitoshi Saito & Naomichi Marufuji vs. Cody Hall & KAZMA SAKAMOTO & Maybach Taniguchi & Mitsuya Nagai
07. Global Junior League 2018 - Final: Kotaro Suzuki vs. YO-HEY
08. GHC Heavyweight Title: Takashi Sugiura vs. Katsuhiko Nakajima
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2018/10/18 - Yokohama Radiant Hall - “AUTUMN NAVIGATION 2018”
01. Hajime Ohara vs. Junta Miyawaki
02. Hitoshi Kumano & Yoshiki Inamura vs. Masao Inoue & Mitsuya Nagai
03. Mohammed Yone & Quiet Storm vs. Kouki Iwasaki & Masa Kitamiya
04. Hi69 & Minoru Tanaka vs. HAYATA & Tadasuke
05. Atsushi Kotoge & Kaito Kiyomiya vs. Cody Hall & Maybach Taniguchi
06. Kotaro SUzuki & Yoshinari Ogawa vs. Daisuke Harada & YO-HEY
07. Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima & Kenoh vs. Akitoshi Saito & Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura
1 Disc - 135 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2018/10/30 - Tokyo, Korakuen Hall - “GLOBAL LEAGUE 2018 - DAY # 1” [2 DISC-SET]
01. Mohammed Yone & Quiet Storm & Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs. Atsushi Kotoge & Junta Miyawaki & Kaito Kiyomiya & Yoshiki Inamura
02. Hi69 & Masao Inoue & Minoru Tanaka & Seiya Morohashi & Yoshinari Ogawa vs. HAYATA & Tadasuke & YO-HEY & KAZMA SAKAMOTO & Mitsuya Nagai
03. Global League 2018 - Block B: Maybach Taniguchi vs. Cody Hall
04. Global League 2018 - Block A: Akitoshi Saito vs. Masa Kitamiya
05. Global League 2018 - Block A: Kohei Sato vs. Kenoh
06. Global League 2018 - Block A: Katsuhiko Nakajima vs. Naomichi Marufuji
07. GHC Junior Heavyweight Title: Daisuke Harada vs. Kotaro Suzuki
08. Global League 2018 - Block B: Go Shiozaki vs. Takashi Sugiura
2 Discs - 150 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2018/11/08 - Tokyo, Korakuen Hall - “GLOBAL LEAGUE 2018” [2 DISC-SET]
01. Akitoshi Saito & Chang Jian Feng & Kotaro Suzuki vs. HAYATA & Lin Dong Xuan & Quiet Storm
02. 14 Man Battle Royal
03. Global League 2018 - Block B: Atsushi Kotoge vs. Mohammed Yone
04. Global League 2018 - Block A: Masa Kitamiya vs. Mitsuya Nagai
05. Global League 2018 - Block B: Go Shiozaki vs. Kazusada Higuchi
06. Global League 2018 - Block B: Kaito Kiyomiya vs. Takashi Sugiura
07. Global League 2018 - Block A: Katsuhiko Nakajima vs. Kohei Sato
08. Global League 2018 - Block A: Kenoh vs. Naomichi Marufuji
2 Discs - 165 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2018/11/22 - Sendai PIT - “GLOBAL LEAGUE 2018”
01. Kaito Kiyomiya & Hitoshi Kumano vs. Cody Hall & Masao Inoue
02. Kotaro Suzuki & Hi69 & Minoru Tanaka & Yoshinari Ogawa & Tsuyoshi Kikuchi vs. Tadasuke & Daisuke Harada & HAYATA & YO-HEY & Junta Miyawaki
03. Global League 2018 - Block A: Quiet Storm vs. Akitoshi Saito
04. Global League 2018 - Block B: Maybach Taniguchi vs. Kazusada Higuchi
05. Takashi Sugiura & Mohammed Yone vs. Go Shiozaki & Atsushi Kotoge
06. Global League 2018 - Block A: Mitsuya Nagai vs. Kenoh
07. Global League 2018 - Block A: Naomichi Marufuji vs. Kohei Sato
08. Global League 2018 - Block A: Masa Kitamiya vs. Katsuhiko Nakajima
1 Disc - 135 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2018/11/25 - Tokyo, Korakuen Hall - “GLOBAL LEAGUE 2018 - FINAL” [2 DISC-SET]
01. Global League 2018 - Block A - Decision Three Way Match: Katsuhiko Nakajima vs. Kenoh vs Kohei Sato
02. Daisuke Harada & HAYATA & YO-HEY vs. Junta Miyawaki & Yoshiki Inamura & Yoshinari Ogawa
03. Mohammed Yone & Quiet Storm & Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs. Lin Dong Xuan & Masao Inoue & MA Zhu Jiang & Seiya Morohashi
04. Cody Hall & Maybach Taniguchi & Mitsuya Nagai vs. Kazusada Higuchi & Kouki Iwasaki & Masa Kitamiya
05. Atsushi Kotoge & Go Shiozaki vs. Akitoshi Saito & Takashi Sugiura
06. GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles: Hi69 & Minoru Tanaka vs. Hiroshi Yamato & Koji Kanemoto
07. GHC Junior Heavyweight Title: Kotaro Suzuki vs. Tadasuke
08. Global League 2018 - Final: Kaito Kiyomiya vs. Katsuhiko Nakajima
2 Discs - 195 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2018/12/07 - Tokyo, Korakuen Hall - “WINTER NAVIGATION 2018”
01. Kinya Okada Debut Match: Yoshiki Inamura vs. Kinya Okada
02. GHC Tag Team Title Tournament - Semi-Final: Kenoh & Masa Kitamiya vs. Mohammed Yone & Quiet Storm
03. GHC Tag Team Title Tournament - Semi-Final: Katsuhiko Nakajima & Go Shiozaki vs. Maybach Taniguchi & Cody Hall
04. Yoshinari Ogawa & Hiroshi Yamato vs. Atsushi Kotoge & Masao Inoue
05. Hajime Ohara & Hitoshi Kumano & Lin Dong Xuan vs. Hi69 & Seiya Morohashi & Junta Miyawaki
06. Mitsuya Nagai & KAZMA SAKAMOTO & Yuji Hino vs. Akitoshi Saito & Kouki Iwasaki & Chaing Jian Feng
07. HAYATA & YO-HEY & Tadasuke vs. SUGI & Tatsuhito Takaiwa & Shoki Kitamura
08. GHC Tag Team Title Tournament - Final: Katsuhiko Nakajima & Go Shiozaki vs. Kenoh & Masa Kitamiya
09. Takeshi Sugiura & Kotaro Suzuki vs. Kaito Kiyomiya & Daisuke Harada
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2018/12/16 - Yokohama Bunka Gym - “GREAT VOYAGE IN YOKOHAMA VOL. 2” [2 DISC-SET]
01. Lin Dong Xuan & Mizuki Watase vs. Kinya Okada & Yoshiki Inamura
02. Mohammed Yone & Quiet Storm & Akitoshi Saito & Shiro Koshinaka vs. Cody Hall & KAZMA SAKAMOTO & Mitsuya Nagai & Masao Inoue
03. HAYATA & Tadasuke & YO-HEY vs. Junta Miyawaki & Koji Kanemoto & Seiya Morohashi
04. Atsushi Kotoge & Kenoh & Masa Kitamiya vs. Kazusada Higuchi & Kota Umeda & Nobuhiro Shimatani
05. Doug Williams vs. Yoshinari Ogawa
06. GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles: Hi69 & Minoru Tanaka vs. Hajime Ohara & Hitoshi Kumano
07. GHC Junior Heavyweight Title: Kotaro Suzuki vs. Daisuke Harada
08. GHC Tag Team Titles: Go SHiozaki & Katsuhiko Nakajima vs. Maybach Taniguchi & Yuji Hino
09. GHC Heavyweight Title: Takashi Sugiura vs. Kaito Kiyomiya
2 Discs - 240 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2018/12/24 - Tokyo, Korakuen Hall - “NOAHFUL GIFT 2018”
01. Hi69 vs. Yoshiki Inamura
02. Three Way Match: Kaito Kiyomiya vs. Kenoh vs. Kinya Okada
03. Atsushi Kotoge & Go Shiozaki & Tadasuke vs. Junta Miyawaki & Katsuhiko Nakajima & YO-HEY
04. Christmas Royal Rumble Match
1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2019/01/06 - Tokyo, Korakuen Hall - “NAVIGATION FOR THE FUTURE 2019” [2 DISC-SET]
01. Masa Kitamiya vs. Kinya Okada
02. Takashi Sugiura vs. Yoshiki Inamura
03. Hi69 & Minoru Tanaka vs. Atsushi Kotoge & Masao Inoue
04. Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs. Junta Miyawaki & Seiya Morohashi
05. Mohammed Yone & Quiet Storm & Akitoshi Saito vs. Cody Hall & KAZMA SAKAMOTO & Mitsuya Nagai
06. Kotaro Suzuki & YO-HEY & Yoshinari Ogawa vs. Daisuke Harada & HAYATA & Tadasuke
07. GHC Tag Team Titles: Maybach Taniguchi & Yuji Hino vs. Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima
08. GHC Heavyweight Title: Kaito Kiyomiya vs. Kenoh
2 Discs - 195 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2019/02/01 - Tokyo, Korakuen Hall - “NAVIGATION FOR THE FUTURE 2019”
01. Cody Hall & KAZMA SAKAMOTO & Mitsuya Nagai vs. Kenoh & Kinya Okada & Yoshiki Inamura
02. Kotaro Suzuki & YO-HEY & Yoshinari Ogawa vs. HAYATA & Junta Miyawaki & Seiya Morohashi
03. Hi69 & Minoru Tanaka vs. Daisuke Harada & Tadasuke
04. GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles: Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs. Keisuke Ishii & Kouki Iwasaki
05. Atsushi Kotoge & Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima vs. Akitoshi Saito & Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura
06. GHC Tag Team Titles: Maybach Taniguchi & Yuji Hino vs. Mohammed Yone & Quiet Storm
07. GHC Heavyweight Title: Kaito Kiyomiya vs. Masa Kitamiya
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2019/02/24 - Tokyo, Korakuen Hall - “NAVIGATION FOR THE PROGRESS”
01. HAYATA & Kenoh & Seiya Morohashi & YO-HEY vs. Hi69 & Junta Miyawaki & Kouki Iwasaki & Tadasuke
02. GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles: Haijime Ohara & Hiroshi Kumano vs. Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa
03. Eddie Edwards vs. Masa Kitamiya
04. Elimination Match: Akitoshi Saito & Kinya Okada & Masao Inoue & Takashi Sugiura & Yoshiki Inamura vs. Cody Hall & KAZMA SAKAMOTO & Maybach Taniguchi & Mitsuya Nagai & Yuji Hino
05. Minoru Tanaka & Naomichi Marufuji vs. Daisuke Harada & Kaito Kiyomiya
06. GHC Tag Team Titles: Mohammed Yone & Quiet Storm vs. Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2019/03/10 - Yokohama Bunka Gym - “GREAT VOYAGE 2019 IN YOKOHAMA” [2 DISC-SET]
01. Hajime Ohara & Hitoshi Kumano & Kenoh & Kinya Okada vs. Hi69 & Junta Miyawaki & Seiya Morohashi & YO-HEY
02. Yoshiki Inamura Seven Match Trial Series - Match #7: Maybach Taniguchi vs. Yoshiki Inamura
03. Akitoshi Saito & Masao Inoue & Shiro Koshinaka vs. Mitsuya Nagai & Mohammed Yone & Quiet Storm
04. Takashi Sugiura vs. KAZMA SAKAMOTO
05. GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles: Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa vs. HAYATA & Tadasuke
06. GHC Junior Heavyweight Title: Daisuke Harada vs. Minoru Tanaka
07. GHC Tag Team Titles: Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima vs. Eddie Edwards & Masa Kitamiya
08. GHC Heavyweight Title: Kaito Kiyomiya vs. Naomichi Marufuji
2 Discs - 225 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2019/03/17 - Hakata, Fukuoka Star Lanes - “SPRING NAVIGATION 2019 ~ THANK YOU & GOODBYE HAKATA STAR LANES”
01. Daisuke Harada & HAYATA & Tadasuke vs. Hajime Ohara & Hitoshi Kumano & Junji Tanaka
02. Hi69 & Minoru Tanaka vs. Kotaro Suzuki & YO-HEY
03. Akitoshi Saito & Katsuhiko Nakajima & Masao Inoue & Maybach Taniguchi vs. Junta Miyawaki & Kinya Okada & Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura
04. Naomichi Marufuji vs. Yoshinari Ogawa
05. Takashi Sugiura vs. Go Shiozaki
06. Kaito Kiyomiya & Kenoh vs. Mohammed Yone & Quiet Storm
1 Disc - 120 minutes - Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH - 2019/03/29 - Tokyo, Korakuen Hall - “SPRING NAVIGATION 2019” [2 DISC-SET]
01. Daisuke Harada & Tadasuke vs. Hajime Ohara & Hitoshi Kumano
02. Akitoshi Saito & Masao Inoue vs. Kinya Okada & Mitsuya Nagai
03. KAZMA SAKAMOTO & Takashi Sugiura vs. Junta Miyawaki & Maybach Taniguchi
04. Mohammed Yone & Naomichi Marufuji & Quiet Storm vs. Masaaki Mochizuki & Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura
05. GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles: Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa vs. Hi69 & Minoru Tanaka
06. Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima & HAYATA vs. Kaito Kiyomiya & Kenoh & YO-HEY
2 Discs - 180 minutes - Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH - 2019/04/06 - Osaka EDION Arena # 2 - “GLOBAL TAG LEAGUE 2019”
01. Masa Kitamiya & NOSAWA Rongai & Yoshiki Inamura vs. Hajime Ohara & Hitoshi Kumano & Junta Miyawaki
02. Global Tag League 2019: Mohammed Yone & Quiet Storm vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue
03. Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima vs. Hi69 & Naomichi Marufuji
04. Kotaro Suzuki & YO-HEY & Yoshinari Ogawa vs. Daisuke Harada & HAYATA & Tadasuke
05. Global Tag League 2019: Maybach Taniguchi & Yuji Hino vs. KAZMA SAKAMOTO & Takashi Sugiura
06. Global Tag League 2019: Kaito Kiyomiya & Kenoh vs. Atsushi Kotoge & Mitsuya Nagai
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2019/04/17 - Tokyo, Korakuen Hall - “GLOBAL TAG LEAGUE 2019”
01. Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura vs. Junta Miyawaki & Kinya Okada
02. Maybach Taniguchi & Yuji Hino vs. Mohammed Yone & Rocky Kawamura
03. Hi69 & Minoru Tanaka & Naomichi Marufuji vs. Atsushi Kotoge & Hajime Ohara & Hitoshi Kumano
04. Global Tag League 2019: Akitoshi Saito & Masao Inoue vs. Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima
05. Daisuke Harada & HAYATA & Tadasuke vs. Kotaro Suzuki & YO-HEY & Yoshinari Ogawa
06. Global Tag League 2019: KAZMA SAKAMOTO & Takashi Sugiura vs. Kaito Kiyomiya & Kenoh
2 Discs - 195 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2019/04/30 - Yokohama Radiant Hall - “GLOBAL TAG LEAGUE 2019”
01. Global Tag League 2019: Atsushi Kotoge & Mitsuya Nagai vs. Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura
02. YO-HEY & Yoshinari Ogawa vs. Hajime Ohara & Hitoshi Kumano
03. Naomichi Marufuji & Daisuke Harada & HAYATA & Tadasuke vs. Hi69 & Junta Miyawaki & Minoru Tanaka & Shiro Koshinaka
04. Global Tag League 2019: KAZMA SAKAMOTO & Takashi Sugiura vs. Mohammed Yone & Quiet Storm
05. Global Tag League 2019: Akitoshi Saito & Masao Inoue vs. Kaito Kiyomiya & Kenoh
06. Global Tag League 2019: Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima vs. Maybach Taniguchi & Yuji Hino
1 Disc - 135 minutes - Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH - 2019/05/04 - Tokyo, Korakuen Hall - “GLOBAL TAG LEAGUE 2019”
01. Hajime Ohara vs. Hitoshi Kumano
02. Akitoshi Saito & Hi69 & Masao Inoue & Minoru Tanaka vs. Mitsuya Nagai & Mohammed Yone & Quiet Storm & Rocky Kawamura
03. Yuji Hino vs. Yoshiki Inamura
04. Hideki Suzuki & NOSAWA Rongai vs. Junta Miyawaki & Naomichi Marufuji
05. Daisuke Harada & HAYATA & Tadasuke vs. Atsushi Kotoge & Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa
06. Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi vs. Kenou & Masa Kitamiya
07. Global Tag League 2019 - Final: KAZMA SAKAMOTO & Takashi Sugiura vs. Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2019/05/28 - Tokyo, Korakuen Hall - “GLOBAL JUNIOR LEAGUE 2019” [2 DISC-SET]
01. Akitoshi Saito & Masao Inoue & Shuhei Taniguchi vs. Mitsuya Nagai & Mohammed Yone & Quiet Storm
02. Tadasuke vs. Yoshiki Inamura
03. Global Junior Tag League 2019: Chris Ridgeway & Hitoshi Kumano vs. Hajime Ohara & NOSAWA Rongai
04. Global Junior Tag League 2019: Junta Miyawaki & Seiya Morohashi vs. Hi69 & Minoru Tanaka
05. Global Junior Tag League 2019: HAYATA & YO-HEY vs. Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa
06. Daisuke Harada & Jinsei Shinzaki & Naomichi Marufuji vs. Atsushi Kotoge & Kenoh & Masa Kitamiya
07. Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya & Katsuhiko Nakajima vs. Hideki Suzuki & KAZMA SAKAMOTO & Takashi Sugiura
2 Discs - 180 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2019/06/09 - Tokyo, Korakuen Hall - “MITSUHARU MISAWA MEMORIAL 2019 IN TOKYO” [2 DISC-SET]
01. Mohammed Yone & Quiet Storm & Mitsuya Nagai vs. Akitoshi Saito & Shuhei Taniguchi & Masao Inoue
02. Global Jr. Tag League 2019: Junta Miyawaki & Seiya Morohashi vs. Hajime Ohara & NOSAWA Rongai
03. Kenoh & Masa Kitamiya & Atsushi Kotoge & Yoshiki Inamura vs. Katsuhiko Nakajima & Shiro Koshinaka & Hitoshi Kumano & Chris Ridgeway
04. Global Jr. Tag League 2019: HAYATO & YO-HEY vs. Minoru Tanaka & Hi69
05. Global Jr. Tag League 2019: Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki vs. Daisuke Harada & Tadasuke
06. Mitsuharu Misawa Memorial Match: Naomichi Marufuji vs. Go Shiozaki
