User Tools

Site Tools


michinokupro

MICHINOKU PRO

MICHINOKU PRO – 1993/06/19 – Kitagami (TV)
01. Jinsei Shinzaki vs. Akihito Yonekawa
02. Jinsei Shinzaki vs. Shiryu
03. Super Delfin vs. TAKA Michinoku
04. Great Sasuke & Kendo vs. Villanos IV & V
Running Time: 90 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1993/07/24 – Morioka (Champ Forum – 1993/08/01)
01. Jinsei Shinzaki vs. Terry Boy
02. UWA Welterweight Title: Super Delfin vs. Great Sasuke
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1993/07/24 – Morioka – “Commercial Tape Vol. 8″
Naniwa v Shiryu, Wilkins jr. v Hoshikawa, Tajiri v Yonekawa, Jinsei v Terry Boy, Sato v TAKA, UWA Welterweight Title: Delfin v Sasuke
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – July 1993 – “Commercial Tape Vol. 5″
Tajiri v Yonekawa (Morioka – 24.07.), Terry Boy v Shiryu (Kanegi – 30.07.), Jinsei v TAKA (28.07.), Sasuke & Sato v Delfin & Naniwa (Matsushima – 26.07.)
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – August 1993 – “Commercial Tape Vol. 6″
Wilkins jr. v Yonekawa (Yamato – 21.08.), Jinsei & Shinigami v Terry Boy & Shiryu (Mizusawa – 07.08.), Jiraya v Yakushiji (Morioka – 15.08.), Jinsei v Yonekawa (Iwate – 16.08.), Piloto Suicida v Super Boy (Kurojishi – 19.08.), Sasuke & Sato & TAKA v Delfin & Naniwa & Jinsei (Kurojishi – 19.08.), Hamada & Sato v Delfin & Super Boy (Takahana – 11.08.)
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1993/08/20 – Odate – “Commercial Tape Vol. 7″
Shiryu v Jiraya, Wilkins jr. v Yonekawa, Jinsei & Naniwa v TAKA & Terry Boy, Tajiri v Hoshikawa, UWA Welterweight Title: Sasuke v Shinigami, Piloto Suicida & Sato v Delfin & Super Boy
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1993/08/24 – Tokyo (TV)
01. Wellington Wilkins jr. vs. Naohiro Hoshikawa
02. TAKA Michinoku & Terry Boy & Jiraiya vs. Shiryu & Leopardo Negro & Mercurio
03. Jinsei Shinzaki vs. Akihito Yonekawa & Masato Yakushiji
04. SATO & Piloto Suicida vs. Super Boy & Gran Naniwa
05. UWA Welterweight Title: Great Sasuke vs. Super Delfin
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1993/09/28 – Honjyo (Champ Forum – 10/1993)
01. Wellington Wilkins jr. & Terry Boy vs. Leopardo Negro & Akihito Yonekawa
02. Gran Naniwa vs. TAKA Michinoku
03. Super Delfin vs. SATO
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1993/09/28 – Honjyo (Champ Forum – 10/1993)
01. Shiryu & Piloto Suicida vs. Capitan Oro & Lover Boy
02. Great Sasuke & Atsushi Onita vs. Mr. Pogo & Jinsei Shinzaki
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1993/12/10 – Morioka
Shiryu v Yakushiji, Wilkins jr. v Hoshikawa, Naniwa v Nakajima, Jinsei & Damian v Predator & Yone Genjin, Terry Boy & Battle Ranger & TAKA v Ricky Fuji & Crazy Boy & Super Boy, Sabu v Jerry Lynn, Sasuke & Tarzan v Pogo & Masaru Toi, Mask v Mask: Super Delfin v Sato
Running Time: 120 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1993/12/11 – Tagajou
Wilkins jr. v Hoshikawa, Nakajima v Yone Genjin, TAKA & Shiryu v Crazy Boy & Super Boy, Sabu v Terry Boy, Ricky Fuji v Jerry Lynn, Damian v Naniwa, Sato & Battle Ranger v Delfin & Predator, Onita & Tarzan Goto & Sasuke v Pogo & Masaru Toi & Jinsei
Running Time: 105 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1994/02/04 – Tokyo (Champ Forum – 03/1994)
01. Ricky Fuji vs. Terry Boy
02. Great Sasuke & Shiryu & SATO vs. Super Delfin & Jinsei Shinzaki & Gran Naniwa
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1994/03/04 – Osaka (Champ Forum – 1994/04/19)
01. Great Sasuke & Shiryu & Terry Boy vs. Jinsei Shinzaki & Yone Genjin & Gran Naniwa
02. Mask v Hair: Super Delfin vs. SATO
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1994/03/31 – Noshiro (Champ Forum – 04/1994)
01. Shiryu & Leon Guerrero vs. Super Delfin & Monkey Magic
02. Great Sasuke vs. Jinsei Shinzaki
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1994/03/31 – Noshiro (Champ Forum – 1994/05/01)
01. TAKA Michinoku vs. Naohiro Hoshikawa
02. Terry Boy vs. Masato Yakushiji
03. Wellington Wilkins jr. vs. Yone Genjin
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1994/04/29 – Tokyo (Champ Forum – 1994/06/01)
01. TAKA Michinoku & Terry Boy vs. Monkey Magic & Rayo Negro
02. Great Sasuke vs. Jinsei Shinzaki
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1994/04/29 – Tokyo – “Shu-PURO VOL. 3 – JINSEI SHINZAKI OKITE YABURI”
Great Sasuke v Jinsei Shinzaki
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1994/07/30 – Yahaba (Champ Forum – 1994/08/16)
01. KAORU vs. Chaparrita ASARI
02. Super Delfin & Gran Naniwa & Super Boy vs. Kendo & SATO & Piloto Suicida
03. Jado vs. TAKA Michinoku
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1994/07/30 – Yahaba (Champ Forum – 1994/09/06)
01. Terry Boy & Shiryu vs. Hanzo Nakajima & Masato Yakushiji
02. Great Sasuke & Ultimo Dragon vs. Jinsei Shinzaki & Gedo
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1994/09/15 – Fukushima (Champ Forum – 1994/09/20)
01. Jinsei Shinzaki v Terry Boy
02. Independent Junior Title: Great Sasuke v Turako
03. Super Delfin & TAKA Michinoku v SATO & Shiryu
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1994/09/29 – Aomori (Champ Forum – 1994/10/29)
01. Terry Boy & SATO v Hanzo Nakajima & Naohiro Hoshikawa
02. TAKA Michinoku v Gran Naniwa
03. Super Delfin v El Samurai
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1994/09/29 – Aomori (Champ Forum – 1994/11)
01. Shiryu vs. Jinsei Shinzaki
02. Great Sasuke vs. SHinjiro Otani
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1994/10/30 – Iwate (Champ Forum – 11/1994)
01. Wellington Wilkins jr. v Masato Yakushiji
02. No Rope Barbed Wire Explosive Electrified Land Mine Double Hell Death Match: Atsushi Onita v Great Sasuke
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1994/10/30 – Iwate – “SHU-PURO VOL. 6 – SASUKE vs. ONITA”
01. Masato Yakushiji vs. Wellington Wilkins jr.
02. HANZO Nakajima vs. Naohiro Hoshikawa
03. TAKA Michinoku & Jinsei Shinzaki & Gran Naniwa vs. SATO & Shiryu & Terry Boy
04. Super Delfin vs. La Pantera
05. No Rope Exploding Barbed Wire Double Hell Exploding Ring Death Match: Great Sasuke vs. Atsushi Onita
Running Time: 90 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1994/12/15 – Nagoya (Champ Forum – 1995/01/03)
01. Yuki Ishikawa v Daisuke Ikeda
02. Ryuko Shachihoko v Yone Genjin
03. Great Sasuke v TAKA Michinoku
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1994/12/17 – Tokushima (Champ Forum – 1995/01/28)
01. Shiryu & SATO & Terry Boy v Super Delfin & Gran Naniwa & Jinsei Shinzaki (Nagoya – 1994/12/15)
02. Wellington Wilkins jr. v Yone Genjin
03. Jinsei Shinzaki & TAKA v Super Delfin & Gran Naniwa
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1995/03/03 – Osaka (Champ Forum – 03/1995)
01. Yone Genjin & Tsubo Genjin v Terry Boy & Hanzo Nakajima
02. Great Sasuke & NG Hammer v TAKA Michinoku & Gran Naniwa
03. UWF Super Welterweight Title: Delfin v SATO
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1995/03/25 – Sendai (Champ Forum – 1995/04/15)
01. Great Sasuke v Leon Guerrero
02. TAKA Michinoku v Minoru Tanaka
03. Great Sasuke & SATO & Shiryu v Super Delfin & TAKA Michinoku & Gran Naniwa
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1995/05/14 – Koriyama (Champ Forum – 1995/06/03)
01. Kendo v Talisman jr.
02. Great Sasuke & Naohiro Hoshikawa v TAKA Michinoku & Gran Naniwa
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1995/05/14 – Koriyama (Champ Forum – 1995/06/10)
01. Shiryu & Terry Boy v Masato Yakushiji & Hideki Yamada
02. Wellington Wilkins jr. v Yone Genjin
03. UWF Super Welterweight Title: Super Delfin v Triton
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1995/06/17 – Fukushima (Champ Forum – 1995/06/24)
01. Talisman jr. v Masato Yakushiji
02. Shiryu & Terry Boy v Gran Naniwa & Yone Genjin
03. British Junior Heavyweight Title: Doc Dean v Hanzo Nakajima
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1995/07/27 – Yahaba (Champ Forum – 1995/09/09)
01. King’s Cross vs. Super Delfin
02. Gran Naniwa vs. Great Sasuke
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – August 1995 – “Fukumen World League – Vol. 1″
King’s Cross v Super Delfin (Yahaba – 27.07.), Gran Naniwa v Great Sasuke (27.07. – Yahaba), Highlights, Great Sasuke v Super Delfin (12.08. – Yamagata), The Convict v Great Sasuke (13.08. – Shiakawa), Super Delfin v Gran Naniwa (13.08. – Shiakawa)
Running Time: 150 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – August 1995 – “Fukumen World League – Vol. 2″
Highlights, Super Delfin v Dos Caras (18.08. – Sakata), Highlights, Great Sasuke v Dos Caras (23.08. – Matsu), Super Delfin v Mongolian Yuga (24.08. – Kaijyo), Mask v Mask: Gran Naniwa v Sultan Gargola (aka. Jerry Lynn) (25.08. – Aomori), Fukumen World League Final: Dos Caras v Great Sasuke (25.08. – Aomori)
Running Time: 150 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1995/08/25 – Yahaba (Champ Forum – 1995/09/30)
01. Mask vs. Mask Match: Gran Naniwa vs. Sultan Gargola
02. Fukumen World League – Final: Great Sasuke vs. Dos Caras
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1995/11/23 – Iwate (Champ Forum – 1995/12/16)
01. Tiger Mask v TAKA (Ichinoseki – 21.10.)
02. UWF Super Welterweight Title: Delfin v La Pantera (21.10.)
03. Michinoku Tag League – Final: Sasuke & Kato Kung Lee v Delfin & Naniwa
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1995/12/11 – Nagoya (Champ Forum – 1996/01/13)
01. Shiryu & Terry Boy v Naohiro Hoshikawa & Masato Yakushiji
02. Tiger Mask v TAKA Michinoku
03. British Jr. Title: Great Sasuke v Hanzo Nakajima (Hakata – 1995/12/14)
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1995/12/17 – Osaka (Champ Forum – 1996/01/20)
01. Sho Funaki v Naohiro Hoshikawa
02. Super Delfin & Gran Naniwa & Naohiro Hasegawa v Great Sasuke & Kendo & Shimoda
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1996/01/10 – Sapporo (Champ Forum – 1996/02/17)
01. Terry Boy & SATO v Naohiro Hoshikawa & Masato Yakushiji
02. Tiger Mask & Kamikaze v TAKA Michionoku & Sho Funaki
03. Super Delfin v Shiryu
04. Street Fight: Great Sasuke & Great Zebra v Mr. Pogo & Gran Naniwa
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – February 1996 – “UK Tour”
Portsmouth – 05.02.1996: Shiryu v Rowdy Ricky, Tiger Mask v Hanzo Nakajima, Great Sasuke v Danny Collins, Robbie Brookside & Rico The Gladiator v Terry Boy & Sato, Croydon – 06.02.1996: Sasuke & Tiger & Hanzo v Terry Boy & Sato & Shiryu
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1996/03/15 – Osaka (Champ Forum – 1996/04/27)
01. Blizzard Yuki v Chaparita Delfin
02. Gran Naniwa & TAKA Michinoku & Sho Funaki v Great Sasuke & Shiryu & Tiger Mask
03. CMLL Welterweight Title: La Pantera v Super Delfin
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – March / June 1996
Osaka – 15.03.1996: CMLL Welterweight Title: La Pantera v Super Delfin, Tokyo – 16.03.1996: Men’s Teioh %& Dick Togo v Gran Hamada & La Pantera, Sasuke & Tiger Mask & Shiryu v Delfin & Naniwa & TAKA, Fukushima – 23.03.1996: Shiryu v Sasuke, Teioh & Togo v Delfin & Naniwa, Shirakawa – 24.03.1996: WWF Lightheavyweight Title: Sasuke v Aero Flash, Ninohe – 23.04.1996: Sasuke v Danny Collions, Wellington Wilkins jr. v Saito, Nakayama – 06.05.1996: Teioh & Shiryu v TAKA & Funaki, British Junior Heavyweight Title: Togo v Collins, Kameda – 08.06.1996: Shiryu & Togo & Teioh v Delfin & TAKA & Funaki, 14.06.1996: Shiryu & Togo & Teioh v Naniwa & TAKA & Funaki, 16.06.1996: Shiryu & Teioh v Delfin & Naniwa
Running Time: 150 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1996/05/06 – Nakayama
Yakushiji v Kato Kung Lee, PWF Title: The Hater v Wilkins jr., TAKA & Funaki v Teioh & Shiryu, Delfin & Naniwa & Hoshikawa v Tiger Mask & Hamada & Shinobi, British Jr. Title: Danny Collins v Dick Togo
Running Time: 120 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – July / August 1996 – “Sekai Senshuken Series”
Johnny Saint VS. Masato Yakushiji (World Lightweight Title Match), Kendo VS. Gran Naniwa (Central American Middleweight Title Match), Great Sasuke VS. Shiryu (IWGP Jr. Heavyweight Title Match – complete), El Gran Hamada VS. Men Teoh (WWA Jr. Lightweight Title Match – complete), Great Sasuke VS. Piloto Suicida, Shiryu VS. Gran Naniwa (Central American Middleweight Title Match – complete), Ricky Fuji VS. Mens Teoh (North American Mid-Heabyweight Title Match), Taka Michinoku VS. Naohiro Hoshikawa (Indepedent Jr. Heavyweight Title Match), La Pantera VS. Gran Naniwa (UWF Super Welterweight Title Match), Taka Michinoku VS. Shiryu (Indepedent Jr. Heavyweight Title Match – complete), Battle Cat VS. Masato Yakushiji (British Lightweight Title Match), La Pantera VS. Naohiro Hoshikawa (WWA Middleweight Title Match), La Pantera VS. Super Dolphin (UWF Super Welterweight Title Match), Jushin Liger / Gran Naniwa / El Gran Hamada VS. Dick Togo / Taka Michinoku / Shoichi Funaki (Complete), The Hater VS. Wellington Wilkins Jr. (PWA Title Match), Mens Teioh VS. Tiger Mask (Long Clip), Super Delphin VS. Dick Togo (Complete)
Running Time: 150 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – September / December 1996 – “From Lucha Land '96“
Tigermask IV -vs- Shiryu (9/14/96) (clips), Mens Teioh -vs- Shiryu (9/15/96) (clips), Gran Hamada/Super Delphin/Super Astro/Alexander Otsuka -vs- Dick Togo/Shoichi Funaki/Danny Collins/ Shiryu (9/23/96) (clips), Tigermask IV -vs- Shiryu (9/23/96) (clips), Jinsei Shinzaki -vs- Naohiro Hoshikawa (10/19/96), Great Sasuke/Super Delfin/Gran Hamada -vs- Dick Togo/Shiryu/Mens Teioh (11/12/96), Great Sasuke/Super Delfin/Gran Hamada/Gran Naniwa/Tigermask IV -vs- Dick Togo/Mens Teioh/Shiryu/ Shoichi Funaki/TAKA Michinoku (5 vs 5 elimination match) (12/9/96) (clips), Great Sasuke/Super Delphin/Gran Naniwa/Masato Yakushiji -vs- Dick Togo/TAKA Michinoku/Mens Teioh/Shiryu/Shoichi Funaki (12/16/96), TAKA Michinoku -vs- Jinsei Shinzaki (12/17/96), Super Delphin -vs- TAKA Michinoku (12/20/96)
Running Time: 150 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO - 1996/10/10 - Tokyo, Ryogoku Kokugikan - “3rd ANNIVERSARY ~ THESE DAYS” [2 DISC-SET]
01. World Of Sport Rules: Naohiro Hoshikawa vs. Johnny Saint
02. PWA Heavyweight Title: Wellington Wilkins Jr. vs. Lenny Lane
03. Daisuke Ikeda & Satoshi Yoneyama vs. Alexander Otsuka & Yuki Ishikawa
04. Mil Mascaras & The Great Sasuke & Tiger Mask vs. Dos Caras & Dynamite Kid & Kuniaki Kobayashi
05. Gran Hamada & Gran Naniwa & Masato Yakushiji & Super Delfin & Tiger Mask vs. Kaientai DX (Dick Togo & MEN's Teioh & Shiryu & Shoichi Funaki & TAKA Michinoku)
06. Jinsei Shinzaki vs. Hayabusa
2 Discs - 180 minutes - Source: TV