07. GHC Heavyweight Title: Kaito Kiyomiya vs. Takashi Sugiura
Bonus Match
08. GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles: Koji Kanemoto & Tiger Mask vs. Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki (2010/12/24 - Tokyo, Differ Ariake)
2 Discs - 225 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2019/06/13 - Osaka, EDION Arena # 2 - “MITSUHARU MISAWA MEMORIAL 2019 IN OSAKA”
01. Yoshiki Inamura vs. Kinya Okada
02. 50 Funky Powers (Mohammed Yone & Quiet Storm) vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue
03. Hajime Ohara & Hi69 & Minoru Tanaka & NOSAWA Rongai vs. Chris Ridgeway & Hitoshi Kumano & Junta Miyawaki & Seiya Morohashi
04. Kaito Kiyomiya & Daisuke Harada & Tadasuke vs. Atsushi Kotoge & Kenoh & Masa Kitamiya
05. Global Junior Tag League 2019 - Final: Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa vs. HAYATA & YO-HEY
06. Shuhei Taniguchi vs. Naomichi Marufuji
07. GHC Tag Team Titles: Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima vs. KAZMA SAKAMOTO & Takashi Sugiura
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2019/06/27 - Tokyo, Korakuen Hall - “GLOBAL JUNIOR LEAGUE 2019”
01. Akitoshi Saito & Hi69 & Masao Inoue & Shuhei Taniguchi vs. Mohammed Yone & Quiet Storm & Hitoshi Kumano & Kinya Okada
02. HAYATA & Tadasuke vs. Junta Miyawaki & Kotaro Suzuki
03. Hideki Suzuki vs. Yoshiki Inamura
04. Global Junior League 2019 - Block A: Minoru Tanaka vs. Yoshinari Ogawa
05. Global Junior League 2019 - Block B: Hajime Ohara vs. Chris Ridgeway
06. Kaito Kiyomiya & Masaaki Mochizuki & Naomichi Marufuji vs. Atsushi Kotoge & Kenou & Masa Kitamiya
07. Global Junior League 2019 - Block A: Daisuke Harada vs. YO-HEY
08. GHC Tag Team Titles: KAZMA SAKAMOTO & Takashi Sugiura vs. Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2019/07/27 - Cultzz Kawasaki - “GLOBAL JUNIOR LEAGUE 2019” [2 DISC-SET]
01. Akitoshi Saito & Masao Inoue & Shuhei Taniguchi vs. Mohammed Yone & Quiet Storm & Rocky Kawamura
02. Daisuke Harada & YO-HEY vs. Hitoshi Kumano & Junta Miyawaki
03. Hi69 & Minoru Tanaka & Naomichi Marufuji vs. Chris Ridgeway & Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa
04. Go Shiozaki vs. Hideki Suzuki
05. Atsushi Kotoge & Kenoh & Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura vs. Hajime Ohara & KAZMA SAKAMOTO & Kinya Okada & Takashi Sugiura
06. Global Junior League 2019 - Final: HAYATA vs. Tadasuke
07. GHC Heavyweight Title: Kaito Kiyomiya vs. Katsuhiko Nakajima
2 Discs - 240 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2019/08/04 - Tokyo, Korakuen Hall - “DEPARTURE 2019 ~ 19th ANNIVERSARY” [2 DISC-SET]
01. Mohammed Yone & Quiet Storm & YO-HEY vs. Hi69 & Hitoshi Kumano & Junta Miyawaki
02. Atsushi Kotoge & Yoshinari Ogawa vs. Daisuke Harada & Tadasuke
03. Kenoh & Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura vs. Hajime Ohara & Kinya Okada & NOSAWA Rongai
04. Hideki Suzuki & Takashi Sugiura vs. Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi
05. GHC Junior Heavyweight Title: Minoru Tanaka vs. HAYATA
06. GHC Tag Team Titles: Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue
07. Naomichi Marufuji vs. Kotaro Suzuki
2 Discs - 165 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2019/08/18 - Nagoya Congress Center - “N-1 VICTORY 2019 - DAY # 1”
01. KAZMA SAKAMOTO & Kinya Okada vs. Junta Miyawaki & Sonico
02. Atsushi Kotoge & Chris Ridgeway vs. Daisuke Harada & Tadasuke
03. El Hijo del Dr. Wagner Jr. & Hajime Ohara & Takashi Sugiura vs. Kenoh & Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura
04. GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles: Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa vs. Hi69 & Minoru Tanaka
05. Akitoshi Saito & Hitoshi Kumano & Kaito Kiyomiya & Masao Inoue & Shuhei Taniguchi vs. Mohammed Yone & Quiet Storm & HAYATA & YO-HEY & Naomichi Marufuji
06. N-1 Victory 2019 - Block B: Katsuhiko Nakajima vs. Masaaki Mochizuki
07. N-1 Victory 2019 - Block A: Alexander Hammerstone vs. Go Shiozaki
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2019/09/07 - Yokohama Radiant Hall - “N-1 VICTORY 2019” [2 DISC-SET]
01. Chris Ridgeway vs. Sonico
02. Akitoshi Saito & Masao Inoue vs. El Hijo del Dr. Wagner Jr. & KAZMA SAKAMOTO
03. Hi69 & Junta Miyawaki & Minoru Tanaka & Seiya Morohashi vs. Daisuke Harada & HAYATA & Tadasuke & YO-HEY)
04. Atsushi Kotoge & Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa vs. Hajime Ohara & NOSAWA Rongai & Kinya Okada
05. Mohammed Yone & Quiet Storm & Rocky Kawamura vs. Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima & Hitoshi Kumano
06. Alexander Hammerstone & Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi vs. Kenoh & Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura
07. N-1 Victory 2019 - Block A: Naomichi Marufuji vs. Takashi Sugiura
2 Discs - 180 minutes - Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH - 2019/09/09 - Tokyo, Korakuen Hall - “N-1 VICTORY 2019”
01. Mohammed Yone & Quiet Storm vs. Hitoshi Kumano & Sonico
02. Akitoshi Saito & Masao Inoue vs. Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura
03. Daisuke Harada & HAYATA & Tadasuke & YO-HEY vs. Atsushi Kotoge & Chris Ridgeway & Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa
04. N-1 Victory 2019 - Block A: Alexander Hammerstone vs. Naomichi Marufuji
05. Hi69 & Junta Miyawaki & Kaito Kiyomiya & Minoru Tanaka & Seiya Morohashi vs. Hajime Ohara & KAZMA SAKAMOTO & NOSAWA Rongai & El Hijo del Dr. Wagner Jr. & Kinya Okada
06. N-1 Victory 2019 - Block B: Katsuhiko Nakajima vs. Kenoh
07. N-1 Victory 2019 - Block B: Masaaki Mochizuki vs. Shuhei Taniguchi
08. N-1 Victory 2019 - Block A: Go Shiozaki vs. Takashi Sugiura
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2019/09/16 - Osaka, EDION Arena - “N-1 VICTORY 2019” [2 DISC-SET]
01. Masa Kitamiya vs. Rhino
02. Kazuyuki Fujita vs. Yoshiki Inamura
03. Alexander Hammerstone & Go Shiozaki vs. El Hijo del Dr. Wagner Jr. & Katsuhiko Nakajima
04. IPW:UK Junior Heavyweight Title: Daisuke Harada vs. Atsushi Kotoge
05. Chris Ridgeway & Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa vs. Hajime Ohara & NOSAWA Rongai & Kazushi Sakuraba
06. GHC Junior Heavyweight Title: HAYATA vs. YO-HEY
07. Jun Akiyama & Kaito Kiyomiya & Keiji Muto vs. Masaaki Mochizuki & Naomichi Marufuji & Shuhei Taniguchi
08. N-1 Victory 2019 Final: Kenoh vs. Takashi Sugiura
2 Discs - 240 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2019/10/03 - Tokyo, Korakuen Hall - “PREMIUM PRELUDE 2019” [2 DISC-SET]
01. Akitoshi Saito & Masao Inoue vs. Junta Miyawaki & Sonico
02. Mohammed Yone & Quiet Storm & Rocky Kawamura vs. Hajime Ohara & KAZMA SAKAMOTO & Kinya Okada
03. HAYATA & YO-HEY vs. Atsushi Kotoge & Chris Ridgeway
04. Hi69 & Minoru Tanaka vs. Masaaki Mochizuki & Naomichi Marufuji
05. GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles: Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa vs. vs. Daisuke Harada & Tadasuke
06. Hitoshi Kumano & Shuhei Taniguchi vs. Kazuyuki Fujita & Takashi Sugiura
07. Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima & Kaito Kiyomiya vs. Kenoh & Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura
2 Discs - 195 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2019/10/20 - Tokyo, Korakuen Hall - “PREMIUM PRELUDE 2019”
01. Akitoshi Saito & Masao Inoue vs. Mohammed Yone & Rocky Kawamura
02. Hi69 vs. Junta Miyawaki
03. Minoru Tanaka & Quiet Storm & Seiya Morohashi vs. Hajime Ohara & KAZMA SAKAMOTO & Kinya Okada
04. Daisuke Harada & HAYATA & Tadasuke & YO-HEY vs. Atsushi Kotoge & Chris Ridgeway & Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa
05. Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi vs. Kazuyuki Fujita & Takashi Sugiura
06. Hitoshi Kumano & Kaito Kiyomiya & Katsuhiko Nakajima vs. Kenoh & Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2019/11/02 - Tokyo, Ryogoku Kokugikan - “THE BEST 2019 ~ BATTLE OF AESTHETICS ~” [2 DISC-SET]
01. Mohammed Yone & Quiet Storm & Hitoshi Kumano vs. El Hijo del Dr. Wagner Jr. & KAZMA SAKAMOTO & Kinya Okada
02. Akitoshi Saito & Masao Inoue vs. Mitsuo Momota & Tamon Honda (Special Ref: Mighty Inoue)
03. Hi69 & Junta Miyawaki & Osamu Nishimura vs. Hajime Ohara & NOSAWA Rongai & Kazushi Sakuraba
04. Masaaki Mochizuki & Minoru Tanaka & Super Crazy vs. Atsushi Kotoge & Chris Ridgeway & Eddie Edwards
05. Kazuyuki Fujita vs. Shuhei Taniguchi
06. GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles: Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa vs. Daisuke Harada & Tadasuke
07. GHC Junior Heavyweight Title: HAYATA vs. YO-HEY
08. GHC Tag Team Titles: Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima vs. Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura
09. Great Muta vs. Naomichi Marufuji
10. GHC National Title: Michael Elgin vs. Takashi Sugiura
11. GHC Heavyweight Title: Kaito Kiyomiya vs. Kenoh
2 Discs - 270 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2019/11/16 - Tokyo, Korakuen Hall - “STARTING OVER 2019” [2 DISC-SET]
01. Hitoshi Kumano & Junta Miyawaki & Minoru Tanaka vs. Hajime Ohara & KAZMA SAKAMOTO & Kinya Okada
02. Mohammed Yone & Quiet Storm vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue
03. HAYATA & Tadasuke & YO-HEY vs. Chris Ridgeway & Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa
04. Hi69 & Kaito Kiyomiya & Naomichi Marufuji vs. Kenoh & Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura
05. IPW:UK Junior Heavyweight Title: Atsushi Kotoge vs. Daisuke Harada
06. Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima & Shuhei Taniguchi vs. El Hijo del Dr. Wagner Jr. &, Hideki Suzuki & Takashi Sugiura
2 Discs - 150 minutes - Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH - 2019/11/24 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - “NOAH / RATEL’S PRODUCE: SHOWTIME!”
01. Three Way Match: Mohammed Yone vs. Shuhei Taniguchi vs. Masao Inoue
02. Yoshinari Ogawa vs. YO-HEY
03. Kotaro Suzuki vs. Daisuke Harada
04. Chris Ridgeway vs. Tadasuke
05. Atsushi Kotoge vs. HAYATA
06. Hi69 & Junta Miyawaki vs. Hajime Ohara & Kinya Okada
07. Elimination Match: Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki & Atsushi Kotoge & Chris Ridgeway vs. HAYATA & Daisuke Harada & Tadasuke & YO-HEY
1 Disc - 135 minutes - Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH - 2019/12/03 - Tokyo, Korakuen Hall - “STARTING OVER 2019”
01. Hi69 & Junta Miyawaki & Minoru Tanaka vs. Hajime Ohara & NOSAWA Rongai & Kinya Okada
02. Dragon Bane vs. El Hijo de Canis Lupus
03. Daisuke Harada & Tadasuke & YO-HEY vs. Atsushi Kotoge & Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa
04. Mohammed Yone & Quiet Storm & Akitoshi Saito & Masao Inoue vs. Hitoshi Kumano & Kaito Kiyomiya & Naomichi Marufuji & Shuhei Taniguchi
05. GHC Junior Heavyweight Title: HAYATA vs. Chris Ridgeway
06. Hideki Suzuki & Kazuyuki Fujita & Takashi Sugiura vs. Kenoh & Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura
07. Go Shiozaki vs. Katsuhiko Nakajima
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2019/12/14 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - “KONGOH PRODUCE DIAMOND”
01. Daisuke Sekimoto vs. Yoshiki Inamura
02. Akitoshi Saito & Masao Inoue vs. Kenoh & Masa Kitamiya
03. Junta Miyawaki & Seiya Morohashi vs. Hao & Nio
04. Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya & Takashi Sugiura vs. Kenoh & Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura
1 Disc - 120 minutes - Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH - 2019/12/27 - Tokyo, Korakuen Hall - “SUGIURA-GUN PRODUCE: ALL DOGS GATHER! BARK AT KORAKUEN” [2 DISC-SET]
01. Chikara vs. Kenoh
02. KAZMA SAKAMOTO & Kinya Okada vs. Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura
03. Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima vs. Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi
04. Four Way Elimination Match: Daisuke Harada vs. HAYATA vs. Tadasuke vs. YO-HEY
05. Hajime Ohara & Shiro Koshinaka & Ultimo Dragon vs. FUJITA & MAZADA & NOSAWA Rongai
06. Doktor Marufuji Jr. (Naomichi Marufuji) vs. El Hijo del Dr. Wagner Jr.
07. Hideki Suzuki & Kazuyuki Fujita vs. Kazushi Sakuraba & Takashi Sugiura
08. Hideki Suzuki & Kazuyuki Fujita & Takashi Sugiura vs. Kenoh & Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura
2 Discs - 180 minutes - Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH - 2020/01/04 - Tokyo, Korakuen Hall - “NOAH IN KORAKUEN HALL DAY 1 - NEW SUNRISE” [2 DISC-SET]
01. Akitoshi Saito & Masao Inoue vs. Mohammed Yone & Quiet Storm
02. Hitoshi Kumano & Seiya Morohashi vs. Tadasuke & YO-HEY
03. Daisuke Harada & Shuhei Taniguchi vs. El Hijo del Dr. Wagner Jr. & Hajime Ohara
04. Hideki Suzuki & Kinya Okada vs. Kenoh & Yoshiki Inamura
05. Minoru Tanaka & Naomichi Marufuji vs. Chris Ridgeway & Doug Williams
06. Katsuhiko Nakajima vs. Michael Elgin
07. GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles: Atsushi Kotoge & Kotaro Suzuki vs. Hao & Nio
08. GHC Junior Heavyweight Title: HAYATA vs. Yoshinari Ogawa
09. GHC National Title: Takashi Sugiura vs. Masa Kitamiya
10. GHC Heavyweight Title: Kaito Kiyomiya vs. Go Shiozaki
2 Discs - 210 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2020/01/05 - Tokyo, Korakuen Hall - “NOAH IN KORAKUEN HALL DAY # 2 - REBOOT”
01. Quiet Storm vs. Mohammed Yone
02. Hajime Ohara & Kinya Okada vs. Hao & Nio
03. Masao Inoue vs. Michael Elgin
04. Hideki Suzuki & Kazushi Sakuraba & Takashi Sugiura vs. Hitoshi Kumano & Minoru Tanaka & Shuhei Taniguchi
05. AKIRA & Akitoshi Saito & Shiro Koshinaka vs. Kenoh & Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura
06. El Hijo del Dr. Wagner Jr. vs. Kaito Kiyomiya
07. Daisuke Harada & HAYATA & Tadasuke & YO-HEY & Keiji Muto vs. Atsushi Kotoge & Chris Ridgeway & Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa & Doug Williams
08. GHC Tag Team Titles: Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima vs. Masaaki Mochizuki & Naomichi Marufuji
1 Disc - 135 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2020/01/30 - Tokyo, Korakuen Hall - “GLOBAL JUNIOR LEAGUE 2020 - FINAL” [2 DISC-SET]
01. El Hijo del Dr. Wagner jr. vs. Kinya Okada
02. HAYATA & Tadasuke & YO-HEY vs. Atsushi Kotoge & Chris Ridgeway & Kotaro Suzuki
03. Mohammed Yone & Quiet Storm vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue
04. Global Junior League 2020 - Semi-Final: Daisuke Harada vs. Hajime Ohara
05. Global Junior League 2020 - Semi-Final: Dick Togo vs. Yoshinari Ogawa
06. Kenoh & Hao & Nio & Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura vs. Naomichi Marufuji & Hitoshi Kumano & Junta Miyawaki & Keito Kiyomiya & Minoru Tanaka
07. Takashi Sugiura & Hideki Suzuki & Kazuyuki Fujita vs. Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima & Shuhei Taniguchi
08. Global Junior League 2020 - Final: Daisuke Harada vs. Dick Togo
2 Discs - 195 minutes - Source: DDT Universe

PRO WRESTLING NOAH - 2020/02/16 - Tokyo, Korakuen Hall - “HIGHER GROUND 2020” [2 DISC-SET]
01. Hajime Ohara & Kinya Okada vs. Hitoshi Kumano & Seiya Morohashi
02. Mohammed Yone & Tadasuke vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue
03. Daisuke Sekimoto & Ryuichi Kawakami vs. Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura
04. El Hijo de Canis Lupus vs. Dragon Bane
05. Junta Miyawaki & Minoru Tanaka & Shuhei Taniguchi vs. Hao & Kenou & Nio
06. Katsuhiko Nakajima vs. Hideki Suzuki
07. Daisuke Harada & HAYATA & YO-HEY vs. Atsushi Kotoge & Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa
08. Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya vs. Kazuyuki Fujita & Takashi Sugiura
2 Discs - 165 minutes - Source: Abema

PRO WRESTLING NOAH - 2020/02/19 - Kawasaki, Shinyuri Twentyone Hall - “HIGHER GROUND 2020”
01. Nio vs. Kinya Okada
02. Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue
03. El Hijo de Canis Lupus & Hao vs. Dragon Bane & Junta Miyawaki
04. Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima & Hitoshi Kumano vs. Kenoh & Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura
05. Daisuke Harada & Tadasuke & YO-HEY vs. Atsushi Kotoge & Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa
06. Kaito Kiyomiya & Minoru Tanaka vs. Hajime Ohara & Takashi Sugiura
1 Disc - 135 minutes - Source: DDT Universe