MICHINOKU PRO – 1996/10/19 – Ichinoseki (Champ Forum – 1996/11/02)
01. Tiger Mask & Wellington Wilkins jr. v Gran Naniwa & Yone Genjin
02. Dick Togo & Shiryu & MEN’S Teioh v Great Sasuke & Gran Hamada & Masato Yakushiji
03. Jinsei Shinzaki v Naphiro Hoshikawa
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – November 1996 – Tag Tournament 1996 (Samurai TV – 11/96)
01. Gran Hamada & Naohiro Hoshikawa v Tiger Mask & Gran Naniwa (Kuroishi – 1996/11/06)
02. Dick Togo & MEN’s Teioh v Great Sasuke & Kato Kung Lee (Kuroishi – 1996/11/06)
03. TAKA Michinoku & Sho Funaki v Gran Hamada & Naohiro Hoshikawa (1996/11/07)
04. Dick Togo & MEN’S Teioh v Super Delfin & Hijo Del Santo (Iwaideyama – 1996/11/08)
05. Super Delfin & Hijo Del Santo v TAKA Michinoku & Sho Funaki (Aomori – 1996/11/09)
06. Tag Tournament Final: Dick Togo & MEN’S Teioh v Super Delfin & Hijo Del Santo (Fukushima – 1996/11/10)
Running Time: 120 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1996/11/10 – Fukushima (Champ Forum – 1996/11/16)
01. TAKA Michinoku & Sho Funaki & Shiryu v Great Sasuke & Gran Naniwa & Gran Hamada
02. Jinsei Shinzaki v Lenny Lane
03. Michinoku Pro Tag League: Dick Togo & MEN’S Teioh v Super Delfin & Hijo Del Santo
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1996/12/09 – Osaka (Champ Forum – 1996/12/28)
01. Mima Shimoda v Yumi Fukawa
02. Elimination Match: Dick Togo & MEN’S Teioh & TAKA Michinoku & Sho Funaki & Shiryu v Great Sasuke & Gran Naniwa & Super Delfin & Tiger Mask & Gran Hamada
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1996/12/26 – Kawasaki (Samurai TV – 12/96)
01. Jinsei Shinzaki v Gran Naniwa
02. Dick Togo & MEN’S Teioh & TAKA Michinoku v Super Delfin & Gran Hamada & Masato Yakushiji
03. Original Tiger Mask v Shiryu
04. Daisuke Ikeda & Alexander Otsuka & Satoshi Yoneyama v Minoru Tanaka & Takeshi Ono & Katsumi Usuda
05. Great Sasuke & Yuki Ishikawa v Gulliver X & XX
Running Time: 120 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1997/01/14 – Sapporo (Champ Forum – 02/1997)
01. Sho Funaki v Gran Naniwa
02. TAKA Michinoku v Original Tiger Mask
03. Great Sasuke & Super Delfin & Gran Hamada v Dick Togo & MEN’S Teioh & Shiryu
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1997/03/01 (Samurai TV)
01. Wellington Wilkins Jr. & Naohiro Hoshikawa vs. Alexander Otsuka & Yoshito Sugamoto
02. Jinsei Shinzaki vs. Masayoshi Motegi
03. 5 vs. 5 Challenge (Kaintai DX vs. Michinoku Pro):
* Dick Togo vs. Masato Yakushiji
* Shoichi Funaki vs. Gran Hamada
* MEN’S Teioh vs. The Great Sasuke
* Shiryu v Super Delfin
* TAKA Michinoku v Gran Naniwa
Running Time: 120 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO – 1997/08/31 – Sendai (Champ Forum – 1997/09/27)
01. UWA Super Welterweight Title: MEN’S Teioh v Tiger Mask
02. Great Sasuke v Dick Togo
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO - 1997/10/10 - Tokyo, Ryogoku Kokugikan - “3rd ANNIVERSARY ~ THESE DAYS” [2 DISC-SET]
01. Yone Genjin vs. The Magic Man
02. Chris Candido & The Convict vs. Gran Hamada & Tiger Mask
03. Satoru Sayama vs. El Satanico
04. Hakushi vs. The Undertaker
05. Masato Yakushiji & Naohiro Hoshikawa & Super Delfin vs. Kaientai DX (Dick Togo & MEN’s Teioh & Shoichi Funaki)
06. TAKA Michinoku vs. The Great Sasuke
2 Discs - 180 minutes - Source: TV

MICHINOKU PRO - 1999/04/27 - Tokyo, Ota Ward Gym - “MICHINOKU AID TOKYO FOR TOHOKU”
01. Battle Royal
02. Beef Wellington vs. Chad Collyer
03. Chaparrita ASARI vs. Saya Endo
04. Ricky Fuji & Magnum TOKYO vs. Ken-ichiro Arai & Yasushi Kanda
05. Yuki Ishikawa vs. Ryuji Hijikata
06. Jinsei Shinzaki vs. Great Sasuke
1 Disc - 90 minutes - Source: TV

MICHINOKU PRO - 1999/10/19 - Tokyo, Ota Ward Gym - “MILLENNIUM ALPHA & OMEGA”
01. Masaaki Mochizuki vs. Kazuya Yuasa
02. Gran Hamada & MEN’S Teioh vs. Curry Man & SUWA
03. CIMA vs. Minoru Fujita
04. Jinsei Shinzaki & Magnum Tokyo vs. Sumo Dandy Fuji & TARU
05. Great Sasuke vs. Tiger Mask
06. Great Sasuke & Masaaki Mochizuki vs. Tiger Mask & Magnum Tokyo (1999/10/23)
1 Disc - 90 minutes - Source: TV

MICHINOKU PRO – April 2000 – “SHU PURO VOL. 35 – SUPER J-CUP – 3rd STAGE”
2000/04/01 – Sendai City Gym
01. Round 1: Ricky Marvin (EMLL) vs. CIMA (Toryu-mon)
02. Round 1: Ricky Fuji (FMW) vs. Sasuke The Great (Michinoku Pro)
03. Round 1: SUWA (Toryu-mon) vs. Naoki Sano (Takada Dojo)
04. Round 1: MEN’S Teioh (Big Japan) vs. Katsumi Usuda (BattlArts)
05. Round 1: Onryo (Wrestle Yume Factory) vs. Curry Man (Independent)
06. Round 1: Gran Hamada (Michinoku Pro) vs. Shinya Makabe (New Japan)
07. Round 1: The Great Sasuke (Michinoku Pro) vs. Kaz Hayashi (WCW)
08. Round 1: Tiger Mask (Michinoku Pro) vs. Jushin Liger (New Japan)
2000/04/09 – Tokyo, Ryogoku Kokugikan
09. Quarter-Final: CIMA vs. Onryo
10. Quarter-Final: Gran Hamada vs. Ricky Fuji
11. Quarter-Final: Naoki Sano vs. Great Sasuke
12. Quarter-Final: Jushin Liger vs. MEN’S Teioh
13. Oriental vs. Abismo Negro
14. WWWW Super Lightweight Title: Chaparita ASARI vs. Hiromi Yagi
15. Semi-Final: CIMA vs. Naoki Sano
16. Semi-Final: Jushin Liger vs. Gran Hamada
17. Tiger Mask IV & Minoru Tanaka & Masaaki Mochizuki & Shinya Makabe & Ricky Marvin vs. Kendo KaShin & El Samurai & Judo SUWA & Super Boy & Chabinger
18. Final: Jushin Liger vs. CIMA
Running Time: 180 minutes – Source: VHS

MICHINOKU PRO - 2002/11/08 - Tokyo, Ota Ward Gym - “10th ANNIVERSARY ~ MICHI PRO LIVE III ~ THANK YOU”
01. Naohiro Hoshikawa vs. Kazuya Yuasa
02. Gran Hamada & HANZO & Hideki Nishida vs. Macho Pump & Masao Orihara & Tomohiro Ishii
03. Yone Genjin vs. Tsubo Genjin
04. Heat & Tiger Mask vs. Gedo & Koji Kanemoto
05. Curry Man & Dragon Kid & Tiger Mask vs. CIMA & Don Fujii & SUWA
06. Ikuto Hidaka vs. Shoichi Funaki
07. Dick Togo & Jinsei Shinzaki & The Great Sasuke vs. Gran Naniwa & Kaz Hayashi & TAKA Michinoku
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

MICHINOKU PRO - 2003/03/02 – Tokyo (Lucha TV – 2003/03/21)
TOKUSHIMIA MUNICIPAL GYM – 09.03.2003:
01. Kazushi Miyamoto v Kazuya Yuasa (Highlights)
02. Tiger Mask v Ikuto Hidaka (Highlights)
03. Great Sasuke & Gran Naniwa & Jinsei Shinzaki v TAKA & Dick Togo & Kaz Hayashi
04. MEN’S Teioh v Macho Pump (Highlights)
05. Tsubo Genjin v Aso-san (Highlights)
06. Etsuko Mita & Kyoko Inoue v Mima Shimoda & Chaparita ASARI (Highlights)
07. Curry Man & Masao Orihara & Metal Master v Hayate & Komachi & Jody Fleisch (Highlights)
TOKYO KORAKUEN HALL – 02.03.2003:
01. Gran Naniwa v Metal Master (Highlights)
02. Tsubo Genjin v DJ Nira (Highlights)
03. Hayate & Komachi v Masao Orihara & Macho Pump (Highlights)
04. Lioness Aska v Chaparita ASARI (Highlights)
05. Great Sasuke v MIKAMI
06. TAKA & Dick Togo & Ikuto Hidaka v Curry Man & Jinsei Shinzaki & Jody Fleisch
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

MICHINOKU PRO – 2007/03/17 – Sendai Harbor International Business Center (Puroresu King # 117)
01. Kagetora Return Match: HAPPY-MAN & Fujita “Jr.” Hayato & Kagetora vs. Shu Sato & Kei Sato & Maguro Ooma
02. Michinoku Pro vs. Bad Force: GAINA & Zeus & Kazushi vs. Jinsei Shinzaki & Kesen Numajiro & Shinji Nohashi
03. FEC Revival!!: Dick Togo & Masao Orihara vs. Great Sasuke & Rasse
2007/03/18 – Yahaba Townsman Gym
04. Jinsei Shinzaki & Kesen Numajiro vs. Zeus & Kazushi
05. Tohoku Jr. Heavyweight Title: GAINA vs. Shinji Nohashi
Running Time: 90 minutes – Source: SAT TV

MICHINOKU PRO – 2007/04/21 – Tokyo, Shinjuku FACE [Puroresu King # 127]
01. Fukumen World League Qualifying Tournament – Block A: Kesen Numajiro vs. Naoshi Sano
02. Fukumen World League Qualifying Tournament – Block A: Billy Ken Kid vs. Kesen Numajiro
03. Fukumen World League Qualifying Tournament – Block A: Billy Ken Kid vs. Naoshi Sano
04. Jinsei Shinzaki vs. Kanjyurou Matsuyama
05. Yoshitsune Revival!! Sekigun vs. ken Gundan: Yoshitsune & HAPPY-MAN & Fujita “Jr.” Hayato & Shinji Nohashi vs. ken45° & Banana Senga & Rei & Mototsugu Shimizu
06. Tohoku Tag Team Titles: Kagetora & Rasse vs. Shu Sato & Kei Sato
Running Time: 105 minutes – Source: SAT TV

MICHINOKU PRO – May 2007 – “FUKUMEN WORLD LEAGUE – QUALIFYING TOURNAMENT” [Puroresu King # 131]
2007/05/13 – Niigata Phase
01. Fukumen World League Qualifying Tournament – Block B: Rasse vs. Mototsugu Shimizu
02. Fukumen World League Qualifying Tournament – Block B: Mototsugu Shimizu vs. Banana Senga
03. Fukumen World League Qualifying Tournament – Block B: Rasse vs. Banana Senga
2007/05/26 – Tokyo, Shinjuku FACE
04. Fukumen World League Qualifying Tournament – Block C: Boso Boy Raito vs. Rei
05. Fukumen World League Qualifying Tournament – Block C: Boso Boy Raito vs. Super Shisa
06. Fukumen World League Qualifying Tournament – Block C: Rei vs. Super Shisa
07. Matsuyama vs. Otokosakari – 7 Match Series 7th: Kanjyuuro Matsuyama vs. Otokosakari
08. Michinoku Pro vs. Bad Force: GAINA & Zeus & KAZUSHI vs. Kagetora & Rasse & HAPPY-MAN
09. Three Way Tag Match: Shu Sato & Kei Sato vs. Yoshitsune & Fujita “Jr.” Hayato vs. ken45 & Banana Senga
Running Time: 105 minutes – Source: SAT TV

MICHINOKU PRO – June 2007 – “FUKUMEN WORLD LEAGUE – QUALIFYING TOURNAMENT” [Puroresu King # 138]
2007/06/16 – Yahaba Townsman Gym
01. Yoshiyasu Shimizu & Takayuki Aizawa Debut Match: Takayuki Aizawa vs. Yoshiyasu Shimizu
02. Rui Hiugaji Debut Match: Fujita “Jr.” Hayato vs. Rui Hiugaji
03. Jinsei Shinzaki & Kagetora & HAPPY-MAN vs. GAINA & Zeus & Kazushi
04. Kesen Numajiro New Song Sale Commemoration Special ~ Fluorescent Lighttubes Death Match: Kesen Numajiro & Shinji Nohashi vs. Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi
2007/06/17 – Sendai Harbor International Business Center “Accelerator”
05. Rui Hiugaji & Takayuki Aizawa & Yoshiyasu Shimizu vs. Fujita “Jr.” Hayato & Rasse & Banana Senga
06. Fukumen World League Qualifying Tournament – Block D: ken45 vs. Yoshitsune
07. Fukumen World League Qualifying Tournament – Block D: ken45 vs. Shinjitsu Nohashi
08. Fukumen World League Qualifying Tournament – Block D: Shinjitsu Nohashi vs. Yoshitsune
09. Michinoku vs. Osaka The Last Decisive Battle ~THE END~: Ted Tanabe vs. Jinsei Shinzaki
Running Time: 105 minutes – Source: SAT TV