PRO WRESTLING NOAH - 2020/02/22 - Shimada City General Sports Center Sub Arena - “HIGHER GROUND 2020”
01. Akitoshi Saito & Masao Inoue vs. Hitoshi Kumano & Junta Miyawaki
02. El Hijo de Canis Lupus vs. Dragon Bane
03. Hajime Ohara & NOSAWA Rongai vs. Hao & Nio
04. Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi vs. Kinya Okada & Takashi Sugiura
05. Daisuke Harada & Tadasuke & YO-HEY vs. Atsushi Kotoge & Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa
06. Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima & Mohammed Yone vs. Kengoh & Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura
1 Disc - 135 minutes - Source: DDT Universe

PRO WRESTLING NOAH - 2020/03/22 - Shizuoka, Fujisan Messe - “THE SPIRIT 2020”
01. YO-HEY vs. Kinya Okada
02. Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue
03. Hajime Ohara & NOSAWA Rongai & Takashi Sugiura & Hideki Sekine vs. Hao & Kenoh & Masa Kitamiya & Nio
04. Kaito Kiyomiya vs. Yoshiki Inamura
05. Daisuke Harada & HAYATA & Tadasuke vs. Atsushi Kotoge & Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa
06. Minoru Tanaka & Naomichi Marufuji vs. Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima
1 Disc - 135 minutes - Source: DDT Universe

PRO WRESTLING NOAH - 2020/03/29 - Tokyo, Korakuen Hall - “PRO-WRESTLING NOAH 20th ANNIVERSARY NOAH THE CHRONICLE VOL. 2” [2 DISC-SET]
01. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Kotaro Suzuki & Atsushi Kotoge vs. HAYATA & YO-HEY
02. GHC National Title: Takashi Sugiura vs. Minoru Tanaka
03. GHC Jr. Heavyweight Title: Yoshinari Ogawa vs. Daisuke Harada
04. GHC Heavyweight Title: Go Shiozaki vs. Kazuyuki Fujita
2 Discs - 195 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2020/04/05 - Kawasaki, NOAH TV Studio - “GLOBAL TAG LEAGUE 2020 - NOAH TV MATCH # 1”
01. Global Tag League 2020 - Block B: Akitoshi Saito & Masao Inoue vs. Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima
02. Global Tag League 2020 - Block A: Masaaki Mochizuki & Naomichi Marufuji vs. Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi
1 Disc - 60 minutes - Source: DDT Universe

PRO WRESTLING NOAH - 2020/04/07 - Kawasaki, NOAH TV Studio - “GLOBAL TAG LEAGUE 2020 - NOAH TV MATCH # 2”
01. Global Tag League 2020 - Block A: El Hijo del Dr. Wagner Jr. & Rene Dupree vs. Kenoh & Masa Kitamiya
02. Global Tag League 2020 - Block B: Daisuke Sekimoto & Yoshiki Inamura vs. Hideki Sekine & Takashi Sugiura
1 Disc - 60 minutes - Source: DDT Universe

PRO WRESTLING NOAH - 2020/04/10 - Kawasaki, NOAH TV Studio - “GLOBAL TAG LEAGUE 2020 - NOAH TV MATCH # 3”
01. Global Tag League 2020 - Block B: Akitoshi Saito & Masao Inoue vs. Daisuke Sekimoto & Yoshiki Inamura
02. Global Tag League 2020 - Block A: Masaaki Mochizuki & Naomichi Marufuji vs. Kenoh & Masa Kitamiya
1 Disc - 45 minutes - Source: DDT Universe

PRO WRESTLING NOAH - 2020/04/13 - Kawasaki, NOAH TV Studio - “GLOBAL TAG LEAGUE 2020 - NOAH TV MATCH # 4”
01. Global Tag League 2020 - Block A: El Hijo del Dr. Wagner Jr. & Rene Dupree vs. Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi
02. Global Tag League 2020 - Block B: Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima vs. Hideki Sekine & Takashi Sugiura
1 Disc - 45 minutes - Source: DDT Universe