MICHINOKU PRO – 2008/12/12 – Tokyo, Korakuen Hall
01. Rei vs. Shibaten
02. Three Way Match: MEN’S Teioh vs. Shinobu vs. Rui Hiugaji
03. Jinsei Shinzaki vs. Kesen Numajiro
04. Takeshi Minaminno & ken45° & Maguro Ooma vs. Kagetora & Rasse & Shinjitsu Nohashi
05. Great Sasuke & Survival Tobita & Ultraman Robin vs. Shu Sato & Kei Sato & Alien Mephilas
06. Tohoku Jr. Heavyweight Title: Fujita “Jr.” Hayato vs. Yoshitsune
Running Time: 105 minutes – Source: SAT TV

MICHINOKU PRO – 2009/03/01 – Tokushima Municipal Gym – “JINSEI SHINZAKI LOCAL RETURN 2009″
01. Shinjitsu Nohashi vs. Rui Hiugaji
02. Rei & Toudai Raman vs. ken45° & Shibaten
03. Flying Kid Ichihara vs. Kesen Numajiro
04. Dick Togo & Yoshitsune & Rasse vs. Shu Sato & Kei Sato & Maguro Ooma
05. Masa Chono & Jinsei Shinzaki vs. Fujita “Jr.” Hayato & Takeshi Minamino
Running Time: 105 mins – Source: SAT TV

MICHINOKU PRO – 2009/06/19 – Tokyo, Korakuen Hall – “GREAT SASUKE 20TH ANNIVERSARY TOUR”
01. ken45° vs. Kenbai
02. Ultimo Dragon & Yapper Man #1 & Yapper Man #2 vs. Kinya Oyanagi & Rui Hiugaji & Satoshi Kajiwara
03. MEN’s Teioh & TAKA Michinoku & Kesen Numajiro vs. Rasse & Takeshi Minamino & Maguro Ooma
04. Jinsei Shinzaki & Tiger Mask & Dick Togo vs. Shu Sato & Kei Sato & Shinjitsu Nohashi
05. Tohoku Jr. Heavyweight Title: Fujita “Jr.” Hayato vs. Great Sasuke
Running Time: 135 minutes – Source: SAT TV

MICHINOKU PRO – “GREAT SASUKE 20th DEBUT ANNIVERSARY” (Samurai TV – 2009/06/28)
Special on Great Sasuke’s 20th Anniversary in the wrestling business.
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

MICHINOKU PRO – 2009/09/05 – Yahaba Townsman Gym [Puroresu King # 209]
01. Kinya Oyanagi vs. Kenbai
02. Takeshi Minamino vs. Rasse
03. Shinjitsu Nohashi & Rui Hiugaji vs. Yapper Man #1 & Yapper Man #2
04. Ken45° vs. Ultimo Dragon
05. Kesen Numajiro Return Match: Great Sasuke & Jinsei Shinzaki & Kesen Numajiro vs. Shu Sato & Kei Sato & Maguro Ooma
06. Tohoku Jr. Heavyweight Title – Kenou Return Match: Kenou vs. Fujita “Jr.” Hayato
Running Time: 105 minutes – Source: SAT TV

MICHINOKU PRO – 2009/11/08 – Iwate Prefectural Gym
01. Handicap Match: Akebono vs. Yapper Man #1 & Yapper Man #2
02. Seikigun vs. Kowloon 7 vs. 7 Match Series 1st: Maguro Ooma vs. Kenbai
03. Seikigun vs. Kowloon 7 vs. 7 Match Series 2nd: ken45° vs. Kinya Oyanagi
04. Seikigun vs. Kowloon 7 vs. 7 Match Series 3rd: Rui Hiugaji vs. Takeshi Minamino
05. Seikigun vs. Kowloon 7 vs. 7 Match Series 4th: Shinjitsu Nohashi vs. Rasse
06. Seikigun vs. Kowloon 7 vs. 7 Match Series 5th: Kei Sato vs. Kesen Numajiro
07. Seikigun vs. Kowloon 7 vs. 7 Match Series 6th: Kenou vs. Shu Sato
08. Seikigun vs. Kowloon 7 vs. 7 Match Series 7th: Fujita “Jr.” Hayato vs. Great Sasuke
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

MICHINOKU PRO – 2009/12/12 – Tokyo, Korakuen Hall
01. Kesen Numajiro & Kinya Oyanagi vs. Rui Hiugaji & Kenbai
02. Ultimo Dragon vs. Rasse
03. Takeshi Minamino & Maguro Ooma & ken45° vs. Shinjitsu Nohashi & Yapper Man #1 & Yapper Man #2
04. Great Space Battle Last Decisive Battle: Jushin Liger & Great Sasuke vs. Shu Sato & Kei Sato
05. Great Space Battle Last Decisive Battle: Jushin Liger & Great Sasuke & Ultraman Robin vs. Shu Sato & Kei Sato & Alien Mephilas
06. Tohoku Jr. Heavyweight Title: kenou vs. Fujita “Jr.” Hayato
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

MICHINOKU PRO – 2010/06/11 – Tokyo, Korakuen Hall – “GREAT SASUKE 20TH ANNIVERSARY”
01. Rasse vs. Daisuke Sasaki
02. Shu Sato & Kei Sato vs. Kesen Numajiro & Kinya Oyanagi
03. Takeshi Minamino & Maguro Ooma & Ken45° vs. Yapper Man #1 & Yapper Man #2 & Kenbai
04. Great Sasuke Produce Special Match ~ Iwate Prefecture People Get Together: El Samurai & Takashi Sasaki & Boso Boy Raito vs. Ryuji Ito & HIROKI & Daichi Sasaki
05. Boss of Kowloon Tokyo First Appearance: Ultimo Dragon & Takeshi Minamino & Taro Nohashi vs. Jinsei Shinzaki & Kenou & Rui Hiugaji
06. Great Sasuke 20th Anniversary Special Match: Great Sasuke & Dick Togo vs. FUNAKI & TAKA Michinoku
Running Time: 150 minutes – Source: SAT TV

MICHINOKU PRO – 2010/12/16 – Tokyo, Korakuen Hall
01. Kinya Oyanagi & Ryuichi Sekine vs. Kesen Numajiro & Daichi Sasaki
02. Jinsei Shinzaki & TAKA Michinoku vs. Ultimo Dragon & FUNAKI
03. Fujita “Jr.” Hayato & Takeshi Minamino & Maguro Ooma & Rasse vs. Kenou & Yapper Man #1 & Yapper Man #2 & Kenbai
04. Special Match: Dick Togo vs. Rui Hyugaji
05. Great Space Battle Last Decisive Battle: Great Sasuke & Ricky Fuji & Ken45° vs. Shu Sato & Kei Sato & Taro Nohashi
Running Time: 120 minutes – Source: TV

MICHINOKU PRO – 2011/06/05 – Tokyo, Korakuen Hall
01. Rasse vs. Daichi Sasaki
02. Jinsei Shinzaki vs. Tsubo Genjin
03. Ultimo Dragon & Rui Hyugaji & Taro Nohashi vs. FUNAKI & Kesen Numajiro & Kinya Oyanagi
04. Dick Togo Michinoku Last Match: Great Sasuke vs. Dick Togo
05. Great Sasuke & Dick Togo & Super Delfin vs. Ultimo Dragon & Taro Nohashi & Rasse
06. Seikigun vs. Kowloon Mutsu-Style Elimination Match: Fujita “Jr.” Hayato & KAGETORA & Takeshi Minamino & Shu Sato & Kei Sato vs. Kenou & Yapper Man #1 & Yapper Man #2 & ken45° & Kenbai
1 Disc – Source: TV

MICHINOKU PRO – 2011/11/05 – Yahaba Townsman Gymnasium
01. Seikigun vs. Kowloon 9 vs. 9 Match Series: KAGETORA vs. Kinya Oyanagi
02. Seikigun vs. Kowloon 9 vs. 9 Match Series: ken45° vs. Kei Sato
03. Seikigun vs. Kowloon 9 vs. 9 Match Series: Rasse vs. Yapper Man #1
04. Seikigun vs. Kowloon 9 vs. 9 Match Series: Manjimaru vs. Daichi Sasaki
05. Seikigun vs. Kowloon 9 vs. 9 Match Series: Yapper Man #2 vs. Takeshi Minamino
06. Seikigun vs. Kowloon 9 vs. 9 Match Series: Kesen Numajiro vs. Shu Sato
07. Seikigun vs. Kowloon 9 vs. 9 Match Series: Taro Nohashi vs. Great Sasuke
08. Seikigun vs. Kowloon 9 vs. 9 Match Series: Kenbai vs. Fujita “Jr.” Hayato
09. Tohoku Jr. Heavyweight Title – Seikigun vs. Kowloon 9 vs. 9 Match Series: Rui Hyugaji vs. Kenou
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

MICHINOKU PRO – 2011/12/11 – Tokyo, Korakuen Hall – “SPACE WAR FINAL”
01. Kinya Oyanagi vs. Daichi Sasaki
02. Jinsei Shinzaki & Kesen Numajiro vs. Ultimo Dragon & Rasse
03. Takeshi Minamino & Manjimaru vs. Yapper Man #1 & Yapper Man #2
04. Kenou & ken45° & Kenbai vs. Fujita “Jr.” Hayato & Rui Hyugaji & Taro Nohashi
05. No Ropes Barbed Wire Loser Banished From Iwate Death Match: Atsushi Onita & Great Sasuke vs. Shu Sato & Kei Sato
1 Disc – 180 minutes – Source: TV

MICHINOKU PRO – 2012/06/03 – Tokyo, Korakuen Hall
01. Daichi Sasaki Return Match: Daichi Sasaki vs. Ayumu Gunji
02. Workman Confrontation: Ken45° vs. Kinya Oyanagi
03. Toneri Family vs. Asura: Takeshi Minamino & Manjimaru vs. Rui Hiuagaji & Taro Nohashi
04. Mixed Match: Yapper Man #1 & Yapper Man #2 & Yapper Man #3 vs. Great Sasuke & Jinsei Shinzaki & Aja Kong
05. Loser Name Change Match: Ultimo Dragon vs. Kesen Numajiro
06. Tohoku Tag Team Titles – Hardcore Match: Brahman Shu & Brahman Kei vs. Rasse & Kenbai
07. Tohoku Jr. Heavyweight Title: Kenou vs. Fujita “Jr.” Hayato
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