PRO WRESTLING NOAH - 2020/04/14 - Kawasaki, NOAH TV Studio - “GLOBAL TAG LEAGUE 2020 - NOAH TV MATCH # 5”
01. Global Tag League 2020 - Block A: Masaaki Mochizuki & Naomichi Marufuji vs. El Hijo del Dr. Wagner Jr. & Rene Dupree
02. Global Tag League 2020 - Block B: Daisuke Sekimoto & Yoshiki Inamura vs. Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima
03. Global Tag League 2020 - Block A: Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi vs. Kenoh & Masa Kitamiya
04. Global Tag League 2020 - Block B: Akitoshi Saito & Masao Inoue vs. Hideki Sekine & Takashi Sugiura
1 Disc - 105 minutes - Source: DDT Universe

PRO WRESTLING NOAH - 2020/04/18 - Kawasaki, NOAH TV Studio - “GLOBAL TAG LEAGUE 2020 - NOAH TV MATCH # 6 - CHAMPIONSHIP GAME” [2 DISC-SET]
01. Seiya Morohashi vs. Kinya Okada
02. Mohammed Yone & Tadasuke vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue
03. Daisuke Harada & HAYATA & YO-HEY vs. Hajime Ohara & NOSAWA Rongai & Seiki Yoshioka
04. Masaaki Mochizuki & Naomichi Marufuji & Shuhei Taniguchi vs. Hao & Kenoh & Nio
05. Daisuke Sekimoto & Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura vs. Hideki Sekine & Hideki Suzuki & Takashi Sugiura
06. Kaito Kiyomiya & Kotaro Suzuki vs. Atsushi Kotoge & Yoshinari Ogawa
07. Global Tag League 2020 - Final: El Hijo del Dr. Wagner Jr. & Rene Dupree vs. Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima
2 Discs - 180 minutes - Source: DDT Universe

PRO WRESTLING NOAH - 2020/04/19 - Kawasaki, NOAH TV Studio - “THE SPIRIT 2020” [2 DISC-SET]
01. Atsushi Kotoge vs. Tadasuke
02. Takashi Sugiura vs. Rocky Kawamura
03. GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles: HAYATA & YO-HEY vs. Hajime Ohara & Seiki Yoshioka
04. Twelve Man Tag Team Match: Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima & Daisuke Harada & Kinya Okada & Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi vs. Hao & Kenoh & Manabu Soya & Masa Kitamiya & Nio & Yoshiki Inamura
05. Kaito Kiyomiya & Keiji Muto & Minoru Tanaka vs. Hideki Sekine & Hideki Suzuki & Kazushi Sakuraba
06. GHC Junior Heavyweight Title: Yoshinari Ogawa vs. Kotaro Suzuki
07. GHC Tag Team Titles: Masaaki Mochizuki & Naomichi Marufuji vs. El Hijo del Dr. Wagner Jr. & Rene Dupree
2 Discs - 195 minutes - Source: Abema TV

PRO WRESTLING NOAH - 2020/05/03 - Kawasaki, NOAH TV Studio - “STAY TOGETHER SHOWDOWN ~ SUGIURA-GUN vs. KONGOH” [2 DISC-SET]
01. Nio vs. Hajime Ohara
02. Hao vs. Seiki Yoshioka
03. Kazushi Sakuraba vs. Yoshiki Inamura
04. NOSAWA Rongai vs. Kenoh
05. Rene Dupree vs. Masa Kitamiya
06. Takashi Sugiura vs. Manabu Soya
07. Twelve Man Tag Team Elimination Match: Sugiura-gun (Hajime Ohara & Kazushi Sakuraba & NOSAWA Rongai & Rene Dupree & Seiki Yoshioka & Takashi Sugiura) vs. Kongoh (Hao & Kenoh & Manabu Soya & Masa Kitamiya, Nio & Yoshiki Inamura)
2 Discs - 180 minutes - Source: Abema TV

PRO WRESTLING NOAH - 2020/05/09 - Kawasaki, NOAH TV Studio - “GHC NATIONAL CHAMPIONSHIP SUGIURA vs. NAKAJIMA”
01. Tadasuke vs. Kinya Okada
02. Daisuke Harada & Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi vs. Masa Kitamiya & Nio & Yoshiki Inamura
03. Kazushi Sakuraba & NOSAWA Rongai & Rene Dupree vs. Hao & Kenoh & Manabu Soya
04. Masaaki Mochizuki & Naomichi Marufuji vs. Hajime Ohara & Seiki Yoshioka
05. Atsushi Kotoge vs. Kaito Kiyomiya
06. GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles: HAYATA & YO-HEY vs. Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa
07. GHC National Title: Takashi Sugiura vs. Katsuhiko Nakajima
1 Disc - 120 minutes - Source: DDT Universe

PRO WRESTLING NOAH - 2020/05/10 - Kawasaki, NOAH TV Studio - “STAY TOGETHER MUTA FANTASIA” [2 DISC-SET]
01. Daisuke Harada vs. Kinya Okada
02. Atsushi Kotoge & Kotaro Suzuki vs. Hajime Ohara & Seiki Yoshioka
03. Katsuhiko Nakajima & Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi vs. Kenoh & Manabu Soya & Masa Kitamiya
04. Hao vs. Kaito Kiyomiya
05. GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles: Tadasuke & YO-HEY vs. HAYATA & Yoshinari Ogawa
06. Great Muta & Naomichi Marufuji vs. Kazushi Sakuraba & Masaaki Mochizuki
2 Discs - 165 minutes - Source: Abema TV

PRO WRESTLING NOAH - 2020/05/24 - Kawasaki, NOAH TV Studio - “NEW HOPE - DAY # 1”
01. Daisuke Harada & Tadasuke vs. Hao & Nio
02. Hajime Ohara vs. Kinya Okada
03. Shuhei Taniguchi vs. Yoshiki Inamura
04. Rene Dupree vs. Kaito Kiyomiya
1 Disc - 105 minutes - Source: Abema TV

PRO WRESTLING NOAH - 2020/05/31 - Kawasaki NOAH TV Studio - “NEW HOPE - DAY # 2”
01. Atsushi Kotoge & Hajime Ohara vs. Hao & Nio
02. Mohammed Yone vs. Kinya Okada
03. Rene Dupree vs. Shuhei Taniguchi
04. Kaito Kiyomiya vs. Yoshiki Inamura
1 Disc - 90 minutes - Source: AbemaTV

PRO WRESTLING NOAH - 2020/06/10 - Kawasaki, NOAH TV Studio - “IN THE SPOTLIGHT - DAY # 1”
01. Kaz Hayashi & Kendo KaShin & NOSAWA Rongai vs. Atsushi Kotoge & Hajime Ohara & Seiki Yoshioka
02. Kaito Kiyomiya & Kinya Okada vs. Hao & Nio
03. Daisuke Harada & Tadasuke & YO-HEY vs. HAYATA & Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa
1 Disc - 60 minutes - Source: Wrestle Universe

PRO WRESTLING NOAH - 2020/06/11 - Kawasaki, NOAH TV Studio - “IN THE SPOTLIGHT - DAY # 2”
01. Hao & Nio vs. Black Spider & SUSHI
02. Kaz Hayashi & Kendo KaShin & NOSAWA Rongai vs. Atsushi Kotoge & Hajime Ohara & Seiki Yoshioka
03. Daisuke Harada & Kaito Kiyomiya & Tadasuke & YO-HEY vs. HAYATA & Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa & Kinya Okada
1 Disc - 75 minutes - Source: Wrestle Universe

PRO WRESTLING NOAH - 2020/06/12 - Kawasaki, NOAH TV Studio - “IN THE SPOTLIGHT - DAY # 3”
01. Kaz Hayashi vs. Seiki Yoshioka
02. Kendo KaShin & NOSAWA Rongai vs. Hao & Nio
03. Tadasuke & YO-HEY vs. Kinya Okada & Yoshinari Ogawa
04. Kaito Kiyomiya & Kotaro Suzuki vs. Atsushi Kotoge & Hajime Ohara
05. Daisuke Harada vs. HAYATA
1 Disc - 105 minutes - Source: Wrestle Universe

PRO WRESTLING NOAH - 2020/06/14 - Kawasaki, NOAH TV Studio - “GO FORWARD - DAY # 1” [2 DISC-SET]
01. Hajime Ohara & Seiki Yoshioka vs. Black Spider & SUSHI
02. Kaz Hayashi & Kendo KaShin & NOSAWA Rongai vs. Hao, Kenoh & Nio
03. Daisuke Harada & Tadasuke & YO-HEY vs. HAYATA & Yoshinari Ogawa & Kinya Okada
04. GHC Junior Heavyweight Title: Kotaro Suzuki vs. Atsushi Kotoge
05. Kazushi Sakuraba & Rene Dupree & Takashi Sugiura vs. Manabu Soya & Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura
06. GHC National Title: Katsuhiko Nakajima vs. Masao Inoue
07. Keiji Muto & Masaaki Mochizuki & Naomichi Marufuji vs. Kaito Kiyomiya & Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi
08. GHC Heavyweight Title: Go Shiozaki vs. Akitoshi Saito
2 Discs - 255 minutes - Source: AbemaTV

PRO WRESTLING NOAH - 2020/06/19 - Kawasaki, NOAH TV Studio - “ALL FOUR SIDES - GHC NATIONAL TITLE #1 CONTENDERSHIP TOURNAMENT - DAY # 1”
01. GHC National Title #1 Contendership Tournament - Round # 1: Shuhei Taniguchi vs. Seiya Morohashi
02. GHC National Title #1 Contendership Tournament - Round # 1: Hao vs. Seiki Yoshioka
03. GHC National Title #1 Contendership Tournament - Round # 1: Hajime Ohara vs. Masa Kitamiya
04. GHC National Title #1 Contendership Tournament - Round # 1: Atsushi Kotoge vs. Yoshiki Inamura
05. GHC National Title #1 Contendership Tournament - Round # 1: Manabu Soya vs. Kinya Okada
06. GHC National Title #1 Contendership Tournament - Round # 1: Mohammed Yone vs. Rocky Kawamura
07. GHC National Title #1 Contendership Tournament - Round # 1: Rene Dupree vs. Nio
1 Discs - 105 minutes - Source: Wrestle Universe

PRO WRESTLING NOAH - 2020/06/20 - Kawasaki, NOAH TV Studio - “ALL FOUR SIDES - GHC NATIONAL TITLE #1 CONTENDERSHIP TOURNAMENT - DAY # 2”
01. GHC National Title #1 Contendership Tournament - Round # 2: Shuhei Taniguchi vs. Seiki Yoshioka
02. GHC National Title #1 Contendership Tournament - Round # 2: Atsushi Kotoge vs. Masa Kitamiya
03. GHC National Title #1 Contendership Tournament - Round # 2: Mohammed Yone vs. Manabu Soya
04. GHC National Title #1 Contendership Tournament - Semi-Final: Shuhei Taniguchi vs. Masa Kitamiya
05. GHC National Title #1 Contendership Tournament - Semi-Final: Rene Dupree vs. Manabu Soya
06. GHC National Title #1 Contendership Tournament - Final: Manabu Soya vs. Masa Kitamiya
1 Disc - 105 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2020/06/21 - Kawasaki, NOAH TV Studio - “GO FORWARD - DAY # 2” [2 DISC-SET]
01. Akitoshi Saito vs. Shuhei Taniguchi
02. Rene Dupree vs. Mohammed Yone
03. Hao & Kenoh & Nio vs. Atsushi Kotoge & Hajime Ohara & Seiki Yoshioka
04. Daisuke Harada & Tadasuke & YO-HEY vs. HAYATA & Yoshinari Ogawa & Kinya Okada
05. GHC Junior Heavyweight Title: Kotaro Suzuki vs. Kaz Hayashi
06. Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya vs. Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura
07. Keiji Muto & Masaaki Mochizuki & Naomichi Marufuji & Yuko Miyamoto vs. Kazushi Sakuraba & Kendo KaShin & NOSAWA Rongai & Takashi Sugiura
08. GHC National Title: Katsuhiko Nakajima vs. Manabu Soya
2 Discs - 240 minutes - Source: AbemaTV

PRO WRESTLING NOAH - 2020/07/05 - Tokyo, Chateau Ameba Studio - “NEW HOPE - DAY # 3”
01. Rene Dupree vs. Tadasuke
02. Yoshiki Inamura vs. Kinya Okada
03. Hao & Nio vs. Atsushi Kotoge & Hajime Ohara
04. Daisuke Harada vs. Seiki Yoshioka
05. Daiki Inaba vs. Kaito Kiyomiya
1 Disc - 105 minutes - Source: Wrestle Universe

PRO WRESTLING NOAH - 2020/07/12 - Tokyo, Chateau Ameba Studio - “NEW HOPE - DAY # 4”
01. Tadasuke vs. Kinya Okada
02. Rene Dupree vs. Yoshiki Inamura
03. Daisuke Harada vs. Hao
04. Daiki Inaba & Kaito Kiyomiya vs. Atsushi Kotoge & Seiki Yoshioka
1 Disc - 75 minutes - Wrestle Universe

PRO WRESTLING NOAH - 2020/07/18 - Tokyo, Korakuen Hall - “STAY TOGETHER FOREVER! - DAY # 1” [2 DISC-SET]
01. Yoshiki Inamura vs. Kinya Okada
02. Katsuhiko Nakajima & Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi vs. Atsushi Kotoge & Hajime Ohara & Seiki Yoshioka
03. Elimination Match: Daisuke Harada & Tadasuke & YO-HEY vs. HAYATA & Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa
04. Kaz Hayashi & Kazushi Sakuraba & Kendo KaShin & NOSAWA Rongai & Takashi Sugiura vs. Hao & Kenoh & Manabu Soya & Masa Kitamiya & Nio
05. Keiji Muto & Naomichi Marufuji vs. Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya
2 Discs - 165 minutes - Source: Wrestle Universe

PRO WRESTLING NOAH - 2020/07/19 - Tokyo, Korakuen Hall - “STAY TOGETHER FOREVER! - DAY # 2” [2 DISC-SET]
01. Mohammed Yone vs. Masao Inoue
02. Hitoshi Kumano & Takashi Sugiura vs. Kinya Okada & Naomichi Marufuji
03. GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles: HAYATA & Yoshinari Ogawa vs. Daisuke Harada & Tadasuke
04. GHC Junior Heavyweight Title: Kotaro Suzuki vs. YO-HEY
05. 12 Man Tag Team Match: Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima & Atsushi Kotoge & Hajime Ohara & Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi vs. Hao & Kenoh & Manabu Soya & Masa Kitamiya & Nio & Yoshiki Inamura
2 Discs - 210 minutes - Source: Abema

PRO WRESTLING NOAH - 2020/07/24 - Tokyo, Korakuen Hall - “KONGOH PRODUCE: DIAMOND 2”
01. Shiryu vs. Nio
02. Masaaki Mochizuki vs. Yoshiki Inamura
03. Shuhei Taniguchi vs. Manabu Soya
04. Masa Kitamiya vs. Daiki Inaba
05. Kenoh vs. Hao
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2020/07/30 - Kawasaki Club Citta - “SANCTUARY”
01. Kinya Okada & Shuhei Taniguchi vs. Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura
02. YO-HEY vs. Seiki Yoshioka
03. Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima vs. Hao & Nio
04. Daisuke Harada & Kaito Kiyomiya & Tadasuke vs. Atsushi Kotoge & Hajime Ohara & Naomichi Marufuji
1 Disc - 105 minutes - Source: Wrestle Universe

PRO WRESTLING NOAH – 2020/08/02 – Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - „THE SPIRIT 2020“
01. Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue
02. Tadasuke vs. Seiki Yoshioka
03. Katsuhiko Nakajima & Kinya Okada vs. Kenoh & Yoshiki Inamura
04. Kaz Hayashi vs. Kaito Kiyomiya
05. Daisuke Harada & Go Shiozaki & YO-HEY vs. Atsushi Kotoge & Hajime Ohara & Naomichi Marufuji
1 Disc – 120 minutes – Source: Wrestle Universe

PRO WRESTLING NOAH – 2020/08/04 – Tokyo, Korakuen Hall - „DEPARTURE 2020 – DAY # 1“ [2 DISC-SET]
01. Akitoshi Saito vs. Masa Kitamiya
02. HAYATA & Kinya Okada vs. Hao & Nio
03. Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi vs. Manabu Soya & Yoshiki Inamura
04. Daisuke Harada & Tadasuke & YO-HEY vs. Atsushi Kotoge & Hajime Ohara & Seiki Yoshioka
05. Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura & Yoshinari Ogawa vs. Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya & Kotaro Suzuki
06. GHC National Title: Katsuhiko Nakajima vs. Kenoh
2 Discs – 150 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2020/08/05 – Tokyo, Korakuen Hall - „DEPARTURE 2020 – DAY # 2“ [2 DISC-SET]
01. Katsuhiko Nakajima & Kinya Okada & Mohammed Yone vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue & Seiya Morohashi
02. Daiki Inaba & Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi vs. Atsushi Kotoge & Hajime Ohara & Seiki Yoshioka
03. Daisuke Harada & Tadasuke & YO-HEY vs. HAYATA & Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa
04. Twelve Man Tag Team Match: Sugiura-gun (Hideki Suzuki & Kaz Hayashi & Kazushi Sakuraba & Kendo KaShin & NOSAWA Rongai & Takashi Sugiura) vs. Kongo (Hao & Kenoh & Manabu Soya & Masa Kitamiya & Nio & Yoshiki Inamura)
05. GHC Heavyweight Title: Go Shiozaki vs. Naomichi Marufuji
2 Discs – 210 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2020/08/10 – Yokohama Bunka Gym - „20th ANNIVERSARY NOAH THE CHRONICLE VOL. 3“ [2 DISC-SET]
01. Tadasuke & YO-HEY vs. Hao & Nio
02. Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa & Kinya Okada vs. Atsushi Kotoge & Hajime Ohara & Seiki Yoshioka
03. Katsuhiko Nakajima & Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi vs. Masaaki Mochizuki & Naomichi Marufuji & Yuko Miyamoto
04. IPW:UK Junior Heavyweight Title: Daisuke Harada vs. HAYATA
05. Kazushi Sakuraba & Kendo KaShin & Takashi Sugiura vs. Manabu Soya & Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura
06. Keiji Muto vs. Kaito Kiyomiya
07. GHC Heavyweight Title / GHC National Title: Go Shiozaki vs. Kenoh
2 Discs – 270 minutes – Source: Abema TV

PRO WRESTLING NOAH - 2020/08/20 - Tokyo, Korakuen Hall - “GO FOR IT! 2020”
01. Mohammed Yone vs. Kinya Okada
02. Tadasuke vs. YO-HEY
03. Masaaki Mochizuki & Naomichi Marufuji & Yuko Miyamoto vs. Hao & Manabu Soya & Nio
04. Daiki Inaba & Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi vs. Kenoh & Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura
05. HAYATA & Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa vs. Atsushi Kotoge & Hajime Ohara & Seiki Yoshioka
06. Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima & Daisuke Harada vs. Kaz Hayashi & Kazushi Sakuraba & Takashi Sugiura
1 Disc - 135 minutes - Source: Wrestle Universe

PRO WRESTLING NOAH – 2020/08/22 – Tokyo, Shin-Kiba, 1st Ring - „THE SPIRIT 2020“ [Afternoon Show]
01. Hao & Nio vs. Atsushi Kotoge & Hajime Ohara
02. Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue
03. Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima & Kinya Okada vs. Kenoh & Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura
04. Daisuke Harada vs. Tadasuke
05. Naomichi Marufuji & Yuko Miyamoto vs. Daiki Inaba & Kaito Kiyomiya
1 Disc – 120 minutes – Source: Wrestle Universe

PRO WRESTLING NOAH – 2020/08/22 – Tokyo, Shin-Kiba, 1st Ring - „THE SPIRIT 2020“ [Evening Show]
01. Manabu Soya vs. Kinya Okada
02. Akitoshi Saito & Masao Inoue vs. Naomichi Marufuji & Yuko Miyamoto
03. Daisuke Harada & Kaito Kiyomiya & Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi & YO-HEY vs. Hao & Kenoh & Masa Kitamiya & Nio & Yoshiki Inamura
04. HAYATA & Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa vs. Atsushi Kotoge & Hajime Ohara & Seiki Yoshioka
05. Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima vs. Kaz Hayashi & Takashi Sugiura
1 Disc – 120 minutes – Source: Wrestle Universe