MICHINOKU PRO – August / September 2012 – “5th FUKUMEN WORLD LEAGUE” [2 DISC-SET]
2012/08/31 – Tokyo Korakuen Hall
01. 5th Fukumen World League – Round 1: El Solar vs. K-ness
02. 5th Fukumen World League – Round 1: Heat vs. Tigers Mask
03. 5th Fukumen World League – Round 1: Kaijin Habu Otoko vs. Shisaou
04. 5th Fukumen World League – Round 1: Great Sasuke vs. Villano IV
05. 5th Fukumen World League – Round 1: Great Zebra vs. El Samurai
06. 5th Fukumen World League – Round 1: Ultimo Dragon vs. 5th Black Tiger
07. 5th Fukumen World League – Round 1: Jushin Liger vs. Shiryu
08. 5th Fukumen World League – Round 1: Rasse vs. Kenbai
2012/09/01 – Sendai Industrial Exhibition Mansion Aztec Museum
09. 5th Fukumen World League – Round 2: Kaijin Habu Otoko vs. El Solar
10. 5th Fukumen World League – Round 2: Ultimo Dragon vs. Rasse
11. 5th Fukumen World League – Round 2: Jushin Liger vs. Great Zebra
12. 5th Fukumen World League – Round 2: Great Sasuke vs. Heat
2012/09/02 – Iwate Prefectural Gym
13. 5th Fukumen World League – Semi-Final: Jushin Liger vs. Kaijin Habu Otoko
14. 5th Fukumen World League – Semi-Final: Great Sasuke vs. Ultimo Dragon
15. 5th Fukumen World League – Final: Great Sasuke vs. Jushin Liger
2 Disc – 240 minutes – Source: TV (1:1)

MICHINOKU PRO – 2012/11/10 – Yahaba Townsman Gymnasium
01. Kenbai vs. Ayumu Gunji
02. Yapper Man #1 & Yapper Man #2 & Yapper Man #3 vs. Kinya Oyanagi & Katsuo & Mika Iida
03. Ultimo Dragon & Kesen Numagirolamo vs. Rasse & Owen Phoenix
04. Rui Hyugaji vs. Daichi Sasaki
05. Tohoku Jr. Heavyweight Title: Fujita “Jr.” Hayato vs. Great Sasuke
1 Disc – 120 minutes – Source:  TV (1:1)

MICHINOKU PRO – 2012/12/13 – Tokyo, Korakuen Hall
01. Jinsei Shinzaki & Kinya Oyanagi vs. Daichi Sasaki & Ayumu Gunji
02. Menso~re Oyaji vs. Katsuo
03. BADBOY vs. Asura: Takeshi Minamino & Manjimaru & Ken45° vs. Kenou & Rui Hyugaji & Taro Nohashi
04. Tohoku Tag Team Titles: Rasse & Kenbai vs. Ultimo Dragon & Kesen Numagirolamo
05. Great Space Battle ~ The Great Sasuke Rising Heroic Legends Ends: Great Sasuke & Superman Sekimoto (Daisuke Sekimoto) & Yapper Man #1 & Yapper Man #2 & Yapper Man #3 vs. Bain Hino (Yuji Hino) & Brahman Shu & Brahman Kei & Karate Brahman & Great Zebra
06. Tohoku Jr. Heavyweight Title: Fujita “Jr.” Hayato vs. Katsuhiko Nakajima
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

MICHINOKU PRO – 2013/03/03 – Tokushima Municipal Gym – “JINSEI SHINZAKI 20TH ANNIVERSARY IN TOKUSHIMA”
01. Rui Hyugaji vs. Daichi Sasaki
02. Yapper Man #1 & Yapper Man #2 & Yapper Man #3 vs. Kinya Oyanagi & Katsuo & Flying Kid Ichihara
03. Ultimo Dragon & Kesen Numagirolamo vs. Rasse & Todai Rahman
04. SENDAI GIRLS Offer Match: Meiko Satomura & Kagetsu vs. DASH Chisako & Sendai Sachiko
05. Brahman Shu & Brahman Kei vs. Ken45° & Manjimaru
06. Jinsei Shinzaki 20th Anniversary Match: Jinsei Shinzaki & Alexander Otsuka & Fujita “Jr.” Hayato vs. GAINA & Kenou & Taro Nohashi
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

MICHINOKU PRO – 2013/06/09 – Tokyo, Korakuen Hall – “MICHINOKU PRO 20TH ANNIVERSARY TOKYO TAIKAI”
01. Kinya Oyanagi vs. Ayumu Gunji
02. Otoko Sakari & Katsuo & Menso~re Oyaji vs. Yapper Man #1 & Yapper Man #2 & Yapper Man #3
03. Rui Hiugaji & Behnam Ali vs. Rasse & Kenbai
04. Takeshi Minamino Return Match: Takeshi Minamino & Manjimaru & Ken45° & Daichi Sasaki vs. Kenou & Brahman Shu & Brahman Kei & Taro Nohashi
05. Tohoku Tag Team Titles: Ultimo Dragon & Kesen Numagirolamo vs. Super Delfin & Shisaou
06. Tohoku Jr. Heavyweight Title: Fujita “Jr.” Hayato vs. Koji Kanemoto
1 Disc – 120 minutes – Source: iTV

MICHINOKU PRO – 2013/06/30 – Sendai City Sun Plaza – “JINSEI SHINZAKI 20TH ANNIVERSARY IN SENDAI”
01. Daichi Sasaki vs. Ayumu Gunji
02. Kenbai & Rasse vs. Kesen Numagirolamo & Kinya Oyanagi
03. Katsuo & Shisaou & Ultimo Dragon vs. Yapper Man 1 & Yapper Man 2 & Yapper Man 3
04. Ken45 & Manjimaru & Takeshi Minamino vs. Behnam Ali & Brahman Kei & Brahman Shu
05. Alexander Otsuka & Jinsei Shinzaki & Tatsumi Fujinami vs. Rui Hiugaji & Taro Nohashi & Riki Chosyu
06. DASH Chisako & Kagetsu & Meiko Satomura & Sendai Sachiko vs. Carlos Amano & Hailey Hatred & Hiroyo Matsumoto & Mio Shirai
07. Tohoku Jr. Heavyweight Title: Fujita “Jr.” Hayato vs. Kenou
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

MICHINOKU PRO – 2013/11/04 – Iwate Prefectural Gym – “MICHINOKU PRO JJJ SERIES ~ IN THE TOP OF NOVEMBER ~ 20th ANNIVERSARY IN MORIOKA” [2 DISC-SET]
01. Daichi Sasaki & Ken45° & Obariyon vs. Ayumu Gunji & Boso Boy Raito & Kinya Oyanagi
02. Katsuo & Kesen Numa-Jirolamo vs. Yapper Man 1 & Yapper Man 2
03. Rasse vs. Shisa King
04.Brahman Kei & Brahman Shu & Taro Nohashi vs. Super Delfin & Tiger Mask IV & Ultimo Dragon
05. Manjimaru & Takeshi Minamino vs. FUNAKI & TAKA Michinoku
06. Fujita Jr. Hayato & Kenou vs. Jinsei Shinzaki & Great Sasuke
2 Discs – 180 minutes – Source: TV (1:1)

MICHINOKU PRO – 2013/12/13 – Tokyo, Korakuen Hall
01. Korakuen Super Battle: Manjimaru & Ken45° & Sasaki Daichi & Obariyon vs. Kinya Oyanagi & Rasse & Kenbai & Ayumu Gunji
02. The Women’s Pro-Wrestling: Yapper Man #3 vs. Mio Shirai
03. Special Tag Match: Ultimo Dragon & Kesen Numagirolamo vs. Katsuo & Menso~re Oyaji
04. Special Singles Match – Michinoku Pro-Wrestling 3 Big Battles: Fujita “Jr” Hayato vs. Jinsei Shinzaki
05. Great Space Battle ~ Magic Sasuke – Michinoku Pro-Wrestling 3 Big Battles: Brahman Shu & Brahman Kei & Space Torinji (aka. Taro Nohashi) & Karate Brahman vs. Great Sasuke & Yapper Man #1 & Yapper Man #2 & Macho*Pump
06. Tohoku Jr. Heavyweight Title – Michinoku Pro-Wrestling 3 Big Battles: Kenou vs. Takeshi Minamino
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

MICHINOKU PRO – 2014/06/08 – Tokyo, Korakuen Hall – “KAIRYO KURASHIN”
01. Daichi Sasaki vs. Ayumu Gunji
02. Yapperman # 3 Third Anniversary & Eagles Mask Birtday Special Match: Yapperman # 1 & # 2 & # 3 vs. Eagles Mask & Macho Pump & Vancouver Cat
03. Ultimo Dragon & Manuel Majoli vs. Kinya Oyanagi & Rui Hyugaji
04. Taro Nohashi Regular Army Return Match: Taro Nohashi & Rasse & Kenbai vs. Takeshi Minamino & Manjimaru & Ken45°
05. Tohoku Tag Team Titles: Jinsei Shinzaki & Kesen Numajiro vs. Great Sasauke & Brahman Kei
06. Tohoku Junior Heavyweight Title: Brahman Shu vs. Fujita “Jr.” Hayato
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

MICHINOKU PRO – 2014/08/30 – Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring – “MIDSUMMER TOKYO DECISIVE BATTLE” [2 DISC-SET]
01. Ken 45° vs. Kesen Numajiro
02. Yapper Man #1 & Yapper Man #2 & Yapper Man #3 vs. Jinsei Shinzaki & Eagles Mask & Manuel Majoli #3
03. Kenbai vs. Hohorun
04. Summer Vacation Planning Ink Bull Ray Match: Rui Hiugaji & Takeshi Minamino & Kinya Oyanagi vs. Fujita “Jr.” Hayato & Manjimaru & Rasse
05. Great Sasuke & Brahman Shu & Brahman Kei vs. Taro Nohashi & Daichi Sasaki & Ayumu Gunji
2 Discs – 165 minutes – Source: NicoNico

MICHINOKU PRO – 2014/09/14 – Yokohama Radiant Hall – “MEI MEI NO KOKOROSASHI”
01. Daichi Sasaki vs. Ayumi Gunji
02. Tsubo Genjin vs. Kesen Numajiro
03. Tano Nohashi vs. Hohorun
04. Great Sasuke & Brahman Kei & Brahman Shu vs. Yapper Man # 1 & Yapper Man # 2 & Yapper Man # 3
05. Fujita “Jr.” Hayato & Takeshi Minamino & Manjimaru & Ken45 vs. Rasse & Kenbai & Kinya Oyanagi & Riu Hiugaji
1 Disc – 105 minutes – Source: iTV

MICHINOKU PRO – 2014/10/13 – Sendai Yume Messe – “MICHINOKU FUTARITABI 2014 – TAG TOURNAMENT”
01. Ken 45° vs. Antonio De Luca
02. Great Sasuke vs. Kesen Numajiro
03. Takeshi Minamino & Manjimaru vs. Rasse & Owen Phoenix
04. Yapper Man #1 & Yapper Man #2 & Yapper Man #3 vs. Jinsei Shinzaki & Kameshi & Syu Shibutani
05. Fujita “Jr.” Hayato vs. Rui Hiugaji
06. Futaritabi Tag Tournament – Final: Brahman Shu & Brahman Kei vs. Daichi Sasaki & Ayumu Gunji
1 Disc – 120 minutes – Source: NicoNico