PRO WRESTLING NOAH - 2020/08/30 - Kaltz Kawasaki - “KAWASAKI GO!” [2 DISC-SET]
01. Mohammed Yone vs. Yuko Miyamoto
02. Daisuke Harada & Kinya Okada & YO-HEY vs. Hao & Nio & Tadasuke
03. Daiki Inaba & Kaito Kiyomiya & Seiya Morohashi vs. Hideki Suzuki & Kaz Hayashi & NOSAWA Rongai
04. GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles: HAYATA & Yoshinari Ogawa vs. Atsushi Kotoge & Hajime Ohara
05. GHC Junior Heavyweight Title: Kotaro Suzuki vs. Seiki Yoshioka
06. Kenoh & Manabu Soya & Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura vs. Keiji Muto & Masaaki Mochizuki & Masakatsu Funaki & Naomichi Marufuji
07. GHC Tag Team Titles: Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima vs. Kazushi Sakuraba & Takashi Sugiura
2 Discs - 195 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2020/09/06 - Fujisan Messe Shizuoka - “THE SPIRIT 2020”
01. Daisuke Harada vs. Kinya Okada
02. Mohammed Yone vs. Masa Kitamiya
03. Naomichi Marufuji & YO-HEY vs. NOSAWA Rongai & Takashi Sugiura
04. Hao & Nio & Tadasuke vs. Atsushi Kotoge & Hajime Ohara & Seiki Yoshioka
05. Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi vs. Katsuhiko Nakajima & Kenoh & Yoshiki Inamura
1 Disc - 105 minutes - Source: Wrestle Universe

PRO WRESTLING NOAH - 2020/09/13 - Ishikawa Industrial Exhibition Hall # 3 - “THE REVIVAL” [2 DISC-SET]
01. Daisuke Harada & YO-HEY vs. Atsushi Kotoge & Hajime Ohara
02. Mohammed Yone & Alexander Otsuka vs. Seiya Morohashi & Kinya Okada
03. Katsuhiko Nakajima vs. Seiki Yoshioka
04. Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi vs. Kenoh & Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura
05. Tadasuke & Nio & Hao vs. Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa & HAYATA
06. DSG GROUP Image Character 10th Anniversary Special Six Man Tag Match: Keiji Muto & Naomichi Marufuji & Yuko Miyamoto vs. Takashi Sugiura & Kazushi Sakuraba & NOSAWA Rongai
2 Discs - 150 minutes - Source: Wrestle Universe

PRO WRESTLING NOAH - 2020/09/18 - Nagoya International Conference Hall Event Hall - “N-1 VICTORY 2020 - DAY # 1” [2 DISC-SET]
01. Akitoshi Saito & Masao Inoue & Masashi Aoyagi vs. Kinya Okada & Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi
02. N-1 Victory 2020 - Block B: Takashi Sugiura vs. Yoshiki Inamura
03. N-1 Victory 2020 - Block A: Masaaki Mochizuki vs. Kaito Kiyomiya
04. Atsushi Kotoge & Naomichi Marufuji vs. Kaz Hayashi & NOSAWA Rongai
05. N-1 Victory 2020 - Block A: Go Shiozaki vs. Manabu Soya
06. N-1 Victory 2020 - Block B: Katsuhiko Nakajima vs. Kenoh
2 Discs - 150 minutes - Source: Wrestle Universe

PRO WRESTLING NOAH - 2020/09/18 - New Sunpia Takasaki - “N-1 VICTORY 2020 - DAY # 2”
01. Nio vs. Kinya Okada
02. N-1 Victory 2020 - Block B: Naomichi Marufuji vs. Yoshiki Inamura
03. Daisuke Harada & Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya & YO-HEY vs. Hao & Katsuhiko Nakajima & Kenoh & Tadasuke
04. N-1 Victory 2020 - Block A: Manabu Soya vs. Masa Kitamiya
05. N-1 Victory 2020 - Block A: Masaaki Mochizuki vs. Kazushi Sakuraba
06. N-1 Victory 2020 - Block B: Takashi Sugiura vs. Shuhei Taniguchi
1 Disc - 120 minutes - Source: Wrestle Universe

PRO WRESTLING NOAH - 2020/09/22 - New Sunpia Takasaki - “N-1 VICTORY 2020 - DAY # 3” [2 DISC-SET]
01. Kinya Okada & Mohammed Yone vs. Manabu Soya & Yoshiki Inamura
02. N-1 Victory 2020 - Block B: Shuhei Taniguchi vs. Kenou
03. N-1 Victory 2020 - Block A: Masa Kitamiya vs. Kaito Kiyomiya
04. HAYATA & Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa vs. Hao & Nio & Tadasuke
05. N-1 Victory 2020 - Block A: Go Shiozaki vs. Kazushi Sakuraba
06. N-1 Victory 2020 - Block B: Naomichi Marufuji vs. Takashi Sugiura
2 Discs - 180 minutes - AbemaTV

PRO WRESTLING NOAH - 2020/09/23 - New Sunpia Takasaki - “N-1 VICTORY 2020 - DAY # 4” [Afternoon Show]
01. Daisuke Harada & Kinya Okada & YO-HEY vs. Atsushi Kotoge & Hajime Ohara & Seiki Yoshioka
02. N-1 Victory 2020 - Block B: Kenoh vs. Yoshiki Inamura
03. N-1 Victory 2020 - Block A: Kazushi Sakuraba vs. Masa Kitamiya
04. N-1 Victory 2020 - Block B: Katsuhiko Nakajima vs. Shuhei Taniguchi
05. N-1 Victory 2020 - Block A: Manabu Soya vs. Kaito Kiyomiya
1 Disc - 120 minutes - Source: Wrestle Universe

PRO WRESTLING NOAH - 2020/09/23 - New Sunpia Takasaki - “N-1 VICTORY 2020 - DAY # 4” [Evening Show - 2 DISC-SET]
01. Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi vs. Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura
02. N-1 Victory 2020 - Block B: Naomichi Marufuji vs. Kenoh
03. N-1 Victory 2020 - Block A: Kazushi Sakuraba vs. Kaito Kiyomiya
04. Daisuke Harada & Kinya Okada & YO-HEY vs. HAYATA & Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa
05. N-1 Victory 2020 - Block B: Takashi Sugiura vs. Katsuhiko Nakajima
06. N-1 Victory 2020 - Block A: Go Shiozaki vs. Masaaki Mochizuki
2 Discs - 180 minutes - Source: AbemaTV

PRO WRESTLING NOAH - 2020/09/26 - Niigata Bandajima Multipurpose Plaza - “N-1 VICTORY 2020 - DAY # 5” [2 DISC-SET]
01. Kaz Hayashi & NOSAWA Rongai & Takashi Sugiura vs. Hajime Ohara & Seiki Yoshioka & YO-HEY
02. N-1 Victory 2020 - Block B: Katsuhiko Nakajima vs. Yoshiki Inamura
03. Kaito Kiyomiya & Kotaro Suzuki vs. Kongo (Hao & Kenou)
04. N-1 Victory 2020 - Block A: Masaaki Mochizuki vs. Manabu Soya
05. Atsushi Kotoge & Daisuke Harada & Junta Miyawaki vs. HAYATA & Yoshinari Ogawa & Kinya Okada
06. N-1 Victory 2020 - Block B: Naomichi Marufuji vs. Shuhei Taniguchi
07. N-1 Victory 2020 - Block A: Go Shiozaki vs. Masa Kitamiya
2 Discs - 150 minutes - Source: Wrestle Universe

PRO WRESTLING NOAH - 2020/10/04 - Tokyo, Korakuen Hall - “N-1 VICTORY 2020 - DAY # 6” [2 DISC-SET]
01. N-1 Victory 2020 - Block B: Shuhei Taniguchi vs. Yoshiki Inamura
02. N-1 Victory 2020 - Block A: Manabu Soya vs. Kazushi Sakuraba
03. N-1 Victory 2020 - Block A: Masaaki Mochizuki vs. Masa Kitamiya
04. N-1 Victory 2020 - Block B: Takashi Sugiura vs. Kenoh
05. NOAH Junior Rumble Match: NOSAWA vs. Kaz Hayashi vs. Yoshinari Ogawa vs. Kotaro Suzuki vs. Nio vs. Atsushi Kotoge vs. Daisuke Harada vs. Hajime Ohara vs. Tadasuke vs. Hao vs. YO-HEY vs. HAYATA vs. Seiki Yoshioka vs. Junta Miyawaki
06. N-1 Victory 2020 - Block B: Naomichi Marufuji vs. Katsuhiko Nakajima
07. N-1 Victory 2020 - Block A: Go Shiozaki vs. Kaito Kiyomiya
2 Discs - 180 minutes - Source: Wrestle Universe

PRO WRESTLING NOAH - 2020/10/18 - Tokyo, Korakuen Hall - “MOHAMMED YONE 25th ANNIVERSARY ~ DISCO BALL ~”
01. Yoshiki Inamura vs. Kinya Okada
02. Akitoshi Saito & Masao Inoue vs. Alexander Otsuka & Mohammed Yone
03. Hao & Nio & Tadasuke vs. The Leave Mask #1 & The Leave Mask #2 & The Leave Mask #3
04. Daiki Inaba & Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya vs. Kaz Hayashi & NOSAWA Rongai & Takashi Sugiura
05. Daisuke Ikeda & Ikuto Hidaka & Mohammed Yone vs. Junji Tanaka & Naomichi Marufuji & Yuki Ishikawa
1 Disc - 135 minutes - Source: Wrestle Universe

PRO WRESTLING NOAH - 2020/10/24 - Aore Nagaoka - “PREMIUM PRELUDE 2020 - DAY # 1”
01. Kinya Okada & Mohammed Yone vs. Nio & Tadasuke
02. NOSAWA Rongai & Takashi Sugiura vs. Manabu Soya & Masa Kitamiya
03. Naomichi Marufuji vs. Hao
04. Atsushi Kotoge & Daisuke Harada & Junta Miyawaki vs. Hajime Ohara & Seiki Yoshioka & YO-HEY
05. Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi vs. Katsuhiko Nakajima & Kenoh & Yoshiki Inamura
1 Disc - 105 minutes - Source: Wrestle Universe

PRO WRESTLING NOAH - 2020/10/28 - Tokyo, Korakuen Hall - “PREMIUM PRELUDE 2020 – DAY # 3” [2 DISC-SET]
01. Kinya Okada vs. Yasutaka Yano
02. Hajime Ohara & Naomichi Marufuji vs. Junta Miyawaki & Mohammed Yone
03. HAYATA & Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa vs. Hao & Nio & Tadasuke
04. Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi vs. Katsuhiko Nakajima & Kenoh & Yoshiki Inamura
05. GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles: Atsushi Kotoge & Daisuke Harada vs. Seiki Yoshioka & YO-HEY
06. GHC Tag Team Titles: Kazushi Sakuraba & Takashi Sugiura vs. Manabu Soya & Masa Kitamiya
2 Discs - 150 minutes - Source: Wrestle Universe

PRO WRESTLING NOAH - 2020/11/03 - Kira Messe Numazu - “PREMIUM PRELUDE 2020 - DAY # 3”
01. Hajime Ohara vs. Yasutaka Yano
02. YO-HEY vs. Kinya Okada
03. Mohammed Yone & Yoshiki Inamura vs. Manabu Soya & Masa Kitamiya
04. Seiki Yoshioka & Shuhei Taniguchi vs. NOSAWA Rongai & Takashi Sugiura
05. Atsushi Kotoge & Daisuke Harada & Go Shiozaki & Junta Miyawaki & Kaito Kiyomiya vs. Hao & Katsuhiko Nakajima & Kenoh & Nio & Tadasuke
1 Disc - 105 minutes - Source: Wrestle Universe

PRO WRESTLING NOAH - 2020/11/08 - Tokyo, Korakuen Hall - „PREMIUM PRELUDE 2020 - DAY # 4“ [2 DISC-SET]
01. Kinya Okada vs. Yasutaka Yano
02. Mohammed Yone & Seiya Morohashi & Shuhei Taniguchi vs. Hao & Nio & Tadasuke
03. Daiki Inaba & Yoshiki Inamura vs. Manabu Soya & Masa Kitamiya
04. Atsushi Kotoge & Junta Miyawaki vs. HAYATA & Yoshinari Ogawa
05. Kazushi Sakuraba & Kendo KaShin & NOSAWA Rongai & Takashi Sugiura vs. Hajime Ohara & Seiki Yoshioka & YO-HEY & Naomichi Marufuji
06. GHC Junior Heavyweight Title: Kotaro Suzuki vs. Daisuke Harada
07. Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya vs. Katsuhiko Nakajima & Kenoh
2 Discs - 180 minutes - Source: AbemaTV

PRO WRESTLING NOAH - 2020/11/14 - Act City Hamamatsu - „PREMIUM PRELUDE 2020 - DAY # 5“
01. Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi vs. Yasutaka Yano & Yoshiki Inamura
02. Kotaro Suzuki vs. Seiya Morohashi
03. Akitoshi Saito & Masao Inoue vs. Manabu Soya & Masa Kitamiya
04. NOSAWA Rongai & Takashi Sugiura vs. Masakatsu Funaki & Naomichi Marufuji
05. Atsushi Kotoge & Daisuke Harada & Junta Miyawaki vs. HAYATA & Yoshinari Ogawa & Kinya Okada
06. Hao & Katsuhiko Nakajima & Kenoh & Nio & Tadasuke) vs. Hajime Ohara & Seiki Yoshioka & YO-HEY & Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya
1 Disc - 120 minutes - Source: Wrestle Universe

PRO WRESTLING NOAH - 2020/11/22 - Yokohama Budokan - „PRO WRESTLING NOAH 20th ANNIVERSARY ~ NOAH THE CHRONICLE VOL. 4“ [2 DISC-SET]
01. Junta Miyawaki & Kinya Okada & Yasutaka Yano & Yoshiki Inamura vs. Hajime Ohara & Seiki Yoshioka & YO-HEY & Mohammed Yone
02. Kotaro Suzuki & Salvahe de Oriente vs. Hao & Tadasuke
03. Kazuyuki Fujita & Kendo KaShin & NOSAWA Rongai vs. Manabu Soya & Masa Kitamiya & Nio
04. Keiji Muto vs. Shuhei Taniguchi
05. GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles: Atsushi Kotoge & Daisuke Harada vs. HAYATA & Yoshinari Ogawa
06. GHC National Title: Kenoh vs. Kaito Kiyomiya
07. GHC Tag Team Titles: Kazushi Sakuraba & Takashi Sugiura vs. Masakatsu Funaki & Naomichi Marufuji
08. GHC Heavyweight Title: Go Shiozaki vs. Katsuhiko Nakajima
2 Discs - 240 minutes - Source: AbemaTV

PRO WRESTLING NOAH - 2020/11/27 - Ibaraki, Tsukuba Capio - „PREMIUM PRELUDE 2020 - DAY # 6“
01. Junta Miyawaki vs. Yasutaka Yano
02. Kinya Okada & Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi vs. Manabu Soya & Masa Kitamiya & Nio
03. Go Shiozaki & Hajime Ohara vs. NOSAWA Rongai & Takashi Sugiura
04. Naomichi Marufuji vs. Seiki Yoshioka
05. Atsushi Kotoge & Daisuke Harada & Kaito Kiyomiya & Yoshiki Inamura vs. Hao & Katsuhiko Nakajima & Kenoh & Tadasuke
1 Disc - 105 minutes - Source: Wrestle Universe

PRO WRESTLING NOAH - 2020/11/28 - Cub Citta Kawasaki - „NEW HOPE“
01. Junta Miyawaki & Yasutaka Yano vs. Kinya Okada & Yoshiki Inamura
02. Atsushi Kotoge vs. Kai Fujimura
03. Manabu Soya vs. Daiki Inaba
04. Hao & Nio & Tadasuke vs. Hajime Ohara & Seiki Yoshioka & YO-HEY
05. Daisuke Harada vs. Kaito Kiyomiya
1 Disc - 120 minutes - Source: Wrestle Universe

PRO WRESTLING NOAH - 2020/12/01 - Tokyo, Korakuen Hall - „PREMIUM PRELUDE 2020 - DAY # 7“ [2 DISC-SET]
01. Hajime Ohara & YO-HEY & Seiki Yoshioka vs. Junta Miyawaki & Kai Fujimura & Yasutaka Yano
02. Yuko Miyamoto vs. Mohammed Yone
03. Haoh & Tadasuke vs. Daisuke Harada & Atsushi Kotoge
04. Kazushi Sakuraba & NOSAWA Rongai vs. Kenoh & Nioh
05. Naomichi Marufuji & Kotaro Suzuki & Salvaje de Oriente vs. Yoshinari Ogawa & HAYATA & Kinya Okada
06. Kaito Kiyomiya & Yoshiki Inamura & Daiki Inaba vs. Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya & Manabu Soya
07. Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi vs. Takashi Sugiura & Hideki Suzuki
2 Discs - 180 minutes - Source: AbemaTV

PRO WRESTLING NOAH - 2020/12/06 - Tokyo, Yoyoji National Stadium Gymnasium # 2 - „THE BEST ~ FINAL CHRONICLE 2020~“ [2 DISC-SET]
01. Kinya Okada vs. Yasutaka Yano
02. Atsushi Kotoge & Daisuke Harada & Junta Miyawaki vs. Hao & Nio & Tadasuke
03. Katsuhiko Nakajima & Manabu Soya & Masa Kitamiya vs. Hajime Ohara & Seiki Yoshioka & YO-HEY
04. GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles: HAYATA & Yoshinari Ogawa vs. Kotaro Suzuki & Salvahe de Oriente
05. GHC National Title: Kenoh vs. Kazushi Sakuraba
06. Daiki Inaba & Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi & Yoshiki Inamura vs. Keiji Muto & Masakatsu Funaki & Naomichi Marufuji & Yuko Miyamoto
07. GHC Heavyweight Title: Go Shiozaki vs. Takashi Sugiura
2 Discs - 240 minutes - Source: AbemaTV

PRO WRESTLING NOAH - 2020/12/19 - Nagoya International Conference Hall Event Hall - „THE GIFT 2020 IN NAGOYA“ [2 DISC-SET]
01. Hajime Ohara vs. Yasutaka Yano
02. Akitoshi Saito & Masao Inoue & Masashi Aoyagi vs. Katsuhiko Nakajima & Manabu Soya & Masa Kitamiya
03. Atsushi Kotoge & Junta Miyawaki vs. HAYATA & Yoshinari Ogawa
04. Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi vs. Go Shiozaki & Kinya Okada
05. Kotaro Suzuki vs. Yuya Susumu
06. HAYATA & Yoshinari Ogawa & Yuya Susumu vs. Kotaro Suzuki & NOSAWA Rongai & X
07. Hao & Kenoh & Nio vs. Seiki Yoshioka & YO-HEY & Naomichi Marufuji
08. GHC Junior Heavyweight Title: Daisuke Harada vs. Tadasuke
09. GHC Tag Team Titles: Kazushi Sakuraba & Takashi Sugiura vs. Kaito Kiyomiya & Yoshiki Inamura
2 Discs - 150 minutes - Source: Wrestle Universe

PRO WRESTLING NOAH - 2020/12/26 - Tokyo, Korakuen Hall - „KONGO PRODUCE DIAMOND 3“
01. Junta Miyawaki vs. Yasutaka Yano
02. Manabu Soya vs. Tadasuke
03. Akitoshi Saito & Masao Inoue vs. Go Shiozaki & Naomichi Marufuji
04. Kinya Okada & Yoshiki Inamura vs. Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya
05. Nio vs. Hao
06. Jinsei Shinzaki & Kenou vs. Daiki Inaba & Kaito Kiyomiya
1 Disc - 135 minutes - Source: Wrestle Universe

PRO WRESTLING NOAH - 2020/12/29 - Tokyo, Korakuen Hall - „SUGIURA-GUN PRODUCE: ALL DOGS GATHER! 2 ~TAKASHI SUGIURA 20th ANNIVERSARY“ [2 DISC-SET]
01. Kai Fujimura vs. Yasutaka Yano
02. Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue
03. Atsushi Kotoge & Daisuke Harada & Junta Miyawaki vs. Hajime Ohara & Seiki Yoshioka & YO-HEY
04. Daiki Inaba & Kaito Kiyomiya vs. Kinya Okada & Naomichi Marufuji
05. Go Shiozaki & Yoshiki Inamura vs. Hideki Suzuki & Kazuyuki Fujita
06. 14 Man Tag Team Elimination Match: Hao & Katsuhiko Nakajima & Kenoh & Manabu Soya & Masa Kitamiya & Nio & Tadasuke vs. Daisuke Nakamura & Kaz Hayashi & Kazunari Murakami & Kazushi Sakuraba & Kendo KaShin & NOSAWA Rongai & Takashi Sugiura
2 Discs - 210 minutes - Source: Wrestle Universe

noah_2016_2020.txt · Last modified: 2022/08/30 19:29 by 127.0.0.1