MICHINOKU PRO – 2014/10/18 – Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring – “TOKYO EVENT VOL. 5 – IKKAKUSENKIN” [2 DISC-SET]
01. Manjimaru vs. Susumu Oshita
02. Yapper Man #3 vs. Melanie Cruise
03. Rui Hiugaji & Owen Phoenix vs. Ken 45° & Antonio De Luca
04. Kendo & Jinsei Shinzaki vs. Kesen Numajiro & Rasse
05. Fujita “Jr.” Hayato & Ikuto Hidaka vs. Daichi Sasaki & Ayumu Gunji
06. Great Sasuke & Brahman Shu & Brahman Kei vs. Kameshi & Yapper Man #1 & Yapper Man #2
2 Discs – 165 minutes – Source: NicoNico

MICHINOKU PRO – 2014/11/01 – Iwate, Yahaba Townsman General Gym – “SPECIAL EDITION”
01. Kinya Oyanagi vs. Ken 45°
02. Katsuo Return Match: Jinsei Shinzaki & Ultimo Dragon & Yapper Man #3 vs. Katsuo & Kesen Numajiro & Mika Iida
03. Three Way Match: Shisa-o vs. Rasse vs. Rui Hiugaji
04. Ayumu Gunji & Daichi Sasaki vs. Owen Phoenix & Antonio De Luca
05. Great Sasuke & Brahman Shu & Brahman Kei vs. Yapper Man #1 & Yapper Man #2 & Messy
06. Special Match: Takeshi Minamino & Manjimaru vs. Fujita “Jr.” Hayato & Koji Kanemoto
1 Disc – 120 minutes – Source: NicoNico

MICHINOKU PRO - 2014/12/12 - Tokyo, Korakuen Hall - “BATTLE IN OUTER SPACE ~BATTLE OF THE GODS AND THE TURTLE~“
01. Owen Phoenix & Antonio de Luca Japan Last Match: Kenbai & Owen Phoenix vs. Ken45° & Antonio de Luca
02. Mari Apache vs. Yapper Man #3
03. Jinsei Shinzaki & FUNAKI & Kesen Numajiro vs. Kinya Oyanagi & Katsuo & Eagles Mask
04. Rasse Overseas Travelling Send-Off Match: Ultimo Dragon vs. Rasse
05. Fujita “Jr.” Hayato & Takeshi Minamino & Manjimaru vs. Rui Hyugaji & Daichi Sasaki & Ayumu Gunji
06. Battle in Outer Space ~Battle of the Gods and the Turtle~: Great Sasuke & Brahman Shu & Brahman Kei & Ultraman Robin vs. Kameshi & Kameshi #1 & Kameshi #2 & Kamegoro
1 Disc - 120 minutes - Source: TV (1:1)

MICHINOKU PRO - 2015/02/21 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - “TOKYO VOL. 1 - RIKISENFUNTOU”
01. Kesen Numajiro & Kinya Oyanagi vs. Kenbai & Eagles Mask
02 Shu Shibutani Retirement Road: Shu Shibutani vs. Yapper Man # 3
03. Great Sasuke & Brahman Shu & Brahman Kei vs. Último Dragón & Daichi Sasaki & Ayumu Gunji
04. Manjimaru vs. Rui Hiugaji
05. Kameshi-ka & Kameshi # 1 & Kameshi # 2 vs. Fujita Hayato & Takeshi Minamino & Ken 45°
1 Disc - 135 minutes - Source: NicoNico

MICHINOKU PRO - 2015/04/11 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - “2015 TOKYO EVENT VOL. 2 ~ HYAKUSENRENMA” [2 DISC-SET]
01. Rui Hiugaji & Kinya Oyanagi vs. Ultimo Dragón & Kenbai
02. Great Sasuke & Brahman Shu & Brahman Kei vs. Yapper Man #1 & Yapper Man #2 & Eagles Mask
03. Takeshi Minamino & Ken 45° vs. Daichi Sasaki & Ayumu Gunji
04. Fujita “Jr.” Hayato & Manjimaru vs. Kesen Numajiro & Taro Nohashi
05. Mu no Taiyo Recruitment Battle Royal (w/ DASH Chisako, Kaori Yoneyama, Kikutaro, Koryuoni, Kunihiko Mitamega, Masato Arai, Naoshi Sano, Ryuichi Sekine, Shinobu, Tadaware, Takayuki Ueki)
2 Discs - 150 minutes - Source: NicoNico

MICHINOKU PRO - 2015/06/14 - Tokyo, Korakuen Hall - “MUNO TAIYO SAI-CHIMII MORYO”
01. Kinya Oyanagei vs. Kenbai
02. Kesen Numajiro & Rui Hiugaji vs. Ken 45 & Manjimaru
03. Masked Buddy 2015 (aka. Shinobu) & Ryuichi Sekine & Takayuki Ueki & Kaori Yoneyama & DASH Chisako vs. Daichi Sasaki & Ayumu Gunji & Yapper Man #2 & Yapper Man #3 & Eagles Mask
04. Fujita “Jr.” Hayato & Takeshi Minamino vs. Kenou & Taro Nohashi
05. Great Sasuke & Brahman Shu & Brahman Kei vs. Jinsei Shinzaki & Osamu Nishimura & Survival Tobita
1 Disc - 120 minutes - Source: TV (1:1)

MICHINOKU PRO – 2015/12/10 – Tokyo, Korakuen Hall - „TENPENCHII“
01. Ken45 vs. Kesen Numajiro
02. Eagles Mask & Jinsei Shinzaki & Ultimo Dragon & Yapper Man 3 vs. DASH Chisako & Masked Buddy 2015 (aka. Shinobu) & Ryuichi Sekine & Takayuki Ueki
03. Manjimaru & Takeshi Minamino vs. Kenbai & Rui Hiugaji
04. Tohoku Tag Team Titles: Ikuto Hidaka & Minoru Fujita vs. Ayumu Gunji & Daichi Sasaki
05. Battle In Outer Space ~ Sayonara, Mankind!: Brahman Kei & Brahman Shu & Master ET & Great Sasuke & Ultraman Robin vs. C3PO-1 (aka. Yapper Man # 1) & Darth Vader GAINA & R2D2-2 (aka. Yapper Man # 2) & Superman Kinya (aka. Kinya Oyanagi) & Yoda Taro (aka. Taro Nohashi)
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

MICHINOKU PRO – 2016/06/10 – Tokyo, Korakuen Hall - „KYOTENDOCHI“
01. Kinya Oyanagi Retirement Road Vol. 1: Daichi Sasaki & Rui Hyugaji vs. Kinya Oyanagi & Ayumu Gunji
02. Jinsei Shinzaki & Ultimo Dragon vs. Numajiro Kesen & GAINA
03. Yapper Man # 1 & Yapper Man # 2 & Yapper Man # 3 vs. Eagles Mask & Nogyo Boy Raito vs. Great Sasuke & Masked Buddy 2015 & Takayuki Ueki & DASH Chisako & Kaori Yoneyama
04. Taro Nohashi & Kenbai vs. Takeshi Monamino & Ken 45
05. Tohoku Tag Team Titles & UWA World Tag Team Titles - Double Title Match: Ikuto Hidaka & Minoru Fujita vs. Brahman Shu & Brahman Kei
06. Tohoku Jr. Heavyweight Title: Manjimaru vs. Fujita „Jr.“ Hayato
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

MICHINOKU PRO - 2016/08/27 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - “BAD BOY PRODUCE: BUTO TOSO”
01. Kesen Numajiro vs. Ayumu Gunji
02. Eagles Mask & GAINA & Mika Iida vs. Yapper Man 1 & Yapper Man 2 & Yapper Man 3
03. Daichi Sasaki & Rui Hiugaji vs. Australian Wolf & Robby Heart
04. Kenbai vs. Taro Nohashi
05.Fujita “Jr.” Hayato & Ken45 & Manjimaru & Takeshi Minamino vs. Brahman Kei & Brahman Shu & The Great Sasuke & Takayuki Ueki
1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico

MICHINOKU PRO - 2016/09/16 - Tokyo, Korakuen Hall - “6th FUKUMEN WORLD LEAGUE” [2 DISC-SET]
01. Manjimaru & Fujita “Jr” Hayato & Takeshi Minamino & Ken45° vs. Ultimo Dragon & GAINA & Rui Hyuagaji & Daichi Sasaki
02. Fukumen World League - Round 1: Super Tiger vs. Maximus
03. Fukumen World League - Round 1: Eisa8 vs. Australian Wolf
04. Fukumen World League - Round 1: Argos vs. Revolucion
05. Fukumen World League - Round 1: SUGI vs. Leprechaun
06. Fukumen World League - Round 1: Gabai Jichan vs, Asura
07. Fukumen World League - Round 1: Jackie Lin vs. Walking the Mummy
08. Fukumen World League - Round 1: Kenbai vs. Rasse
09. Fukumen World League - Round 1: Caristico vs. Samba Rio de Janeiro
2 Discs - 180 minutes - Source: TV

MICHINOKU PRO - 2016/09/17-2016/09/19 - “6th FUKUMEN WORLD LEAGUE”
2016/09/17 - Niigata, Higashi-ku Plaza
01. Fukumen World League - Round 2: Revolucion vs. Super Tiger
02. Fukumen World League - Round 2: Asura vs. Kenbai
2016/09/18 - Sendai Izumi-ku Joytel Hotel Michinoku Hall
03. Fukumen World League - Round 2: Eisa8 vs. SUGI
04. Fukumen World League - Round 2: Jackin Lin vs. Caristico
2016/09/17 - Niigata, Higashi-ku Plaza
05. Caristico & Ultimo Dragon & Argos vs. Walking the Mummy & Jackie Lin & Samba Rio de Janeiro
2016/09/19 - Iwate, Yahaba Chomin Sogo Taikukan
06. Fukumen World League - Semi-Final: Revolucion vs. Kenbai
07. Fukumen World League - Semi-Final: SUGI vs. Caristico
08. The Great Sasuke & Walking the Mummy & Maximus & Australian Wolf vs. Super Tiger & Leprechaun & Asura & Gabai Jichan
09. Fukumen World League - Final: Caristico vs. Revolucion
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

MICHINOKU PRO - 2016/12/15 - Tokyo, Korakuen Hall - “2016 FINAL IN KORAKUEN”
01. Numajiro Kesen vs. Keisuke Goto
02. Eagles Mask vs. Nogyo Boy Raito
03. Yapperman #3 & Riho vs. Emi Sakura & Kotori
04. Jinsei Shinzaki & Ultimo Dragon vs. Ken45° & Kengo
05. Kenbai & Rui Hyugaji & Ikuto Hidaka vs. Fujita “Jr.” Hayato & Manjimaru & Takeshi Minamino
06. Space Great War 11 ~ FAKE ~ Please Do Not Tell Anyone - Shock Main Event: The Great Sasuke & Shu Brahman & Kei Brahman & Ultraman Robin & Mothra vs. Killer Crock GAINA & Harley Quinn #2 & Dead Shot #1 & Gunji & Shin Minya
1 Disc - 120 minutes - Source: TV (1:1)

MICHINOKU PRO - 2017/02/25 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - “2017 SHIN-KIBA VOL. 1”
01. Taro Nohashi vs. Ayumu Gunji
02. Yapperman #3 vs. kotori
03. Great Sasuke & Shu Brahman & Kei Brahman vs. Numajiro Kesen & GAINA & Eagles Mask
04. Takeshi Minamino vs. Kenbai
05. Daichi Sasaki Japan Return: Manjimaru vs. Daichi Sasaki
06. Rui Hyugaji & Yapperman #1 & Yapperman #2 vs. Hayato “Jr.” Fujita & Ken45° & Kengo
1 Disc - 135 minutes - Source: NicoNico

MICHINOKU PRO - 2017/04/15 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - “2017 TOKYO VOL. 2 ~ ZENSHIN ZENREI ~“
01. Yasutaka Ozera vs. Koji Kawamura
02. Daichi Sasaki & Ayumu Gunji vs. Hayato “Jr.” Fujita & Kengo
03. Numajiro Kesen & Eagles Mask & Yapperman #3 vs. The Great Sasuke & Shu Brahman & Kei Brahman
04. Kenbai & Dick Togo vs. GAINA & Taro Nohashi
05. Manjimaru & Ken45° vs. Rui Hyugaji & Takeshi Minamino
06. Tohoku Tag & UWA World Tag Double Titles: Ikuto Hidaka & Minoru Fujita vs. Yapperman #1 & Yapperman #2
1 Disc - 135 minutes - Source: NicoNico

MICHINOKU PRO - 2017/06/18 - Tokyo, Korakuen Hall - “MU NO TAIYO FESTIVAL 2 ~ ITANJASETSU”
01. Numajiro Kesen & Yasutaka Ozera vs. Ayumu Gunji & Koji Kawamura
02. Daichi Sasaki vs. Kengo
03. Kenbai & Rasse & Taro Nohashi vs. GAINA & Yapperman #1 & #2
04. Manjimaru & Ken45° vs. Rui Hyugaji & Takeshi Minamino
05. Tohoku Tag Titles & UWA World Tag Titles - Double Championship Match: Ikuto Hidaka & Minoru Fujita vs. Yapperman #3 & Yapperman #4 (aka. Ryota Hama)
06. Mu no Taiyo Festival Special 4D Match: The Great Sasuke & New Sailor Boys (aka. Shinobu & Ryuichi Sekine) vs. Brahman Brothers & Hakushi
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

MICHINOKU PRO - 2017/08/26 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - “TOKYO CONFERENCE 2017 VOL. 4 ~YUO MANSHIN~“
01. Yasutaka Ohsera vs. Koji Kawamura
02. Kesen Numajiro vs. Eagles Mask
03. Kesen Numajiro vs. Eagles Mask
04. Yapper Man 1 & Yapper Man 2 & Yapper Man 3 vs. Brahman Kei & Brahman Shu & The Great Sasuke
05. GAINA & Minoru Fujita & Taro Nohashi vs. Daichi Sasaki & Louis Napoleon & Rasse
06. Ken45 & Kengo & Manjimaru vs. Ayumu Gunji & Rui Hiugaji & Takeshi Minamino
1 Disc - 105 minutes - Source: NicoNico

MICHINOKU PRO - 2017/10/21 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - “SHINKIBA SHOW VOL. 5 ~ CHOKUJOKAIKO”
01. Yasutaka Ozera vs. Koju Takeda
02. Numajiro Kesen vs. Koji Kawamura
03. Yapperman #1 & Yapperman #2 & Yapperman #3 & Rasse vs. The Great Sasuke & Shu Brahman & Kei Brahman & Mini Master
04. Rui Hyugaji & Ayumu Gunji vs. Dick Togo & Louis Napoleon
05. Daichi Sasaki & GAINA & Taro Nohashi vs. Manjimaru & Ken45 & Kengo
1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico

MICHINOKU PRO - 2017/12/15 - Tokyo, Korakuen Hall - “SPACE GREAT WAR 12”
01. Yasutaka Ozera vs. Koji Kawamura
02. Jinsei Shinzaki & Riho & “kotori” vs. Daichi Sasaki & Emi Sakura & Aasa Maika
03. Ultimo Dragon & Numajiro Kesen & Rasse vs. Ken 45° & Ikuto Hidaka & Minoru Fujita
04. Manjimaru & Kengo vs. Rui Hyugaji & Ayumu Gunji
05. Space Great War 12 ~ Passion League ~ MAKE JAPAN GREAT AGAIN: Great Sasuke & Shu Brahman & Kei Brahman & Flash Dick & Nanae Takahashi vs. Lex Luther # 1 & Steppenwolf # 2 & Dr. Poison # 3 & Darkside GAINA & Kasei #OK
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

MICHINOKU PRO - 2018/02/17 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - “TOKYO VOL. 1 ~ ZOUHAN-YURI”
01. Yasutaka Osera vs. Koji Kawamura
02. Numajiro Kesen vs. Rasse
03. Yapperman #1 & Yapperman #2 & Yapperman #3 vs. The Great Sasuke & Brahman Shu & Brahman Kei
04. Manjimaru vs. Ayumu Gunji
05. Rui Hyugaji vs. Daichi Sasaki
06. GAINA & Taro Nohashi vs. Ken45° & Kengo
1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico

MICHINOKU PRO - 2018/04/14 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - “TOKYO SHOW VOL. 2 ~ THE TIME HAS COME”
01. Yasutaka Osera & Koji kawamura vs. Towa Iwasaki & Shoki Kitamura
02. Yapperman # 3 vs. Riho
03. Great Sasuke & Brahman Kei & Brahman Shu vs. Manjimaru & Ken 45° & Ayumu Gunji
04. Numajiro Kesen & Rasse vs. Rui Hyugaji & Kengo
05. Tohoku & UWA World Tag Team Double Titles: GAINA & Taro Nohashi vs. Yapperman # 1 & Yapperman # 2
1 Disc - 135 minutes - Source: NicoNico

MICHINOKU PRO - 2018/06/15 - Tokyo, Korakuen Hall - “TOKYO CONFERENCE VOL. 3 ~KIKIKAIKAI”
01. Shoki Kitamura & Towa Iwasaki vs. Koji Kawamura & Yasutaka Osera
02. Hiroe Nagahama vs. Yapper Man 3
03. Dick Togo & Jinsei Shinzaki & Ultimo Dragon vs. GAINA & Hayate & Kesen Numajiro
04. Ken45 & Kengo & Manjimaru & Ayumu Gunji & Rui Hiugaji vs. Kenbai & Rasse & Taro Nohashi & Yapper Man 1 & Yapper Man 2
05. 2/3 Falls Match: Brahman Kei & Brahman Shu & Abdullah Kobayashi & Ultraman Robin vs. Gorgeous Matsuno & Mini Master & Ryuichi Sekine & The Great Sasuke
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

MICHINOKU PRO - 2018/06/24 - Sendai Sun Plaza - “JINSEI SHINZAKI 25th ANNIVERSARY SHOW” [2 DISC-SET]
01. Yasutaka Oosera vs. Koji Kawamura
02. Brahman Kei & Brahman Shu & The Great Sasuke vs. Yapper Man 1 & Yapper Man 2 & Yapper Man 3
03. Hayate & Shisaou vs. Dick Togo & Kesen Numajiro
04. Ami Sato & Cassandra Miyagi & Heidi Katrina vs. Manami & Meiko Satomura & Mika Iwata
05. Jinsei Shinzaki & Kenbai & Rasse vs. Ken45 & Kengo & Manjimaru
06. Sendai Girls World Title: Chihiro Hashimoto vs. DASH Chisako
07. Tohoku Junior Heavyweight Title; Rui Hiugaji vs. Taro Nohashi
2 Discs - 225 minutes - Source: TV

MICHINOKU PRO - 2018/07/07 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - “TOKYO CONFERENCE VOL. 4 ~IKISHOTEN~“
01. Ayumu Gunji vs. Kesen Numajiro
02. Brahman Kei & Brahman Shu & The Great Sasuke vs. Jinsei Shinzaki & Yapper Man 1 & Yapper Man 2
03. Kengo & Rui Hiugaji vs. Koji Kawamura & Yasutaka Osera
04. Ken45 & Manjimaru vs. Kenbai & Rasse
05. Tohoku Tag Team Titles / UWA World Tag Team Titles: GAINA & Taro Nohashi vs. Misaki Ohata & Ryo Mizunami
1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico

MICHINOKU PRO - 2018/08/25 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - “TOKYO CONFERENCE VOL. 5 ~KYORAN DOTO~“
01. Koji Kawamura vs. Koju Takeda
02. Shoki Kitamura vs. Yasutaka Oosera
03. Brahman Kei & Brahman Shu & The Great Sasuke vs. Yapper Man 1 & Yapper Man 2 & Yapper Man 3
04. Australian Wolf vs. Robby Heart
05. GAINA & Kesen Numajiro vs. Ayumu Gunji & Rui Hiugaji
06. Ken45 & Kengo & Manjimaru vs. Kenbai & Rasse & Taro Nohashi
1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico

MICHINOKU PRO - 2018/10/20 - Tokyo, Shi-kiba, 1st Ring - “TOKYO CONFERENCE VOL. 6 ~KIDO AIRAKU~“
01. Ayumu Gunji vs. Koji Kawamura
02. Jinsei Shinzaki vs. Kesen Numajiro
03. Brahman Kei & Brahman Shu & The Great Sasuke vs. Yapper Man 1 & Yapper Man 2 & Yapper Man 3
04. Manjimaru vs. Rasse
05. Ken45 & Kengo & Rui Hiugaji vs. GAINA & Kenbai & Taro Nohashi
1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico

MICHINOKU PRO - 2018/12/21 - Tokyo, Korakuen Hall - “MICHINOKU 2018 TOKYO CONFERENCE VOL. 7 ~ MURI NANDAI”
01. Koji Kawamura & Yasutaka Oosera vs. Shoki Kitamura & Towa Iwasaki
02. Greg Glorious & Mei Suruga & Riho vs. Baliyan Akki & Emi Sakura & Masahiro Takanashi
03. Ken45 & Kengo & Manjimaru vs. Dick Togo & Kesen Numajiro & Ultimo Dragon
04. Kenbai & Rasse vs. Ayumu Gunji & Rui Hiugaji
05. Great Space War Ten Man Tag Team Match: Great Sasuke & Brahman Kei & Brahman Shu & Gorgeous Matsuno & Ultraman Robin vs. Bearded Lady GAINA (GAINA) & Daisy Hilton 1 (Yapper Man 1) & LGBTaro (Taro Nohashi) & Shogun Chibikuso Pretty (Pretty Ota) & Violet Hilton 2 (Yapper Man 2) & Yapper Man 3
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

MICHINOKU PRO - 2019/02/16 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - “MICHINOKU 2019 TOKYO CONFERENCE VOL. 1 ~ HYAPPATSUHYAKUCHU”
01. Koji Kawamura vs. Yasutaka Oosera
02. Rasse vs. Ayumu Gunji
03. Jinsei Shinzaki & Kesen Numajiro & Minoru Fujita vs. Brahman Kei & Brahman Shu & The Great Sasuke
04. Manjimaru & Takeshi Minamino vs. Taro Nohashi & Ultimo Dragon
05. Kenbai & Yapper Man 1 & Yapper Man 2 vs. Ken45 & Kengo & Rui Hiugaji
1 Disc - 105 minutes - Source: NicoNico

MICHINOKU PRO - 2019/02/17 - Osaka, Taisho Kumin Hall - “OSAKA CONFERENCE ~ HYPPATSUHYAKUCHU ~ YASUTAKA OOSERA & KOJI KAWAMURA JIMOTO GAISEN”
01. Kesen Numajiro vs. Yuto Kikuchi
02. Rasse vs. Jun Masaoka
03. Eisa8 & Yapper Man 1 & Yapper Man 2 vs. Brahman Kei & Brahman Shu & The Great Sasuke
04. Ken45 & Kengo vs. Koji Kawamura & Yasutaka Oosera
05. GAINA & Kenbai & Taro Nohashi vs. Manjimaru & Ayumu Gunji & Rui Hiugaji
1 Disc - 105 minutes - Source: NicoNico

MICHINOKU PRO - 2019/04/13 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - “MICHINOKU 2019 TOKYO CONFERENCE VOL. 2 ~ SHIPPU JINRAI”
01. Taro Nohashi & Yapper Man 1 & Yapper Man 2 vs. Brahman Kei & Brahman Shu & The Great Sasuke
02. GAINA vs. Rui Hiugaji
03. DOUKI & MUSASHI vs. Kenbai & Rasse
04. MPW Tohoku Tag Team Titles & UWA World Tag Team Titles: Ken45 & Kengo vs. Koji Kawamura & Yasutaka Oosera
1 Disc - 105 minutes - Source: NicoNico

MICHINOKU PRO - 2019/06/14 - Tokyo, Korakuen Hall - “MICHINOKU 2019 TOKYO CONFERENCE VOL. 3 ~ INNIN JICHO” [2 DISC-SET]
01. Hiroshi Yamato vs. Koji Kawamura
02. Dick Togo & Rasse & Ultimo Dragon vs. Hayate & Jinsei Shinzaki & Komachi
03. HAPPY-MAN & Kenbai & Yapper Man 1 & Yapper Man 2 vs. Kengo & MUSASHI & Ayumu Gunji & Rui Hiugaji
04. Tohoku Tag Team Titles / UWA World Tag Team Titles: GAINA & Taro Nohashi vs. Ikuto Hidaka & Minoru Fujita
05. Cage Escape Six Man Tag Team Match: Brahman Kei & Brahman Shu & Shinobu vs. Chikara & Mitsuo Momota & The Great Sasuke
06. Three On One Handicap Match: The Great Sasuke vs. Brahman Kei & Brahman Shu & Shinobu
2 Discs - 180 minutes - Source: NicoNico

MICHINOKU PRO - 2019/07/06 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - “MICHINOKU PRO 2019 TOKYO EVENT VOL. 4”
01. Michinoku Pro vs. 2AW: Koji Kawamura vs. Tatsuya Hanami
02. Muno Taiyo Revival!: The Great Sasuke & Brahman Shu & Brahman Kei vs. Jinsei Shinzaki & Kenbai & HAPPY-MAN
03. Michinoku Pro vs. 2AW: Taro Nohashi vs. Kaji Tomato
04. Michinoku Pro vs. 2AW - Chiba Six Man Tag Team Titles: Yapper Man #1 & Yapper Man #2 & Rasse vs. Shu Asakawa & Kyu Mogami & Ayumu Honda
05. Personal Grudge Explosion: MUSASHI & Kengo vs. Rui Hyugaji & Ayumu Gunji
1 Disc - 105 minutes - Source: NicoNico

MICHINOKU PRO - 2019/08/24 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - “MICHINOKU 2019 TOKYO CONFERENCE VOL. 5 ~ KYUTEN CHOKKA”
01. Dinosaur Takuma vs. Koji Kawamura
02. Jinsei Shinzaki vs. Kikutaro
03. Chiba Six Man Tag Team Titles: Muno Taiyo (Brahman Kei & Brahman Shu & The Great Sasuke) vs. Rasse, Yapper Man 1 & Yapper Man 2
04. Kaji Tomato vs. MUSASHI
05. HAPPY MAN & Kenbai & Taro Nohashi vs. Super Stars (Ayumu Gunji & Rui Hiugaji) & Kengo
1 Disc - 105 minutes - Source: NicoNico

MICHINOKU PRO - 2019/11/27 - Tokyo, Shinjuku FACE - “FUJITA ‘JR’ HAYATO SUPPORT CONVENTION ~ HAYATO AID”
01. Green Ant vs. HAPPY MAN
02. Three Way Tag Team Match: Fuminori Abe & Munenori Sawa vs. Muno Taiyo (Brahman Kei & Brahman Shu) vs. Yapper Man 1 & Yapper Man 2
03. Dick Togo & Ikuto Hidaka & Jinsei Shinzaki & Takashi Sasaki vs. Koji Kanemoto & Masato Tanaka & Shinjiro Otani & The Great Sasuke
04. Kenbai & Rasse & SUGI vs. Kenoh & MUSASHI & Rui Hiugaji
05. Kengo & Masashi Takeda vs. Masaaki Mochizuki & Taro Nohashi
1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico

MICHINOKU PRO - 2019/12/13 - Tokyo, Korakuen Hall - “MICHINOKU 2019 TOKYO CONFERENCE VOL. 7 ~ ZENGO FUKAKU ~ GREAT SPACE WAR 2019”
01. Fujita Hayato vs. Kengo
02. Rui Hiugaji vs. Tatsuya Hanami
03. Dick Togo & Rasse & Ultimo Dragon vs. HAPPY MAN & Hayate & Jinsei Shinzaki
04. Kenbai vs. MUSASHI
05. Great Space War 2019: Anal Lover Prince (Gorgeous Matsuno) & Brahman Kei & Brahman Shu & The Great Sasuke & Yukizuri Queen (Ultraman Robin) vs. Elsa 1 (Yapper Man 1) & Elton John Rambo (Taro Nohashi) & Ko 2 (Yapper Man 2) & Pretty Olaf (Pretty Ota) & Schwarzenegaina (GAINA)
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

MICHINOKU PRO - 2020/02/15 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - “MICHINOKU PRO 2020 TOKYO EVENT VOL. 1 ~ JAKUNIKUKYOSHOKU”
01. Taira Ogasawara vs. Tatsuya Hanami
02. Great Sasuke vs. HAPPY-MAN
03. Kengo Nougyou Boy Raito vs. Brahman Shu & Brahman Kei
04. Masahiro Takanashi vs. Yasutaka Oosera
05. MUSASHI & Taro Nahashi & Rasse vs. Yappe Man # 1 & Yappe Man # 2 & Rui Hyugaji
1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico

MICHINOKU PRO - 2022/12/15 - Tokyo, Korakuen Hall - “MICHINOKU 2022 TOKYO CONFERENCE VOL. 2 ~ KOTSUNIKU AIHAMU

 • Ayumu Gunji vs. Yamya Ringo
 • Kaori Yoneyama & Mei Suruga vs. Chie Koishikawa & Sayaka
 • Rasse vs. OSO11
 • Dick Togo & Jinsei Shinzaki vs. Rekka & Rui Hiugaji
 • Kazuki Hashimoto, MUSASHI & Yasutaka Oosera vs. Bad Boy (Fujita Hayato, Ken45 & Manjimaru)
 • Great Space War Ten Man Tag Team Match: Brahman Kei, Brahman Ota (Pretty Ota), Brahman Shu, Brother Moon & Ultraman Robin vs. BLACK On The Outside Blue On The Inside Hikaritaro Nohashi (Taro Nohashi), Chris Drago (Chris Brookes), Daniel LaRusso No. 2 (Yapper Man 2), Mr. Miyagi No. 1 (Yapper Man 1) & The Great Sasuke

MICHINOKU PRO - 2023/03/05 - Tokushima City Gym - “JINSEI SHINZAKI DEBUT 30th ANNIVERSARY” [2 DISC-SET]

 • Rasse vs. Yamaya Ringo
 • Mei Suruga vs. Chie Koishikawa
 • Ken45 & Manjimaru vs. Ayumu Gunji & Yuji Yoshida
 • The Great Sasuke, Yapper Man 1 & Yapper Man 2 vs. Brahman Brothers (Brahman Kei & Brahman Shu) & Flying Kid Ichihara
 • Jinsei Shinzaki vs. Aja Kong
 • Alexander Otsuka, GAINA, Jinsei Shinzaki & Kenoh vs. MUSASHI, OSO11, Rui Hiugaji & Taro Nohashi

MICHINOKU PRO - 2023/03/18 - Yahaba Townsmen Gymnasium - “MICHINOKU PRO 30th ANNIVERSARY SHOW ~ PART 1”

 • Ken45, Manjimaru & Yamaya Ringo vs. Ayumu Gunji, Kazuki Hashimoto & Yasutaka Oosera
 • Yapper Man 1 & Yapper Man 2 vs. Brahman Brothers (Brahman Kei & Brahman Shu)
 • Jinsei Shinzaki vs. OSO11
 • The Great Sasuke vs. Shinobu Kandori
 • Kagetora, Rasse & Yoshitsune vs. GAINA, Rui Hiugaji & Taro Nohashi
 • MPW Tohoku Junior Heavyweight Title Match: Fujita Hayato © vs. MUSASHI
michinokupro.txt · Last modified: 2023/04/20 17:29 by thewrestlingdvd